Pradžia
lt
en

Administracinių paslaugų sąrašas

Asmenų aptarnavimas vieno langelio principu Kazlų Rūdos savivaldybės administracijoje

Administracinių paslaugų aprašymai skelbiami - https://www.epaslaugos.lt/portal/

Administracinės paslaugos el. būdu - www.epaslaugos.lt 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos  teikiamų administracinių paslaugų sąrašas

Patvirtintas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. AT-542

Bendrasis skyrius:

1. Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo. PASA00066

2. Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų teikimas.

3. Pažymos dėl likviduojamo / bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimo ar neturėjimo ką perduoti tolesniam saugojimui išdavimas.

4. Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisiniam statusui gauti dokumentų priėmimas ir pažymėjimų išdavimas.

5. Asmens skundo ar netipinio prašymo priėmimas bei nagrinėjimas. (Prašymo forma) (Skundo forma)

6. Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas. PASA00056

7. Konsultacijų teikimas Savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojams ir kitiems asmenis valstybinės kalbos vartojimo klausimais.

8. Leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais Savivaldybės viešosiose vietose išdavimas.

9. Prašymų, susijusių su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas.

Finansų skyrius:

10. Fizinių ir juridinių asmenų mokesčių, rinkliavų ir kitų įstatymais nustatytų lengvatų prašymų priėmimas.

Personalo administravimo ir civilinės metrikacijos skyrius:

11. Naujagimio gimimo registravimas. PASA00049

12. Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą. PASA00050

13. Tėvystės pripažinimo registravimas. PASA00052

14. Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą. PASA00047

15. Santuokos registravimas. PASA00053

16. Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą. PASA00057

17. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą. PASA00048

18. Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas. PASA00055

19. Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas. PASA00064

20. Vardo, pavardės keitimo registravimas. PASA00062

21. Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas. PASA00065

Socialinės paramos skyrius:

22. Tikslinių kompensacijų skyrimas:

22.1. prašymo gauti tikslinę  kompensaciją priėmimas (slaugos ar priežiūros (pagalbos);

22.2. priežiūros (pagalbos) tikslinės kompensacijos skyrimas;

22.3. slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas. Nuoroda

23. Prašymo pateikimas išmokėti tikslinę kompensaciją laidojusiam asmeniui.

24. Socialinės pašalpos skyrimas. Nuoroda

25. Vienkartinės socialinės paramos iš savivaldybės biudžeto skyrimas.

26. Laidojimo pašalpos skyrimas. PAS3945

27. Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas.

28. Vienkartinės pašalpos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo, tardymo ar kalinimo metu, žuvusių, mirusių šeimoms skyrimas ir vienkartinės pašalpos jiems laidoti skyrimas.

29. Nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po tevykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms kompensacijų skyrimas už būsto šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį, kitas paslaugas.

30. Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas.

31. Prašymo dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimą nustatymo, priėmimas.

32. Vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karo tarnybą sovietinėje armijoje skyrimas.

33. Išmokų vaikams skyrimas:

33.1. vienkartinės išmokos gimusiam ar įvaikintam vaikui skyrimas; Nuoroda

33.2. išmokos vaikui skyrimas; PAS3019

33.3. išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas;

33.4. globos (rūpybos) išmokos skyrimas; PAS3021

33.5. globos (rūpybos) tikslinio priedo skyrimas;

33.6. vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas; Nuoroda

33.7. išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas; PAS32642

33.8. išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas; PAS32644

33.9. vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas.

34. Išmokos už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems skyrimas. PAS32646

35. Pažymos apie asmens gaunamas (ar ne gaunamas) išmokas išdavimas. Nuoroda

36. Socialinės paramos mokiniams skyrimas:

36.1. teisės į paramą mokinio reikmenims nustatymas;

36.2. teisės į mokinių nemokamą maitinimą nustatymas.

37. Išvados dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) ir globos neveiksniam asmeniui nustatymo teikimas. PAS32651

38. Išvados dėl veiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens rūpybos nustatymo teikimas. PAS32652​

39. Socialinių paslaugų skyrimas:

39.1. bendrųjų socialinių paslaugų teikimas;

39.2. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga suaugusiems asmenims;

39.3. socialinės globos paslauga likusiems be tėvų globos vaikams;

39.4. dienos socialinės globos paslauga senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims asmens namuose;

39.5. ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslauga  suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims;

39.6. apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose;

39.7. laikino apnakvindinimo paslauga socialinę riziką patiriantiems asmenims;

39.8. pagalbos į namus paslauga vienišiems, senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims.

40. Socialinės priežiūros paslaugų organizavimas socialinę riziką patiriančioms šeimoms.

41. Paramos maisto produktais labiausiai skurstantiems asmenims skyrimas.

42. Būsto pritaikymas neįgaliesiems. PAS32696

43. Prašymo pateikimas dėl leidimo priimti laikinai svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką.

44. Prašymo pateikimas dėl globojamo vaiko įvaikinimo.

45. Prašymo pateikimas dėl pageidavimo tapti vaiko globėju (rūpintoju), budinčiu globotoju.

46. Prašymo pateikimas dėl pageidavimo tapti vaiko šeimynos steigėju, dalyviu.

47. Prašymo pateikimas dėl Vaiko laikinosios priežiūros tėvų prašymu ar kitų jo atstovų pagal įstatymą nustatymo.

48. Prašymo pateikimas dėl Vaiko laikinosios priežiūros tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu pabaigos.

49. Sutikimo pateikimas dėl laikinai prižiūrinčio asmens skyrimo (vaiko nuomonė).

50. Prašymo pateikimas dėl Vaiko laikinosios priežiūros nustatymo, tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu, panaikinimo.

51. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas.

52. Prašymų pateikimas dėl pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) be tėvų globos likusius vaikus.

53. Pagalbos pinigų skyrimas vaikus globojantiems asmenims.

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius:

54. Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas.

55. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų vykdymas.

56. Mokinių pavėžėjimo į mokyklą ir atgal organizavimas.

57. Gabių ir talentingų vaikų ugdymo projektų rėmimas.

58. Pilietinio ir tautinio ugdymo projektų rėmimas.

59. Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimo projektų rėmimas.

60. Kultūrinių tradicijų skatinimas.

61. Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektai.

Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius:

62. Pirminė valstybės garantuojama teisinė pagalba (teisinės informacijos, teisinės konsultacijos teikimas).

Infrastruktūros ir žemės ūkio skyrius:

63. Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo.

64. Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas. PASA00016

65. Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas.

66. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas.

67. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų įregistravimas/išregistravimas, duomenų atnaujinimas/keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas.

68. Pažymos apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninę būklę išdavimas.

69. Žemės ūkio valdų įregistravimas/išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas/keitimas, partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos.

70. Ūkininko ūkio įregistravimas/ išregistravimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, duomenų atnaujinimas/keitimas, partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio, ūkininko pažymėjimo dublikato išdavimas.

71. Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV), išdavimas.

72. Pažymos, patvirtinančio ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, išdavimas.

73. Melioracijos statinių techninių dokumentų teikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams.

74. Dokumentų, patvirtinančių nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas. PASA00019

Ūkio ir teritorijų planavimo poskyris:

75. Leidimo vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas. PASA00007

76. Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas ar leidime nurodytos transporto priemonės keitimas.

77. Savivaldybės turto pagal nuomos sutartį suteikimas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui.

78. Įtraukimas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą.

79. Pažymos apie teisę į paramą būstui įsigyti išdavimas.

80. Pažymos patvirtinančios jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms išdavimas.

81. Žemės sklypo vertės priedo dėl inžinerinių statinių paskaičiavimas.

82. Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas. PASA00071

83. Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, galiojimo pratęsimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas, arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus.

84. Leidimo statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį remontą, atlikti statinio paprastąjį remontą, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, griauti statinį išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas.

85. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas ir įgyvendinimas.

86. Prašymo dėl žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) pakeitimo priėmimas.

87. Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre.

88. Informacijos apie numatomų statinių projektavimą skelbimas savivaldybės interneto svetainėje.

89. Prašymo dėl adreso suteikimo, pakeitimo ar panaikinimo priėmimas, numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas.

90. Pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas.

91. Dokumento, patvirtinančio kultūros paveldo objekto būklės patikrinimą, išdavimas. PASA00020

92. Geodezinės, kartografinės medžiagos bei erdvinių duomenų priėmimas ir tvirtinimas.

93. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas. PASA00008

94. Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas.

95. Leidimo gręžinio projektui rengti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas.

96. Dokumentų, patvirtinančių nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas.

97. Informacijos apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse skelbimas savivaldybės internetinėje svetainėje.

Investicijų poskyris:

98. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, arba galiojimo panaikinimas. PASA00023

99. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas.

100. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas. PASA00034

101. Sutikimų užsiimti lombardo veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais išdavimas.

102. Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas.

103. Licencijos kopijos transporto priemonei, naudojamai keleiviams vežti vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius:

104. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas.

105. Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų skyrimas.

Jaunimo reikalų koordinatorius:

106. Paraiškų dėl lėšų skyrimo jaunimo iniciatyvų projektams remti priėmimas.

Seniūnijos:

107. Gyvenamosios vietos deklaravimas, duomenų tikslinimas, keitimas ar naikinimas.

108. Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui deklaravimas. PASA00037

109. Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą. PASA00038

110. Pažymos, patvirtinančios deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas.

111. Pažymos, patvirtinančios asmens įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą,  išdavimas.

112. Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas.

113. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas.

114. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas.

115. Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas.

116. Leidimo laidoti išdavimas.

117. Leidimo ekshumuoti ir perkelti žmogaus palaikus išdavimas.

118. Leidimo įrengti, pertvarkyti, remontuoti kapavietę išdavimas.

119. Kapavietės (kapo) identifikavimas.

120. Atsakingo už kapavietės (kapo) ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmens įrašo žurnale registravimas arba įrašo pakeitimas.

121. Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas.

122. Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas.

123. Asmens skundo ar netipinio prašymo priėmimas ir nagrinėjimas.

124. Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas. PASA00069

125. Notarinių veiksmų atlikimas.