KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

 


Dirbk Kazlų Rūdai

 

Kazlų Rūdos savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose/įmonėse

 aktyvuotos neužimtos darbo vietos

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Atsakingas

darbdavio

asmuo

(el. paštas, telefonas)

Iki kada

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (atskaičius mokesčius)

(Eur)

1.

Pradinių klasių mokytojas

Kazlų Rūdos pradinė mokykla

Direktorė Lina Laužaitienė

info@krpradine.lt;

tel. 8 (343) 95280

2019-09-24

Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir pradinių klasių mokytojo kvalifikacija

Pareiginės algos pastoviosios dalies  koeficientas nuo 6,85 iki 7,96 (BD dydžiais), atsižvelgiant į kvalifikacinę kategoriją ir darbo stažą.

2.

Koncertmeisteris, akompanuoti įvairių klasių ir įvairiais instrumentais grojantiems bei dainuojantiems mokiniams bei meno kolektyvams.

0.3 etato, darbo sutartis neterminuota.

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas Milda Palkauskaitė,

Tel. nr. 834395436,

Mob. Tel. 869304866

El.paštas krmuzikosm@gmail.com

 

Iki 2019 m. rugsėjo mėn. 24 d.

Atranka 2019-09-25 dieną 11val.

Išsilavinimas - aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) pedagogo kvalifikacija (neturintis jos privalo įgyti per 2 metus nuo darbo pedagoginiu darbuotoju pradžios). Turi būti baigęs atitinkamą studijų arba dalyko/specializacijos modulio programą;

1.1Gebėjimas akomponuoti pianinu;

1.2. Gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą;

1.3. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su pagrindinio dalyko mokytoju

Apmokėjimas - pagal  LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo V skyriaus 29.2 pnktą.

3.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos  vyr. specialistas

(jaunimo reikalų koordinatorius)

(valstybės perduotai savivaldybėms jaunimo politikos įgyvendinimo funkcijai savivaldybėse įgyvendinti)

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

personalas@kazluruda.lt

 

Tel. 8 343 68624

2019-09-27

 turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą; mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių) ne žemesniu nei B1 lygiu; išmanyti jaunimo politiką reglamentuojančius teisės aktus, gebėti jais vadovautis ir juos taikyti, turėti žinių apie Lietuvos jaunimo politiką, Europos Sąjungos jaunimo politikos kryptis;  turėti veiklos jaunimo organizacijose ar su jaunimu dirbančiose organizacijose patirties; turėti projektų vadybos žinių ir įgūdžių;

turėti bendravimo ir organizacinių įgūdžių, reikalingų bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų atstovais, jaunimo ar su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, neorganizuotu jaunimu;  mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html paskelbtas konkursas (Skelbimo Nr.42260)

Pareiginės algos koeficientas - 6,4 (BD)

Nuo 680,00 Eur, priklausomai nuo turimo valstybės tarnautojo darbo stažo

4.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos  

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

(organizuoti Skyriaus darbą, įgyvendinti valstybės ir savivaldybės žemės ūkio ir melioracijos politiką Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje, koordinuoti kaimo plėtros priemonių administravimą ir paramą žemės ūkiui teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

personalas@kazluruda.lt

 

Tel. 8 343 68624

2019-09-30

turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų  darbo patirtį žemės ūkio arba kaimo plėtros srityje; turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Žemės ūkio ministerijos įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, Skyriaus darbo specifiką ir tiesioginių funkcijų vykdymą;

gebėti analizuoti, tikrinti  ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, savarankiškai planuoti, organizuoti Skyriaus ir savo tarnybinę veiklą; 

gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;  

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą (teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones)

http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html paskelbtas konkursas (Skelbimo Nr.42274)

Pareiginės algos koeficientas - 8,1 (BD)

Nuo 860,00 Eur, priklausomai nuo turimo valstybės tarnautojo darbo stažo

5.

Tarnybos psichologas yra specialistas.

Pareigybės lygis - A1

Profesijos kodas (pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių LPK 2012 ) - 263401.

Pareigybės paskirtis  -  bendradarbiaujant su mokinio (vaiko) tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais įvertinti ir padėti spręsti mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemas, teikti švietimo, informacinę, ekspertinę, konsultacinę ir psichologinę pagalbą pedagogams ir tėvams, prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokyklose kūrimą.

Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba, k. 302307677, Atgimimo g. 1A, Kazlų Rūda,p.k. LT-69415,

tel. 8 34325979, el/p. kr.ppt@inbox.lt

 

Direktorė

J. Savaikaitienė

tel. 8 34325979

(kreiptis darbo

 valandomis:

I-IV   8.00-17.00

V       8.00-16.45)

2019-10-01

Specialistas, einantis psichologo pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.     turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, psichologo profesinę kvalifikaciją - psichologijos magistro laipsnį (studijų apimtis - ne mažesnė nei 240 kreditų) ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją (ne trumpesnių nei 5 metų nuosekliųjų studijų);

2.     žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius psichologinės pagalbos teikimą, specialųjį ugdymą ir švietimo pagalbą, išmanyti Lietuvos psichologinės pagalbos ir švietimo sistemas;

3.     gebėti taikyti WISC IIILT, WASI, WAIS-III intelekto vertinimo metodikas, atliekant asmens psichologinį įvertinimą;

4.     gerai mokėti valstybinę kalbą, žinoti kalbos kultūros pagrindus;

5.     turėti patenkinamus kompiuterinio raštingumo gebėjimus bei informacijos paieškos ir sklaidos, IKT (informacinių komunikacinių technologijų) priemonėmis, įgūdžius;

6.     gebėti veikti komandoje, vertinant mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;

7.     gebėti laikytis konfidencialumo, nešališkumo, skaidrumo principų vykdant pareigas;

8.     gebėti laikytis profesinės etikos, bendraujant su Tarnybos darbuotojais ar klientais, konsultuojant švietimo pagalbos gavėjus, teikiant informaciją ir švietimo pagalbą.

Mėnesinio darbo užmokesčio dydis,  dirbant 0,1 etato pagal nustatytą pareigybei tarnybinio atlyginimo koeficientą,

priklauso nuo darbuotojo turimo pedagoginio darbo stažo (metais) ir suteiktos kvalifikacinės kategorijos

(žr. pridedamą priedą)*

6.

Kūrikas Jūrės miestelio medicinos punkte

(sezoniniam darbui nuo kūrenimo sezono pradžios iki 2020-04-17 įskaitytinai)

VšĮ Kazlų Rūdos PSPC

Rimantas Vokietaitis

k.r.poliklinika@

gmail.com

Iki 2019-10-02 d. įskaitytinai

Kūriko atestacinis pažymėjimas kuris leidžia dirbti garo (iki ,05MPa) ir vandens šildymo iki (110⁰) katilų kūrenamų kietuoju ir skystuoju kuru

 

 

 

225,00 Eur

7.

Kūrikas Ąžuolų Būdos kaimo medicinos punkte (sezoniniam darbui nuo kūrenimo sezono pradžios iki 2020-04-17 įskaitytinai)

VšĮ Kazlų Rūdos PSPC

Rimantas Vokietaitis

k.r.poliklinika@

gmail.com

Iki 2019-10-02 d. įskaitytinai

Kūriko atestacinis pažymėjimas kuris leidžia dirbti garo (iki ,05MPa) ir vandens šildymo iki (110⁰) katilų kūrenamų kietuoju ir skystuoju kuru

 

 

 

225,00 Eur

8.

Kazlų Rūdos sporto centro direktorius         (formuoti ir įgyvendinti švietimo politiką Sporto centre; vadovauti įstaigai)

Savivaldybės taryba

personalas@kazluruda.lt

 

 

Tel. Nr. 8 343 68624

2019-11-21

http://www.kazluruda.lt/index.php?-604770956

 

Nustatytas  koeficientas            (7,2-8,5 BD)        Mėnesinis darbo užmokestis atskaičius mokesčius          (795-925 Eur)

 

9.

Kazlų Rūdos  Rimvydo Žigaičio menų mokyklos direktorius         (formuoti ir įgyvendinti švietimo politiką, vadovauti mokyklai)

Savivaldybės taryba

personalas@kazluruda.lt

 

 

Tel. Nr. 8 343 68624

2019-11-28

http://www.kazluruda.lt/index.php?-604770956

 

Nustatytas  koeficientas            (7,2-8,5 BD)        Mėnesinis darbo užmokestis atskaičius mokesčius          (795-925 Eur)

10.

Tarnybos logopedas (toliau -logopedas) yra švietimo pagalbos specialistas.

Pareigybės lygis - A 2

Profesijos kodas (pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių LPK 2012 ) - 235202.

Pareigybės paskirtis - vertinti mokinių (vaikų) kalbos raidą, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, konsultuoti vaikus, jų tėvus (globėjus/rūpintojus), pedagogus ir švietimo pagalbos specialistus kalbos sutrikimų prevencijos, šalinimo bei ugdymo klausimais, teikti logopedinę pagalbą mokinimas (vaikams), teikti švietimo, informacinę, ekspertinę, konsultacinę ir psichologinę pagalbą pedagogams ir tėvams.

Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba, k. 302307677, Atgimimo g. 1A, Kazlų Rūda,p.k. LT-69415,

tel. 8 34325979, el/p. kr.ppt@inbox.lt

 

Direktorė

J. Savaikaitienė

tel. 8 34325979

(kreiptis darbo

 valandomis:

I-IV   8.00-17.00

V       8.00-16.45)           

2019-12-31

Švietimo pagalbos specialistas, einantis tarnybos logopedo pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

9.    turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygstantį išsilavinimą, edukologijos bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį, specialiojo pedagogo profesinę kvalifikaciją su logopedo specializacija;

10.  turėti ne mažesnę kaip keturių metų logopedo darbo patirtį švietimo įstaigoje ir ne žemesnę nei vyresniojo specialiojo pedagogo kvalifikacinę kategoriją;

11.  žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius specialųjį ugdymą ir švietimo pagalbą, išmanyti Lietuvos švietimo sistemą;

12.  išmanyti kalbos vertinimo metodikas, gebėti jas taikant atlikti mokinių (vaikų) kalbos vertinimą bei nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

13.  gerai mokėti valstybinę kalbą, žinoti kalbos kultūros pagrindus;

14.  turėti patenkinamus kompiuterinio raštingumo gebėjimus bei informacijos paieškos ir sklaidos elektroninėmis priemonėmis įgūdžius;

15.  gebėti veikti specialistų komandoje, vertinant mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;

16.  gebėti laikytis konfidencialumo, nešališkumo, skaidrumo principų vykdant pareigas;

17.  gebėti laikytis profesinės etikos, bendraujant su Tarnybos darbuotojais ar klientais, konsultuojant švietimo pagalbos gavėjus, teikiant informaciją ir švietimo pagalbą.

Mėnesinio darbo užmokesčio dydis,  dirbant 0,5 etato pagal nustatytą pareigybei tarnybinio atlyginimo koeficientą,

priklauso nuo darbuotojo turimo darbo stažo ir kvalifikacijos.

(žr. pridedamą priedą)*

11.

Kazlų Rūdos  Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos direktorius         (formuoti ir įgyvendinti švietimo politiką, vadovauti mokyklai)

Savivaldybės taryba

personalas@kazluruda.lt

 

 

Tel. Nr. 8 343 68624

2019-01-07

 

http://www.kazluruda.lt/index.php?-820155664

 

Nustatytas  koeficientas            (8,0-10,0 BD)       

 

 

* VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ B LYGIO SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI 

Pareigybės lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

B lygis

3,35-7,3

3,39-7,4

3,45-7,6

3,5-8,0"

 

 

* PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ - LOGOPEDŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

1.    Darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais):

Pareigybė

Pastoviosios dalies koeficientai 

(pareiginės algos baziniais dydžiais)

pedagoginio darbo stažas (metais)

 

iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

daugiau

kaip 15

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

Specialusis pedagogas, logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas, socialinis pedagogas, ketvirtos kategorijos psichologas

5,82-5,89

5,9-6,06

6,07-6,13

Vyresnysis specialusis pedagogas, vyresnysis logopedas, vyresnysis surdopedagogas, vyresnysis tiflopedagogas, vyresnysis socialinis pedagogas, trečios kategorijos psichologas

6,4-6,55

6,56-6,63

6,64-6,83

Specialusis pedagogas metodininkas, logopedas metodininkas, surdopedagogas metodininkas, tiflopedagogas metodininkas, socialinis pedagogas metodininkas, antros kategorijos psichologas

6,95-7,14

7,15-7,29

7,3-7,48

Specialusis pedagogas ekspertas, logopedas ekspertas, surdopedagogas ekspertas, tiflopedagogas ekspertas, socialinis pedagogas ekspertas, pirmos kategorijos psichologas

7,71-7,93

7,94-8,13

8,14-8,28

2.      Dėl veiklos sudėtingumo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami pedagoginės psichologinės tarnybos logopedams iki 20 %.

 

 

___________________________

 

 

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

 

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA