Pradžia
lt
en

Savivaldybės vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą. Tokiu tikslu Kazlų Rūdos savivaldybės administracijoje buvo sukurtas vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas, kur apie pažeidimą pranešti gali bet kuris asmuo, kurį su Kazlų Rūdos  savivaldybės administracija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

DĖMESIO! Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams pateikti siekiant apginti asmeninius interesus.

Vidiniu informacijos apie pažeidimus kanalu galite pateikti informaciją apie pažeidimus Kazlų Rūdos savivaldybės administracijoje dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
2) pavojaus aplinkai;
3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
4) neteisėtos veiklos finansavimo;
5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
6) neteisėtu būdu įgyto turto;
7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
8) kitų pažeidimų.

Pažeidimu yra laikoma įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su šia įstaiga.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

1. Įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
2. Kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai arba palikdami pranešimą šioje interneto svetainėje: Lietuvos Respublikos prokuratūrai el. paštu praneseju.apsauga@prokuraturos.lt
3. Siųsdamas informaciją paštu Administracijai adresu: Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda

Įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą teikdami informaciją turite užpildyti Pranešimo apie pažeidimą formą ir siųsti ją el. paštu pranesk@kazluruda.lt.

Taip pat šiuo kanalu galima informuoti apie patirtą diskriminaciją ar priekabiavimą.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą pdf, docx formatais (pasirinktinai). Pranešimo apie pažeidimą forma (.docx).

Pranešimų pateikimo tvarka numatyta  Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu bei Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo.

Asmenims, pripažintiems pranešėjais Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, tik tais atvejais, kai to raštu prašo asmuo, pateikiantis ar pateikęs informaciją apie pažeidimą, arba asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1. To raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
2. Asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją. 

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Pažymime, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra numatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.