KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

 


Švietimo skyriaus darbuotojų funkcijos

ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Švietimo skyriaus vedėja – BETA ZAVECKIENĖ

Pareigybės tikslas – Švietimo skyriaus (toliau tekste – Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga:

 • užtikrinti valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, švietimo ir mokslo ministro įsakymų, savivaldybės institucijų sprendimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimą, vykdymą;
 • organizuoti, stebėti ir tobulinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrąjį ugdymą, mokymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą, vaikų ir jaunimo užimtumą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą.

Valstybės tarnautojas, vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas švietimo srityje:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą;
 • mokėti anglų, vokiečių arba lenkų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu.
 • dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
 • mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadybinę patirtį švietimo sistemoje (švietimo organizavimo ir (ar) švietimo priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba einant švietimo įstaigos vadovo, jo pavaduotojo ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo pareigas);
 • gebėti planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą, vykdant Skyriaus veiklos nuostatuose nustatytas funkcijas;
 • žinoti švietimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai. 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • analizuoja švietimo būklę, pasitelkęs Atvirą informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemą (toliau tekste – AIKOS) teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas. Teikia visuomenei ir Švietimo ir mokslo ministerijai Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (tolia tekste – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus savivaldybės institucijoms;
 • rengia savivaldybės ilgalaikius švietimo plėtros tikslų ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projekto švietimo dalį, švietimo plėtotei skirtas savivaldybės investicines programas, savivaldybės tarybai patvirtinus organizuoja jų įgyvendinimą;
 • teikia savivaldybės institucijoms siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;
 • tvarko švietimo informacines sistemas, prižiūri, kaip vykdomas mokyklų duomenų teikimas;
 • koordinuoja savivaldybės švietimo įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais;
 • organizuoja ir koordinuoja profesinio orientavimo teikimą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą;
 • organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;
 • atlieka savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę;
 • vykdo savivaldybės mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui atestaciją ir veiklos vertinimą;
 • organizuoja savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją;
 • dalyvauja konkursų savivaldybės švietimo įstaigos vadovų pareigoms eiti komisijose, rengiant jų pareigybių aprašymus;
 • atlieka savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones;
 • inicijuoja savivaldybės švietimo tarybos kūrimąsi;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą;
 • teikia dalykinę metodinę pagalbą šių dalykų pedagogams: biologijos, chemijos, fizikos, matematikos. Organizuoja šių dalykų olimpiadas, konkursus, apžiūras, varžybas ir kitus renginius, analizuoja jų rezultatus;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešuosius pirkimus;
 • pagal Skyriaus kompetenciją rengia sutarčių projektus ir atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją įgyvendina Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos (toliau tekste – Administracija) Finansų kontrolės taisyklių nuostatas;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų ir Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų atitinkamų pakeitimų ir papildymų;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia informaciją apie Skyriaus veiklą darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
 • tvarko Skyriaus dokumentus, juos saugo, teikia pasiūlymus Administracijos Bendrajam skyriui dėl Skyriaus bylų dokumentacijos plano papildymo ir iki nustatyto termino pateikia įstaigos archyvui sutvarkytas nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal bylų dokumentacijos planą;
 • rengia ir teikia Administracijos direktoriui Skyriaus kasmetinę veiklos ataskaitą;
 • organizuoja gyventojų priėmimą bei jų pareiškimų, raštiškų ir žodinių skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą;
 • dalyvauja savivaldybės strateginio plano įgyvendinimo, planavimo bei koregavimo procese;
 • Skyriaus kompetencijos klausimais vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio pavedimus, reikalingus įstaigos strateginiams tikslams įgyvendinti, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;
 • rengia Skyriaus nuostatų, Skyriaus vedėjo bei darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
 • pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • orientuoja naujai priimtus darbuotojus jų darbo srityje, įtraukia juos į įstaigos veiklą, padeda išaiškinti jų mokymosi poreikius ir planuoja mokymus;
 • vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
 • organizuoja ir koordinuoja Švietimo skyriaus darbą, atsako už pareigybės aprašyme nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją atsako už Skyriaus veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strateginio ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą;
 • organizuoja arba dalyvauja įvairių komisijų darbe, sprendžiant švietimo klausimus. Teikia siūlymus savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktoriui švietimo veiklos ir kontrolės klausimais;
 • atstovauja savivaldybės ir švietimo įstaigų interesams pagal savo kompetenciją sprendžiant švietimo problemas, uždavinius ir kitus su Skyriaus veikla susijusius klausimus įvairiose institucijose ir renginiuose;
 • organizuoja švietimo įstaigų vadovų pasitarimus, kitus renginius Skyriaus kompetencijos klausimais;
 • kaupia informaciją apie švietimo įstaigų (Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos, Plutiškių vidurinės mokyklos) veiklos pokyčius ir būklę, analizuoja ir vertina šią informaciją valstybinės ir regioninės švietimo politikos požiūriu;
 • tvarko išsilavinimo dokumentų apskaitą ir išdavimą;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų, kitų nacionalinių ir tarptautinių programų bei savivaldybės biudžeto lėšomis, rengimo bei įgyvendinimo procese;
 • atsako už mokinio krepšelio ir sutartinių mokinių apskaičiavimą ir informacijos pateikimą Švietimo ir mokslo ministerijai bei Administracijos Finansų skyriui;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją koordinuoja savivaldybės mokyklų dalyvavimą vietiniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose (Dainų šventėse, olimpiadose, apžiūrose, varžybose ir kt.);
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitas funkcijas, reglamentuotas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas savivaldybės Administracijos direktoriui.


ŠVIETIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė – LORETA MATUSEVIČIENĖ
Pareigybės tikslas – Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis organizuoti, stebėti ir tobulinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrąjį ugdymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą, vaikų ir jaunimo užimtumą.  

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą per paskutinius 10 metų;
 • mokėti anglų arba vokiečių kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 • mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro;
 • gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
 • gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadybinę patirtį švietimo sistemoje (švietimo organizavimo ir (ar) švietimo priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba einant švietimo įstaigos vadovo, jo pavaduotojo ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo pareigas);
 • gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;
 • žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias švietimo funkcijas:

 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
 • analizuoja švietimo būklę, pasitelkęs Atvirą informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemą (toliau tekste - AIKOS) teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas;
 • dalyvauja rengiant Savivaldybės ilgalaikius švietimo plėtros tikslų ir priemonių projektus ir įgyvendinant patvirtintą planą;
 • teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą;
 • tvarko Švietimo įstaigų registrą, prižiūri, kaip vykdomas mokyklų duomenų teikimas. Konsultuoja mokyklas, derina jų bendrus poreikius diegiant mokyklų informacines sistemas. Nustatyta tvarka teikia informaciją Švietimo ir mokslo ministerijai;
 • koordinuoja kuruojamų Savivaldybės švietimo įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais; informuoja ir konsultuoja Savivaldybės teritorijoje esančių nevalstybinių (išskyrus aukštąsias) mokyklų vadovus ir mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais;
 • organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos) teikimą;
 • organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;
 • vykdo Savivaldybės mokyklų vadovų veiklos vertinimo procedūras;
 • organizuoja Savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją;
 • dalyvauja konkursų Savivaldybės švietimo įstaigos vadovų pareigoms eiti komisijose;
 • atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones. Padeda nevalstybinėms švietimo įstaigoms.
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą;
 • teikia dalykinę metodinę pagalbą šių dalykų pedagogams: ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinių klasių, lietuvių gimtosios kalbos, užsienio kalbų, dorinio ugdymo. Organizuoja šių dalykų olimpiadas, konkursus, apžiūras, varžybas ir kitus renginius, analizuoja jų rezultatus;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešųjų pirkimų procedūras;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia sutarčių projektus ir atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją įgyvendina Administracijos Finansų kontrolės taisyklių nuostatas;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją teikia informaciją apie Skyriaus veiklą darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja gyventojų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus švietimo organizavimo klausimais;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją koordinuoja Savivaldybės mokyklų dalyvavimą vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose (olimpiados, apžiūros, varžybos ir kt.);
 • teikia kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo ir mokytojų atestacijos konsultacinę pagalbą mokykloms, mokytojams ir pagalbos specialistams;
 • inicijuoja ir dalyvauja organizuojant švietimo projektų arba programų rengimą, jų teikimą fondams, konkursams ir juos įgyvendinant;
 • gavęs įgaliojimus pagal pareigybei priskirtą kompetenciją atstovauja Savivaldybei kitose įstaigose ir organizacijose;
 • kuruoja Kazlų Rūdos vaikų lopšelį-darželį „Pušelė", Kazlų Rūdos pradinę mokyklą, Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindinę mokyklą, Kazlų Rūdos „Saulės" mokyklą, Kazlų Rūdos pedagoginę psichologinę tarnybą, kaupia informaciją apie jų veiklos pokyčius ir būklę, analizuoja ir vertina šią informaciją valstybinės ir regioninės švietimo politikos požiūriu; teikia informaciją bei pasiūlymus Skyriaus vedėjui;
 • organizuoja vaikų su negale integravimosi į visuomenę programų įgyvendinimą;
 • protokoluoja švietimo įstaigų vadovų pasitarimus;
 • dalyvauja įvairių komisijų darbe sprendžiant švietimo klausimus. Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui veiklos ir kontrolės klausimais;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauja projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų, kitų nacionalinių ir tarptautinių programų bei Savivaldybės biudžeto lėšomis, rengimo bei įgyvendinimo procese;
 • organizuoja kuruojamų mokyklų ir mokomųjų dalykų mokytojų darbo patirties sklaidą, teikia paramą jų metodikos rateliams;
 • atsako už mokytojų, švietimo pagalbos specialistų atestacijos pažymėjimų išdavimą ir vykdo jų apskaitą;
 • koordinuoja Pilietinio ir tautinio ugdymo, Gabių vaikų ir jaunimo ugdymo ir Kryptingo vaikų užimtumo projektų Savivaldybėje įgyvendinimą;
 • dalyvauja kitoms institucijoms tikrinant švietimo įstaigų veiklą, analizuoja atliktų patikrinimų išvadas ir siūlymus;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vertina mokytojų, pretenduojančių įgyti mokytojo metodininko arba mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją, praktinę veiklą;
 • iki nustatyto termino pateikia įstaigos archyvui sutvarkytas nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal bylų dokumentacijos planą;
 • organizuoja privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo Savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams procedūras;
 • Skyriaus vedėjo, Skyriaus vyriausiojo specialisto nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruotės ir kt. laikotarpiui), atlieka Skyriaus vedėjui priskirtas funkcijas;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitas funkcijas, reglamentuotas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias kultūros funkcijas:

 • teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl savivaldybės kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo;
 • koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės kultūros įstaigų metodinę veiklą;
 • koordinuoja kultūros plėtros klausimus Savivaldybės teritorijoje;
 • teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl kultūros programų rėmimo;
 • rūpinasi savivaldybės kultūros sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
 • koordinuoja Savivaldybės meno kolektyvų dalyvavimo procesą respublikinėse šventėse;
 • koordinuoja paraiškų rengimą įvairiems fondams finansinei paramai gauti kultūros srityje;
 • rūpinasi profesionalaus meno sklaida Savivaldybės teritorijoje;
 • dalyvauja rengiant biudžeto projektus kultūros programoms įgyvendinti;
 • vykdo Savivaldybės kultūros įstaigų vadovų veiklos vertinimo procedūras.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


ŠVIETIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė – DAIVA VALAITIENĖ

Pareigybės tikslas – Švietimo skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti, stebėti ir tobulinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrąjį ugdymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą, vaikų ir jaunimo užimtumą. .

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą per paskutinius 10 metų;
 • mokėti anglų arba vokiečių kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 • mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro;
 • gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
 • gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadybinę patirtį švietimo sistemoje (švietimo organizavimo ir (ar) švietimo priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba einant švietimo įstaigos vadovo, jo pavaduotojo ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo pareigas);
 • gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;
 • žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias švietimo funkcijas:

 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
 • analizuoja švietimo būklę, pasitelkęs Atvirą informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemą (toliau tekste - AIKOS) teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas;
 • dalyvauja rengiant Savivaldybės ilgalaikius švietimo plėtros tikslų ir priemonių projektus ir įgyvendinant patvirtintą planą;
 • teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą;
 • tvarko švietimo informacines sistemas, prižiūri, kaip vykdomas mokyklų duomenų teikimas. Konsultuoja mokyklas, derina jų bendrus poreikius diegiant mokyklų informacines sistemas;
 • organizuoja ir tvarko Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą. Nustato mokyklų nelankančius vaikus ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindamas, kad visi Savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;
 • koordinuoja kuruojamų Savivaldybės švietimo įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais;
 • organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;
 • dalyvauja Savivaldybės mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos ir veiklos vertinimo procese;
 • dalyvauja konkursų Savivaldybės švietimo įstaigos vadovų pareigoms eiti komisijose;
 • atlieka Savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą;
 • kuruoja Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklą, Kazlų Rūdos „Elmos" mokyklą-darželį, Kazlų Rūdos pagrindinę mokyklą, Antanavo, Bagotosios pagrindines mokyklas, Kazlų Rūdos sporto centrą, kaupia informaciją apie jų veiklos pokyčius ir būklę, analizuoja ir vertina šią informaciją valstybinės ir regioninės švietimo politikos požiūriu; teikia informaciją bei pasiūlymus Skyriaus vedėjui;
 • koordinuoja Savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų veiklą, teikiant informacinę, pedagoginę pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems skurdžiai gyvenančių šeimų, pabėgėlių vaikams, beglobiams, mokyklų nelankantiems vaikams;
 • tvarko Mokinių registrą. Nustatyta tvarka teikia informaciją Švietimo ir mokslo ministerijai;
 • tvarko Pedagogų registrą. Nustatyta tvarka teikia informaciją Švietimo ir mokslo ministerijai;
 • inicijuoja Savivaldybės švietimo savivaldos institucijų kūrimąsi;
 • inicijuoja ir dalyvauja organizuojant švietimo projektų arba programų rengimą, jų teikimą fondams, konkursams ir juos įgyvendinant;
 • dalyvauja organizuojant mokinių maitinimą;
 • koordinuoja mokyklų aprūpinimą vadovėliais, jų komplektų dalimis, mokymo, priešmokyklinio ugdymo(-si), specialiosiomis mokymo priemonėmis ir literatūra.
 • dalyvauja organizuojant mokinių nemokamą vežiojimą į mokyklas ir į namus;
 • koordinuoja Socializacijos programų Savivaldybėje įgyvendinimą;
 • gavęs įgaliojimus pagal pareigybei priskirtą kompetenciją atstovauja Savivaldybei kitose įstaigose ir organizacijose;
 • teikia dalykinę metodinę pagalbą šių dalykų mokytojams: kūno kultūros, gamtos ir žmogaus, pilietiškumo pagrindų, muzikos, informacinių technologijų, dailės, technologijų, geografijos, istorijos, ekonomikos, žmogaus saugos. Organizuoja šių dalykų olimpiadas, konkursus, apžiūras, varžybas ir kitus renginius, analizuoja jų rezultatus;
 • dalyvauja įvairių komisijų darbe, sprendžiant švietimo klausimus. Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui veiklos ir kontrolės klausimais;
 • koordinuoja neformalųjį vaikų švietimą;
 • koordinuoja užsieniečių vaikų ugdymą;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauja projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų, kitų nacionalinių ir tarptautinių programų bei Savivaldybės biudžeto lėšomis, rengimo bei įgyvendinimo procese;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešųjų pirkimų procedūras;
 • organizuoja kuruojamų mokyklų ir mokomųjų dalykų mokytojų darbo patirties sklaidą, teikia paramą jų metodikos rateliams;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia sutarčių projektus ir atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją įgyvendina Administracijos Finansų kontrolės taisyklių nuostatas;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją teikia informaciją apie Skyriaus veiklą darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą, atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja gyventojų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus švietimo organizavimo klausimais;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją koordinuoja Savivaldybės mokyklų dalyvavimą vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose (Dainų šventės, olimpiados, apžiūros, varžybos ir kt.);
 • dalyvauja Savivaldybės mokyklų vadovų atestacijos komisijos veikloje;
 • dalyvauja Švietimo vadybos ekspertų grupių darbe;
 • dalyvauja kitoms institucijoms tikrinant švietimo įstaigų veiklą, analizuoja atliktų patikrinimų išvadas ir siūlymus;
 • Skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruotės ir kt. laikotarpiui) atlieka Skyriaus vedėjui priskirtas funkcijas;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitas funkcijas, reglamentuotas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias sporto funkcijas:

 • teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl savivaldybės sporto politikos formavimo ir įgyvendinimo;
 • analizuoja sporto politikos raidos tendencijas Lietuvoje ir užsienyje;
 • koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės sporto įstaigų metodinę veiklą;
 • koordinuoja sporto plėtros klausimus savivaldybės teritorijoje;
 • rūpinasi savivaldybės sporto sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
 • koordinuoja paraiškų rengimą įvairiems fondams finansinei paramai gauti sporto srityje;
 • dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektus sporto programoms įgyvendinti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


ŠVIETIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO - SAVIVALDYBĖS KALBOS TVARKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Vyriausioji specialistė - savivaldybės kalbos tvarkytoja - INGA ŽILIONIENĖ

Pareigybės paskirtis - Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vyriausiojo specialisto-savivaldybės kalbos tvarkytojo pareigybė reikalinga kontroliuoti, kaip Savivaldybės teritorijoje visose viešojo gyvenimo srityse įgyvendinami įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą, reikalavimai ir turintis teisę surašyti Administracinių nusižengimų protokolą, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir skirti administracines nuobaudas.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • privalo turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities lietuvių kalbos filologijos krypties išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus ir kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą;
 • būti nepriekaištingos profesinės reputacijos, pareigingas, darbštus, gebėti bendrauti;
 • gebėti kontroliuoti, kaip savivaldybės teritorijoje laikomasi valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos nutarimų ir kitų teisės norminių aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą;
 • gebėti įstatymų nustatytais atvejais surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus;
 • gebėti pagal savo įgaliojimus nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti nuobaudas;
 • gebėti konsultuoti savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis valstybinės kalbos vartojimo klausimais;
 • gebėti pagal savo kompetenciją rengti metodinius patarimus, straipsnius valstybinės kalbos vartojimo klausimais;
 • gebėti kaupti, nagrinėti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, taikyti Dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiuolaikinėmis ryšio technologijomis (elektroniniu paštu, internetu).
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, Savivaldybės administracijos (toliau tekste - Administracija) vidaus darbo tvarką nustatančias taisykles, nuostatus, reglamentus;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę reglamentuojančioje viešojo administravimo srityje;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo tarnybinę veiklą;
 • sugebėti įvertinti situacijas ir priimti reikiamus sprendimus;
 • gerai išmanyti Teisės aktų rengimo taisykles.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • siekdamas užtikrinti Valstybinės kalbos politikos, kaip svarbiausios Valstybės bendrosios politikos dalies, siekiamybių įgyvendinimą, kontroliuoja, kaip savivaldybės teritorijoje vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai ir kiti valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai;
 • įgyvendina specialius valstybinės kalbos inspekcijos nurodymus;
 • pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais suteiktus įgaliojimus nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus ir prašymus;
 • tikrina ir prižiūri savivaldybės teritorijoje veikiančių ūkio subjektų veiklą pagal Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje taisyklėse nustatytus kriterijus;
 • kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose raštvedyba, apskaitos, atskaitomybės, finansiniai bei techniniai dokumentai tvarkomi valstybine kalba;
 • kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje esančių valstybės, savivaldybės ir kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai ir kiti darbuotojai moka valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacines kategorijas, ar jie vartoja valstybinę kalbą atlikdami tarnybines pareigas;
 • kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje esančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose gyventojai aptarnaujami valstybine kalba;
 • kontroliuoja, ar savivaldybės fizinių ir juridinių asmenų sandoriai sudaromi valstybine kalba;
 • tikrina, ar oficialūs savivaldybės renginiai vyksta valstybine kalba, ar kitomis kalbomis vykstantys renginiai verčiami į lietuvių kalbą tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka turi būti užtikrintas jų vertimas į valstybinę kalbą;
 • kontroliuoja, ar kitomis kalbomis viešai transliuojamos savivaldybės radijo ir televizijos stočių programos verčiamos į lietuvių kalbą tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka turi būti užtikrintas jų vertimas į valstybinę kalbą;
 • kontroliuoja, ar oficialios, sunormintos Lietuvos Respublikos vietovardžių lytys savivaldybėje rašomos valstybine kalba, ar jos taisyklingos; ar taisyklingai vartojamos vietovardžių formos, gatvių, pastatų pavadinimai;
 • kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimai atitinka lietuvių kalbos normas ir Firmų vardų darymo taisykles;
 • kontroliuoja, ar valstybinė kalba vartojama savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų, organizacijų viešuosiuose užrašuose, antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose, gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose;
 • kontroliuoja, ar savivaldybės visuomenės informavimo priemonių, knygų ir kitų leidinių leidėjai laikosi taisyklingos lietuvių kalbos normų;
 • kontroliuoja, ar viešuosiuose užrašuose (iškabose, gaminių pavadinimuose, prekės ar paslaugų aprašuose, valgiaraščiuose) vartojama taisyklinga valstybinė kalba;
 • derina stacionarinių ir kilnojamųjų reklamų tekstų, paminklų užrašų projektus;
 • kontroliuoja, ar nepažeidžiamos Vartotojų teisių gynimo įstatymo nustatytos vartotojų teisės;
 • kontroliuoja įstaigų, organizacijų, firmų platinamų lankstinukus kalbos taisyklingumą;
 • vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės principais, kriterijais ir jų taikymo metodika, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais suteiktus įgaliojimus žodžiu arba raštu įspėja fizinius ir juridinius asmenis apie jų padarytas klaidas, rašo nurodymus dėl nustatytų valstybinės kalbos pažeidimų pašalinimo arba skiria administracines nuobaudas;
 • rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais projektus;
 • kontroliuoja, kaip savivaldybės teritorijoje vykdomi Savivaldybės tarybos sprendimai, Savivaldybės mero potvarkiai ir Administracijos direktoriaus įsakymai, reglamentuojantys valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą savivaldybės teritorijoje;
 • siekdamas užtikrinti įstaigai pavestų funkcijų vykdymą, kontroliuoja, ar Administracijos ar kitų rengėjų teisės aktų nustatyta tvarka parengti Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektai atitinka valstybinės kalbos vartojimo reikalavimus, raštu atskirame lape arba teksto išnašose pateikia jų rengėjams nustatytų valstybinės kalbos pažeidimų sąrašą ir trumpas rekomendacijas jiems ištaisyti (už teksto korektūrą atsakingas rengėjas), derina projektuose nustatytų kalbos pažeidimų ištaisymo arba jų nebuvimo faktą;
 • raštu ar žodžiu teikia Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui ir Administracijos direktoriui pasiūlymus konkrečiais valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais;
 • dalyvauja Savivaldybės tarybos ir Administracijos posėdžiuose ir pasitarimuose, kuriuose svarstomi su valstybinės kalbos vartojimu susiję klausimai;
 • dalyvauja pasirinktinai Savivaldybės tarybos posėdžiuose ir Administracijos pasitarimuose, nurodo jų dalyviams valstybinės kalbos klaidas, ieško būdų, kaip pagerinti tarnautojų kalbos kultūrą;
 • rengia pasitarimus valstybinės kalbos klausimais su savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovais ir darbuotojais;
 • savo iniciatyva pagal pareigybės kompetenciją rengia metodinius patarimus, straipsnius kalbos klausimais;
 • konsultuoja Administracijos tarnautojus bei savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus ir kitus asmenis valstybinės kalbos vartojimo klausimais;
 • formuoja susirašinėjimo valstybinės kalbos vartojimo klausimais bylą ir įstaigos nustatyta tvarka perduoda ją įstaigos archyvui;
 • pagal Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko patvirtintame Atsiskaitymo už valstybės perduotos savivaldybėms valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimą tvarkos apraše nustatytus terminus ir formas teikia Valstybinei kalbos inspekcijai Valstybės perduotos savivaldybėms valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimo pusmetines ir metines ataskaitas;
 • sudaro Valstybės perduotos savivaldybėms valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimo pusmetinius ir metinius planus, derina juos su Valstybinės kalbos inspekcija ir teikia tvirtinti Administracijos direktoriui;
 • praneša įstaigų vadovams apie tikrinimų metu rastus trūkumus, teikia informaciją dėl valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo pažeidimų bei administracinio poveikio priemonių taikymo;
 • tiesiogiai palaiko ryšius su Administracijos padaliniais, bendradarbiauja su kitomis institucijomis, vykdančiomis valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę, naudojasi jų duomenų bazėmis, keičiasi informacija ir teikia siūlymus valstybinės kalbos tobulinimo klausimais;
 • teikia savivaldybės teritorijoje veikiančioms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms, Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui, Administracijos padaliniams privalomus nurodymus (raštu arba žodžiu) dėl Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, kitų teisės norminių aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą, pažeidimų, reikalauja paaiškinimų dėl teisėtų reikalavimų nevykdymo;
 • įgyvendindamas Valstybinės kalbos politikos uždavinius, siekiant užtikrinti valstybinės kalbos funkcionavimą ir jos taisyklingumą, pastebėjęs Lietuvos Respublikos teisės aktuose kalbos vartojimo klaidų, inicijuoja jų ištaisymą, pranešdamas apie tai Valstybinei lietuvių kalbos komisijai prie Lietuvos Respublikos Seimo. Apie kitų savivaldybių teritorijose, radijo ir televizijos laidose, informaciniuose leidiniuose, interneto svetainėse pastebėtus kalbos vartojimo pažeidimus praneša Valstybinei kalbos inspekcijai;
 • pagal įgaliojimus atstovauja Savivaldybei kitose institucijose;
 • siekdamas įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus, pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo procese;
 • dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje ir pagal pareigybei priskirtą kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;
 • siekdamas įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus, vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavestus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA