Pradžia
lt
en

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai kviečiami teikti prašymus

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai kviečiami teikti prašymus

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, vadovaudamasi Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2024-03-25 sprendimu Nr. TS-51 patvirtintu Kazlų Rūdos savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tvarkos aprašu (Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2024-05-27 sprendimo Nr. TS-112 redakcija) skelbia Kazlų Rūdos savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų prašymų finansinei paramai gauti priėmimą.

Finansavimas skiriamas:

- įmonės įregistravimo ir su įmonės įsteigimu susijusioms išlaidoms;

- įrangos įsigijimo išlaidoms kompensuoti, kai įmonėje sukuriama nauja darbo vieta;

- išlaidoms, patirtoms rengiant verslo planus, paraiškas finansinei paramai iš ES ir kitų fondų gauti, kompensuoti;

- nekilnojamojo turto nuomos išlaidoms kompensuoti;

- dalyvavimo parodose ir konferencijose, parodos ploto nuomos ir dalyvio mokesčio išlaidoms kompensuoti;

- interneto svetainės / e. parduotuvės sukūrimo ir palaikymo išlaidoms kompensuoti;

- verslininkų (įmonės darbuotojų) mokymams kompensuoti.

Norintys gauti norimą finansinę paramą, Savivaldybės administracijai pateikia:

- nustatytos formos prašymą (1 priedas);

- nustatyto pavyzdžio anketą (2 priedas);

- visus juridinę galią turinčius dokumentus, patvirtinančius paramos gavėjo patirtas išlaidas bei jų apmokėjimus;

- paskutinių praėjusių finansinių metų Finansinių ataskaitų rinkinį (patvirtintą kopiją), kuris Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo nustatyta tvarka buvo pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui

Paraiškos teikiamos iki 2024 m. liepos 9 d. 17.00 val. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai el. p. priimamasis@kazluruda.lt arba paštu adresu: Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda.

Papildoma informacija teikiama tel. (8 343) 68 625, įstaigos darbo laiku.

 Kazlų Rūdos savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tvarkos aprašas.