Pradžia
lt
en

Asmens duomenų apsauga

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija siekia užtikrinti kiekvieno žmogaus teisę į asmens duomenų apsaugą, taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau-reglamentas) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus. Atsižvelgiant į tai, Kazlų Rūdos savivaldybės administracija duomenų subjektus supažindina su jų teisėmis.

Informuojame, kad Reglamentas taikomas tik fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymui.

Reglamente numatytos asmenų teisės:

 • • gauti informaciją (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • • prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam"), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
 1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 2. Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;
 3. Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.
 • • prašyti apriboti duomenų tvarkymą, jei:
 1. asmens duomenys yra netikslūs;
 2. asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
 3. duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 4. Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už Jūsų priežastis.
 • • gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui „teisė į duomenų perkeliamumą", kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis;
 • • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo kaip duomenų subjekto, teisės, ar nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Kazlų Rūdos savivaldybes administracijos duomenų apsaugos pareigūną:

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūnas

Gražvydas Gustaitis, Vyriausiasis specialistas

Tel. nr.: 8 343 68627

El. p.: grazvydas.gustaitis@kazluruda.lt

Asmens duomenų tvarkymo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijoje taisyklės (DOCX)

Jeigu asmuo nesutinka su Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Tel. (8 5) 271 28 04, (8 5) 279 1445, el. p. ada@ada.lt.