KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 


Finansų skyriaus darbuotojų funkcijos

FINANSŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Finansų skyriaus vedėja - VAIDA MAKAVECKIENĖ

Pareigybės tikslasKazlų Rūdos savivaldybės administracijos Finansų skyriaus (toliau tekste – Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga rengti Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau tekste – Savivaldybė) biudžeto projektą, kontroliuoti Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymą bei Savivaldybės skolinimosi limitų laikymąsi, organizuoti Skyriaus darbą.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitais teisės aktais, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžeto sudarymą ir vykdymą, mokesčių administravimą;
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą;
 • gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo tarnybinę veiklą;
 • turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį biudžetinėse įstaigose finansų ar buhalterinės apskaitos srityse;
 • turėti ne mažiau kaip 1 metų vadovaujančio darbo patirtį;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros plano rengimo, įgyvendinimo bei koregavimo procese;
 • kaupia ir sistemina informaciją, reikalingą savivaldybės finansinei politikai įgyvendinti;
 • bendradarbiauja su Valstybine mokesčių inspekcija biudžeto pajamų planavimo ir vykdymo klausimais;
 • planuoja biudžeto lėšas Savivaldybės viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų funkcijoms įgyvendinti;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauja projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų, kitų nacionalinių ir tarptautinių programų bei savivaldybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimo procese;
 • įgyvendindamas programinio biudžeto sudarymo principus, bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos padaliniais rengiant programas. Sudaro programų finansavimo planus, kontroliuoja jų vykdymą;
 • kontroliuoja savivaldybės skolinimosi limitų laikymąsi, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus skolinimosi klausimais;
 • analizuoja Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir Savivaldybės administracijos padalinių pateiktus lėšų poreikius valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti ir valstybės investicijų programai įgyvendinti, paskirsto mokinio krepšelio lėšas švietimo įstaigoms bei šias lėšas apskaičiuoja savivaldybės biudžeto projekte;
 • vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, asignavimų valdytojų lėšų poreikio skaičiavimais ir administracijos padalinių parengtomis programomis bei joms įgyvendinti lėšų poreikio skaičiavimais, rengia savivaldybės biudžeto projektą, ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui;
 • ruošia Savivaldybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo ketvirčiais suskirstytą planą (išlaidų sąrašą) pagal asignavimų valdytojus, valstybės funkcijas bei išlaidų ekonominę klasifikaciją ir teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
 • parengia ir pristato Finansų ministerijai jos nustatyta tvarka Savivaldybės tarybos patvirtintą savivaldybės biudžetą ir jo priedus;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo finansų kontrolės procedūras;
 • pasirašo mokėjimo nurodymus asignavimų valdytojų programoms finansuoti;
 • kontroliuoja savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų ketvirtinio paskirstymo vykdymą;
 • analizuoja asignavimų valdytojų pateiktus pranešimus apie asignavimų keitimą;
 • teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų finansavimo apribojimo ar sustabdymo, esant faktų, kad jie lėšas naudoja ne pagal paskirtį;
 • kontroliuoja savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą, teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl viršplaninių biudžeto pajamų paskirstymo;
 • kontroliuoja savivaldybės biudžeto išlaidų plano vykdymą, teikia Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl netekusių tikslinės paskirties asignavimų paskirstymo, dėl biudžete patvirtintų asignavimų mažinimo, nevykdant pajamų plano;
 • vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriui priskirtos kompetencijos klausimais;
 • konsultuoja iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų darbuotojus biudžeto išlaidų sąmatų sudarymo ir vykdymo klausimais;
 • konsultuoja Savivaldybės veiklos plano programų koordinatorius programų sudarymo klausimais;
 • analizuoja fizinių ir juridinių asmenų prašymus lėšų skyrimo, mokesčių lengvatų suteikimo bei kitais klausimais ir, vadovaudamasis galiojančiais norminiais teisės aktais, ruošia atsakymus bei Savivaldybės tarybos sprendimų projektus tais klausimais;
 • dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
 • rengia ir teikia ataskaitas, informaciją, statistinius ir kitus reikalingus duomenis savivaldybės biudžeto bei kitais Skyriui priskirtais klausimais institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • organizuoja Skyriui priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimą;
 • ruošia Skyriaus veiklos metinę ataskaitą bei planus ateinantiems metams ir teikia Administracijos direktoriui;
 • vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
 • inicijuoja pažangių informacinių technologijų diegimą skyriaus darbe;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir inicijuoja pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų bei Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų pakeitimų, papildymų;
 • rengia Skyriaus veiklos nuostatų, Skyriaus vedėjo ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
 • orientuoja naujai priimtus Skyriaus darbuotojus jų darbo srityje, įtraukia juos į įstaigos veiklą, padeda išaiškinti jų mokymo poreikius;
 • įgyvendindamas įstaigos strateginius tikslus, pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus tiesioginio vadovo vienkartinio pobūdžio pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.


FINANSŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Finansų skyriaus vyriausioji specialistėGIEDRĖ STANKEVIČIENĖ

Pareigybės tikslas – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Finansų skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga ruošti Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau tekste - Savivaldybė) konsoliduotųjų biudžeto įvykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius, kontroliuoti biudžeto išlaidų sąmatų vykdymą ir savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo procesą. Viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti savivaldybės skolinimosi procedūras.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau - VSAFAS) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, savivaldybės finansų valdymą ir administravimą, viešojo sektoriaus atskaitomybę, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo metodiką, tvarką, procesus bei terminus, biudžeto sudarymą ir vykdymą, skyriaus darbo specifiką bei tiesioginių funkcijų vykdymą;
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
 • gebėti savo tarnybinėje veikloje taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dirbant biudžetinėje įstaigoje su viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistema (toliau VSAKIS) sudarant aukštesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius;
 • gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu ir VSAKIS sistema.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • siekdamas užtikrinti Skyriui pavestų funkcijų vykdymą pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas ir atsako už tinkamą Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimą, tiesiogiai atsiskaito Skyriaus vedėjui;
 • konsultuoja viešojo sektoriaus subjektus, priskirtus prie žemesnio konsolidavimo lygio, finansinės atskaitomybės duomenų teikimo į Finansų ministerijos administruojamą viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) klausimais;
 • kontroliuoja savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų, priskirtų prie žemesnio konsolidavimo lygio, finansinių ataskaitų konsolidavimo procesą ir konsolidavimo procedūrų atlikimą pagal konsolidavimo kalendorių;
 • atlieka rankinį duomenų koregavimą VSAKIS;
 • įveda į VSAKIS informaciją apie naujai prie konsolidavimo schemos priskirtų viešojo sektoriaus subjektų atsakingus asmenis;
 • teikia papildomą informaciją pagal aukštesnio lygio konsoliduojančio subjekto pildytojo paklausimą (VSAKIS arba kitais būdais);
 • rengia savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį ir nustatytais terminais teikia LR Finansų ministerijai, savivaldybės audito ir kontrolės tarnybai išvadai parengti bei savivaldybės tarybai tvirtinti.
 • pagal Finansų ministro įsakymu patvirtintą Biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikaciją, tvarko savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų pinigų principu apskaitą, naudodamas biudžeto apskaitos programą „FinISA";
 • vadovaudamasis Finansų ministro įsakymu nustatyta tvarka, sudaro savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir teikia Finansų ministerijai;
 • kontroliuoja asignavimų valdytojų sąmatų vykdymą pagal finansavimo šaltinius ir ekonominę klasifikaciją;
 • atlieka asignavimų keitimo operacijas biudžeto apskaitos programoje „FinISA" ir išduoda asignavimų valdytojams paruoštas Pažymas - pranešimus. Tikrina asignavimų valdytojų pateiktas patikslintas išlaidų sąmatas;
 • kontroliuoja specialiųjų tikslinių dotacijų, specialiųjų programų, biudžetinių įstaigų pajamų įplaukų srautus į savivaldybės biudžetą;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo finansų kontrolės procedūras;
 • kaupia duomenis apie savivaldybės biudžetinių įstaigų mokėtinas ir gautinas sumas, jas analizuoja ir informaciją teikia Administracijos direktoriui;
 • viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės skolinimosi vykdymo procedūras;
 • vykdo paskolų ėmimą, kontroliuoja paskolų grąžinimą ir palūkanų mokėjimą;
 • vykdo asignavimų paskirstymo pagal programas ir programų priemones apskaitą;
 • konsultuoja savivaldybės biudžeto lėšomis išlaikomų įstaigų apskaitą tvarkančius darbuotojus išlaidų sąmatų sudarymo ir vykdymo klausimais;
 • įgyvendina naujas informacines technologijas Skyriaus darbe;
 • vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pareigybei priskirtos kompetencijos klausimais;
 • iki nustatyto termino formuoja, tvarko Skyriaus dokumentus, juos saugo;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia ir teikia ataskaitas bei informaciją Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijai;
 • dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;
 • nesant Skyriaus vedėjo (atostogų, laikino nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių ir kt. atvejais) atlieka jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
 • įgyvendindamas įstaigos strateginius tikslus, pareigybės kompetencijos klausimais vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


FINANSŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Finansų skyriaus vyriausioji specialistė – JOLANTA RUSECKIENĖ

I. PAREIGYBĖ

1.Finansų skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vyriausiasis specialistas. Pareigybė priskirta specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje finansų arba buhalterinės apskaitos srityje;
2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
2.4. gebėti rinkti, sisteminti bei apibendrinti tarnybinei veiklai reikalingą informaciją ir ją panaudoti ruošiant išvadas bei savarankiškai planuoti, tvarkyti savo tarnybinę veiklą;
2.5. gebėti naudotis kitų institucijų duomenų bazėmis, administruojant Skyriui nustatytas funkcijas;
2.6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
2.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
3.1.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
3.2.priima ir tikrina Savivaldybės biudžetinių įstaigų pateiktus lėšų poreikius mokinio krepšeliui finansuoti, atlieka skaičiavimus, sudaro suvestines ir teikia Skyriaus vedėjui biudžeto projektui parengti;
3.3.kaupia, sistemina informaciją apie mokinio krepšelio finansavimą, kontroliuoja pinigų srautus ir atsiskaito Švietimo ministerijai už mokinio krepšelio lėšų panaudojimą;
3.4.kontroliuoja Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų vadovų pateiktų pedagoginių darbuotojų tarifikacijų sąrašų sudarymo teisingumą;
3.5.pagal asignavimų valdytojų pateiktą informaciją apie pareigybes ir darbo užmokesčio vykdymą ruošia ir teikia Finansų ministerijai ataskaitas Finansų ministro nustatyta tvarka;
3.6.kaupia, sistemina informaciją apie Savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybes ir darbo užmokestį;
3.7.vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pareigybei priskirtos kompetencijos klausimais;
3.8.ruošia informaciją pareigybei priskirtais klausimais valstybinėms institucijoms, Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijai;
3.9.dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia reikalingą informaciją ir pasiūlymus;
3.10.pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia informaciją apie Skyriaus veiklą darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
3.11.dalyvauja įgyvendinant naujas informacines technologijas Skyriaus darbe;
3.12.kontroliuoja viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių parengimo ir paskelbimo interneto svetainėje terminus;
3.13.tikrina ir analizuoja viešojo sektoriaus subjektų pateiktus tarpinius ir metinius finansinių ataskaitų rinkinius;
3.14.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo finansų kontrolės procedūras;
3.15.iki nustatyto termino formuoja, tvarko Skyriaus dokumentus, juos saugo, teikia pasiūlymus Bendrajam skyriui dėl Skyriaus bylų dokumentacijos plano papildymo ir nustatyta tvarka pateikia įstaigos archyvui sutvarkytas bylas pagal bylų dokumentacijos planą;
3.16.priima iš biudžetinių įstaigų paraiškas lėšoms gauti, sutikrina jų duomenis su biudžeto vykdymo išlaidų sąmatomis ir parengia mokėjimų nurodymus;
3.17. pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
3.18.Skyriaus vyriausiojo specialisto nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, laikino nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių ir kt. atvejais) atlieka jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
3.19.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavestus vienkartinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Skyriaus vedėjui.


FINANSŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Finansų skyriaus vyriausioji specialistė – JOLITA ŠIRVAITYTĖ

I. PAREIGYBĖ

1.Finansų skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vyriausiasis specialistas. Pareigybė priskirta specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje finansų arba buhalterinės apskaitos srityje;
2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
2.4. gebėti rinkti, sisteminti bei apibendrinti tarnybinei veiklai reikalingą informaciją ir ją panaudoti ruošiant išvadas bei savarankiškai planuoti, tvarkyti savo tarnybinę veiklą;
2.5. gebėti naudotis kitų institucijų duomenų bazėmis, administruojant Skyriui nustatytas funkcijas;
2.6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
2.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
3.1.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
3.2.priima ir tikrina Valstybinės mokesčių inspekcijos ir viešojo sektoriaus subjektų pateiktą informaciją, reikalingą savivaldybės iždo apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti;
3.3.tikrina Savivaldybės iždo banko sąskaitų išrašų, parengtų informacinėse sistemose, atitiktį pateiktiems dokumentams;
3.4.vykdo savivaldybės biudžeto pajamų apskaitą programoje „FinISA", kontroliuoja pajamų plano vykdymą;
3.5.vadovaudamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, rengia savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinius, teisės aktų nustatyta tvarka teikia juos Finansų ministerijai;
3.6.teikia finansinės atskaitomybės duomenis į Finansų ministerijos administruojamą viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą;
3.7.kaupia, sistemina informaciją apie savivaldybės vykdomų valstybinių (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijų finansavimą, kontroliuoja jų pinigų srautus ir vykdo perdavimą asignavimų valdytojams;
3.8.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo finansų kontrolės procedūras;
3.9.teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia viešojo juridinio asmens finansų kontrolės būklės ataskaitą;
3.10.vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pareigybei priskirtos kompetencijos klausimais;
3.11.ruošia informaciją pareigybei priskirtais klausimais valstybinėms institucijoms, Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijai;
3.12.dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia reikalingą informaciją ir pasiūlymus;
3.13.dalyvauja įgyvendinant naujas informacines technologijas Skyriaus darbe;
3.14.iki nustatyto termino formuoja, tvarko Skyriaus dokumentus, juos saugo;
3.15.Skyriaus vyriausiojo specialisto nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, laikino nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių ir kt. atvejais) atlieka jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
3.16.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavestus vienkartinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Skyriaus vedėjui.


 

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA