KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel. (8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 


ATLIKTŲ AUDITŲ ATASKAITOS IR IŠVADOS
Auditoriaus atsakomybė atliekant finansinį (teisėtumo) auditą
Atlikdami auditą pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:
- nustatėme ir įvertinome (konsoliduotųjų) finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas;
- supratome su auditu susijusią vidaus kontrolę, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie subjekto (subjektų grupės) vidaus kontrolės efektyvumą;
- įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir apskaitinių vertinimų bei susijusių vadovybės atskleidimų pagrįstumą;
- įvertinome bendrą (konsoliduotųjų) finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar (konsoliduotosiose) finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją;
- įvertinome bendrą konsoliduotųjų biudžeto ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus ir tai, ar konsoliduotose biudžeto vykdymo ataskaitose pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo konsepciją;
- surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų apie subjektų finansinę informaciją ar veiklą grupėje, kad galėtume pareikšti nuomonę apie grupės konsoliduotas finansines ataskaitas bei grupės konsoliduotąsias biudžeto vykdymo ataskaitas. Atsakome už vadovavimą grupės auditui, jo priežiūrą ir atlikimą. Tik mes atsakome už pareikštą mūsų nuomonę apie auditą.
- Surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl Savivaldybės lėšų ir turto, valstybės turto perduoto valdyti patikėjimo teise valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams.
- Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis dėl audito apimties ir atlikimo laiko bei reikšmingų audito pastebėjimų, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.
Iš dalykų, apie kuriuos informavome už valdymą atsakingus asmenis, išskiriame tuos, kurie buvo svarbiausi atliekant einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą ir kurie laikomi pagrindiniais audito dalykais. Tokius dalykus apibūdiname audito ataskaitoje, jeigu pagal įstatymą arba teisės aktą nedraudžiama viešai atskleisti tokio dalyko arba, jeigu, labai retomis aplinkybėmis, nustatome, kad dalykas neturėtų būti pateikiamas, nes galima pagrįstai tikėtis, jog tokio pateikimo neigiamos pasekmės persvers visuomenės gaunamą naudą.

 
 2020
ATASKAITOS
 

Dėl Kazlų Rūdos 2019 metų šventės lėšų panaudojimo tikrinimo ataskaita SĮ-1>>

 
2018

 2018

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų paslaugų teikimo ir gautų pajamų už jas panaudojimo audito ataskaita SĮ-1>>
 
 

 2017
IŠVADOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017
ATASKAITOS

Dėl Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos 2016 metų finansinio (teisėtumo) audito rezultatų ataskaita SĮ-13>> 

Dėl Kazlų Rūdos sav. Antanavo pagrindinės mokyklos 2016 metų finansinio (teisėtumo) audito rezultatų ataskaita SĮ-11>>

Dėl Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos 2016 metų finansinio (teisėtumo) audito rezultatų ataskaita SĮ-9>> 

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės galimybės suteikti garantiją UAB "Kazlų Rūdos komunalininkas" imamai paskolai audito ataskaita SĮ-7>> 

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą vykdomiems investiciniams projektams finansuoti audito ataskaita SĮ-5>>

Dėl Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje atlikto vidaus kontrolės sistemos vertinimo audito ataskaita SĮ-4>> 

Dėl Kazlų Rūdos sav. Antanavo pagrindinėje mokykloje atlikto vidaus kontrolės sistemos vertinimo audito ataskaita SĮ-3>>

Dėl Kazlų Rūdos specialiojoje mokykloje atlikto vidaus kontrolės sistemos vertinimo audito ataskaita SĮ-2>> 

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijoje atlikto vidaus kontrolės sistemos vertinimo audito ataskaita SĮ-1>>


 2016
IŠVADOS

Kazlų Rūdos sporto centro finansinio (teisėtumo) audito išvada SĮ-7>>

Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos finansinio (teisėtumo) audito išvada SĮ-5>>

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą paimtoms paskoloms grąžinti (refinansuoti) SI-3>>


2015
IŠVADOS

 Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų  ataskaitų rinkinių, savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimo SI-2>> 2015
ATASKAITOS


2014
IŠVADOS


2014
ATASKAITOS


2013
IŠVADOS

Dėl 2012 metų Kazlų Rūdos savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos SI-(11)>>

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2012 metų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio (SI-08)>>

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio (SI-06)>>

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą vykdomiems investiciniams projektams finansuoti SI-2>>2013
ATASKAITOS

Dėl 2012 metais savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos finansinio (teisėtumo) audito rezultatų SI-(10)>>

Dėl turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo SI-(09)>>

Kazlų Rūdos savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito ataskaita (SI-07)>>

Kazlų Rūdos savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio auditas (SI-05)>>

Dėl Kazlų Rūdos K. Griniaus gimnazijoje atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų (SI-04)>>

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės sporto centre atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų (SI-03)>>

Dėl Kazlų Rūdos kultūros centre atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų (SI-02)>>

Dėl Kazlų Rūdos pagrindinėje mokykloje atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų (SI-01)>>

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą vykdomiems investiciniams projektams finansuoti SI-1>>


 2012
IŠVADOS

Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo Kazlų Rūdos savivaldybėje 2012 metais(S-12)>>

Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo Kazlų Rūdos savivaldybėje 2012 metais(S-11)>>

Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo Kazlų Rūdos savivaldybėje 2012 metais(S-10)>>

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybei nuosavybės teise priklausančio (VT-02) ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto (VT-01) 2011 metų ataskaitų>>

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2011 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio>>

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės galimybės suteikti garantiją>>

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės galimybės suteikti garantiją VŠĮ Kazlų Rūdos ligoninei įsigyjant turtą>>

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės galimybės suteikti garantiją UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ imamai paskolai
>>


2012
ATASKAITOS

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo pagal paskirtį Kazlų Rūdos savivaldybėje 2012 metais vertinimas>>

Kazlų Rūdos savivaldybės mero fondo ir reprezentacijai skirtų savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo savivaldybės administracijoje tikrinimo ataskaita>>

Kazlų Rūdos savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitų už 2011 metus vertinimas>>

Kazlų Rūdos savivaldybės 2011 metų biudžeto vykdymo ataskaitų vertinimas>>

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA