KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys

KAZLŲ RŪDOS
SAVIVALDYBĖ


Biudžetinė įstaiga,
Atgimimo g. 12,
LT-69443
Kazlų Rūda 
Tel./faks.(8 343) 95 276,
el. p. priimamasis@kazluruda.lt
Duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų
registre, kodas 188777932

Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Paslaugos Nuorodos
Navigacija


 

 

 

 


 

 

 

 

 


Centralizuoto vidaus audito skyriaus darbuotojų funkcijos

CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja - VILMA BAKELIENĖ

Pareigybės paskirtis – Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau tekste – Savivaldybė) administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga savarankiškai organizuoti Skyriaus darbą pagal patvirtintus Skyriaus nuostatus, padėti didinti Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos efektyvumą, patarti vidaus kontrolės klausimais.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, viešojo administravimo, ekonomikos arba vadybos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešųjų juridinių asmenų veiklą, valstybės tarnybą ir darbo santykius, biudžeto sandarą, strateginį planavimą, turto disponavimą, valdymą, naudojimą, viešuosius pirkimus, apskaitą ir atskaitomybę, programų vertinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vidaus audito funkcionavimo teisinius pagrindus, vidaus audito metodiką, vidaus auditorių profesinės etikos principus ir normas;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, organizuoti savo ir Skyriaus darbuotojų veiklą;
 • mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už šių nuostatų tinkamą įgyvendinimą bei Skyriui pavestų uždavinių bei funkcijų vykdymo organizavimą;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą, rengia Skyriaus nuostatų, Skyriaus vedėjo, vidaus auditorių pareigybių aprašymų projektus, teikia pasiūlymus dėl pareigybių aprašymų atitinkamų pakeitimų ir papildymų;
 • vadovaujantis pavyzdine Vidaus audito metodika, rengia ir Savivaldybės administracijos direktoriui teikia tvirtinti Skyriaus vidaus audito metodiką;
 • teisės aktų nustatyta tvarka atlieka rizikos vertinimo analizę vidaus audito ir vidaus auditorių poreikiui Savivaldybėje nustatyti;
 • planuoja Skyriaus veiklą, sudarydamas strateginius ir metinius veiklos planus, juos raštu suderina su Savivaldybės administracijos direktoriumi. Planuojant Skyriaus veiklą, atsižvelgia į atliktą rizikos vertinimo analizę, taip pat į Savivaldybės administracijos padalinių, Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovų pasiūlymus;
 • tarpusavio veiklos koordinavimo tikslais teikia Skyriaus metinio veiklos plano projektą Savivaldybės kontrolieriui;
 • pagal suderintą su Savivaldybės administracijos direktoriumi Skyriaus veiklos planą organizuoja ir vykdo Savivaldybės administracijos, atskirų jos padalinių, Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą;
 • tvirtina vidaus audito programas;
 • atlieka vidaus auditorių darbo priežiūrą, užtikrinančią, kad vidaus auditas būtų atliekamas vadovaujantis Skyriaus vidaus audito metodikos reikalavimais ir įvertina jų parengtų darbo dokumentų ir vidaus audito ataskaitos projekto kokybę;
 • rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis vidaus audito metu nustatytiems trūkumams ištaisyti;
 • organizuoja vidaus audito ataskaitų projektų aptarimą su audituoto subjekto vadovu ir atsakingais už atitinkamą darbo sritį valstybės tarnautojais ir darbuotojais;
 • teikia atliktų vidaus audito ataskaitas Savivaldybės administracijos direktoriui ir audituojamų subjektų vadovams. Savivaldybės tarybai, Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui, Savivaldybės merui ir Savivaldybės kontrolieriui atliktų vidaus auditų ataskaitas teikia esant jų prašymui;
 • informuoja Savivaldybės administracijos direktorių apie vidaus audito metu nustatytus trūkumus;
 • perduoda teisėsaugos institucijoms vidaus audito dokumentus, jeigu vidaus audito metu nustatomi pažeidimai nagrinėtini šių teisėsaugos institucijų;
 • analizuoja Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos trūkumus, dėl kurių buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;
 • atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės administracijos padalinių bei Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams vidaus kontrolės klausimais;
 • atlieka pažangos stebėjimą (veiklą po audito);
 • teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia informaciją apie Skyriaus veiklą, Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojamų projektų ar programų vidaus auditą;
 • rengia Skyriaus metines veiklos ataskaitas ir teikia jas Lietuvos Respublikos valstybinėms institucijoms, Savivaldybės administracijos direktoriui, taip pat Savivaldybės tarybai jos prašymu;
 • organizuoja ir tobulina Skyriaus darbą, pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui;
 • organizuoja Skyriaus raštvedybą;
 • teikia pasiūlymus Bendrajam skyriui dėl padalinio bylų dokumentacijos plano papildymo ir užtikrina, kad iki nustatyto termino įstaigos archyvui būtų pateiktos sutvarkytos nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylos pagal bylų dokumentacijos planą;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • sudaro sąlygas Skyriaus vidaus auditoriams nuolat tobulinti savo žinias, įgūdžius ir kitas profesines savybes bei gebėjimus;
 • vertina Skyriaus vidaus auditorių tarnybinę veiklą, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus vidaus auditorių skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją atstovauja Savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose;
 • stebėtojo teisėmis dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Savivaldybės administracijos pasitarimuose, Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
 • pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia informaciją darbuotojui, atsakingam už viešosios informacijos sklaidą bei atsako už šios informacijos išsamumą, teisingumą ir pateikimą laiku;
 • palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;
 • palaiko glaudžius ryšius su Savivaldybės administracijos padaliniais, Savivaldybei pavaldžiais ir jos valdymo sričiai priskirtais viešaisiais juridiniais asmenimis, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti;
 • įgyvendindamas institucijos strateginius tikslus, pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Savivaldybės administracijos direktoriaus vienkartinio pobūdžio pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.


 

 CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO - VIDAUS AUDITORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 • Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiasis specialistas-vidaus auditorius –

Pareigybės paskirtis – Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau tekste - Savivaldybė) administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau tekste - Skyrius) vyriausiojo specialisto-vidaus auditoriaus pareigybė reikalinga Savivaldybės administracijoje, Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse vidaus auditui atlikti, vykdyti nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus kontrolę bei vidaus auditą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešųjų juridinių asmenų veiklą, valstybės tarnybą ir darbo santykius, biudžeto sandarą, strateginį planavimą, turto disponavimą, valdymą, naudojimą, viešuosius pirkimus, apskaitą ir atskaitomybę, programų vertinimą, teisės aktų ir kitų dokumentų rengimą bei įsigaliojimą;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės, viešojo administravimo arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų, ekonomikos, teisės, audito, kontrolės arba viešojo administravimo srityse;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • atlieka vidaus auditą pagal Skyriaus vedėjo patvirtintą vidaus audito programą, kurio metu tikrina ir vertina Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:
  • vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
  • veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;
  • strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei Savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
  • asignavimų valdytojų finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
  • lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
  • turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo pagal norminius teisės aktus ir sutartis ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriais;
  • informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus.
 • atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
 • vykdo rizikos nustatymo ir jos vertinimo procedūras Savivaldybės administracijoje, Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse bei teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl vidaus kontrolės procedūrų tobulinimo;
 •  rengia vidaus auditui atlikti reikalingus klausimynus ir testus bei derina juos su Skyriaus vedėju;
 • rengia vidaus audito programas ir teikia jas tvirtinti Skyriaus vedėjui;
 • rengia įžanginio bei baigiamojo susitikimų protokolus;
 • vadovaudamasis vidaus audito metu atlikta analize ir vertinimais, formuluoja išvadas ir pagrindžia audito rezultatus darbo dokumentais;
 • informuoja Skyriaus vedėją apie vidaus audito metu nustatytus pažeidimus;
 • rengia vidaus audito ataskaitos projektą su išvadomis ir rekomendacijomis vidaus audito metu nustatytiems neatitikimams ištaisyti, Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklai ir vidaus kontrolei tobulinti bei kartu su darbo dokumentais teikia Skyriaus vedėjui;
 • parengtą vidaus audito ataskaitos projektą aptaria su audituojamų Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovais bei su atsakingais už atitinkamą darbo sritį valstybės tarnautojais ar darbuotojais;
 • atlikus vidaus auditą, sudaro vidaus audito darbo dokumentų bylą bei byloje esančių dokumentų apyrašą;
 • atlieka vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, surašo pažangos stebėjimo ataskaitą arba pažymą;
 • analizuoja, kaupia informaciją apie Skyriaus veiklą;
 • tvarko Skyriaus raštvedybą;
 • iki nustatyto termino formuoja, tvarko Skyriaus dokumentus, juos saugo, teikia pasiūlymus Bendrajam skyriui dėl Skyriaus bylų dokumentacijos plano papildymo ir nustatyta tvarka pateikia įstaigos archyvui sutvarkytas bylas pagal bylų dokumentacijos planą;
 • dalyvauja rengiant Skyriaus strateginių bei metinių veiklos planų projektus;
 • pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • stebėtojo teisėmis dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, pasitarimuose, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
 • palaiko profesinius ryšius su Administracijos padaliniais, Savivaldybei pavaldžiais ir jos valdymo sričiai priskirtais viešaisiais juridiniais asmenimis, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti;
 • teisės aktų nustatyta tvarka atlieka administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo kontrolės procedūras;
 • nesant Skyriaus vedėjo (atostogų, laikino nedarbingumo, tarnybinės komandiruotės ir kt. atvejais) vykdo Skyriaus vedėjui priskirtas funkcijas;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


 

 

Mero veikla

 
Mantas Varaška
Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 
  
 

Apklausos

Naujienų
prenumerata
TARYBOS POSĖDŽIAI
TIESIOGINĖ POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
TARYBOS POSĖDŽIŲ
GARSO ARCHYVAS

Prisijungimas

 

 

EISMO TVARKARAŠČIAI
RENGINIAI
AR ŽINOTE KUR KREIPTIS ATSITIKUS NELAIMEI?
UAB "KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS"
INDIVIDUALIOS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
UAB "KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI"
SENIŪNAITIJOS

 


 

 

 
 
© KAZLŲ RUDOS SAVIVALDYBĖ. VISOS TEISĖS SAUGOMOSSPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA