KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

 


Žemės ūkio skyriaus darbuotojų funkcijos

 

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Pareigybės tikslas – Žemės ūkio skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti Skyriaus darbą, įgyvendinti valstybės ir savivaldybės žemės ūkio ir melioracijos politiką Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau tekste - Savivaldybė) teritorijoje, koordinuoti kaimo plėtros priemonių administravimą ir paramą žemės ūkiui teisės aktų nustatyta tvarka.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žemės ūkio arba kaimo plėtros srityje;
 • turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Žemės ūkio ministerijos įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, Skyriaus darbo specifiką ir tiesioginių funkcijų vykdymą;
 • gebėti analizuoti, tikrinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, savarankiškai planuoti, organizuoti Skyriaus ir savo tarnybinę veiklą;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą (teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones).

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už jų tinkamą įgyvendinimą;
 • dalyvauja Savivaldybės strateginio ir su juo susijusių kitų planų rengimo ir įgyvendinimo procesuose;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • prognozuoja lėšų poreikį žemės ūkio ir melioracijos srities priemonių įgyvendinimui rengiant savivaldybės biudžeto projektą, jį patvirtinus atsako už numatytų priemonių įgyvendinimą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja:
  • žemės ūkio produkcijos kvotų administravimą;
  • žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimą;
  • žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimą;
  • stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinimą, medžiojamų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymą;
  • valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymą ir naudojimą patikėjimo teise;
  • traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimą ir techninę priežiūrą;
  • kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo administravimą;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešuosius pirkimus;
 • pagal Skyriaus kompetenciją rengia sutarčių projektus ir atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją įgyvendina Savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklių nuostatas;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų atitikimų pakeitimų ir papildymų;
 • rengia Skyriaus nuostatų, Skyriaus vedėjo bei darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia informaciją apie Skyriaus veiklą darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
 • rengia ir teikia Administracijos direktoriui Skyriaus veiklos kasmetinę ataskaitą;
 • bendradarbiauja ir užtikrina Skyriaus bendradarbiavimą su kitais Administracijos padaliniais, žemdirbių savivaldos organais, kaimo bendruomenėmis;
 • orientuoja naujai priimtus darbuotojus jų darbo srityje, įtraukia juos į įstaigos veiklą;
 • organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbuotojų, seniūnijų darbuotojų, pagal pareigybių aprašymus vykdančių žemės ūkio funkcijas, tarnybinę veiklą;
 • vertina Skyriaus darbuotojų tarnybinę veiklą;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją atsako už Skyriaus veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strateginio ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą;
 • dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose, pagal kompetenciją teikia reikalingą informaciją ir pasiūlymus;
 • teikia siūlymus Administracijos direktoriui Skyriaus veiklos organizavimo klausimais;
 • organizuoja renginius Skyriaus kompetencijos klausimais;
 • dalyvauja lauko dienų, žemdirbių švenčių organizaciniame darbe;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų, kitų nacionalinių ir tarptautinių programų bei savivaldybės biudžeto lėšomis, rengimo bei įgyvendinimo procese;
 • užtikrina tinkamą Skyriaus dokumentų tvarkymą, naudojimą, apskaitą ir saugojimą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais rengia ir teikia ataskaitas, informaciją, statistinius ir kitus reikalingus duomenis Skyriui priskirtų funkcijų vykdymo klausimais institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja gaunamus gyventojų ir organizacijų prašymus, skundus, pasiūlymus;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo ir kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.


ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė – LAIMUTĖ SLAVĖNIENĖ (LAURA KANTANAVIČIŪTĖ-KULIEŠIENĖ - vaiko auginimo atostogose)

I. PAREIGYBĖ

1.Žemės ūkio skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vyriausiasis specialistas. Pareigybė priskirta specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis - B.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti melioracijos krypties ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
3.2. turėti ne mažesnį, kaip 1 metų darbo patirtį melioracijos darbų organizavimo srityje;
3.3 būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
3.4. gebėti rinkti, sisteminti bei apibendrinti tarnybinei veiklai reikalingą informaciją ir ją panaudoti ruošiant išvadas bei savarankiškai planuoti, tvarkyti savo tarnybinę veiklą;
3.5. gebėti naudotis kitų institucijų duomenų bazėmis, administruojant Skyriui nustatytas funkcijas;
3.6 išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
3.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau tekste - Savivaldybė) tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
4.2. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe ir teikia pasiūlymus;
4.3. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
4.4. priima interesantus, nagrinėja iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus pareiškimus, prašymus, raštus, skundus ir rengia jų atsakymus arba atsakymų projektus;
4.5. rengia Savivaldybės melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros, remonto, rekonstrukcijos darbų metines ir perspektyvines programas, projektus, darbų ir paslaugų pirkimo dokumentus;
4.6. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešuosius pirkimus;
4.7. rengia sutarčių projektus ir atsako už šių sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą, vykdo įgyvendinimo priežiūrą;
4.8.įgyvendina Administracijos finansų kontrolės taisyklių nuostatas;
4.9. kontroliuoja, kad kokybiškai ir laiku būtų atlikti remonto ir rekonstrukcijos darbai, organizuoja melioracijos darbų techninę priežiūrą, melioracijos objektų pripažinimą tinkamais naudoti;
4.10. užtikrina tvarkingą melioracijos statinių techninės dokumentacijos ir kitos archyvinės medžiagos saugojimą;
4.11. išduoda technines sąlygas statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti, derina projektus, detaliuosius planus, topo nuotraukas, kontroliuoja techninių sąlygų laikymąsi;
4.12. organizuoja melioracijos statinių apskaitą, atlieka melioruotų plotų būklės vertinimą ir vykdo jų kontrolę;
4.13. palaiko dalykinius ryšius, bendradarbiauja su Administracijos padaliniais, kitomis įstaigomis;
4.14. esant būtinybei, vykdo kitas pareigybės aprašyme nenurodytas funkcijas, kurios yra priskirtos Skyriaus kompetencijai.
4.15. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavestus vienkartinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Skyriaus vedėjui.


ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė – RITA JANKAUSKIENĖ
 I. PAREIGYBĖ

1.Žemės ūkio skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vyriausiasis specialistas. Pareigybė priskirta specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis - B.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį žemės ūkio srities išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį ES ir Valstybės finansuojamų išmokų administravimo srityje;
3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
3.4. gebėti rinkti, sisteminti bei apibendrinti tarnybinei veiklai reikalingą informaciją ir ją panaudoti ruošiant išvadas bei savarankiškai planuoti, tvarkyti savo tarnybinę veiklą;
3.5. gebėti naudotis kitų institucijų duomenų bazėmis, administruojant Skyriui nustatytas funkcijas;
3.6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
3.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau tekste - Savivaldybė) tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
4.2. įgyvendina ES paramos ir Lietuvos Respublikos kaimo rėmimo programas;
4.3. priima interesantus, nagrinėja iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus pareiškimus, prašymus, raštus, skundus ir rengia jų atsakymus arba atsakymų projektus;
4.4. vykdo tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus priemonių administravimą;
4.5. priima iš bičių laikytojų paraiškas paramai už papildomą bičių maitinimą gauti;
4.6. pagal poreikį prašantiems asmenims išduoda pažymas;
4.7. organizuoja kaimo gyventojų švietimą, apžiūras, konkursus, muges, šventes, seminarus, parodas, ūkininkų mokymus ir kt.;
4.8. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe ir teikia pasiūlymus;
4.9. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
4.10. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją priima interesantus, juos konsultuoja;
4.11. pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
4.12. tvarko žemės ūkio ir kaimo valdų registrą;
4.13. Skyriaus vyresniojo specialisto nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu) atlieka vyresniajam specialistui priskirtas funkcijas;
4.14. palaiko dalykinius ryšius, bendradarbiauja su Administracijos padaliniais, kitomis įstaigomis;
4.15. esant būtinybei, vykdo kitas pareigybės aprašyme nenurodytas funkcijas, kurios yra priskirtos Skyriaus kompetencijai;
4.16.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavestus vienkartinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Skyriaus vedėjui.


ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė – VILMA KAZLIENĖ
I. PAREIGYBĖ

1.Žemės ūkio skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vyriausiasis specialistas. Pareigybė priskirta specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetiniį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį specialiosios kaimo rėmimo programos įgyvendinimo ir žemės ūkio produkcijos gamybos kvotų administravimo srityse;
3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
3.4. gebėti rinkti, sisteminti bei apibendrinti tarnybinei veiklai reikalingą informaciją ir ją panaudoti ruošiant išvadas bei savarankiškai planuoti, tvarkyti savo tarnybinę veiklą;
3.5. gebėti naudotis kitų institucijų duomenų bazėmis, administruojant Skyriui nustatytas funkcijas;
3.6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
3.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau tekste - Savivaldybė) tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
4.2. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe ir teikia pasiūlymus;
4.3. priima interesantus, nagrinėja iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus pareiškimus, prašymus, raštus, skundus ir rengia jų atsakymus arba atsakymų projektus;
4.4. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją teikia informaciją apie Skyriaus veiklą įstaigos darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
4.5. nustatyta tvarka teikia Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA), Žemės ūkio ministerijai ir Administracijai ataskaitas ir informaciją;
4.6. priima, tikrina tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metines deklaracijas bei jas perduoda VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui;
4.7. priima prašymus ir dokumentus paramai apskaičiuoti pieno gamintojams;
4.8. priima prašymus ir dokumentus paramai apskaičiuoti bičių laikytojams;
4.9. tvarko žemės ūkio ir kaimo valdų registrą;
4.10. tvarko ūkininkų ūkių registrą;
4.11. priima prašymus ir dokumentus žemės ūkio subjektų banko paskolų palūkanų kompensavimui;
4.12. priima prašymus dėl fitosanitarijos priemonių taikymo dalinio kompensavimo;
4.13. informuoja žemės ūkio subjektus apie jiems teikiamą valstybės paramą;
4.14. tvarko Skyriaus dokumentus, juos saugo, teikia pasiūlymus Administracijos Bendrajam skyriui dėl Skyriaus bylų dokumentacijos plano papildymo, sistemina, ruošia saugojimui ir saugo Skyriaus archyve nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal Bylų dokumentacijos planą;
4.15. registruoja siunčiamus ir gaunamus raštus;
4.16. ruošia atrinktų bylų (dokumentų), kurių pasibaigęs saugojimo terminas, naikinimo aktus, naikina atrinktas bylas;
4.17. palaiko dalykinius ryšius, bendradarbiauja su Administracijos padaliniais, kitomis įstaigomis;
4.18. esant būtinybei, vykdo kitas pareigybės aprašyme nenurodytas funkcijas, kurios yra priskirtos Žemės ūkio skyriaus kompetencijai.
4.19. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavestus vienkartinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Skyriaus vedėjui.


ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė – INGA MAKAREVIČIENĖ

Pareigybės tikslas – Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimą, apskaitą ir mokėjimų kontrolę.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Skyriaus darbo specifiką bei tiesioginių funkcijų vykdymą;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei savarankiškai pasirinkti darbo metodus;
 • sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu ir MASIS programine skaičiavimo sistema.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas ir atsako už Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimą, siekiant užtikrinti Skyriui pavestų funkcijų vykdymą;
 • rengia Tarybos sprendimų projektus dėl žemės mokesčio, valstybinės žemės nuomos mokesčio, mokesčių lengvatų, mokesčių tarifų nustatymo;
 • rengia sutarčių dėl duomenų, reikalingų žemės nuomos mokesčiui administruoti, gavimo projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • apskaičiuoja žemės nuomos mokestį ir delspinigius, tvarko žemės nuomos mokesčio įplaukas, rengia juridiniams asmenims Skolos suderinimo aktus, taikant programinę skaičiavimo sistemą MASIS;
 • ruošia ir siunčia valstybinės žemės nuomotojams ir naudotojams raginimus sumokėti žemės nuomos mokestį bei delspinigius;
 • teikia Juridiniam skyriui duomenis apie valstybinės žemės nuomotojų ir naudotojų žemės nuomos mokesčio nepriemoką dėl mokesčių išieškojimo;
 • konsultuoja gyventojus žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo klausimais;
 • priima žemės nuomos mokesčio mokėtojų prašymus dėl permokos grąžinimo, juos patikrina ir teikia Administracijos direktoriui;
 • ruošia informaciją ir teikia reikalingus duomenis pagal pareigybės kompetenciją valstybinėms institucijoms, Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui, Administracijai;
 • dalyvauja savivaldybės institucijų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
 • Skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kitais atvejais) atlieka Skyriaus vedėjui priskirtas funkcijas;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešųjų pirkimų procedūras;
 • siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus, pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas – GINTAUTAS VALAITIS
I. PAREIGYBĖ

1.Žemės ūkio skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vyresnysis specialistas. Pareigybė priskirta specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis - B.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį technologijos mokslų studijų srities mechanikos inžinerijos krypties išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žemės ūkio inžinerijos srityje;
3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
3.4. išmanyti traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų konstrukcijas, veikimo principus ir saugaus eksploatavimo reikalavimus;
3.5. gebėti konsultuoti technikos savininkus įvairiais technikos panaudojimo registravimo, techninės būklės, įsigijimo, saugių darbo sąlygų klausimais;
3.6. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B1 lygiu;
3.7. gebėti rinkti, sisteminti bei apibendrinti tarnybinei veiklai reikalingą informaciją ir ją panaudoti ruošiant išvadas bei savarankiškai planuoti, tvarkyti savo tarnybinę veiklą;
3.8. gebėti naudotis kitų institucijų duomenų bazėmis, administruojant Skyriui nustatytas funkcijas;
3.9. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
3.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau tekste - Savivaldybė) tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
4.2. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe ir teikia pasiūlymus;
4.3. priima interesantus, nagrinėja iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus pareiškimus, prašymus, raštus, skundus ir rengia jų atsakymus arba atsakymų projektus;
4.4. tvarko Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio technikos, jų priekabų registrą:
4.4.1. priima prašymus dėl technikos registravimo, išregistravimo, perregistravimo;
4.4.2. tikrina pateiktos registruoti technikos dokumentus ir jų įsigijimo teisėtumą;
4.4.3. išduoda valstybinius numerius ir registravimo dokumentus;
4.5. įsigyja valstybinius numerio ženklus, juos saugo, apskaito, likviduoja panaudotus;
4.6. atlieka Savivaldybės įmonių, organizacijų ir fizinių asmenų traktorių, savaeigių važiuoklių, traktorių priekabų, derliaus nuėmimo mašinų technines apžiūras bei įvertina minėtos technikos techninę būklę, sudaro jų atlikimo grafiką ir jį paskelbia viešai;
4.7. atlieka technines apžiūras pagal nustatytus techninius reikalavimus teritoriniu principu, išvykstant į technikos buvimo vietą;
4.8. palaiko dalykinius ryšius, bendradarbiauja su Administracijos padaliniais, kitomis įstaigomis;
4.9. esant būtinybei, vykdo kitas pareigybės aprašyme nenurodytas funkcijas, kurios yra priskirtos Skyriaus kompetencijai.
4.10. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavestus vienkartinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Skyriaus vedėjui.


 

 

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA