KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 


Buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojų funkcijos

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO – VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas – vyriausiasis buhalteris – EGIDIJUS JANKAUSKAS

Pareigybės tikslas – Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau tekste - Savivaldybė) Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vedėjo-vyriausiojo buhalterio pareigybė reikalinga organizuoti Savivaldybės administracijos veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymą, užtikrinti taupų materialiųjų, finansinių išteklių naudojimą, ataskaitinių duomenų tikslumą ir atskaitomybės laiku pateikimą.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties mokslų išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį biudžetinėse įstaigose finansų ar buhalterinės apskaitos srityje;
 • turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
 • mokėti savarankiškai organizuoti, planuoti savo ir Skyriaus darbuotojų tarnybinę veiklą;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • siekdamas užtikrinti Skyriui pavestų funkcijų vykdymą pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas ir atsako už tinkamą Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimą, tiesiogiai atsiskaito Administracijos direktoriui;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • organizuoja Skyriaus darbuotojų darbą, sprendžia buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimus pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją atsako už Skyriaus veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strateginio ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą;
 • dalyvauja Savivaldybės biudžeto formavimo procese, rengia programas, teikia Savivaldybės administracijos asignavimų poreikį;
 • tvarko Savivaldybės administracijos pavedimų, lėšų gautų už paslaugas ir kitų lėšų apskaitą, kontroliuoja jų panaudojimą;
 • vykdo atsiskaitymų, susijusių su mokėtinomis ir gautinomis Savivaldybės biudžeto lėšomis, apskaitą, rengia ir teikia ataskaitas Finansų skyriui.
 • analizuoja susidariusių įsiskolinimų priežastis, išvadas teikia Administracijos direktoriui;
 • teisės aktų nustatyta tvarka rengia Savivaldybės administracijos, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, Privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinius;
 • parengia Savivaldybės administracijos asignavimų pakeitimų pagal programas, finansavimo šaltinius, ekonominę klasifikaciją ir ketvirtinį paskirstymą pažymas;
 • organizuoja finansinės, statistinės atskaitomybės ir kitos informacijos paruošimą ir nustatytu laiku pateikimą mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;
 • teikia buhalterinės apskaitos informaciją pagal pareikalavimą - apskaitos dokumentus ir registrus, auditoriams bei kitoms institucijoms;
 • teikia atsakingiems asmenims reikalingus duomenis lėšų poreikiui valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskaičiuoti;
 • kontroliuoja valstybinės žemės nuomos mokesčio įplaukas į Savivaldybės surenkamąsias sąskaitas ir vykdo jų perdavimą į savivaldybės iždą;
 • vykdo valstybinės žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimą galiojančių norminių teisės aktų nustatyta tvarka;
 • rengia ir teikia Finansų skyriui Savivaldybės administracijos pajamų įmokų ataskaitą dėl teisės aktų nustatyta tvarka galimai sugrąžintinų teikiamų paslaugų įmokų;
 • vizuoja sutartis, kuriose yra numatomi finansiniai ir turtiniai įsipareigojimai;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauja projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų, kitų nacionalinių ir tarptautinių programų bei savivaldybės biudžeto lėšomis, rengimo bei įgyvendinimo procese;
 • dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo procese;
 • rengia Skyriaus nuostatų, Skyriaus vedėjo bei darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų bei Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų pakeitimų, papildymų;
 • kontroliuoja Administracijos padalinių ataskaitinių duomenų ir apskaitos dokumentų pateikimą pagal nustatytus terminus;
 • kontroliuoja pirminių ataskaitinių dokumentų užpildymo teisingumą, reikalauja iš atsakingų asmenų, kad juose padarytos klaidos būtų ištaisytos;
 • vykdo išankstinę finansų kontrolę;
 • vykdo valstybės biudžeto lėšų, skirtų iš valstybės institucijų ar įstaigų pagal sudarytas finansavimo sutartis išmokoms vaikams, šalpos ir kitoms išmokoms mokėti, administravimo procedūras;
 • informuoja savivaldybės administracijos direktorių apie pastebėtus pažeidimus ir nustatytus trūkumus, teikia pasiūlymus jiems pašalinti;
 • dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose, pagal kompetenciją teikia reikalingą informaciją ir pasiūlymus;
 • vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
 • Skyriaus darbuotojo išbandymo laikotarpiu vertina darbuotojo tarnybinę veiklą, fiksuoja jo tarnybinės veiklos pažeidimus, surašo tarnybinius pranešimus ir teikia juos Administracijos direktoriui.
 • orientuoja naujai priimtus darbuotojus jų darbo srityje, įtraukia juos į įstaigos veiklą, padeda išsiaiškinti jų mokymosi poreikius ir planuoja mokymus;
 • rengia ir teikia Administracijos direktoriui Skyriaus kasmetinę veiklos ataskaitą;
 • rengia ir teikia ataskaitas, informaciją, statistinius ir kitus reikalingus duomenis Skyriui priskirtų funkcijų vykdymo klausimais institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • įgyvendindamas įstaigos strateginius tikslus, pareigybės kompetencijos klausimais vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Administracijos direktoriaus pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.


 

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO - VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas - vyriausiojo buhalterio pavaduotojas – 

Pareigybės paskirtis – Skyriaus vedėjo-vyriausiojo buhalterio pavaduotojo pareigybė reikalinga tvarkyti Savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų veiklos buhalterinę apskaitą, užtikrinti taupų materialiųjų ir finansinių išteklių naudojimą, užtikrinti ataskaitinių duomenų tikslumą ir atskaitomybės laiku pateikimą pagal patvirtintas programos sąmatas, diegti skyriuje naujas informacines technologijas bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, buhalterijos, ekonomikos, finansų krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, ir rengti išvadas;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
 • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (MS Word, MS Exsel, MS Outlook, Internet Explorer);
 • būti pareigingas, kruopštus, darbštus, sąžiningai vykdyti savo pareigas, gebėti bendrauti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
 • tvarko Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų buhalterinę apskaitą, vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu ir Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklėmis;
 • vykdo Savivaldybės administracijos ir kitų asignavimų, kasinių ir faktinių išlaidų apskaitą; atlieka išlaidų paslaugoms paskirstymą pagal finansavimo šaltinius ir funkcinę klasifikaciją bei surašo buhalterines pažymas;
 • sudaro biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas (pagal finansavimo šaltinius, funkcinę klasifikaciją), teikia pasirašyti Skyriaus vedėjui ir Administracijos direktoriui ir nustatytu laiku pateikia jas finansuojančiai įstaigai, analizuoja jų vykdymą;
 • kontroliuoja biudžeto išlaidų sąmatų ketvirtinio paskirstymo vykdymą;
 • tikrina Savivaldybės biudžeto lėšų banko sąskaitoje atliktų operacijų teisingumą, sudaro apskaitos registrus;
 • išrašo ir pateikia sąskaitas įstaigoms pagal sudarytas patalpų nuomos ir kitas sutartis, kontroliuoja sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
 • kontroliuoja pirminių ataskaitinių dokumentų užpildymo teisingumą, informuoja Skyriaus vedėją – vyriausiąjį buhalterį apie pastebėtus trūkumus ir pažeidimus, teikia pasiūlymus dėl jų šalinimo;
 • nesant Skyriaus vedėjo-vyriausiojo buhalterio (atostogų, komandiruočių, nedarbingumo ar kt. metu) atlieka Skyriaus vedėjui – vyriausiajam buhalteriui priskirtas funkcijas;
 • vykdo paskesniąją finansų kontrolę, sudaro finansų kontrolės būklės ataskaitą ir teikia ją Administracijos direktoriui;
 • užtikrina tikslų ir tinkamą žinių pateikimą jų gavėjams;
 • įgyvendina naujas informacines technologijas Skyriaus darbe;
 • įgyvendina Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus Skyriuje;
 • dalyvauja savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas skyriaus vedėjui – vyriausiajam buhalteriui.


BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRESNIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji buhalterė – RIMUTĖ BIELSKUVIENĖ

 I. PAREIGYBĖ

1.Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vyresnysis specialistas. Pareigybė priskirta specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis - B.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje finansų arba buhalterinės apskaitos srityje;
2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinės įstaigos buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
2.4. gebėti rinkti, sisteminti bei apibendrinti tarnybinei veiklai reikalingą informaciją ir ją panaudoti ruošiant išvadas bei savarankiškai planuoti, tvarkyti savo tarnybinę veiklą;
2.5. gebėti naudotis kitų institucijų duomenų bazėmis, administruojant Skyriui nustatytas funkcijas;
2.6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
2.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
3.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
3.2. skaičiuoja pagal apskaitos dokumentus darbo užmokestį, kitus išmokėjimus, skaičiuoja mokėjimus į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įstaigą, atlieka išskaičiavimus pagal vykdomuosius dokumentus;
3.3.teikia deklaracijas apie išskaičiuotą ir sumokėtą fizinių asmenų pajamų mokestį;
3.4. teikia valstybinio socialinio draudimo lėšų finansinę apyskaitą ir informaciją apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo laikotarpius bei draudžiamąsias pajamas ir valstybinio socialinio draudimo įmokas;
3.5.užpildo atlyginimų mokėjimo žiniaraščius, sudaro memorialinį orderį Nr.5, pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
3.6. darbuotojų prašymu, išduoda pažymas apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, išskaičiuotus mokesčius;
3.7.tikrina moksleivių vežiojimo ir keleivių lengvatinio vežimo savivaldybės teritorijoje sąskaitų išrašymo teisingumą pagal pateiktas pažymas ir važiavusių mokinių bilietų šakneles;
3.8.sudaro Savivaldybės administracijos ketvirtines ataskaitas;
3.9.atlieka mokėjimo nurodymų ir grupinių mokėjimų bankui surinkimo kompiuteriu darbus;
3.10.tvarko darbuotojų darbo užmokesčio korteles, teikia pasiūlymus Bendrąjam skyriui dėl skyriaus bylų dokumentacijos plano papildymo ir iki nustatyto termino sudaro Skyriaus bylų nomenklatūrą ir pateikia įstaigos archyvui sutvarkytas nuolatinio saugojimo bylas pagal bylų dokumentacijos planą;
3.11. reikalauja iš Savivaldybės administracijos padalinių laiku pateikti ataskaitinius duomenis ir apskaitos dokumentus;
3.12.kontoluoja pirminių ataskaitinių dokumentų užpildymo teisingumą, reikalauja iš atsakingų asmenų, kad juose padarytos klaidos būtų ištaisytos;
3.13.informuoja Skyriaus vedėją-vyriausiąjį buhalterį apie pastebėtus trūkumus ir pažeidimus;
3.14. palaiko dalykinius ryšius, bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos padaliniais, kitomis įstaigomis;
3.15. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo-vyriausiojo buhalterio pavestus vienkartinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Skyriaus vedėjui-vyriausiajam buhalteriui.BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRESNIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji buhalterė – ILONA RAZMIRSKIENĖ 

I. PAREIGYBĖ

1.Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vyresnysis specialistas. Pareigybė priskirta specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2.turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje finansų arba buhalterinės apskaitos srityje;
3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitos bei finansinės atskaitomybės standartus, dokumentų valdymą ir archyvavimą;
3.4.būti susipažinęs su viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo nuostatomis;
3.5.mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją gebėti naudotis kitų institucijų duomenų bazėmis, administruojant Skyriui nustatytas funkcijas;
3.6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
3.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą, tiesiogiai atsiskaito Skyriaus vedėjui-vyriausiajam buhalteriui;
4.2. tvarko projektų, finansuojamų iš ES lėšų ir kitų tarptautinių finansuojančių institucijų kartu su vietiniais šaltiniais, buhalterinę apskaitą atskirai pagal vykdomus projektus;
4.3. kontroliuoja finansinių dokumentų užpildymo teisingumą, tikrina jų atitikimą projektų dokumentams;
4.4. fiksuoja visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su projektų vykdymu, jas dokumentuoja ir saugo, tik su projekto vykdymu susijusiose dokumentų bylose;
4.5. sudaro buhalterinės apskaitos registrus už ataskaitinį laikotarpį atskirai pagal vykdomus projektus ir teikia juos Skyriaus vedėjui-vyriausiajam buhalteriui;
4.6. rengia projektų įgyvendinimo (finansavimo ir administravimo, paramos) sutartyse numatytų mokėjimo prašymų finansinę dalį ir kitus finansinius dokumentus;
4.7. užtikrina projektų finansinės informacijos tikslumą, duomenų atsekamumą;
4.8. įvertina už ataskaitinį laikotarpį Tarybos narių pateiktus dokumentus ir pateikia išlaidų susijusių su savivaldybės Tarybos nario veikla išmokėjimo žiniaraštį;
4.9. pagal gautas Tarybos nario užregistruotas darbo laiko apskaitos pažymas pildo Darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
4.10. pagal kompetenciją rengia Administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus;
4.11. informuoja Skyriaus vedėją-vyriausiąjį buhalterį apie pastebėtus trūkumus ir pažeidimus;
4.12. vykdo valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaitą programoje „FinISA", teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia Finansų skyriui apskaičiuoto valstybinės žemės nuomos mokesčio pajamų ataskaitas;
4.13. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia Finansų skyriui ataskaitas pagal Savivaldybės administracijos atsakingų darbuotojų pateiktus duomenis apie kitas pajamas į savivaldybės biudžetą, kurios turi būti sumokėtos į VMI;
4.14.užtikrina ilgalaikio turto ir atsargų apskaitos operacijų teisėtumą ir įforminimą pagal teisės aktų reikalavimus;
4.15. teisės aktų nustatyta tvarka apskaito Savivaldybės turtą, valstybės turtą perduotą savivaldybei pagal patikėjimo, panaudos ir pasaugos sutartis;
4.16. vykdo ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto gavimo, panaudojimo apskaitą ir kas mėnesį skaičiuoja nusidėvėjimą;
4.17. tvarko ilgalaikio turto, perduodamo pagal panaudos ir nuomos sutartis apskaitą ir atskaitomybę;
4.18. ruošia ilgalaikio ir trumpalaikio turto judėjimo ketvirtines ir metines ataskaitas;
4.19. teikia duomenis turto judėjimo klausimais, tarpusavio derinimo operacijoms tarp biudžetinių įstaigų;
4.20. ruošia ketvirtines investicijų ataskaitas ir jas teikia Lietuvos Respublikos Statistikos departamentui;
4.21. teisės aktų nustatyta tvarka rengia suvestinę savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitą ir teikia Savivaldybės tarybai;
4.22. rengia savivaldybės ilgalaikio turto ir trumpalaikio turto inventorizacijos aprašus;
4.23. vykdo einamąją finansų kontrolę.
4.24. dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams įgyvendinti;
4.25. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo-vyriausiojo buhalterio pavestus vienkartinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Skyriaus vedėjui-vyriausiajam buhalteriui.


BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 • Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas -

Pareigybės paskirtis – Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti Savivaldybės administracijos veiklos buhalterinę apskaitą, užtikrinti taupų materialiųjų ir finansinių išteklių naudojimą, užtikrinti ataskaitinių duomenų tikslumą ir atskaitomybės laiku pateikimą pagal patvirtintas programos sąmatas, kontroliuoti Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartus..

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities apskaitos, ekonomikos arba finansų krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje finansų arba buhalterinės apskaitos srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę bei pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
 • būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
 • vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko jam priskirtos srities buhalterinę apskaitą pagal nustatytus biudžeto išlaidų klasifikacijos straipsnius, sąskaitas bei valstybės priskirtas funkcijas:
  • registruoja apskaitos registruose ūkines operacijas (gaunamus, siunčiamus dokumentus, mokėjimo pavedimus, paraiškas ir kt.);
  • rengia finansavimo paraiškas lėšoms gauti;
  • vykdo atsiskaitymus su tiekėjais ir rangovais už prekes, paslaugas ir darbus;
  • sudaro ir nustatytais terminais teikia Finansų skyriui biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas;
  • sudaro ir nustatytais terminais teikia Finansų skyriui mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą;
  • sudaro ir nustatytais terminais teikia Finansų skyriui finansavimo sumų pažymas;
  • kontroliuoja biudžeto sąmatų vykdymą;
  • teikia ministerijoms ir kitoms institucijoms, kuruojančioms valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas, finansines ataskaitas bei kitą reikalingą informaciją;
 • tikrina Savivaldybės biudžeto lėšų banko sąskaitoje atliktų operacijų teisingumą, sudaro apskaitos registrus;
 • išrašo ir pateikia sąskaitas pagal sudarytas patalpų nuomos ir kitas sutartis, kontroliuoja sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
 • konsultuoja Savivaldybės administracijos padalinius programinio biudžeto sudarymo klausimais;
 • kaupia, sistemina, analizuoja ir rengia įvairią informaciją apie jam priskirtos srities apskaitos duomenis Skyriaus vedėjui, kontroliuojančioms institucijoms;
 • rengia atsakymus į raštus ir paklausimus savo kompetencijos klausimais;
 • kaupia ir sistemina finansinę, ekonominę bei kitokią informaciją, kurios reikia Skyriaus darbui organizuoti;
 • priima ir sutikrina finansines ataskaitas, gautas iš įstaigų ir organizacijų pagal apskaitomų lėšų paskirtį.
 • kontroliuoja pirminių ataskaitinių dokumentų užpildymo teisingumą, informuoja Skyriaus vedėją-vyriausiąjį buhalterį apie pastebėtus trūkumus ir pažeidimus, teikia pasiūlymus dėl jų šalinimo;
 • tvarko banko lėšų judėjimo atsiskaitomose sąskaitose apskaitą.
 • nesant Skyriaus vedėjo-vyriausiojo buhalterio ir Skyriaus vedėjo-vyriausiojo buhalterio pavaduotojo (atostogų, komandiruočių, nedarbingumo ar kt. metu) atlieka Skyriaus vedėjui- vyriausiajam buhalteriui priskirtas funkcijas;
 • vykdo paskesniąją finansų kontrolę, sudaro finansų kontrolės būklės ataskaitą ir teikia ją Savivaldybės administracijos direktoriui;
 • įgyvendina Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus Skyriuje;
 • dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA