KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

 


Teritorijų planavimo skyriaus darbuotojų funkcijos
TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO-VYRIAUSIOJO ARCHITEKTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 • Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas-vyriausiasis architektas – GEDIMINAS ŠINKŪNAS

Pareigybės tikslas – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus (toliau tekste – Skyrius) vedėjo-vyriausiojo architekto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo reglamentuotai veiklai Savivaldybės teritorijoje organizuoti, planuoti ir vykdyti; Lietuvos Respublikos statybos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ir kitų įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų savivaldybės kompetencijai priskirtoms funkcijoms vykdyti. 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, tiesioginių funkcijų (teritorijų planavimas, statinių projektavimas, statinių statyba bei jų naudojimo priežiūra, statybos, aplinkos apsaugos, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos) vykdymą ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei poįstatyminiais teisės aktais;
 • turėti aukštąjį universitetinį meno studijų srities architektūros krypties ar lygiavertį aukštąjį universitetinį architektūrinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą teritorijų planavimo ar ypatingų statinių projektavimo arba teritorijų planavimo valstybinės priežiūros srityse, turės teisės aktų nustatyta tvarka įgyti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti savivaldybės vyriausiojo architekto pareigybės funkcijas;
 • mokėti rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
 • gebėti planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus darbuotojų tarnybinę veiklą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą, tiesiogiai atsiskaito Administracijos direktoriui;
 • kontroliuoja ir užtikrina Skyriaus darbuotojų pareigų vykdymą, organizuoja Skyriaus dokumentų rengimą, tvarkymą ir valdymą;
 • užtikrindamas nenutrūkstamą Skyriaus vykdomų procedūrų eigą pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • organizuoja, vykdo savivaldybės teritorijos arba jos dalių bendrojo plano, detaliųjų planų, specialiojo planavimo dokumentų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, rengimo procedūras, rengia ir teikia išvadas dėl planavimo proceso ir procedūrų;
 • vykdo teritorijų planavimo, savivaldybės teritorijos arba jos dalių bendrojo plano, detaliųjų planų, specialiojo planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo procedūras, išduoda sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti;
 • derina savivaldybės teritorijoje rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, atstovauja Savivaldybę kitų subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinių derinimo procese;
 • vykdo Savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną (monitoringą);
 • organizuoja savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene, dalyvauja kitų planavimo subjektų parengtų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese;
 • organizuoja Nuolatinės statybos komisijos darbą;
 • organizuoja Teritorijų planavimo komisijos darbą;
 • nustato specialiuosius architektūros reikalavimus;
 • išduoda statybą leidžiančius dokumentus, raštu pritaria statinio projektui;
 • organizuoja paraiškų priėmimą iš statytojų dėl specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo, pritarimo raštu statinio;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka priima paraiškas, kreipiasi į kitas, planavimo sąlygas išduodančias institucijas, rengia ir išduoda planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka priima paraiškas, rengia ir išduoda leidimus išorinei reklamai įrengti;
 • derina žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus ;
 • rengia žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimus;
 • organizuoja sutarčių projektų rengimą ir derina teritorijų planavimo iniciavimo ir teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutarčių projektus;
 • pagal kompetenciją atlieka savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną (monitoringą);
 • dalyvauja rengiant Savivaldybės teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus;
 • organizuoja savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene, dalyvauja kitų planavimo subjektų parengtų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese;
 • konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo galimybių ir tvarkos;
 • informuoja fizinius ir juridinius asmenis apie teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūras, Savivaldybės institucijų patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus;
 • teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų ir realizavimo Savivaldybės teritorijoje;
 • konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis statinių projektavimo, statinių statybos bei jų priežiūros, statybos leidimų išdavimo, nekilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo, reklamos klausimais;
 • rengia pasiūlymus dėl Savivaldybės administracinių vienetų ribų keitimo;
 • organizuoja paraiškų priėmimą iš statytojų dėl specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo, pritarimo raštu statinio;
 • organizuoja ir vykdo savivaldybei įstatymais priskirtų geodezijos ir kartografijos darbus;
 • derina topografines nuotraukas;
 • organizuoja žemės sklypų kadastrinius matavimus pagal parengtus teritorijų planavimo dokumentus ir žemės valdų projektus iki įregistravimo;
 • teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus nekilnojamojo kultūros paveldo išaiškinimo saugojimo, atgaivinimo klausimais;
 • siūlo ir svarsto pasiūlymus su kompetentingomis organizacijomis dėl kultūros paveldo objektų sąrašo tikslinimo;
 • dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros plano ir veiklos plano planavimo, rengimo, įgyvendinimo bei koregavimo procese;
 • dalyvauja ES projektų, finansuojamų iš struktūrinių fondų, kitų programų lėšų, savivaldybės biudžeto lėšų rengime bei vykdyme;
 • organizuoja Skyriaus darbą, rengia Skyriaus nuostatų ir darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
 • dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus pasiekti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia ir teikia informaciją, ataskaitas, statistinius duomenis institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų ir realizavimo Savivaldybės teritorijoje, kitais pareigybės kompetencijos klausimais;
 • rengia ir teikia Administracijos direktoriui Skyriaus kasmetinę veiklos ataskaitą;
 • nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, skundus, rengia atsakymus pareigybės kompetencijos klausimais;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų bei Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų atitinkamų pakeitimų ir papildymų;
 • orientuoja naujai priimtus darbuotojus jų darbo srityje, įtraukia juos į įstaigos veiklą, padeda išaiškinti jų mokymo poreikius ir planuoja mokymus;
 • vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
 • įgyvendindamas institucijos strateginius tikslus, pareigybės kompetencijos klausimais vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Administracijos direktoriaus pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

 


 

TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO-EKOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas-ekologas – JUOZAS VITUKYNAS

Pareigybės tikslas – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos teritorijų planavimo skyriaus (toliau tekste – Skyrius) vyriausiojo specialisto-ekologo pareigybė reikalinga atstovauti savivaldybę valstybinėse, kooperatinėse, visuomeninėse bei privačiose įmonėse, kai sprendžiami aplinkosaugos ir ekologijos klausimai, reguliuoti gamtos išteklių naudojimą, ūkinių objektų veiklą aplinkosaugos klausimais, formuoti sveikos aplinkos poveikio įtaką, įgyvendinti valstybės aplinkos apsaugos politiką bei savivaldybės institucijų sprendimus aplinkosaugos srityje.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų aplinkosauginio darbo patirtį;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkosaugos ir ekologijos specialisto veiklos specifiką;
 • išmanyti teisės aktų projektų, viešųjų pirkimų ir sutarčių rengimo techniką bei pagrindinius principus, Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti norminius ir individualius teisės aktus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
 • organizuoja savivaldybės saugomų teritorijų steigimą, vietinės reikšmės gamtos objektų paskelbimą savivaldybės saugomais gamtos objektais;
 • vykdo kraštovaizdžio ir savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymo, apsaugos procedūras;
 • organizuoja aplinkos kokybės gerinimą ir apsaugą Savivaldybės teritorijoje;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros programas;
 • koordinuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimą, organizuoja savivaldybės atliekų tvarkymo plano ir taisyklių projektų parengimą, antrinių žaliavų surinkimą bei perdirbimą, sąvartynų įrengimą bei eksploatavimą;
 • dalyvauja valdant valstybinius parkus;
 • įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymų ir kitų teisės aktų, Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų aplinkosaugos klausimais nuostatas;
 • dalyvauja rengiant ilgalaikes aplinkos apsaugos programas, avarijų likvidavimo planus, ekologinio švietimo ir kitus projektus. Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui rengiant gyvenviečių planus, derina paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti ir koreguoti;
 • teikia pasiūlymus bei išvadas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai, Savivaldybės tarybai, Administracijos direktoriui dėl aplinkosaugos priemonių planavimo, ruošimo, tobulinimo ir finansavimo;
 • inicijuoja savivaldybės medžioklės plotų vienetų sudarymo ir ribų keitimo komisijos sudarymą, dalyvauja jos darbe ir pagal pareigybės kompetenciją teikia informaciją, pasiūlymus;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauja medžiojamų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkui padarytos žalos ir nuostolių nustatymo procedūrose;
 • organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, vykdo jų būklės stebėseną, kuria ir tvarko jų duomenų bazes (skaitmenines ir geoinformacines), teisės aktų nustatyta tvarką vykdo ir kitas savivaldybei nustatytas procedūras želdynų klausimais;
 • organizuoja valstybinėje ir savivaldybei priskirtoje žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugą, pertvarkymą ir priežiūrą, želdynų kūrimą ir naujų želdinių veisimą, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektų rengimą, derina juos;
 • organizuoja želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos, veikiančios prie savivaldybės visuomeniniais pagrindais, veiklą. Rengia ir teikia Administracijos direktoriui įsakymų dėl komisijos sudėties ir nuostatų projektus;
 • rengia lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos projektą;
 • sprendžia medžių persodinimo, kirtimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo, gydymo klausimus;
 • teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl želdinių tvarkymo, išduoda leidimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui, persodinimui ar kitiems želdynų ir želdinių tvarkymo darbams;
 • teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją medžių ir krūmų sodinimo, kirtimo, genėjimo, perkėlimo klausimais;
 • Aplinkos ministerijos patvirtinta tvarka teikia Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės metinę statistinę ataskaitą apie Savivaldybės teritorijoje esamus, sutvarkytus, įkurtus naujus želdynus;
 • nagrinėja savivaldybės kompetencijai priskirtų ir jos teritorijoje esančių vandens telkinių, miškų ir kitų gamtos išteklių naudojimo ir apsaugos klausimus;
 • nagrinėja komunalinių ir buitinių atliekų surinkimo, rūšiavimo, utilizavimo, sandėliavimo ir šalinimo technologijų diegimo klausimus;
 • dalyvauja kuriant ir diegiant kompleksines aplinkos tyrimų, ekologinės informacijos kaupimo, įvertinimo ir aplinkos kontrolės sistemas;
 • dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse aplinkosaugos programose, konferencijose, seminaruose. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas;
 • Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo, kitų įstatymų nustatyta tvarka teikia siūlymus Administracijos direktoriui padidinti aplinkos apsaugos reikalavimus, už jų pažeidimus taikyti administracinio ir ekonominio poveikio priemones;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų;
 • dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros plano ir veiklos plano planavimo, rengimo, įgyvendinimo ir koregavimo procese;
 • planuoja savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas, organizuoja ir kontroliuoja jų panaudojimą, teikia ataskaitą Savivaldybės tarybai, Aplinkos ministerijai ir Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentui;
 • dalyvauja savivaldybės biudžeto formavime, planuojant Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą bei lėšas skirtas gamtosaugai;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus, rengia jiems atsakymų projektus, konsultuoja;
 • dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe ir pagal pareigybės kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus pasiekti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešųjų pirkimų procedūras;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo išankstinės ir einamosios finansų kontrolės procedūras bei atsako už šių procedūrų tinkamą atlikimą;
 • įgyvendindamas įstaigos strateginius tikslus, pareigybės kompetencijos klausimais vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsakingas skyriaus vedėjui-vyriausiajam architektui.


TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė – VILMA MIKULSKIENĖ

Pareigybės tikslas – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus (toliau tekste –Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinant savivaldybėje valstybės teritorijų planavimo politiką rengti savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teritorijų planavimo srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teritorijų planavimą ir statinių projektavimą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, viešųjų pirkimų organizavimą;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
 • gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, AutoCAD, MS Outlook, „Info statyba“, Internet Explorer.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
 • užtikrindamas nenutrūkstamą Skyriaus vykdomų procedūrų eigą pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, skundus dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarčių sudarymo, teritorijų planavimo dokumento sprendiniams įgyvendinti sutarčių, konsultuoja kitais klausimais pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, rengia fiziniams ir juridiniams asmenims atsakymų projektus;
 • rengia teritorijų planavimo proceso inicijavimo ir teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutarčių projektus.
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka priima užsakovų paraiškas projektavimo sąlygoms rengti;
 • rengia ir teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Savivaldybės ribų keitimo;
 • derina pateiktą dokumentaciją dėl sklypų dydžių, ribų ir tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo;
 • tvarko detaliųjų planų registrą;
 • dalyvauja Savivaldybės bendrojo plano, specialiųjų bei detaliųjų planų rengimo, įgyvendinimo bei koregavimo procese;
 • tvarko savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų registrą;
 • vykdo savivaldybės lygmens teritorijų planavimo duomenų banko kaupimą ir tvarkymą;
 • dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus pasiekti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia informaciją apie Skyriaus veiklą darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir teikia Skyriaus vedėjui informaciją ir pasiūlymus dėl jų taikymo;
 • pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešųjų pirkimų procedūras;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia sutarčių projektus ir atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją vykdo išankstinės ir einamosios finansų kontrolės procedūras bei atsako už šių procedūrų teisėtumą, tikslumą;
 • tvarko Skyriaus dokumentus, juos saugo, teikia pasiūlymus Bendrajam skyriui dėl Skyriaus bylų dokumentacijos papildymo ir iki nustatyto termino pateikia įstaigos archyvui sutvarkytas nuotolinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal bylų dokumentacijos planą;
 • Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, laikino nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių ir kt. atvejais) atlieka Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, išskyrus tas, kurioms vykdyti reikalingas vyriausiojo architekto kvalifikacijos atestatas;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto pavestus vienkartinio pobūdžio pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Skyriaus vedėjui-vyriausiajam architektui.


TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas - REMIGIJUS ŪSAS

I.PAREIGYBĖ

1.Teritorijų planavimo skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vyriausiasis specialistas. Pareigybė priskirta specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos, žemėtvarkos ar kraštotvarkos krypties išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų praktinio darbo patirtį geodezijos ar (ir) žemėtvarkos srityje;
3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais geodeziją, kartografiją, žemėtvarką ir pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
3.4. gebėti rinkti, sisteminti bei apibendrinti tarnybinei veiklai reikalingą informaciją ir ją panaudoti ruošiant išvadas bei savarankiškai planuoti, tvarkyti savo tarnybinę veiklą;
3.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
3.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, WEB GIS GeoMap, GeoMap programomis ir mokėti dirbti su geodeziniais prietaisais.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
4.2. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
4.3. rengia savivaldybės teritorijos geodezinių duomenų bazės turinį bei naudojimosi sąlygas asmenims, nepažeisdamas autorių teisių;
4.4. prižiūri savivaldybės teritorijos geodezinių tinklų sudarymo, tvarkymo ir jų parametrų tikslinimo darbus;
4.5. priima ir derina inžinerinių tinklų ir topografines nuotraukas, žemės sklypų duomenis (planus) skaitmenine ir analogine forma, kontroliuoja jų kokybę teisės aktų nustatyta tvarka;
4.6. papildo savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius topografinių planų duomenimis;
4.7. teikia įgaliotai institucijai turimus duomenis, reikalingus baziniams ir specialiesiems žemėlapiams sudaryti bei atnaujinti;
4.8. nustatyta tvarka rūpinasi geodezinių, topografinių ir kartografinių duomenų saugojimu iki perdavimo valstybės archyvams;
4.9. tikrina, ar savivaldybės teritorijos geodezinės ir kartografinės veiklos produkcija atitinka ją reglamentuojančių techninių reglamentų ir specifikacijų reikalavimus;
4.10. tikrina, ar asmenys, savivaldybės teritorijoje atliekantys Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme nurodytus geodezijos ir kartografijos darbus, turi teisę juos atlikti;
4.11. teikia pasiūlymus biudžeto ir kitų fondų lėšoms gauti dėl miesto georeferencinių bei geoinformacinių duomenų bazių tvarkymo, naudojimo ir kitų susijusių klausimų;
4.12. organizuoja savivaldybės teritorijoje vykdomų geodezijos ir kartografijos darbų patikras vietoje;
4.13.vykdo adresų suteikimą žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, butams ir kitoms patalpoms, pavadinimų suteikimą gatvėms, savivaldybės teritorijose esantiems pastatams, statiniams ir kitiems objektams bei vykdo šių adresų ir pavadinimų keitimą ir panaikinimą, teikia duomenis Adresų registrui;
4.14.vykdo teisės aktų nustatyta tvarka statinių naudojimo priežiūros procedūras;
4.15.vykdo bešeimininkių ir neūkiškai laikomų pastatų ir statinių apskaitą ir kontrolę, dalyvauja šiuos pastatus ir statinius perduodant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bei realizuojant;
4.16.organizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės teritorijoje esančių nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo, išsaugojimo ir kitas nustatytas savivaldybei procedūras;
4.17.organizuoja nekilnojamųjų kultūros vertybių būklės stebėsenos vykdymą, kultūros vertybių išsaugojimo ir panaudojimo programų rengimą;
4.18.vykdo savivaldybės lėšomis tvarkomų nekilnojamųjų kultūros vertybių užsakovo funkcijas;
4.19.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją priima interesantus, nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, skundus ir rengia atsakymų projektus;
4.20.pagal Skyriui priskirtą kompetenciją prižiūri kaip įgyvendinami Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtinti tvarkų aprašai ir teikia informaciją bei pasiūlymus tiesioginiam vadovui;
4.21. dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus pasiekti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;
4.22. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavestus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Skyriaus vedėjui.

 TERITORIJŲ PLANAVIMO  SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (ARCHITEKTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (architektas) - ARŪNAS LUKOŠEVIČIUS 

I.PAREIGYBĖ

 Teritorijų  planavimo  skyriaus  vyriausiojo  specialisto  (architekto)  pareigybė   yra priskirta specialistų grupei.
 2. Pareigybės lygis - A2.

 II.SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą, Skyriaus darbo specifiką bei tiesioginių funkcijų vykdymą;
3.2. turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
3.3. turėti ne mažiau kaip 1 metų  profesinės darbo patirties, bet vienoje iš šių sričių: statinio projektų rengimo; vadovavimo statinio statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims (einant statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas); teritorijų planavimo dokumentų rengimo; vadovavimo teritorijų planavimo dokumentų rengimui; su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusios veiklos vykdymo: tvarkybos darbų projektų rengimo ir vadovavimo tvarkybos darbų projektavimui; nekilnojamojo kultūros paveldo statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų vykdymo; nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo; vadovavimo nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui; saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir vadovavimo saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
3.4. išmanyti teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas;
3.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
  3.6. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 3.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 
 III.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
4.1.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už jų tinkamą įgyvendinimą;
4.2.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
4.3. dalyvauja rengiant miesto teritorijos raidos analizę bei prognozes;
4.4. rengia Skyriaus veiklos ataskaitas, susijusias su pareigybės funkcijomis;
4.5. nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, rengia atsakymų projektus pagal vykdomas funkcijas;
4.6.priima paraiškas patikrinti projektinių pasiūlymų atitikimą teritorijų planavimo dokumentams ir rengia specialiuosius architektūros reikalavimus teisės aktų nustatyta tvarka;
4.7. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais atlieka procedūras Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (IS) „Infostatyba" dirbant su statybą leidžiančių dokumentų išdavimu;
4.8.prižiūri visuomenės informavimo apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią ir  procesus vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimo" nuostatomis ir teikia informaciją Skyriaus vedėjui-vyriausiajam architektui;
4.9. projektuoja viešąsias erdves, kraštovaizdį ir urbanistines struktūras;
4.10.kuria architektūros elementų ir objektų dizainą;
4.11.atlieka architektūros eksperimentinį vertinimą;
4.12. dalyvauja Teritorijų planavimo įstatyme nustatyta tvarka rengiant teritorijų planavimo dokumentus;
4.13. dalyvauja elektroninių paslaugų teikime, susijusių su priskirtomis funkcijomis;
4.14. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių darbe, siekdamas įvykdyti šioms grupėms ar komisijoms suformuluotus uždavinius;
4.15.atlieka Architektūros įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytą veiklą, kurią turi teisę vykdyti architektai, reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas funkcijas architektūros, teritorijų planavimo ir statybos srityse, sprendžia su architektūra susijusius teritorijų funkcinio, erdvinio ir meninio aplinkos formavimo klausimus;
4.16.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauja projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų, kitų nacionalinių ir tarptautinių programų bei Savivaldybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimo procese;
4.17.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo ir kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto  pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 

 

_________________

 

 

 

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA