KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

 


Kazlų Rūdos seniūnijos darbuotojai

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KAZLŲ RŪDOS SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Kazlų Rūdos seniūnijos seniūnė – INGRIDA ČERNIAUSKIENĖ

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Kazlų Rūdos seniūnijos (toliau – Seniūnijos) seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.

Pareigybės tikslas – Seniūnijos seniūno pareigybė reikalinga administruoti Seniūnijai priskirtų viešųjų paslaugų teikimą, padėti Savivaldybės institucijoms bei administracijos struktūriniams padaliniams įgyvendinti jų kompetencijai priskirtas funkcijas bei kontroliuoti Savivaldybės institucijų teisės aktų įgyvendinimą Seniūnijos teritorijoje.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadybinio darbo patirtį;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, pagrindinėmis seniūnijos veiklos sritimis;
 • mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • išmanyti Dokumentų rengimo ir dalykinio bendravimo taisykles;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer
 • turėti B kategorijos vairuotojo teises.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas, kontroliuoja jų vykdymo eigą ir informuoja apie tai Administracijos direktorių;
 • kontroliuoja ir užtikrina Seniūnijos darbuotojų pareigų vykdymą, organizuoja Seniūnijos dokumentų rengimą, tvarkymą ir valdymą;
 • užtikrindamas nenutrūkstamą Seniūnijos vykdomų procedūrų eigą, prireikus rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
 • atlieka Seniūnijos vidaus administravimą;
 • administruoja Seniūnijai skirtus asignavimus;
 • rengia Seniūnijos veiklos programas, teikia jas svarstyti Seniūnijos seniūnaičių sueigoje. Supažindina seniūnaičius su Tarybos patvirtintomis programomis ir aptaria skirtų asignavimų naudojimą;
 • Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka pagal Seniūnijai priskirtą kompetenciją sudaro sutartis ir rūpinasi jų vykdymu;
 • išduoda Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
 • dalyvauja Savivaldybės biudžeto formavimo procese;
 • išduoda leidimus laidoti;
 • Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
 • pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, dalyvauja Komisijai nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas;
 • kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
 • nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
 • organizuoja Seniūnijai priskirtų teritorijų ir kapinių priežiūrą ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
 • teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų Administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir Savivaldybės įstaigų vadovų veiklos Seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo;
 • šaukia Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ir Valstybės institucijų pareigūnais;
 • dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su Seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą Seniūnijos valstybės tarnautoją;
 • apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Administracijos direktoriui. Konsultuoja Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir Valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje;
 • ne rečiau kaip kartą per metus teikia Seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Administracijos direktoriui;
 • pagal Seniūnijai priskirtą veiklos kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės
 • aktų kaitą ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Seniūnijos nuostatų bei darbuotojų pareigybių aprašymų atitinkamų pakeitimų ir papildymų;
 • vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais rengia Seniūnijos veiklos nuostatų ir Seniūnijos darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
 • organizuoja Seniūnijos archyvo saugojimą, tvarkymą ir savalaikį jo perdavimą galutiniam saugojimui;
 • nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;
 • padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir Savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus;
 • pagal kompetenciją organizuoja vaikų teisių apsaugos prevenciją ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus. Apie pastebėtus smurto prieš vaiką ir vaiko nepriežiūros atvejus nedelsiant informuoja Administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrių;
 • telkia socialinius partnerius vaikų socialinėms ir edukacinėms problemoms spręsti;
 • dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose ir pagal Seniūnijai priskirtą kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus pasiekti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;
 • dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros plano ir veiklos plano planavimo, rengimo, įgyvendinimo bei koregavimo procese;
 • dalyvauja kuriant gyvenamųjų vietovių bendruomenes;
 • vykdo Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Savivaldybės tarybos nustatytų taisyklių, už kurių pažeidimą nustatyta administracinė atsakomybė, laikymosi priežiūrą;
 • orientuoja naujai priimtus darbuotojus jų darbo srityje, įtraukia juos į įstaigos veiklą,
 • padeda išaiškinti jų mokymo poreikius ir planuoja mokymus;
 • pagal Seniūnijai priskirtą kompetenciją įgyvendina Administracijos Finansų kontrolės taisyklių nuostatas;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal Seniūnijai priskirtą kompetenciją rengia ir teikia informaciją, ataskaitas, statistinius duomenis institucijoms ir įstaigoms;
 • organizuoja duomenų, reikalingų mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai, rinkimą ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia juos Administracijos direktoriui. Nustačius, kad seniūnijos teritorijoje gyvena 7–18 metų vaikai, nelankantys mokyklos, raštu informuoja Administracijos Švietimo skyrių;
 • konsultuoja Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos bei Valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje;
 • vykdo vietinių rinkliavų rinkimą;
 • dalyvauja organizuojant socialinės paramos teikimą;
 • kartu su kitomis Savivaldybės institucijomis teikia pasiūlymus Seniūnijos teritorijoje, rengiant ir įgyvendinant prevencines priemones, organizuojant gyventojų gelbėjimą nuo katastrofų, stichinių nelaimių, epidemijų, užkrečiamų ligų, likviduojant jų padarinius;
 • pagal Seniūnijai priskirtą kompetenciją dalyvauja rengiant bei įgyvendinant ilgalaikių ir trumpalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių, ekologinių, kaimo plėtros, gyventojų užimtumo ir kitas programas;
 • atsako už padalinio veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir
 • skaidrumą, pagal Seniūnijai priskirtą kompetenciją - strateginio ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą;
 • pagal Seniūnijai priskirtą kompetenciją teikia informaciją apie Seniūnijos veiklą įstaigos darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
 • vykdo Seniūnijos teritorijoje surenkamų, išvežamų šiukšlių, atliktų paslaugų kiekių kontrolę, pasirašo darbų priėmimo aktus;
 • Administracijos direktoriaus sprendimu kitos seniūnijos seniūno nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruotės laikotarpiu ir kt.) atlieka tos seniūnijos seniūnui priskirtas funkcijas;
 • pareigybės kompetencijos klausimais vykdo kitus su Seniūnijos funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.


KAZLŲ RŪDOS SENIŪNIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Kazlų Rūdos seniūnijos vyriausiasis specialistas –ARŪNAS ARLAUSKAS, GILETA JASUKYNIENĖ (Vaiko auginimo atostogose)
I. PAREIGYBĖ

1. Kazlų Rūdos seniūnijos (toliau tekste - Seniūnija) vyriausiasis specialistas. Pareigybė priskirta specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, Seniūnijos veiklą ir šiuo pareigybės aprašymu;
3.3. žinoti Savivaldybės administracijos padalinių sudėtį, valdymo struktūrą ir principus;
3.4. mokėti taktiškai bendrauti su interesantais;
3.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
3.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo tarnybinę veiklą, kaupti, apibendrinti informaciją, rengti dokumentų projektus;
3.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau tekste - Savivaldybė) tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas;
4.2. priima Seniūnijai skirtą korespondenciją, gaunamą raštu, paštu, Seniūnijos elektroniniu paštu, elektroninių paslaugų pristatymo būdu, atlieka pirminį jos tvarkymą: ją registruoja, pateikia Seniūnijos seniūnui ir su jo rezoliucija atiduoda vykdytojams. Nustatyta tvarka užregistruoja Dokumentų valdymo sistemoje;
4.3.atlieka gautų dokumentų vykdymo kontrolę;
4.4. rengia siunčiamų dokumentų suvestinę ir atsako už dokumentų išsiuntimą, pristatant laiškus į Kazlų Rūdos pašto skyrių;
4.5.rengia dokumentų projektus Seniūnijos veiklos klausimais;
4.6.sudaro Seniūnijos bylų dokumentacijos planą, tvarko nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas ir iki nustatyto termino pateikia jas archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;
4.7.pildo Seniūnijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
4.8. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;
4.9.išduoda Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėtį ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
4.10.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją bendradarbiauja su Migracijos tarnyba, Registrų centru bei kitomis institucijomis;
4.11.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo, organizuoja statistinių duomenų rinkimą ir jų pateikimą atitinkamos institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
4.12. teisės aktų nustatyta tvarka parengia ir teikia Seniūnijos seniūnui dokumentaciją notarinių veiksmų atlikimui ir civilinės būklės aktų registracijai;
4.13. teisės aktų nustatyta tvarka parengia ir teikia Seniūnijos seniūnui dokumentaciją leidimų prekybai Savivaldybės tarybos patvirtintose viešosiose vietose išdavimui;
4.14.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su Seniūnijos vykdoma veikla, kaitą ir teikia Seniūnijos seniūnui jų pakeitimus ir papildymus;
4.15.informuoja, konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos, valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
4.16.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo ir kitus Seniūnijos seniūno pavestus vienkartinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Seniūnijos seniūnui.


KAZLŲ RŪDOS SENIŪNIJOS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Kazlų Rūdos seniūnijos vyresnioji specialistė – AISTĖ PAULIUKONIENĖ
I. PAREIGYBĖ

1.Kazlų Rūdos seniūnijos (toliau tekste - Seniūnija) vyresnysis specialistas. Pareigybė priskirta specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis - B.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybei nustatytų funkcijų vykdymą;
3.3. gebėti rinkti, sisteminti bei apibendrinti tarnybinei veiklai reikalingą informaciją ir ją panaudoti ruošiant išvadas bei savarankiškai planuoti, tvarkyti savo tarnybinę veiklą;
3.4. gebėti naudotis kitų institucijų duomenų bazėmis, administruojant pareigybei nustatytas funkcijas;
3.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
3.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas, Žemės ūkio skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vedėjo ir Seniūnijos seniūno pavedimus ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
4.2. priima paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti, atlieka pirminį patikrinimą, tvarko, registruoja dokumentų priėmimo žurnaluose bei informacinėje sistemoje;
4.3. suveda paraiškas į elektronines laikmenas ir pareiškėjų bylas perduoda Skyriui. Vykdo kitus veiksmus, būtinus užtikrinti tinkamą tiesioginių išmokų administravimą Seniūnijoje;
4.4. informuoja žemės ūkio subjektus apie paraiškų priėmimo terminus;
4.5. registruoja/atnaujina žemės ūkio ir kaimo valdas, konsultuoja, padeda pildyti formas, jas surenka ir pristato Skyriui;
4.6. informuoja pareiškėjus apie klaidingų duomenų pateikimą paraiškose;
4.7. teikia informaciją Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui;
4.8. pagal kompetenciją nagrinėja piliečių skundus ir pareiškimus, rengia atsakymus į juos;
4.9. surenka duomenis iš ūkininkų apie jų derlių ir pagal galiojančius teisės aktus rengia parduotų bei augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekių savaitines/ketvirtines ataskaitas;
4.10. esant būtinybei, vykdo kitas pareigybės aprašyme nenurodytas funkcijas, kurios yra priskirtos Skyriaus kompetencijai;
4.11. Seniūnijos seniūno pavedimu, suderinus su Skyriaus vedėju, atlieka ir kitas funkcijas;
4.12.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo ir kitus Skyriaus vedėjo, Seniūnijos seniūno vienkartinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, yra tiesiogiai pavaldus Seniūnijos seniūnui ir atskaitingas Skyriaus vedėjui.


KAZLŲ RŪDOS SENIŪNIJOS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (2 etatai)

 • Kazlų Rūdos seniūnijos vyresnioji specialistė–RAMUTĖ BIELIAUSKIENĖ
 • Kazlų Rūdos seniūnijos vyresnioji specialistė –ZITA KAŠINSKIENĖ

I. PAREIGYBĖ

1. Kazlų Rūdos seniūnijos (toliau - Seniūnija) vyresnysis specialistas. Pareigybė priskirta specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis - B.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.turėti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
3.3. gebėti rinkti, sisteminti bei apibendrinti tarnybinei veiklai reikalingą informaciją ir ją panaudoti ruošiant išvadas bei savarankiškai planuoti, tvarkyti savo tarnybinę veiklą;
3.4. gebėti naudotis kitų institucijų duomenų bazėmis, administruojant Skyriui nustatytas funkcijas;
3.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
3.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.Darbuotojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:
4.1.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos teisės aktų, Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau tekste - Savivaldybė) tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos (toliau tekste - Administracija) direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
4.2.teisės aktų nustatyta tvarka priima iš Seniūnijos gyventojų prašymus, dokumentus dėl piniginės socialinės paramos gavimo:
4.2.1.socialinių pašalpų, būsto šildymo išlaidų, geriamo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų;
4.2.2.išmokų vaikams, vienkartinės išmokos nėščiai moteriai, vienkartinės išmokos vaikui, išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui, globos (rūpybos) išmokos, vienkartinės išmokos įsikurti;
4.2.3.socialinės paramos mokiniams;
4.2.4.vienkartinės socialinės paramos;
4.3.registruoja asmenų prašymus piniginės socialinės paramos klausimais;
4.4.teisės aktų nustatyta tvarka suveda naujai dėl piniginės socialinės paramos ar paramos maisto produktais besikreipiančio asmens ir jo šeimos duomenis į Socialinės paramos informacinę sistemą PARAMA ir SPIS;
4.5.parengia pirmą kartą dėl piniginės socialinės paramos besikreipiančių asmenų bylas ir jas pateikia Seniūnijos vyriausiajam specialistui, skaičiuojančiam piniginę socialinę paramą;
4.6.teikia priimtus iš Seniūnijos gyventojų prašymus dėl vienkartinės socialinės paramos gavimo Seniūnijos seniūnui. Seniūnija prašymus su buities tyrimo aktais pateikia Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriui (toliau tekste - Skyrius);
4.7.teisės aktų nustatyta tvarka vykdo pažymų išėmimą iš Registrų centro duomenų bazės fizinių asmenų nekilnojamojo turto piniginei socialinei paramai gauti;
4.8.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją Seniūnijos gyventojams socialinės paramos gavimo ir skyrimo klausimais;
4.9. pagal pateiktą sąrašą kviečia piniginės socialinės paramos gavėjus, telktinus visuomenei naudingai veiklai atlikti, išduoda jiems siuntimus bei veda registrą. Parengia asmenų, atlikusių/neatlikusių visuomenei naudingą veiklą, apskaitą pagal pateiktus įstaigų ar organizacijų vadovų ar įgaliotų atstovų užpildytus pranešimus, veda jų registrą;
4.10. teisės aktų nustatyta tvarka priima iš Seniūnijos gyventojų prašymus dėl maisto produktų nepasiturintiems gauti, nustato asmenų teisę gauti produktus. Paruošia gavėjų sąrašus, suderina juos su Seniūnu ir pateikia Skyriui. Teikia informaciją seniūnijos gyventojams apie paramos maisto produktais prašymų priėmimą, produktų skyrimą ir tiekimą;
4.11.Seniūnijos vyriausiojo specialisto nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. atvejais) arba esant padidėjusiam jo darbo krūviui paskaičiuoja informacinėje sistemoje SPIS ir PARAMA piniginę socialinę paramą, parengia sprendimus ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
4.12. dalyvauja Skyriaus organizuojamuose pasitarimuose, kultūros ir sporto renginiuose, Seniūnijos ir kitų Administracijos sudarytų komisijų veikloje;
4.13.informuoja Skyrių ir Administracijos vaikų teisių apsaugos skyrių apie smurtą prieš vaikus, vaikų nepriežiūros atvejus; teikia informaciją apie asmenis, kuriems gali reikėti paramos ar paslaugų;
4.14. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją atlieka kitus Seniūnijos seniūno, Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, yra tiesiogiai pavaldus Seniūnijos seniūnui ir atskaitingas Skyriaus vedėjui.


KAZLŲ RŪDOS SENIŪNIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 • Kazlų Rūdos seniūnijos vyriausioji specialistė – RIMA GEŠVENTIENĖ
I. PAREIGYBĖ
 
1.Kazlų Rūdos seniūnijos (toliau - Seniūnija) vyriausias specialistas. Pareigybė priskirta specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis - B.
 
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.turėti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
3.3. gebėti rinkti, sisteminti bei apibendrinti tarnybinei veiklai reikalingą informaciją ir ją panaudoti ruošiant išvadas bei savarankiškai planuoti, tvarkyti savo tarnybinę veiklą;
3.4. gebėti naudotis kitų institucijų duomenų bazėmis, administruojant pareigybei nustatytas funkcijas;
3.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
3.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.Darbuotojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:
4.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos
(toliau tekste - Administracija) direktoriaus įsakymų nuostatas, Administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vedėjo ir Seniūnijos seniūno pavedimus;
4.2.teikia informaciją, konsultuoja Seniūnijos gyventojus apie piniginės socialinės paramos, kompensacijų, išmokų vaikams ir socialinės paramos mokiniams gavimą;
4.3.teikia informaciją apie socialinės rizikos šeimų gaunamas socialines pašalpas, išmokas socialiniams darbuotojams darbui su socialinės rizikos šeimomis;
4.4. patikrina Seniūnijos darbuotojų, priimančių gyventojų prašymus socialinei paramai gauti, pateiktus dokumentus dėl socialinės paramos mokiniams, piniginės socialinės paramos, kompensacijų ir išmokų vaikams skyrimo. Trūkstant reikiamų dokumentų, surinkta informacija grąžinama papildymui.
4.5. registruoja ir sistemina piniginės socialinės paramos, kompensacijų, išmokų vaikams, socialinės paramos mokiniams gavėjų bylas;
4.6. tikrina piniginės socialinės paramos gavėjų buities ir gyvenimo sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą;
4.7. į Socialinės paramos informacinę sistemą SPIS ir PARAMA suveda gyventojų turto ir pajamų duomenis;
4.8.paskaičiuoja Socialinės paramos informacinėje sistemoje SPIS ir PARAMA socialines pašalpas, kompensacijas, išmokas vaikams, socialinę paramą mokiniams;
4.9.teisės aktų nustatyta tvarka SPIS sistemoje parengia sprendimus (potvarkius) dėl socialinių pašalpų, šildymo kompensacijų, šalto ir karšto vandens, šildymo išlaidų (kitoms kuro rūšims), išmokų vaikams, paramai mokinio reikmenims įsigyti ir teikia juos Skyriaus vedėjui. Sudaro mokėjimo žiniaraščius;
4.10.parengia išvadas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo ir dėl teisės į piniginę socialinę paramą;
4.11.spausdina pažymas apie šeimos ir vieno gyvenančio asmens pajamas būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotekoms ir karštam vandeniui kompensuoti;
4.12.išduoda pažymas piniginės socialinės paramos gavėjams apie išmokėtas socialines pašalpas ir išmokas vaikams;
4.13.kaupia informaciją apie asmens (šeimos) piniginės socialinės paramos pašalpų, kompensacijų, išmokų vaikams skyrimą asmens byloje;
4.14.teisės aktų nustatyta tvarka vykdo pažymų išėmimą iš Registrų centro duomenų bazės fizinių asmenų nekilnojamojo turto piniginei socialinei paramai gauti;
4.15.ruošia sąrašus dėl piniginės socialinės pašalpos gavėjų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti;
4.16.Seniūnijos specialisto socialiniam darbui nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. atvejais) arba esant padidėjusiam jo darbo krūviui, tikrina piniginės socialinės paramos gavėjų buities ir gyvenimo sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą ir teikia Skyriui;
4.17. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją atlieka kitus Seniūnijos seniūno, Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, yra tiesiogiai pavaldus Seniūnijos seniūnui ir atskaitingas Skyriaus vedėjui.


KAZLŲ RŪDOS SENIŪNIJOS SPECIALISTO SOCIALINIAM DARBUI
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Kazlų Rūdos seniūnijos specialistė socialiniam darbui –  REDA KLIMAITYTĖ

I. PAREIGYBĖ

1. Kazlų Rūdos seniūnijos (toliau - Seniūnija) specialistas socialiniam darbui. Pareigybė priskirta specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį socialinio darbo universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2.turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties socialinio darbo srityje;
3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinį darbą, pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
3.4. gebėti rinkti, sisteminti bei apibendrinti tarnybinei veiklai reikalingą informaciją ir ją panaudoti ruošiant išvadas bei savarankiškai planuoti, tvarkyti savo tarnybinę veiklą;
3.5. gebėti naudotis kitų institucijų duomenų bazėmis, administruojant pareigybei nustatytas funkcijas;
3.6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
3.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.Darbuotojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:
4.1.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos
(toliau tekste - Administracija) direktoriaus įsakymų nuostatas, Administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vedėjo ir Seniūnijos seniūno pavedimus;
4.2.organizuoja socialinį darbą, vykdydamas prevencinę socialinę veiklą bei bendrai veiklai telkdamas kitus specialistus ir bendruomenę;
4.3.surenka informaciją apie būtinybę asmeniui ar šeimai gauti pagalbą bei inicijuoja šios pagalbos teikimą;
4.4.teikia gyventojams informaciją ir konsultacijas socialinės, materialinės paramos ir šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo, socialinių paslaugų klausimais;
4.5.bendradarbiauja su asmeniu ar šeima, analizuoja galimus problemos sprendimo būdus, vertina asmens ar šeimos motyvaciją ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas. Tarpininkauja asmeniui ar šeimai tvarkantis dokumentus paramai ar paslaugoms bei kitų institucijų pagalbai gauti;
4.6.lanko Seniūnijos nepasiturinčius, senyvo amžiaus vienišus, neįgalius, socialinės rizikos asmenis, socialiai remtinas šeimas. Ruošia ir teikia Skyriui duomenis ir siūlymus dėl paramos ar paslaugų skyrimo šiems asmenims;
4.7 priima asmenų prašymus-paraiškas bendrosioms ir specialiosioms paslaugoms gauti ir teikia Skyriui;
4.8. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją, nustato socialinių paslaugų poreikį ir dirba socialinį darbą Seniūnijoje su senyvo amžiaus vienišais, neįgaliais asmenimis ir šeimomis, auginančiomis vaikus su negalia;
4.9.dirba prevencinį darbą su socialinės rizikos asmenimis ir kitomis gyventojų socialinėmis grupėmis, teikia Skyriui siūlymus įtraukti socialinės rizikos asmenis į socialinės rizikos asmenų apskaitą ar išbraukti iš apskaitos;
4.10.kaupia statistinius duomenis ir kitą informaciją apie gyventojų socialines grupes: senyvo amžiaus vienišus asmenis, suaugusius asmenis su negalia, vaikus su negalia, socialinės rizikos asmenis (narkomanus, alkoholikus, asmenis, grįžusius iš įkalinimo įstaigų, benamius, valkatas, prostitutes ir kitus prie visuomenės nepritapusius asmenis) ir kitus asmenis;
4.11. užtikrina informacijos apie asmenis konfidencialumą;
4.12.tikrina socialinės paramos ir socialinių paslaugų gavėjų buities ir gyvenimo sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus;
4.13. kaupia informaciją apie asmens (šeimos), socialinių paslaugų, piniginės socialinės paramos, išmokų skyrimą asmens byloje;
4.14. naudodamasis socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) programoje esančių registrų duomenų bazėmis, bendradarbiauja su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Gyventojų registrų tarnyba ir kitomis institucijomis, gauna ir kaupia informaciją pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms vykdyti;
4.15.dalyvauja Skyriaus organizuojamuose pasitarimuose, kultūros ir sporto renginiuose, Seniūnijos ir Administracijos komisijų veikloje;
4.16.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ir Seniūnijos seniūnui dėl socialinio darbo veiklos gerinimo;
4.17.siekiant užtikrinti efektyvų socialinį darbą, bendradarbiauja su socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis, valstybės ir savivaldybės įstaigomis, policija, bendruomeninėmis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, surenka šių įmonių, įstaigų ir organizacijų duomenų bazėje turimą informaciją apie asmenis;
4.18.bendradarbiauja su Administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus darbuotojais, socialiniais darbuotojais, teikiančiais socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms. Apie pastebėtą smurto prieš vaiką atvejį informuoja Policijos komisariatą ir Administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrių;
4.19.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją atlieka kitus Seniūnijos seniūno, Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos teisės aktams, yra tiesiogiai pavaldus Seniūnijos seniūnui ir atskaitingas Skyriaus vedėjui.


KAZLŲ RŪDOS SENIŪNIJOS SPECIALISTO SOCIALINIAM DARBUI
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
Kazlų Rūdos seniūnijos specialistė socialiniam darbui – 
 
I. PAREIGYBĖ

1.Kazlų Rūdos seniūnijos (toliau tekste - Seniūnija) specialisto socialiniam darbui pareigybė yra priskirta specialistų grupei.
2.Pareigybės lygis - A2.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.turėti ne žemesnį kaip aukštąjį socialinio darbo universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinį darbą, pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
3.3. gebėti rinkti, sisteminti bei apibendrinti tarnybinei veiklai reikalingą informaciją ir ją panaudoti ruošiant išvadas bei savarankiškai planuoti, tvarkyti savo tarnybinę veiklą;
3.4. gebėti naudotis kitų institucijų duomenų bazėmis, administruojant pareigybei nustatytas funkcijas;
3.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
3.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.Darbuotojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:
4.1.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos teisės aktų, Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau tekste - Savivaldybė) tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos (toliau tekste - Administracija) direktoriaus įsakymų nuostatas, Administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vedėjo ir Seniūnijos seniūno pavedimus;
4.2. registruoja ir sistemina išmokų vaikams, piniginės socialinės paramos, kompensacijų, socialinės paramos mokiniams gavėjų bylas;
4.3 į Socialinės paramos informacinę sistemą SPIS ir PARAMA suveda gyventojų turto ir pajamų duomenis;
4.4. paskaičiuoja Socialinės paramos informacinėje sistemoje SPIS ir PARAMA išmokas vaikams, socialines pašalpas, kompensacijas, socialinę paramą mokiniams;
4.5. teisės aktų nustatyta tvarka SPIS sistemoje parengia sprendimus (potvarkius) dėl išmokų vaikams, socialinių pašalpų, šildymo kompensacijų, šalto ir karšto vandens, šildymo išlaidų (kitoms kuro rūšims), parengia išvadas paramai mokiniams ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
4.6. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo pažymų išėmimą iš Registrų centro duomenų bazės fizinių asmenų nekilnojamojo turto piniginei socialinei paramai gauti;
4.7. pagal kompetenciją rengia ir išduoda kitas pažymas;
4.8. nustato socialinių paslaugų poreikį savivaldybės gyventojams ir išvadas teikia Skyriaus vedėjui;
4.9. užtikrina informacijos apie asmenis konfidencialumą;
4.10. tikrina socialinės paramos ir socialinių paslaugų gavėjų buities ir gyvenimo sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus;
4.11. veda apskaitą asmenų, privalančių atlikti visuomenei naudingą veiklą, ir informuoja juos apie tai;
4.12. tiria asmenų (šeimų), dėl objektyvių aplinkybių negalinčių dalyvauti visuomenei naudingoje veikloje socialinę padėtį, ir buities tyrimo aktuose nurodo priežastis, dėl kurių asmenys negalėtų būti pasitelkiami visuomenei naudingai veiklai atlikti;
4.13. sudaro sąrašus asmenų, kurie neatliko visuomenei naudingos veiklos, ir teikia juos Seniūnijos seniūnui;
4.14.dalyvauja Administracijos, Skyriaus organizuojamuose pasitarimuose, kultūros ir sporto renginiuose, Administracijos komisijų veikloje;
4.15. siekiant užtikrinti efektyvų socialinį darbą, bendradarbiauja su socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis, valstybės ir savivaldybės įstaigomis, policija, bendruomeninėmis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, surenka šių įmonių, įstaigų ir organizacijų duomenų bazėje turimą informaciją apie asmenis;
4.16. Skyriaus vedėjo pavedimu esant poreikiui Antanavo, Plutiškių, Jankų seniūnijų specialistų socialiniam darbui nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu), arba, esant padidėjusiam darbo krūviui, paskaičiuoja išmokas vaikams, socialinę paramą ir/ar nustato socialinių paslaugų poreikį šių seniūnijų gyventojams;
4.17.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją atlieka kitus Seniūnijos seniūno, Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos teisės aktams;
4.18.Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Seniūnijos seniūnui ir atskaitingas Skyriaus vedėjui.

 

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA