Pradžia
lt
en

Prano Dovydaičio progimnazija sėkmingai įgyvendino projektą „KOKYBĖS KREPŠELIS“

Prano Dovydaičio progimnazija sėkmingai įgyvendino projektą „KOKYBĖS KREPŠELIS“

Kazlų Rūdos savivaldybė informuoja apie sėkmingai įgyvendintą projektą „Kokybės krepšelis Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriuje Prano Dovydaičio progimnazijoje.

Projektas buvo finansuojamas Europos Socialinio Fondo lėšomis, kurios buvo skirtos mokinių konsultacijoms, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai, kitai mokymosi pagalbai organizuoti, ugdymo aplinkai kurti ir mokytojų kvalifikacijai tobulinti. Projekto įgyvendinimui ir veiklos tobulinimui 2020– 2022 m. Prano Dovydaičio progimnazijai buvo skirta 161 424,00 Eur lėšų.

Analizuodama įgyvendintas veiklas, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Baronienė teigia, jog „Daugelis reikšmingų dalykų progimnazijoje padaroma, nes čia vyrauja kolegiškumas, supratingumas, pagarba kiekvienam bendruomenės nariui.

Per šiuos dvejus metus mokykla sėkmingai įgyvendino mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą. Tai ne tik leido visiems įstaigoje dirbantiems mokytojams patobulinti pamokų planavimo ir organizavimo procesus, bet kartu ir suaktyvino jų bendradarbiavimą.

Projekto metu buvo įsteigta bei įrengta budinti klasė - namų darbų ruošos centras, kur mokiniai su mokytojo padėjėju buvo ugdomi individualiai, turėjo galimybę atlikti namų darbų užduotis. Nuotolinio ugdymo(si) proceso efektyvumui užtikrinti buvo susidaręs poreikis skirti mokiniams individualią/grupinę pagalbą, kuriai organizuoti pasitelkti mokytojų padėjėjai ir pagalbininkai. Šios pagalbos organizavimas bei mokytojų organizuotos konsultacijos laikomos efektyviausiomis veiklomis pagerinusiomis mokinių pasiekimus.

Atnaujinant ir modernizuojant mokyklos aplinką ir klases buvo įsigytos 8 interaktyvios lentos, daugiafunkciniai spausdintuvai, priemonės aktyviam fiziniam ugdymui –  treniruokliai, teniso ir biliardo stalai bei įsigytos priemonės muzikos, dailės ir matematikos ugdymo tobulinimui. Įkurtas etnokultūros kabinetas, gamtos mokslų laboratorija, atnaujinta lauko klasė.

7A klasės mokinys Benas Paškauskas džiaugiasi atsinaujinusia mokykla „Dažnai einame į lauko klasę, aktyviai žaidžiame su draugais biliardą ir stalo tenisą, dalyvaujam ir organizuojamuose turnyruose“. Paklaustas, kas labiausiai patinka mokiniui iš visų pasikeitimų, Benas pasakoja apie integruotas pamokas „Per darbų pamoką važiavome lipdyti su moliu ir parsivežėm įvairiausių figūrėlių. Per gamtos ir žmogaus pamokas ėjome į Kazlų Rūdos miško muziejų, laboratoriją, kur dalyvavome viktorinose, tyrinėjom įvairius lapus ir šakas per mikroskopą“.

Š. m. rugsėjo 29 d. vyko pakartotinis Nacionalinės švietimo agentūros organizuotas išorinis vertinimas, siekiant apžvelgti mokyklos padarytą pažangą. Vertintojai, išanalizavę dokumentus bei išklausę bendruomenės patirtis ir įžvalgas, patvirtino, kad „Kokybės krepšelio“ projekto įgyvendinimo metu pažanga padaryta visose srityse: rezultatuose, pagalboje mokiniui ir ugdymosi procese. Išorinio vertinimo ekspertai mokyklai skyrė 26 balus iš 27 galimų. 

Progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Baronienė džiaugiasi, jog akademines pamokas keičia praktinės veiklos naujai įrengtose edukacinėse erdvėse bei nuolatos yra ieškoma būdų, kaip pagerinti mokinių pasiekimus ir motyvuoti vaikus siekti daugiau. „Gimnazijos bendruomenė turi tikslą ir žino, kaip jį pasiekti. Svarbiausias tikslas – kad mūsų mokiniai ugdytųsi modernioje, suprasti, pažinti, tyrinėti skatinančioje aplinkoje ir kad gerėtų jų mokymosi pasiekimai. Džiaugiuosi, kad projektą progimnazija įgyvendino ypač gerai ir mielai įsijungia į naujus projektus bei iššūkius. Progimnazija tęsdama projekto „Kokybės krepšelio“ įgytas kompetencijas šiuo metu žengia į STEAM veiklas bei siekia gauti tarptautinį įvertinimą - STEM Mokyklos Ženklą“ (STEM School Label)“ – teigia A. Baronienė.

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus skyriaus Prano Dovydaičio progimnazijos bendruomenės nuotraukos

 

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus skyriaus Prano Dovydaičio progimnazijos bendruomenės nuotraukos