Pradžia
lt
en

Tvarkų aprašai ir taisyklės

ASMENŲ APTARNAVIMAS

Asmenų aptarnavimas vieno langelio principu Kazlų Rūdos savivaldybės administracijoje (PDF)

APLINKOSAUGA IR SANITARIJA

Kazlų Rūdos savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės (TAR)

Kazlų Rūdos savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės (TAR)

Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklės (DOCX)

Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklės (DOCX)

CIVILINĖ SAUGA

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas (DOC)

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo bei žinių tikrinimo tvarkos aprašas (DOC)

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos specialisto socialiniam darbui saugos ir sveikatos instrukcija (DOC)

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos (DOC)

Saugaus elgesio Kazlų Rūdos savivaldybės paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklės (DOCX)

SOCIALINĖ PARAMA

Kazlų Rūdos savivaldybės socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas (PDF)

Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašas (DOCX)

Piniginės socialinės paramos teikimo bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašas (PDF)

Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašas (PDF)

Socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo tvarkos aprašas (DOCX)

Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 199 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms teikimo tvarkos aprašas (DOCX)

Socialinės priežiūros akreditavimo Kazlų Rūdos savivaldybėje tvarkos aprašas (DOCX)

Kazlų Rūdos savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašas (DOCX)

Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Kazlų Rūdos savivaldybėje tvarkos aprašas (DOCX)

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas (DOCX)

Transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (DOCX)

Budinčio globotojo veiklos finansavimo Kazlų Rūdos savivaldybėje tvarkos aprašas (PDF)

Prašymų vaiko globos (rūpybos), laikinosios priežiūros tėvų ar kitų vaiko įstatyminių atstovų prašymu, laikino svečiavimosi ir įvaikinimo klausimais priėmimo ir nagrinėjimo Kazlų Rūdos savivaldybėje tvarkos aprašas (DOCX)

Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) Kazlų Rūdos savivaldybėje tvarkos aprašas (DOCX)

Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo Kazlų Rūdos savivaldybėje tvarkos aprašas (DOCX)

Bendrųjų socialinių paslaugų arba socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos teikimo socialinę riziką patiriančioms šeimoms tvarkos aprašas (DOCX)

Dėl Europos pagalbos (maisto produktais ir higienos prekėmis) labiausiai skurstantiems Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašas (DOCX)

ŠVIETIMAS

Kazlų Rūdos savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas (DOCX)

Kazlų Rūdos savivaldybės ūkio lėšų, skiriamų iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės mokyklai (klasėms arba grupėms), turinčiai specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, apskaičiavimo, panaudojimo ir kontrolės tvarkos aprašas (DOCX)

VIETINĖ RINKLIAVA

Renginių organizavimo Kazlų Rūdos savivaldybės viešosiose vietose tvarka (PDF)

Kazlų Rūdos savivaldybės viešosiose vietose teikiamų paslaugų pramoginiais įrenginiais tvarkos aprašas (TAR)

SAVIVALDYBĖS KELIAI, GATVĖS

Kelių (gatvių) įtraukimo į Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašus tvarkos aprašas (DOCX)

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti bei daugiabučių/sodininkų bendrijų privažiuojamiesiems keliams ir aikštelėms tvarkyti, naudojimo tvarkos aprašas (TAR)

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Kazlų Rūdos savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašas (PDF)

Kazlų Rūdos savivaldybės 2022–2024 metų vietinės reikšmės kelių ir gatvių objektų prioritetinė eilė (DOCX)

KITA

Viešosios infrastruktūros plėtros programos lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas (PDF)

Savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarka (DOCX)

Leidimų kasinėti ir aptverti išdavimo, pratęsimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, panaikinimo arba pranešimo apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus tvarkos aprašas (DOCX)

Kazlų Rūdos savivaldybės institucijų dokumentų valdymo organizavimo tvarkos aprašas (DOCX)

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito metodika (DOCX)

Vidaus kontrolės įgyvendinimo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas (DOCX)

Kazlų Rūdos  savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašas (PDF)

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų finansavimo tvarkos aprašas (DOCX)

Kazlų Rūdos savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų planavimo ir naudojimo kontrolės tvarkos aprašas (DOC)

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos ilgalaikių paskolų rizikos nustatymo ir jos valdymo tvarkos aprašas (DOC)

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų, gautų už teikiamas paslaugas, kaupimo, įmokėjimo į savivaldybės biudžetą ir naudojimo tvarkos aprašas (PDF)

Kazlų Rūdos savivaldybės skolų išieškojimo, pripažinimo beviltiškomis, jų apskaitos ir nurašymo tvarkos aprašas (PDF)

Mokesčių lengvatų svarstymo ir teikimo pagal atskirus prašymus tvarkos aprašas (DOCX)

Kazlų Rūdos viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo ir teikimo tvarkos aprašas (DOC)

Kazlų Rūdos savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei kitos atskaitomybės teikimo tvarkos aprašas (DOCX)

Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas (DOCX)

Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašas (DOCX)

Reagavimo į savižudybių riziką Kazlų Rūdos savivaldybėje algoritmai (PDF)