KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

 


Skyriaus darbuotojų funkcijos

ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Ūkio skyriaus vedėjas –  ARŪNAS ŽEMAITIS

Pareigybės tikslas – Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga ūkinei veiklai užtikrinti, organizuoti turto valdymą ir naudojimą savivaldybėje, įgyvendinti savivaldybės strategiją socialinės ir infrastruktūros vystymo srityse.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Skyriaus darbo specifiką bei tiesioginių funkcijų vykdymą;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, mokėti organizuoti savo tarnybinę veiklą;
 • mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer);
 • turėti ne mažiau kaip 3 metų vadybinio darbo patirtį ūkinės veiklos srityje;
 • žinoti gamtos apsaugos, darbų saugos, priešgaisrinės saugos taisykles.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už jų tinkamą įgyvendinimą;
 • rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia pasiūlymus Administracijos direktoriui dėl finansinių išteklių skirstymo, formuojant savivaldybės biudžetą, įgyvendinant patvirtintas programas, naudojant gaunamas lėšas iš valstybės biudžeto ir tarptautinių programų, kontroliuoja šių finansinių išteklių panaudojimą;
 • pagal Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų skiriamas lėšas, Savivaldybės institucijų sprendimus, pasirašytas sutartis organizuoja savivaldybei patikėjimo ir nuosavybės teise priklausančių objektų statybą, rekonstrukciją ir remontą, vykdo statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų užsakovo funkcijas, pasirašo atliktų darbų aktus, atitinkamas pažymas ir sąskaitas-faktūras;
 • orientuoja naujai priimtus darbuotojus jų darbo srityje, įtraukia juos į įstaigos veiklą, padeda išaiškinti jų mokymo poreikius ir planuoja mokymus;
 • teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus metiniams ir perspektyviniams planams sudaryti dėl savivaldybės turto rekonstrukcijos ir remonto;
 • organizuoja gyvenamųjų patalpų ir kitų savivaldybei patikėjimo ir nuosavybės teise priklausančių objektų eksploatavimą;
 • organizuoja savivaldybėje statomų, remontuojamų objektų, renovuojamų ir remontuojamų vietinių kelių kontrolę;
 • organizuoja pastatytų ir renovuojamų objektų technines darbo ir valstybines komisijas;
 • įgyvendina savivaldybėje pažangius statybos ir komunalinio ūkio tvarkymo metodus; 7.11.koordinuoja savivaldybei priklausančių biudžetinių įstaigų komunalinio ūkio veiklą, konsultuoja Savivaldybės biudžetines įstaigas, teikia fiziniams ir juridiniams asmenims pasiūlymus ūkinės veiklos klausimais;
 • rengia Skyriaus kompetencijos klausimais metinių planų projektus, prižiūri savivaldybei patikėjimo ir nuosavybės teise priklausančių objektų rekonstrukcijos ir remonto projektų vykdymą, atlieka statybos ir remonto darbų užsakovo funkcijas;
 • teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus ir duomenis dėl ilgalaikių ir trumpalaikių socialinių-ūkinių, investicinių, ekologinių ir kitų programų projektų ruošimo;
 • organizuoja savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių taisymą ir priežiūrą iš kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo ir savivaldybės biudžeto skiriamų lėšų;
 • teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl vietinės reikšmės kelių, gatvių remonto, ruošia pasiūlymus dėl valstybinės reikšmės kelių tinklo plėtros;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikia ataskaitas, informaciją, statistikos ir kitus reikalingus duomenis Skyriui priskirtais klausimais Administracijos struktūriniams padaliniams, įvairioms ministerijoms ir kitoms valstybinėms institucijoms;
 • gavęs Administracijos direktoriaus įgaliojimus, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus ir avarijas, kurios įvyksta savivaldybės statomuose arba jau veikiančiuose objektuose, analizuoja avarijų priežastis, rengia pasiūlymus padėčiai gerinti;
 • dalyvauja Savivaldybės biudžeto formavimo procese, teikia reikalingus duomenis;
 • vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
 • rengia Skyriaus veiklos metinę ataskaitą ir teikia ją Administracijos direktoriui;
 • organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbą;
 • derina ir pagal poreikį rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo išankstinės ir einamosios finansų kontrolės procedūras bei atsako už šių procedūrų tinkamą atlikimą;
 • dalyvauja Europos Sąjungos projektų, finansuojamų iš struktūrinių fondų, kitų programų lėšų, savivaldybės biudžeto lėšų, rengimo ir įgyvendinimo procesuose;
 • dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros ir veiklos plano planavimo, rengimo, įgyvendinimo ir koregavimo procese;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją nagrinėja fizinių bei juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, skundus ir rengia atsakymus;
 • gavęs įgaliojimus pagal Skyriui priskirtą kompetenciją atstovauja savivaldybei valstybinėse ir kitose institucijose;
 • dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, įstaigos pasitarimuose, Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų bei Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų atitinkamų pakeitimų ir papildymų;
 • Skyriaus darbuotojo išbandymo laikotarpiu vertina darbuotojo tarnybinę veiklą, fiksuoja jo tarnybinės veiklos pažeidimus, surašo tarnybinius pranešimus ir teikia juos įstaigos vadovui. Jeigu darbuotojo išbandymo rezultatai nepatenkinami, ne vėliau kaip prieš keturias dienas iki išbandymo termino pabaigos surašo motyvuotą tarnybinį pranešimą ir jį pateikia įstaigos vadovui. Apie teigiamus išbandymo rezultatus informuoja darbuotoją ir įstaigos vadovą žodžiu“.
 • atsako už Skyriaus veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir
 • skaidrumą, pagal Skyriui priskirtą kompetenciją - strateginio ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą.
 • įgyvendindamas įstaigos strateginius tikslus, pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus Administracijos direktoriaus pavestus vienkartinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

 


ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 • Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – GRETA JUŠKĖNAITĖ

Pareigybės tikslas – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatų įgyvendinimui, koordinuoti keleivių pervežimo vietiniais maršrutais Savivaldybės teritorijoje sistemą.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį, susijusią su turto valdymu, dirbant biudžetinėje įstaigoje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, turto valdymą bei pareigybei nustatytų funkcijų vykdymą;
 • gebėti analizuoti ir sisteminti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau tekste - Savivaldybė) tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos (toliau tekste - Administracija) direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą, tiesiogiai atsiskaito Skyriaus vedėjui;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • priima ir registruoja piliečių, pageidaujančių gauti Valstybės paramą apsirūpinant gyvenamosiomis patalpomis, dokumentus, sudaro bei tikslina sąrašus šiai paramai gauti;
 • rengia gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų nuomos ar panaudos sutarčių projektus, tikslina gyvenamojo ir negyvenamojo fondo sąrašus, kontroliuoja šių fondų būklę;
 • tenkinant savivaldybės gyventojų socialinius poreikius, rengia reikiamus dokumentus ir organizuoja savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimą;
 • rengia turto priėmimo ir perdavimo aktus, nurašymo aktus, sutarčių projektus dėl turto valdymo, naudojimo disponavimo;
 • rengia ir pateikia ketvirtines ir metines ataskaitas Lietuvos Respublikos Statistikos departamentui, Finansų, Aplinkos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją nagrinėja gaunamus iš gyventojų pareiškimus, prašymus, skundus ir ruošia atsakymų projektus;
 • vykdo Savivaldybės ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitą pagal įdiegtą kompiuterinę programą;
 • kontroliuoja Savivaldybės gyvenamojo fondo rangovų atliekamų statybos-montavimo ir remonto darbų kokybę, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl atliktų darbų priėmimo;
 • kontroliuoja Savivaldybei priklausančių gyvenamųjų patalpų eksploatavimą ir privalomųjų darbų vykdymo procedūras, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl šių gyvenamųjų patalpų remonto;
 • vykdo statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo juos bešeimininkiais procedūras;
 • organizuoja ir vykdo Savivaldybės turto privatizavimo procedūras;
 • organizuoja ir koordinuoja daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą;
 • dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus ir avarijas, kurios įvyksta savivaldybės statomuose arba jau veikiančiuose objektuose, atlieka stichinių nelaimių ir gaisro atveju padarytų nuostolių savivaldybėje skaičiavimus, analizuoja priežastis, rengia pasiūlymus padėčiai gerinti;
 • atlieka rinkos analizę, renka ir sistemina pagal pareigybei priskirtą kompetenciją numatomų atlikti viešųjų pirkimų vertei nustatyti reikalingus rinkos duomenis;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdomus prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją priima interesantus, juos konsultuoja;
 • tvarko Skyriaus dokumentus, juos saugo ir iki nustatyto termino juos pateikia Skyriuje atsakingam asmeniui už bylų pridavimą į archyvą;
 • koordinuoja keleivių pervežimo vietiniais maršrutais Savivaldybės teritorijoje sistemą;
 • rengia sutarčių projektus su vežėjais dėl mokinių ir keleivių lengvatinio pavėžėjimo Savivaldybės teritorijoje;
 • parengia ir teikia Administracijos direktoriui leidimų projektus vežti keleivius vietiniais maršrutais;
 • administruoja būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia informaciją apie Skyriaus veiklą darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo išankstinės ir einamosios finansų kontrolės procedūras bei atsako už šių procedūrų teisėtumą, tikslumą;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių darbe, teikia reikalingą informaciją ir pasiūlymus tam, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
 • Skyriaus darbuotojo nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. laikotarpiu) atlieka Skyriaus darbuotojui priskirtas funkcijas;
 • nesant Skyriaus vedėjo ir vyriausiojo specialisto, pavaduojančio Skyriaus vedėją (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. laikotarpiu), atlieka Skyriaus vedėjui priskirtas funkcijas;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė – VIRGINIJA RAZULEVIČIENĖ

Pareigybės tikslas – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė prekių, paslaugų ir darbų viešiesiems pirkimams organizuoti Skyriuje, jų dokumentams tvarkyti, atliekamų darbų sąmatoms tikrinti, darbų perdavimo-priėmimo aktams įforminti, valstybinės žemės sklypų priedų vertės skaičiavimams atlikti, savivaldybės vietinių kelių ir gatvių inventorizacijos duomenų sisteminimui.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Skyriaus darbo specifiką bei tiesioginių funkcijų vykdymą;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • gebėti sisteminti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • išmanyti viešųjų pirkimų procedūrų ir sutarčių rengimo techniką ir pagrindinius principus;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau tekste - Savivaldybė) tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą jų įgyvendinimą, tiesiogiai atsiskaito Skyriaus vedėjui;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešųjų pirkimų procedūras;
 • tvarko Skyriaus ataskaitinę dokumentaciją ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją ir teikia ataskaitas kitoms institucijoms;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją priima interesantus, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų gaunamus pareiškimus, prašymus, raštus, skundus ir rengia jų atsakymų projektus;
 • tikrina ir derina statybos darbų įkainius, darbų sąmatas bei darbų atlikimo aktus pagal sutartis ir projektus;
 • vykdo elektros energijos, šilumos, vandens apskaitos prietaisų parodymų ir atsiskaitymų pagal sutartis kontrolę;
 • įformina statybos darbų statybviečių perdavimo-priėmimo aktus ir galutinius darbų perdavimo-priėmimo aktus;
 • pateikia įmonėms elektros energijos, vandens ir dujų tiekimo resursų suvartojimo duomenis pagal sutartis;
 • pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus rengia, kaupia ir tvarko Skyriuje atliekamų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų dokumentus, teikia Viešųjų pirkimų tarnybai ataskaitas pagal Skyriuje atliktus pirkimus;
 • kaupia ir sistemina savivaldybės vietinių kelių ir gatvių inventorizacijos duomenis pagal kompiuterinę programą, ruošia objektų sąrašus, paraiškas ir ataskaitas Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos apie vietinių kelių ir gatvių remontą pagal sudarytas sutartis;
 • atlieka kitos paskirties valstybinės žemės sklypų vertės priedų skaičiavimus dėl inžinerinių statinių;
 • konsultuoja Savivaldybės biudžetines įstaigas ir gyventojus savo pareigybės kompetencijos klausimais;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauja savivaldybės institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo išankstinės ir einamosios finansų kontrolės procedūras bei atsako už šių procedūrų teisėtumą, tikslumą;
 • dalyvauja ES projektų, finansuojamų iš struktūrinių fondų, kitų programų lėšų, savivaldybės biudžeto lėšų, rengimo bei įgyvendinimo procesuose;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikia ataskaitas, informaciją, statistikos ir kitus reikalingus duomenis Skyriui priskirtais klausimais Administracijos struktūriniams padaliniams, įvairioms ministerijoms ir kitoms valstybinėms institucijoms;
 • pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • nesant Skyriaus vedėjo (atostogų, nedarbingumo, komandiruotės ir kt. laikotarpiu), atlieka jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
 • pareigybės kompetencijos klausimais vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 • Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – ARVYDAS JANČAITIS (0,25 etato)
I.PAREIGYBĖ

1.Ūkio skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vyriausiasis specialistas. Pareigybė priskirta specialistų grupei.
2.Pareigybės lygis - A2.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2.būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybei nustatytų funkcijų vykdymą;
3.3.mokėti rinkti, sisteminti darbo veiklai reikalingą informaciją ir ją panaudoti ruošiant išvadas;
3.4.mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbo veiklą;
3.5.mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti Dokumentų rengimo taisykles;
3.6.mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer).

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau tekste - Savivaldybė) tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
4.2.organizuoja savivaldybės administracijos naudojamuose pastatuose (patalpose) elektros, šilumos ir dujų ūkio eksploatavimo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka;
4.3.koordinuoja savivaldybės biudžetinių įstaigų veiklą energijos ir dujų tiekimo srityje, teikia savivaldybės fiziniams ir juridiniams asmenims konsultacijas;
4.4.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe ir teikia pasiūlymus;
4.5.organizuoja pastatų energetinio naudingumo sertifikavimą;
4.6.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją priima interesantus, juos konsultuoja, rengia atsakymus į paklausimus bei raštus;
4.7.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
4.8.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka teikia ataskaitas, informaciją, statistikos ir kitus reikalingus duomenis Skyriui priskirtais klausimais Administracijos struktūriniams padaliniams, įvairioms ministerijoms ir kitoms valstybinėms institucijoms;
4.9.pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
4.10.gavęs įgaliojimus, atstovauja Savivaldybės institucijoms valstybinėse įstaigose, įmonėse ir visuomeninėse organizacijose;
4.11. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavestus vienkartinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Skyriaus vedėjui.


ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė – EVELINA ŽALENEKAITĖ
I. PAREIGYBĖ

1.Ūkio skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vyriausiasis specialistas. Pareigybė priskirta specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešuosius pirkimus, pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
3.3. gebėti rinkti, sisteminti bei apibendrinti tarnybinei veiklai reikalingą informaciją ir ją panaudoti ruošiant išvadas bei savarankiškai planuoti, tvarkyti savo tarnybinę veiklą;
3.4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
3.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
3.6. mokėti rengti sutarčių projektus.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už jų tinkamą įgyvendinimą;
4.2. ruošia pirkimų dokumentus, reikalingus remonto, rekonstrukcijos vietinių kelių ir gatvių projektams, finansuojamiems iš Kelių priežiūros ir plėtros programos ir savivaldybės lėšų, įgyvendinti;
4.3. pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus rengia, kaupia ir tvarko Skyriuje atliekamų prekių, energetinių išteklių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų dokumentus;
4.4. ruošia informaciją apie Skyriaus planuojamus pirkimus, vykdo Skyriuje atliekamų viešųjų pirkimų procedūras, veda Skyriaus viešųjų pirkimų registraciją;
4.5. vykdo ir kontroliuoja elektros energijos, šilumos, dujų ir vandens apskaitą pagal pateiktus duomenis ir atsiskaitymą pagal sutartis, rengia ataskaitas;
4.6. tikrina ir derina statybos darbų įkainius, darbų sąmatas bei darbų atlikimo aktus pagal sutartis ir projektus, teikia juos Skyriaus vedėjui pasirašyti;
4.7. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių projektus;
4.8.apskaičiuoja kuro metinį poreikį Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, paruošia užsakymus, ruošia kuro pirkimo sutarčių projektus;
4.9. dalyvauja Skyriaus biudžeto formavimo procese, teikia pasiūlymus, reikalingus duomenis, rengia Skyriaus biudžeto programų įvykdymo ataskaitas;
4.10. tvarko Skyriaus dokumentus, juos saugo, teikia pasiūlymus Bendrajam skyriui dėl Skyriaus bylų dokumentacijos plano papildymo ir iki nustatyto termino pateikia įstaigos archyvui sutvarkytas nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal bylų dokumentacijos planą;
4.11. gavęs įgaliojimus pagal savo kompetenciją atstovauja Savivaldybės institucijoms valstybinėse organizacijose ir įmonėse;
4.12. atlieka Savivaldybės mero potvarkiu sudarytos Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programos lėšų naudojimo prioritetams ir gatvėms nustatyti darbo grupės veiklos dokumentacijos tvarkymą;
4.13. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
4.14.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo išankstinės ir einamosios finansų kontrolės procedūras bei atsako už šių procedūrų teisėtumą, tikslumą;
4.15.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauja projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų, kitų nacionalinių ir tarptautinių programų bei Savivaldybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimo procese;
4.16. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavestus vienkartinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Skyriaus vedėjui.


ŪKIO SKYRIAUS DARBUOTOJO SPECIALYBĖS APRAŠYMAS

 • Ūkio skyriaus darbuotoja – JŪRATĖ SVETLANA MOLOTKOVA
I. PAREIGYBĖ
1. Ūkio skyriaus darbuotojas. Pareigybė priskirta kvalifikuotų darbuotojų grupei.
2. Pareigybės lygis – C.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. privalo turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
3.2.būti susipažinęs su Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos (toliau tekste – Administracija) darbo tvarkos taisyklėmis, Ūkio skyriaus (toliau tekste – Skyrius) nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu;
3.3. būti darbščiam ir pareigingam;
3.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą; 4.2.prižiūri, kad Kazlų Rūdos mieste (toliau tekste - Miestas) būtų laiku nugenėtos medžių šakos, atliktas menkaverčių krūmų šalinimas, apkarpyti dekoratyviniai krūmai, palaistytos gėlės, nušienauta žolė, žiemos metu nuo šaligatvių nukastas sniegas, nuvalytas ledas, šaligatviai pabarstyti smėlio-druskos mišiniu;
4.3.kiekvienos savaitės pirmą darbo dieną patikrina, ar nesugadinti, nepavogti Mieste esantys kelio ženklai, kelio ženklų atramos, atliekų urnos, reklaminiai stendai. Pastebėjęs trūkumus, informuoja skyriaus vedėją;
4.4.įspėja gyventojus dėl Miesto aplinkos teršimo, skelbimų klijavimo nenustatytose vietose, transporto priemonių statymo ant šaligatvių, vejų. Apie pastebėtus pažeidimus informuoja Skyriaus vedėją arba atitinkamą tarnybą;
4.5.pastebėjęs Mieste esančių vandentiekio, kanalizacijos, šilumos, dujų trasų gedimus, avarijas, nedelsiant apie tai praneša Skyriaus vedėjui ir atitinkamai tarnybai;
4.6.laikosi sveikatos, priešgaisrinės saugos, gamybinės sanitarijos, ekologijos, įstaigos darbo tvarkos taisyklių reikalavimų;
4.7. neleidžia dirbti pašaliniams asmenims su priskirta technika (vejapjovėmis, krūmapjovėmis);
4.8. palaiko dalykinę darbo atmosferą, dėl darbe iškilusių problemų informuoja Skyriaus vedėją;
4.9. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavestus vienkartinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Skyriaus vedėjui.


ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – 

Pareigybės tikslas –  Administracijos Ūkio skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga prekių, paslaugų ir darbų viešiesiems pirkimams organizuoti, jų dokumentams tvarkyti, atliekamų darbų įkainių, sąmatų tikrinimui.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
 • turėti darbo patirties viešųjų pirkimų procedūrų ir sutarčių rengimo technikos srityje dirbant biudžetinėje įstaigoje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, Skyriaus darbo specifiką bei tiesioginių funkcijų vykdymą;
 • gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už jų tinkamą įgyvendinimą;
 • ruošia pirkimų dokumentus, reikalingus remonto, rekonstrukcijos, naujos statybos projektams, finansuojamiems iš valstybės ir savivaldybės lėšų, įgyvendinti;
 • pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus rengia, kaupia ir tvarko Skyriuje atliekamų prekių, energetinių išteklių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų dokumentus;
 • vykdo Skyriaus atliekamų viešųjų pirkimų procedūras, veda Skyriaus viešųjų pirkimų registraciją;
 • vykdo ir kontroliuoja elektros energijos, šilumos, dujų ir vandens apskaitą pagal pateiktus duomenis ir atsiskaitymą pagal sutartis, rengia ataskaitas;
 • tikrina ir derina statybos darbų įkainius, darbų sąmatas bei darbų atlikimo aktus pagal sutartis ir projektus, teikia juos Skyriaus vedėjui pasirašyti;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių projektus;
 • apskaičiuoja kuro metinį poreikį Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, paruošia užsakymus, ruošia kuro pirkimo sutarčių projektus;
 • dalyvauja Skyriaus biudžeto formavimo procese, teikia pasiūlymus, reikalingus duomenis, rengia Skyriaus bioudžeto programų įvykdymo ataskaitas;
 • tvarko Skyriaus dokumentus, juos saugo, teikia pasiūlymus Bendrajam skyriui dėl Skyriaus bylų dokumentacijos plano papildymo ir iki nustatyto termino pateikia įstaigos archyvui sutvarkytas nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal bylų dokumentacijos planą;
 • gavęs įgaliojimus pagal savo kompetenciją atstovauja Savivaldybės institucijoms valstybinėse organizacijose ir įmonėse;
 • atlieka mero potvarkiu sudarytos Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programos lėšų naudojimo prioritetams ir gatvėms nustatyti darbo grupės veiklos dokumentacijos tvarkymą;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo išankstinės ir einamosios finansų kontrolės procedūras bei atsako už šių procedūrų teisėtumą, tikslumą;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauja projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų, kitų nacionalinių ir tarptautinių programų bei Savivaldybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimo procese;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavestus vienkartinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

                                                                           


Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA