KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

 


Socialinės paramos ir civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojų funkcijos

SOCIALINĖS PARAMOS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Socialinės paramos ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja -JUDITA SIMONAVIČIENĖ

Pareigybės tikslas – Socialinės paramos ir civilinės metrikacijos skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybės ir savivaldybės socialinės paramos ir socialinių paslaugų politiką Savivaldybės teritorijoje, užtikrinti tinkamą Skyriaus veiklos organizavimą, organizuoti Skyriaus darbuotojų tarnybinę veiklą.

Valstybės tarnautojas einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą ir ne mažesnį kaip 1 metų Skyriaus administruojamoje srityje darbo stažą;
 • turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, socialinį darbą, Skyriaus darbo specifiką ir tiesioginių funkcijų vykdymą;
 • gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI".

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos (toliau tekste - Administracija) direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
 • rengia Savivaldybės socialinės paramos ir socialinių paslaugų programas ir projektus, dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projekto socialinės paramos ir sveikatos dalį, Savivaldybės tarybai patvirtinus organizuoja jų įgyvendinimą;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • planuoja socialines paslaugas, rengia socialinių paslaugų planą ir teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti;
 • planuoja Savivaldybės biudžeto socialinei paramai ir paslaugoms lėšų poreikį ir teisės aktų nustatyta tvarka informaciją teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;
 • teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir koordinuoja socialinių paslaugų ir socialinės paramos, socialinių išmokų teikimą asmeniui (šeimai), priima sprendimus dėl socialinių paslaugų, socialinės paramos teikimo;
 • teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir koordinuoja socialinės paramos mokiniams teikimą, priima sprendimus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešuosius pirkimus;
 • pagal Skyriaus kompetenciją rengia sutarčių projektus ir atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją įgyvendina Administracijos finansų kontrolės taisyklių nuostatas;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų atitikimų pakeitimų ir papildymų;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia informaciją apie Skyriaus veiklą darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
 • rengia ir teikia Administracijos direktoriui Skyriaus kasmetinę veiklos ataskaitą;
 • organizuoja gyventojų priėmimą, jų pareiškimų, raštiškų ir žodinių skundų ar pasiūlymų nagrinėjimą;
 • dalyvauja Savivaldybės strateginių planavimo dokumentų rengimo, įgyvendinimo, bei koregavimo procese;
 • rengia Skyriaus nuostatų, Skyriaus vedėjo bei darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
 • orientuoja naujai priimtus darbuotojus jų darbo srityje, įtraukia juos į įstaigos veiklą,
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją atsako už Skyriaus veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strateginio ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą;
 • dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose, teikia reikalingą informaciją ir pasiūlymus;
 • teikia siūlymus Administracijos direktoriui socialinės veiklos ir kontrolės klausimais, Skyriaus veiklos organizavimo klausimais;
 • organizuoja renginius Skyriaus kompetencijos klausimais;
 • kontroliuoja, ar laikomasi Asmens duomenų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų, kitų nacionalinių ir tarptautinių programų bei savivaldybės biudžeto lėšomis, rengimo bei įgyvendinimo procese;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją bendradarbiauja su kitais Administracijos padaliniais ir su kitomis valstybės institucijomis bei visuomeninėmis ir bendruomeninėmis organizacijomis;
 • laikosi Lietuvos socialinio darbuotojo etikos kodekso nuostatų, konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją;
 • įgyvendindamas įstaigos strateginius tikslus, pareigybės kompetencijos klausimais vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Administracijos direktoriaus pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.


SOCIALINĖS PARAMOS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Socialinės paramos ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja (socialinei paramai) – RITA MARCINKEVIČIENĖ

Pareigybės tikslas – Socialinės paramos ir civilinės metrikacijos skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga vykdyti valstybės ir savivaldybės socialinės paramos politiką Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau tekste - Savivaldybė) teritorijoje, užtikrinti tinkamą valstybinių ir socialinių išmokų organizavimą, administravimą ir koordinavimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų socialinio darbo patirtį Skyriaus administruojamoje srityje;
 • turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, socialinį darbą, Skyriaus darbo specifiką ir tiesioginių funkcijų vykdymą;
 • gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exsel, MS Outlook, Internet Explorer.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos (toliau tekste - Administracija) direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • rengia valstybės biudžeto lėšų paskirstymo sąmatų projektus, atsako už valstybės biudžeto lėšų tinkamą panaudojimą, tikslinimą, bei vykdo jų įgyvendinimo priežiūrą;
 • prognozuoja valstybės biudžeto išmokoms lėšų poreikį, lėšų poreikio prognozę ir teisės aktų nustatyta tvarka informaciją, suderinus su Skyriaus vedėju, teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;
 • teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją, konsultuoja gyventojus, priima sprendimus dėl tikslinių kompensacijų skyrimo;
 • teisės aktų nustatyta tvarka priima prašymus ir dokumentus dėl valstybės paramos teikimo;
 • teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją Užsienio reikalų tarnybai, tikrina šeimų (asmenų) išvykusių gyventi į Europos Sąjungos šalis išmokų šeimai mokėjimą;
 • priima dokumentus ir paskaičiuoja kompensacijas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos, bei jų šeimoms;
 • teisės aktų nustatyta tvarka veda gyventojų prašymų registrą ir konsultuoja gyventojus dėl paramos mirties atveju gavimo;
 • teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja asmens teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimo nustatymą ir priima sprendimus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka administruoja Socialinės paramos informacinę sistemą PARAMA ir SPIS;
 • teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja piniginės socialinės paramos teikimą Seniūnijose:
  • vykdo piniginės socialinės paramos, valstybinių išmokų priėmimo ir duomenų suvedimo į Socialinės paramos informacinę sistemą PARAMA ir SPIS kontrolę Seniūnijose;
  • atlieka tikrinimo procedūras atrankos būdu parinktiems Seniūnijose priimtiems gyventojų prašymams piniginei socialinei paramai gauti;
 • organizuoja Savivaldybės teritorijoje piniginės socialinės paramos, valstybinių išmokų mokėjimo žiniaraščių paruošimą, sutikrintus ir paruoštus mokėjimo žiniaraščius teikia Savivaldybės Buhalterinės apskaitos skyriui;
 • vykdo valstybinių išmokų, piniginės socialinės paramos mokėjimo žiniaraščių perdavimą Pašto skyriui;
 • Administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui kiekvieną mėnesį teikia ataskaitas apie valstybinių išmokų, kompensacijų, suteiktos piniginės socialinės paramos faktines išlaidas;
 • teisės aktų nustatyta tvarka teikia atsiliepimus ir išvadas dėl globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) skyrimo suaugusiam asmeniui ir teikia išvadas dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) ir globos neveiksniam asmeniui nustatymo;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia ir teikia ataskaitas, paraiškas, informaciją, statistinius ir kitus reikalingus duomenis ministerijoms ir kitoms institucijoms;
 • dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe ir pagal pareigybei priskirtą kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo pažymų išėmimą fizinių asmenų nekilnojamo turto piniginei socialinei paramai gauti;
 • teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir išduoda pažymas pagal Skyriaus kompetenciją; 5.21.vykdo gyventojų prašymų ir dokumentų registrą pagal Skyriaus kompetenciją;
 • pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • teikia pasiūlymus Bendrajam skyriui dėl padalinio bylų dokumentacijos plano papildymo ir iki nustatyto termino pateikia įstaigos archyvui sutvarkytas nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal bylų dokumentacijos planą;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia sutarčių projektus ir atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo išankstinės ir einamosios finansų kontrolės procedūras bei atsako už šių procedūrų tinkamą atlikimą;
 • Skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, laikino nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių ir kt. metu) atlieka Skyriaus vedėjui priskirtas funkcijas;
 • įgyvendindamas Skyriaus uždavinius, pareigybės kompetencijos klausimais vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


SOCIALINĖS PARAMOS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Socialinės paramos ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja (civilinei metrikacijai) – DAIVA MICKEVIČIENĖ

Pareigybės tikslas – Socialinės paramos ir civilinės metrikacijos skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą valstybės perduotų funkcijų - civilinės būklės aktų registravimo, gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams - įgyvendinimą..

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti specialiuosius reikalavimus:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą bei tiesioginių funkcijų vykdymą;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, viešojo administravimo krypties arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų bendro darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pareigybės administruojamos veiklos srityje;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
 • gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • gebėti naudotis kitų institucijų duomenų bazėmis, administruojant pareigybei nustatytų funkcijų įgyvendinimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau tekste - Savivaldybė) tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
 • rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje, pagal pareigybės kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus pasiekti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;
 • dalyvauja Savivaldybės biudžeto formavimo procese, teikia reikalingus duomenis Skyriaus vedėjui;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją įgyvendina Administacijos finansų kontrolės taisyklių nuostatas;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešųjų pirkimų procedūras;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia ir teikia informaciją, konsultacijas, ataskaitas, statistinius ir kitus reikalingus duomenis institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros plano ir veiklos plano planavimo, rengimo, įgyvendinimo bei koregavimo procedūrose;
 • priima prašymus santuokoms registruoti, supažindina su santuokos sudarymo sąlygomis ir santuokos registravimo tvarka bei organizuoja iškilmingų santuokų ceremonijas;
 • registruoja santuokas;
 • apskaito Bažnyčioje ir užsienyje įregistruotas santuokas bei kitus civilinės būklės aktus;
 • įstatymų nustatyta tvarka įregistruoja santuokų nutraukimo dokumentus, išsiunčia tai patvirtinančius aktų įrašus atitinkamam kitos savivaldybės administracijos padaliniui;
 • ruošia bylas civilinės būklės įrašams atkurti, pakeisti, papildyti, anuliuoti, vardui, pavardei pakeisti. Pakeičia, papildo, atkuria, anuliuoja atitinkamus civilinės būklės įrašus, išduoda civilinės būklės įrašus liudijančius išrašus. Pranešimus apie civilinės būklės įrašų pakeitimus išsiunčia kitų savivaldybių atitinkamiems padaliniams, Lietuvos Valstybės istorijos archyvui;
 • registruoja tėvystės pripažinimo, tėvystės nustatymo faktus. Pagal teismo sprendimus registruoja tėvystės paneigimo ir įvaikinimo faktus;
 • vykdo valstybinės rinkliavos apskaitą;
 • tvirtina civilinės būklės įrašus, civilinės būklės įrašus liudijančius išrašus bei išvadas, sudarytas asmens duomenų pakeitimo bylose;
 • tvarko gyventojų registrą, teikia duomenis Valstybės įmonės Registrų centras Gyventojų registro departamentui;
 • priima interesantus, nagrinėja iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus pareiškimus, prašymus, raštus, skundus ir rengia atsakymų projektus ir teikia Skyriaus vedėjui;
 • rengia sutarčių projektus ir teikia juos derinti Skyriaus vedėjui, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą;
 • rengia ir teikia Skyriaus vedėjui kasmetinę veiklos ataskaitą;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją, suderinus su Skyriaus vedėju, teikia informaciją darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, reikalingus įstaigos strateginiams tikslams įgyvendinti, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


SOCIALINĖS PARAMOS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 • Socialinės paramos ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė – VIRGINIJA RADŽIŪNIENĖ

I. PAREIGYBĖ

1.Socialinės paramos ir civilinės metrikacijos skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vyriausiasis specialistas. Pareigybė priskirta specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.

                               II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2.turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinio darbo administravimo srityje;
3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
3.4. gebėti rinkti, sisteminti bei apibendrinti tarnybinei veiklai reikalingą informaciją ir ją panaudoti ruošiant išvadas bei savarankiškai planuoti, tvarkyti savo tarnybinę veiklą;
3.5. gebėti naudotis kitų institucijų duomenų bazėmis, administruojant Skyriui nustatytas funkcijas;
3.6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
3.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas, Skyriaus vedėjo pavedimus ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
4.2. priima asmenų prašymus gauti socialines paslaugas, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja asmenų socialinių paslaugų poreikių nustatymą ir gautas išvadas teikia Socialinių paslaugų skyrimo komisijai dėl paslaugų skyrimo;
4.3.rengia sprendimų dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo, pratęsimo, sustabdymo ar nutraukimo projektus;
4.4. siunčia sprendimų kopijas paslaugų gavėjui ir paslaugos teikėjui;
4.5.siunčia Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimų dėl siuntimų į socialinės globos įstaigas gavimo kopijas;
4.6.vertina asmenų, pageidaujančių gauti socialines paslaugas, finansines galimybes, rengia socialinių paslaugų mokėjimo sutarčių projektus, rengia asmens bylas.
4.7.rengia sutarčių dėl socialinių paslaugų teikimo projektus ir teikia derinti Skyriaus vedėjui;
4.8 teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja viešųjų pirkimų procedūras;
4.9 renka informaciją pagal suteiktą vartotojo teisę VĮ Registrų centro, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Darbo biržos duomenų bazėse, siekdamas nustatyti turimą pareiškėjų turtą, užimtumą ir gaunamas pajamas, rengia ar išduoda pažymas ar kitą informaciją;
4.10.rengia paklausimus ir atsakymus pareiškėjams, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms socialinių paslaugų teikimo klausimais;
4.11.informuoja ir konsultuoja asmenis, įmones, įstaigas ir organizacijas socialinių paslaugų ir socialinės paramos gavimo klausimais;
4.12 tikrina socialinių paslaugų įstaigų pateiktas ataskaitas apie suteiktas socialines paslaugas ir suveda jas į socialinės paramos šeimai informacinės sistemos bazę (SPIS);
4.13.įveda duomenis apie socialinės paramos, socialinių paslaugų skyrimą savivaldybės gyventojams į socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS-ą);
4.14.renka informaciją, atlieka duomenų analizę ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Savivaldybės socialinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo, socialinių paslaugų plano rengimo;
4.15.informuoja gyventojus apie Savivaldybės vykdomas socialinės paramos ar paslaugų programas;
4.16.pagal Skyriaus kompetenciją ruošia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
4.17.tikrina lėšų socialinėms paslaugoms panaudojimą ruošia suvestines ir ataskaitas dėl socialinių paslaugų skyrimo ir lėšų panaudojimo;
4.18.dalyvauja komisijų darbe, organizuojant bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimą;
4.19.tikrina lėšų, skirtų nevyriausybinių neįgaliųjų asociacijų veiklai finansuoti, panaudojimą;
4.20.teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl neįgaliųjų socialinės integracijos ir reabilitacijos bei socialinių paslaugų teikimo;
4.21.bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis, tenkinant savivaldybės socialiai remtinų asmenų, senyvo amžiaus, neįgaliųjų žmonių ir vienų gyvenančių asmenų ir šeimų poreikius;
4.22.bendradarbiauja su asmens artimaisiais, giminaičiais, asociacijomis, bendruomene, religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis, atstovaujančiomis šių asmenų interesams, kitomis suinteresuotomis institucijomis ir socialiniais partneriais;
4.23.dalyvauja Skyriaus organizuojamuose kultūros ir sporto renginiuose;
4.24.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavestus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Skyriaus vedėjui.


SOCIALINĖS PARAMOS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Socialinės paramos ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė – JŪRATĖ BARTKUVIENĖ
I. PAREIGYBĖ

1.Socialinės paramos ir civilinės metrikacijos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas. Pareigybė priskirta specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį;
3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
3.3. gebėti rinkti, sisteminti bei apibendrinti tarnybinei veiklai reikalingą informaciją ir ją panaudoti ruošiant išvadas bei savarankiškai planuoti, tvarkyti savo tarnybinę veiklą;
3.4. gebėti naudotis kitų institucijų duomenų bazėmis, administruojant Skyriui nustatytas funkcijas;
3.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
3.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos teisės aktų, Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau - Savivaldybė) tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos (toliau - Administracija) direktoriaus įsakymų nuostatas, Skyriaus vedėjo pavedimus ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
4.2.teisės aktų nustatyta tvarka priima gyventojų, norinčių tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar įtėviu prašymus, tikrina jų teisingumą ir persiunčia Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos Kazlų Rūdos skyriui;
4.3.rengia Administracijos direktoriaus teikimus ir įsakymus dėl globos (rūpybos) nustatymo vaikui;
4.4.bendradarbiauja su kitais Administracijos padaliniais ir specialistais, socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis dėl globos (rūpybos vaikui) nustatymo ir globėjų ar įtėvių paieškos;
4.5.teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją, konsultuoja gyventojus, priima prašymus ir dokumentus dėl tikslinių kompensacijų;
4.6.esant poreikiui vyksta į asmens namus dėl pateiktų dokumentų ar informacijos ir buities sąlygų patikrinimo, surašo patikrinimo aktus;
4.7.suveda informaciją į kompiuterines laikmenas ir informacines sistemas;
4.8.teisės aktų nustatyta tvarka išduoda pažymas pagal skyriaus kompetenciją;
4.9.priima, kaupia ir analizuoja iš įvairių įstaigų gautą informaciją apie pagalbą šeimoms, ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
4.10.tvarko ir tikslina informaciją dėl socialinių paslaugų skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo šeimoms, vaikams, bei asmenims (šeimoms) globojantiems vaikus, ir sprendimų projektus teikia Skyriaus vedėjui;
4.11.dalyvauja atvejo vadybos proceso ir socialinio darbo su šeimomis eigoje ir išvadas bei pasiūlymus teikia Skyriaus vedėjui;
4.12.analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą socialinio darbo su šeimomis klausimais ir, suderinus su Skyriaus vedėju, teikia informaciją socialiniams darbuotojams, dirbantiems su šeimomis;
4.13.tvarko dokumentaciją, reikalingą globojamiems ir be tėvų globos likusiems vaikams socialinėms paslaugoms ar Pagalbos pinigams skirti;
4.14. tikrina kaip asmenys (šeimos), globojantys vaikus, naudoja Pagalbos pinigus, surašo patikrinimo aktus;
4.15.rengia lėšų kompensavimo vaikų globos įstaigoms sutarčių projektus ir teikia Skyriaus vedėjui derinti;
4.16.rengia dokumentus paramos labiausiai skurstantiems asmenims projektų įgyvendinimui organizuoti savivaldybėje, sudaro ir tikrina paramos gavėjų sąrašus ir teikia institucijoms administruojančioms projektus, rengia ir teikia projekto įgyvendinimo ataskaitas;
4.17.rengia įsakymų projektus pagal Skyriaus kompetenciją;
4.18.rengia veiklos statistines ataskaitas, suvestines ir kitus dokumentus;
4.19. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešųjų pirkimų procedūras;
4.20.rengia ir tikslina informaciją socialinių paslaugų ir paramos klausimais savivaldybės internetiniame puslapyje;
4.21.dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe ir pagal pareigybei priskirtą kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
4.22.dalyvauja Skyriaus organizuojamuose renginiuose;
4.23.bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis, tenkinant savivaldybės socialiai remtinų, asmenų, šeimų ir vaikus globojančių šeimų poreikius;
4.24.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavestus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Skyriaus vedėjui.


SOCIALINĖS PARAMOS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Socialinės paramos ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė –RASA MARTINAITIENĖ
I. PAREIGYBĖ

1.Socialinės paramos ir civilinės metrikacijos skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vyriausiasis specialistas. Pareigybė priskirta specialistų grupei.
2.Pareigybės lygis - B.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
3.3. gebėti rinkti, sisteminti bei apibendrinti tarnybinei veiklai reikalingą informaciją ir ją panaudoti ruošiant išvadas bei savarankiškai planuoti, tvarkyti savo tarnybinę veiklą;
3.4. gebėti naudotis kitų institucijų duomenų bazėmis, administruojant pareigybei nustatytas funkcijas;
3.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
3.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas, Skyriaus vedėjo pavedimus ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
4.2. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe ir teikia pasiūlymus;
4.3. registruoja siunčiamus ir gaunamus raštus, pareigybės kompetencijos klausimais susirašinėja su gyventojais, Valstybės įmonės Registrų centras Gyventojų registro departamentu, Lietuvos Respublikos Teisingumo bei Užsienio reikalų ministerijomis, Civilinės metrikacijos skyriais, antstolių kontoromis, teismais bei kitomis institucijomis;
4.4. priima interesantus, nagrinėja iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus pareiškimus, prašymus, raštus, skundus ir rengia jų atsakymus arba atsakymų projektus;
4.5. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją, suderinus su Skyriaus vedėju, teikia informaciją apie civilinės metrikacijos administravimo veiklą įstaigos darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
4.6. registruoja Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų gimimus;
4.7. registruoja Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų mirtis;
4.8. teikia informaciją žiniasklaidai apie Savivaldybės gyventojų demografinius rodiklius;
4.9. sistemina, kaupia pirmuosius civilinės būklės įrašų egzempliorius;
4.10. išduoda gyventojams civilinės būklės aktus liudijančius išrašus, pažymas apie civilinės būklės įrašų registravimą;
4.11. išrašo ir išsiunčia civilinės būklės įrašų kopijas, išrašus įstaigoms bei Valstybės įmonės Registrų centras Gyventojų registro departamentui pagal užklausimus;
4.12. tarpininkauja dėl civilinės būklės įrašų liudijimų ir kitų dokumentų gavimo iš užsienio valstybių;
4.13. ruošia dokumentus santuokų registravimui, dalyvauja organizuojant ir pravedant iškilmingų santuokų ceremonijas;
4.14. tvarko gyventojų registrą, teikia duomenis Valstybės įmonės Registrų centras Gyventojų registro departamentui;
4.15. tvarko civilinės metrikacijos veiklos ir civilinės būklės aktų registravimo dokumentus, juos saugo, teikia pasiūlymus Bendrajam skyriui dėl Savivaldybės administracijos plano atskirų dalių papildymo, sistemina, ruošia saugojimui ir saugo nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal Bylų dokumentacijos planą;
4.16. sudaro Skyriaus bylų, reglamentuojančių civilinės metrikacijos veiklą ir civilinės būklės aktų registravimą, nomenklatūrą, nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylų apyrašus ir iki nustatyto termino pateikia Marijampolės apskrities archyvui paruoštus nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus;
4.17. tvarko civilinės metrikacijos veiklos ir civilinės būklės aktų registravimo archyvą;
4.18. ruošia atrinktų bylų (dokumentų), kurių pasibaigęs saugojimo terminas, naikinimo aktus, naikina atrinktas bylas;
4.19. palaiko dalykinius ryšius, bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos padaliniais, kitomis įstaigomis;
4.20.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavestus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Skyriaus vedėjui.


SOCIALINĖS PARAMOS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZATORIAUS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 •  Socialinės paramos ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė (socialinių paslaugų organizatorė) – REDA RAZMIRSKIENĖ

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Socialinės paramos ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialisto (socialinių paslaugų organizatoriaus) pareigybė yra priskirta specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.turėti ne žemesnį kaip aukštąjį socialinio darbo universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinį darbą, pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
3.3. gebėti rinkti, sisteminti bei apibendrinti tarnybinei veiklai reikalingą informaciją ir ją panaudoti ruošiant išvadas bei savarankiškai planuoti, tvarkyti savo tarnybinę veiklą;
3.4. gebėti naudotis kitų institucijų duomenų bazėmis, administruojant pareigybei nustatytas funkcijas;
3.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
3.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
4.1. administruoja, organizuoja ir kontroliuoja mokinių nemokamą maitinimą ir aprūpinimą mokinio reikmenimis (toliau-socialinė parama mokiniams);
4.2 tikrina seniūnijų specialistų priimtų prašymų ir dokumentų socialinei paramai mokiniams teisingumą ir pagrįstumą;
4.3. teikia informaciją seniūnijoms ir mokykloms apie mokinių nemokamo maitinimo bei mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimą;
4.4. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo;
4.5. tvarko socialinės paramos mokiniams duomenų bazę socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);
4.6.Socialinės paramos mokiniams skyrimo komisijai pritarus, teikia pasiūlymą Skyriaus vedėjui dėl vidutinės vienos dienos pusryčių, pietų ir vasaros poilsio stovyklose maitinimo kainų tvirtinimo;
4.7.teisės aktų nustatyta tvarka vertina šeimų, kurios teisės aktų nustatyta išimties tvarka kreipiasi dėl socialinės paramos mokiniams, pajamas ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ir Socialinės paramos mokiniams skyrimo komisijai;
4.8.ruošia ataskaitas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo;
4.9.tikrina, kaip vykdomas mokinių nemokamo maitinimo teikimas ir mokinių aprūpinimas mokinio reikmėmis savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.
4.10. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl teisės aktų, reglamentuojančių socialinę paramą mokiniams tobulinimo;
4.11 analizuoja ir planuoja socialinės paramos mokiniams poreikį, renka statistinę informaciją, rengia ataskaitas apie socialinę paramą mokiniams;
4.12. teikia informaciją bei konsultacijas mokykloms socialinės paramos mokiniams klausimais, bendradarbiauja su kitomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis gaunant bei tikrinant informaciją, reikalingą pavestoms funkcijoms atlikti;
4.13. administruoja ir kontroliuoja socialinių projektų įgyvendinimą, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl projektų tobulinimo;
4.14. vertina asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje ir teikia išvadas Skyriaus vedėjui.
4.15. nustato socialinių paslaugų poreikį asmeniui (šeimai);
4.16. pagal pareigybei priskirtas funkcijas organizuoja viešuosius pirkimus;
4.17. rengia ir tikslina informaciją socialinių paslaugų ir paramos klausimais savivaldybės tinklalapyje ir, suderinus su Skyriaus vedėju, teikia ją už informacijos viešinimą atsakingam Savivaldybės administracijos darbuotojui;
4.18. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos skyriais, kitomis institucijomis socialinės paramos teikimo klausimais;
4.19. pagal kompetenciją vykdo prašymų, dokumentų ir komisijų protokolų registrą;
4.20. pagal kompetenciją rengias Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
4.21. dalyvauja Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytų komisijų veikloje;
4.22. pateikia įstaigos archyvui sutvarkytas nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal bylų dokumentacijos planą;
4.23. pagal pareigybei numatytas funkcijas, vykdo duomenų vedimą PARAMA, SPIS programose;
4.24. dalyvauja mokymuose, seminaruose, kvalifikacijos kėlimo kursuose;
4.25. pavaduoja Skyriaus specialistą, atsakingą už vaikų globos organizavimą, jo atostogų, ligos, komandiruočių ir kitais atvejais.
4.26. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavestus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Skyriaus vedėjui.

 

 

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA