KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

 


Teritorijų planavimo skyrius

 

tel. 68 629, el. p. teritorijuplanavimas@kazluruda.lt

, vedėjas - vyriausiasis architektas
J. Vitukynas, vyriausiasis specialistas - ekologas 
V. Mikulskienė, vyriausioji specialistė
R. Ūsas,
vyriausiasis specialista
A.Lukoševičius,
vyriausiasis specialistas (architektas)

 

 

Teritorijų planavimo skyriaus darbuotojų funkcijos>>

 -------------------------------------------------------

Teritorijų planavimo skyriaus uždaviniai:

 • įgyvendina valstybės politiką teritorijų planavimo srityje rengiant savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus;
 • koordinuoja ir organizuoja savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimą;
 • pagal kompetenciją atlieka savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną (monitoringą);
 • įgyvendina Savivaldybės teritorijoje valstybės aplinkos apsaugos politiką ir Savivaldybės institucijų sprendimus aplinkosaugos srityje.

 Skyrius atlieka šias  funkcijas:

 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
 • užtikrinant nenutrūkstamą Skyriaus procedūrų eigą rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • vykdo kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių bei Savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymo, stebėsenos ir apsaugos procedūras;
 • vykdo savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir kūrimo, inventorizacijos, apskaitos ir stebėsenos, želdinių veisimo valdymo procedūras;
 • organizuoja atskirtųjų želdynų žemės sklypų kadastrinius matavimus ir įrašymą į turto registrą.
 • koordinuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimą, organizuoja antrinių žaliavų surinkimą bei perdirbimą; sąvartynų įrengimą bei eksploatavimą;
 • sudaro medžioklės plotų vienetus ir keičia jų ribas;
 • organizuoja savivaldybės saugomų teritorijų steigimą, apsaugą ir tvarkymą;
 • organizuoja aplinkos kokybės gerinimą ir apsaugą;
 • dalyvauja valdant valstybinius parkus;
 • organizuoja savivaldybės teritorijos arba jos dalių bendrojo plano, detaliųjų planų, specialiojo planavimo dokumentų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, rengimą;
 • vykdo teritorijų planavimo, savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrųjų planų ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimo procedūras;
 • rengiant savivaldybės lygmens specialiojo arba bendrojo ir vietovės lygmens bendrojo bei detaliojo planavimo dokumentus, finansuojamus iš savivaldybės biudžeto, vykdo užsakovo ir projektų organizatoriaus funkcijas;
 • organizuoja sutarčių projektų rengimą ir derina teritorijų planavimo iniciavimo ir teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutarčių projektus;
 • derina savivaldybės ir vietovės lygmens rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, atstovauja savivaldybei kitų planavimo subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendimų derinimo procese;
 • tvarko savivaldybės ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų registrą;
 • vykdo savivaldybės lygmens teritorijų planavimo duomenų banko kaupimą ir tvarkymą.
 • dalyvauja, rengiant ir įgyvendinant regiono plėtros programas, Savivaldybės teritorijos raidos analizę, prognozes ir projektus;
 • organizuoja savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene, dalyvauja kitų planavimo subjektų parengtų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese;
 • organizuoja Nuolatinės statybos komisijos darbą;
 • organizuoja Teritorijų planavimo komisijos darbą;
 • nustato specialiuosius architektūros reikalavimus;
 • išduoda įstatymų nustatyta tvarka statybą leidžiančius dokumentus;
 • organizuoja paraiškų priėmimą iš statytojų dėl specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka priima paraiškas, kreipiasi į kitas, planavimo sąlygas išduodančias institucijas, rengia ir išduoda planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka priima paraiškas, rengia ir išduoda leidimus išorinei reklamai įrengti;
 • derina žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus ;
 • rengia žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimus;
 • rengia ir teikia pasiūlymus Administracijos direktoriui dėl Savivaldybės ribų keitimo, architektūros, kraštovaizdžio formavimo principų ir realizavimo Savivaldybės teritorijoje bei kitais Skyriaus kompetencijos klausimais;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, rengia jiems atsakymus;
 • organizuoja ir vykdo adresų suteikimą žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, butams ir kitoms patalpoms, pavadinimų suteikimą gatvėms, savivaldybės teritorijose esantiems pastatams, statiniams ir kitiems objektams, šių adresų ir pavadinimų keitimą ar panaikinimą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;
 • Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka vykdo statinių naudojimo priežiūrą;
 • organizuoja ir vykdo savivaldybei įstatymais priskirtus geodezijos ir kartografijos darbus;
 • organizuoja žemės sklypų kadastrinius matavimus pagal parengtus teritorijų planavimo dokumentus ir žemės valdų projektus iki įregistravimo;
 • įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymų ir kitų teisės aktų, Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų aplinkosaugos klausimais nuostatas;
 • dalyvauja Savivaldybės biudžeto formavime;
 • dalyvauja ES projektų, projektų, finansuojamų iš struktūrinių fondų, kitų programų lėšų, savivaldybės biudžeto lėšų, rengime bei vykdyme;
 • rengia ir teikia Administracijos direktoriui Skyriaus kasmetinę veiklos ataskaitą;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų atitinkamų pakeitimų ir papildymų;
 • rengia Skyriaus veiklos nuostatų, Skyriaus vedėjo ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešųjų pirkimų procedūras;
 • pagal Skyriaus kompetenciją rengia sutarčių projektus ir atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją įgyvendina Administracijos Finansų kontrolės taisyklių nuostatas;
 • dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus pasiekti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;
 • dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros plano ir veiklos plano planavimo, rengimo, įgyvendinimo bei koregavimo procese;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia informaciją apie Skyriaus veiklą darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
 • pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia ir teikia informaciją, konsultacijas, ataskaitas, statistinius duomenis institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • pagal atskirus įgaliojimus atstovauja Kazlų Rūdos savivaldybei, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai kitose institucijose;
 • organizuoja vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą nustatymą ir kontrolę;
 • įgyvendina gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programas;
 • tvarko Skyriaus dokumentus, juos saugo, teikia pasiūlymus Bendrajam skyriui dėl Skyriaus bylų dokumentacijos plano papildymo ir iki nustatyto termino pateikia įstaigos archyvui sutvarkytas nuotolinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal bylų dokumentacijos planą;
 • orientuoja naujai priimtus darbuotojus jų darbo srityje, įtraukia juos į įstaigos veiklą, padeda išaiškinti jų mokymosi poreikius, vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
 • Skyriaus kompetencijos klausimais vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio pavedimus, reikalingus įstaigos strateginiams tikslams įgyvendinti, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA