Pradžia
lt
en

Skelbiamas konkursas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

Skelbiamas konkursas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausiojo...

Įstaigos pavadinimas – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija. Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos buveinė – Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda. Įstaigos kodas – 188777932.

Pareigos, kurioms skelbiamas konkursas – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausiasis specialistas. Sudaroma terminuota darbo sutartis, pareiginės algos koeficientas – 4,80 (BD). Darbo pobūdis: priima ir tikrina Valstybinės mokesčių inspekcijos ir viešojo sektoriaus subjektų pateiktą informaciją, reikalingą savivaldybės iždo apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti; tikrina Savivaldybės iždo banko sąskaitų išrašų, parengtų informacinėse sistemose, atitiktį pateiktiems dokumentams; vykdo savivaldybės biudžeto pajamų apskaitą programoje „FinISA“, kontroliuoja pajamų plano vykdymą; rengia savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinius; teikia finansinės atskaitomybės duomenis į Finansų ministerijos administruojamą viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą; kaupia, sistemina informaciją apie savivaldybės vykdomų valstybinių (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijų finansavimą, kontroliuoja jų pinigų srautus ir vykdo perdavimą asignavimų valdytojams; rengia ir teikia viešojo juridinio asmens finansų kontrolės būklės ataskaitą; Skyriaus vyriausiojo specialisto nebuvimo darbe laikotarpiu atlieka jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas; vykdo ir kitus Skyriaus vedėjo pavestus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

-        turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu vadybos ir verslo krypties bei turėti buhalterio profesinę kvalifikaciją;

-        turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį finansų arba buhalterinės apskaitos srityje;

-        būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę bei pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-        gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

-        būti susipažinęs su Dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

-        mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

-        mokėti dirbti su Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS).

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai dokumentus įstaigai teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą: http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html#p:2    

Pretendentai privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą  patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (darbo patirtis finansų arba buhalterinės apskaitos srityje);

3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;

4. užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-06-21 nutarimu Nr.496, (aktuali redakcija) priedą.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento (www.vtd.lt) ir Savivaldybės administracijos (www.kazluruda.lt) interneto svetainėse.  Konkursas paskelbtas 2020-07-27, skelbimo numeris 65740. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima Savivaldybės administracijos direktorius), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Informacija apie tai, kur galima gauti išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą: Personalo administravimo ir civilinės metrikacijos  skyrius (106 kab.), Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda. Telefonas pasiteirauti: (8 343) 68 624, el. paštas personalas@kazluruda.lt “.

____________________

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos informacija