Pradžia
lt
en

Įžymūs žmonės

Kazys Grinius buvo vienas iš Valstiečių liaudininkų sąjungos bei Varpininkų organizacijos vadovų, platino lietuvišką spaudą. 1894–1905 m. dirbo gydytoju Marijampolėje ir kitose Lietuvos vietose. 1905 m. prisidėjo prie „Šviesos“ draugijos Marijampolėje kūrimo. Nuo 1926 m. birželio 7 d. iki 1926 m. gruodžio 17 d. buvo Lietuvos Respublikos Prezidentas. Nušalintas iš šio posto per karinį perversmą. 1944 m. pasitraukė į Vakarus.

Pranas Dovydaitis – Nepriklausomybės Akto signataras. 1917 m. Vilniuje dalyvavo Lietuvių konferencijoje, kurioje buvo aptartas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. 1918 m. vasario 16 d. pasirašė istorinį Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. Vėliau iš politinio gyvenimo pasitraukė. 1940 m. suimtas ir įkalintas Ukrainoje, Šiaurės Uralo koncentracijos stovyklose, buvo apkaltintas kontrrevoliucine veikla ir 1942 m. Sverdlovsko kalėjime sušaudytas.

Jurgis Dovydaitis - (1907-2001), g.Runkių kaime. Žymus lietuvių tautosakininkas.

Juozas Damijonaitis - (1871-1926) g. Beržiniškės k. Pedagogas, pirmųjų lietuviškų vadovėlių pradinėms mokykloms autorius.

Vincas Palukaitis - (1855-1932), gimęs Skindeliškės k. - pedagogas, švietėjas, publicistas, poetas.

Juozas Andziulaitis-Kalnėnas (g. 1864-12-12 Gaisrių k., Marijampolės apskr.) – rašytojas, bendradarbiavo „Aušroje“, rinko tautosaką, etnokultūros medžiagą. Mirė JAV 1916-02-12.

Antanas Endziulaitis (g. 1985-11-17 Gaisrių k., Marijampolės apskr.) – Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas. Baigė karo mokyklą, buvo ministro adjutantas, Žemės fondo departamento direktorius, Žemės reformos valdybos narys, XI, XII Ministrų kabinetuose vidaus reikalų ministras, III Seimo narys. 1941 m. suimtas ir ištremtas prie Uralo. 1942-12-10 sušaudytas Sverdlovske.

Juozas Kriščiūnas (g. 1896 m. Gaisrių k., Marijampolės apskr.) – karininkas, Smetonos adjutantas.

Antanas Vyšniauskas (g. 1884 m.) – pirmasis Gaisrių k. mokyklos mokytojas. Mokėjo 4 kalbas: rusų, lenkų, vokiečių, lietuvių. Mirė 1976 m.

Vytautas Aleksa (g. 1930-12-20 Gaisrių k.) – Kauno technologijos universiteto daktaras docentas.

Vytautas Zambacevičius (g. 1933-02-10 Antanavo k.) – asociacijos „Lietuvos keliai“ valdybos pirmininkas, 2000 m. suteiktas Garbės kelininko vardas, UAB „Alkesta“ generalinis direktorius.

Elena Zambacevičiūtė (g. 1935-05-10 Gaisrių k., Marijampolės apskr.) – germanistė, vertėja, dirba „Minties“ leidykloje redaktore.

Juozas Vaišnys (g. 1892-03-09 Plioplių k.) – lietuviškos spaudos platintojas. 1908 m. tėviškėje įsteigė pradžios mokyklą.

Motiejus Endziulaitis (g. 1865-12-01 Gaisrių k.) – mokytojas. Bendradarbiavo su J.Balčikoniu redaguojant Lietuvių kalbos žodyną. Mirė 1934-06-30 Kaune.

Juozas Grigaitis (g. 1903-06-21 Gaisrių k.) – daktaras, kunigas. 1929–1934 m. studijavo Romoje. Nuo 1934 m. Šv. Gertrūdos (buv. Šaričių) bažnyčios rektorius. Nuo 1937 m. Marijonų gimnazijos direktorius Marijampolėje. Nuo 1941 m. iki 1952 m. Kauno kunigų seminarijoje dėstė dogminę teologiją. Mirė 1974-07-24.

Stasys Grigaitis (g. 1914 m. Gaisrių k.) – Tauro apygardos Stirnos rinktinės kuopos „Aras“ vadas. Žuvo 1945 m. Degučių k. (Jankų seniūnija).

Kęstutis Vaitukaitis (g. 1958-10-29 Antanavo k.) – 1996–2000 m. LR Seimo narys, nuo 2000 m. Elektrėnų meras, LCS tarybos narys, Elektrėnų skyriaus pirmininkas. Dalyvavo išleidžiant R.Lopatos knygą „Nepriklausomybės Akto signataras Donatas Malinauskas“ 1997 m.
Antanas Mockaitis (slapyvardis Senis Ubagas) – lietuvybės žadintojas, knygnešys. Gimė 1845 m. Jankuose. Mirė 1928 m.

Antanas Šilingas – kunigas, religinių knygų autorius. Gimė 1900 m. Vinkšnupių kaime. Mirė 1968 m.

Viktoras Ašmenskas – lakūnas, 1969 m. Aukštojo pilotažo federacijos, o 1973 m. – parašiutų, sporto federacijos pirmininkas. Knygos „Generolas Vėtra“ autorius. Gimė 1912 m. Viliūšių kaime. Gyvena Vilniuje.

Bronius Paukštys – gimė 1897 m. Kurynės kaime – kunigas, salezietis, vienas pirmųjų Jankų (Dambavos) mokyklų mokytojas. Mirė 1966 m.

Juozas Paukštys – gimė 1904 m. Kurynėje. Pedagogas, filosofas, už žydų gelbėjimą apdovanotas Pasaulio teisuolio medaliu.

Valentinas Gustainis – žurnalistas, politikas, memuarų autorius. Gimė 1896 m. Vinkšnupiuose. Mirė 1971 m.

Viktoras Valaitis – poetas. Gimė 1916 m. Laukiniškės kaime. Išleisti du kūrybos rinkiniai; „Žygyje“ (1953 m.) ir „Atakon žengiu“ (1978 m.). Mirė 1943 m.

Vincentas Žemaitis (Černeckis) -- filisofas, nusipelnęs kultūros veikėjas. Gimęs 1928 m. Gulioniškės k.

Vaclovas Trepėnaitis – miškininkas, žurnalo „Mūsų girios“ vyriausiasis redaktorius. Gimė 1951 m. Augo ir mokėsi Jankuose. Gyvena Vilniuje.

Birutė Lenktytė-Masiliauskienė – poetė, pedagogė, žurnalistė. Gimė 1971 m. Pašilupių kaime. Išleisti poezijos rinkiniai: „Akimirkos“ (1999 m.), „Švarūs dantys-sveiki dantys“ (1992 m.), „Mano mažosios dienelės“ (1997 m.). Nuo 1997 m. leidžia žurnalą „Pipiras“. Gyvena Kaune.

Arvydas Malonaitis – istorikas, pedagogas, archeologas. Gimė 1958 m. Jankuose. Gyvena Vilniuje.

Albertas Zdanevičius – VĮ Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos urėdas, nusipelnęs miškininkas, visuomenininkas. Gimė 1940 m. Pasvalio rajone.

Vincas Žemaitis – Kazlų Rūdos miškų urėdas revizorius, žurnalo „Girios aidas", dienraščio „Laisvė" redaktorius. Gimė 1896 m. Vilkaviškio apsk. Įsteigė meteriologijos stotį, vykdė ilgalaikius medžių ir dirvožemio tyrimo darbus, įsteigė dekoratyvinių medžių ir krūmų medelyną. Labai suintensyvino miškų ūkio plėtrą. Pastatė naujus urėdijos pastatus, bokštus gaisrams stebėti, visas girinkijas aprūpino telefonais. Savo iniciatyva pradėjo ugdyti jaunuolynus. Subūrė Lietuvos miškininkus, plėtojo jų spaudos leidybą. Įsteigus Lietuvos miškininkų sąjungą, išrinktas jos pirmininku. Išeivijoje padėjo rengti Amerikos „Lietuvių enciklopediją". 1931 m. apdovanotas Gedimino III laipsnio ordinu.Mirė 1983 m. Čikagoje.

Juozapas Zigmantas Paltanavičius – nusipelnęs miškininkas, visuomenininkas. Gimė 1928 m. Kazlų Rūdos bandomojo miškų ūkio gamybinio susivienijimo direktorius, miškų urėdas. Suprojektavęs miškininkų gyvenvietę, organizavo darbus. Jam vadovaujant pastatyti Kazlų Rūdos medelyno ir girininkijos administraciniai pastatai. Restauravo ir įrengė Miško muziejų. Mirė 1995 m. Kazlų Rūdos savivaldybės Garbės pilietis.

Rimvydas Dionizas Žigaitis. Gimė 1933 m. Kazlų Rūdoje. Kompozitorius, Lietuvos muzikos sąjungos prezidentas, profesorius. 2003 m. už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino karininko kryžiumi.

Aldonas Pupkis - kalbininkas, docentas, mokslų daktaras. Gimęs 1939 m. Kazlų Rūdoje.

Romualdas Deltuvas - profesorius, habilituotas mokslų daktaras, Lietuvos žemės ūkio universiteto rektorius. Gimęs 1943 m. Kazlų Rūdoje.

Bronė Braškytė - aktorė, vaidino "Lėlės teatre" ir lietuviškuose vaidybiniuose filmuose. Gimusi 1952 m. Kazlų Rūdoje.

Laima Štrimaitytė - Valstybinio jaunimo teatro, televizijos, radijo laidų aktorė. Gimusi 1945 m.

Anelė Vosyliūtė - socialinių mokslų daktarė. Gimusi 1944 m. Kazlų Rūdoje.

Eugenija Bendoriūtė-Meškova - Kauno akademinio dramos teatro aktorė.Gimusi 1968 m. Kazlų Rūdoje.

Aldona Bendoriūtė - aktorė. Gimusi 1972 m. Kazlų Rūdoje. Vaidina E. Nekrošiaus teatro studijoje "Meno fortas" ir Oskaro Koršunovo teatre.

Rytis Cicinas - dainininkas, populiarios muzikos atlikėjas. Gimęs 1973 m. Kazlų Rūdoje.

Elena Spurgaitė - medikė ir vaikų rašytoja. Gimė 1924 m. Sūduvos knygnešio Jono Povilaičio sodyboje Valakbūdyje, nuo 1954 m. gyveno Jūrės miestelyje pas dėdę, įžymų vertėją Praną Povilaitį. Mirė 1971 m. 

Violeta Urmanavičiūtė – Urmana – dainininkė, viena žymiausių operos solisčių pasaulyje, kuri pelnė pasaulinę šlovę atlikdama soprano ir mecosoprano repertuarą. Gimė 1961 m. Marijampolėje, augo Jūrės miestelyje, Kazlų Rūdos sav.

Selemonas Paltanavičius - gamtininkas, rašytojas, fotografas, aplinkosaugininkas. Gimė 1956 m. Užbaliuose, Kazlų Rūdos sav.