Pradžia
lt
en

Kazlų Rūdos savivaldybės ESOC

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO DARBO ORGANIZAVIMO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Kazlų Rūdos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatai (toliau - nuostatai) nustato Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų centro (toliau - operacijų centras) tikslus, uždavinius ir funkcijas, sudarymo, darbo organizavimo ir sušaukimo tvarką.

2.Operacijų centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais civilinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

3.Savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centro nuostatus ir sudėtį įsakymu tvirtina administracijos direktorius.

4.Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

II. OPERACIJŲ CENTRO VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5.Pagrindiniai operacijų centro tikslai - vykdyti ekstremaliųjų situacijų prevenciją, užtikrinti ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą, organizuoti ir koordinuoti įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimą, padarinių šalinimą gyventojų ir turto gelbėjimą ir apsaugą.

6.Operacijų centro uždaviniai ir funkcijos:

6.1.užtikrinti ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą;

6.2.pagal kompetenciją organizuoti ir koordinuoti įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą.

7.Operacijų centras, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

7.1.pagal kompetenciją įgyvendina ekstremalių situacijų komisijos sprendimus ekstremaliųjų situacijų prevencijos klausimais;

7.2.pagal kompetenciją renka, analizuoja ir vertina duomenis ir informaciją apie įvykį, ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, prognozuoja jų eigą ir mastą, numato civilinės saugos priemones ir gelbėjimo veiksmus;

7.3.teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;

7.4.keičiasi informacija su kitų institucijų operacijų centrais, analizuodamas, vertindamas įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos eigą;

7.5.organizuoja ir koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų telkimą įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų likvidavimo, padarinių šalinimo, gyventojų ir turto gelbėjimo metu;

7.6.organizuoja ir koordinuoja materialinių išteklių, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti, padariniams šalinti, savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ar atkurti, telkimą šiems tikslams pasiekti;

7.7.pagal kompetenciją koordinuoja civilinės saugos sistemos subjektų veiksmus įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu;

7.8.atlieka kitas teisės aktų nustatytas su civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu susijusias funkcijas.

III. OPERACIJŲ CENTRO SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

8.Operacijų centrą sudaro operacijų koordinatorius ir nariai, kuriuos skiria ir tvirtina įsakymu savivaldybės administracijos direktorius. Operacijų centras sudarytas Savivaldybės administracijos darbuotojų, valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų ir civilinės saugos sistemos pajėgų atstovų.

9.Operacijų centro koordinatorius:

9.1.organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja operacijų centrui priskirtų uždavinių vykdymą ir funkcijų atlikimą;

9.2.pagal kompetenciją koordinuoja visų civilinės saugos pajėgų, dalyvaujančių likviduojant ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius ekstremaliosios situacijos židinyje, veiksmus, iki paskiriamas ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas, kai nėra gelbėjimo darbų vadovo;

9.3.pagal kompetenciją teikia ekstremalių situacijų komisijai, ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui pasiūlymus dėl gresiančios ar susidariusios ekstremaliajai situacijai valdyti ir padariniams šalinti reikalingų priemonių ir veiksmų.

10.Operacijų centro koordinatorius pavaldus ir atskaitingas ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui.

11.Operacijų centro nariai suskirstyti į grupes, taip pat paskiriami operacijų centro grupių vadovai, kurie pavaldūs operacijų centro koordinatoriui.

12.Operacijų centrą sudaro šios grupės:

12.1.Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos;

12.2.Materialinio techninio aprūpinimo;

12.3.Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo;

12.4. Administravimo, elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo.

13.Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė:

13.1.teisės aktų nustatyta tvarka vykdo ekstremaliųjų situacijų prevenciją pagal savivaldybės kompetenciją;

13.2.prognozuoja įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos eigą, jos padarinių pobūdį ir mastą, planuoja civilinės saugos priemones ir gelbėjimo veiksmus;

13.3.įvertina susidariusią situaciją ir suderinusi su operacijų centro koordinatoriumi teikia ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui pasiūlymus dėl reikiamų civilinės saugos sistemos pajėgų, racionalaus ir veiksmingo finansinių ir kitų materialinių išteklių panaudojimo gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos padariniams šalinti;

13.4.organizuoja ir koordinuoja įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą ir evakavimą;

13.5.koordinuoja gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, civilinės saugos sistemos pajėgų telkimą ir veiksmus;

13.6.koordinuoja veiksmus ir keičiasi informacija su kitų institucijų operacijų centrais, analizuodama, vertindama ir prognozuodama įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos eigą;

14.Materialinio techninio aprūpinimo grupė:

14.1.ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nurodymu organizuoja būtinų materialinių išteklių, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali panaudoti įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ir ekstremaliajai situacijai likviduoti ir padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti, telkimą šiems tikslams pasiekti;

14.2.organizuoja materialinių išteklių, reikalingų būtiniausioms gyvenimo sąlygoms atkurti įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos metu, telkimą gyventojams.

15.Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo:

15.1.organizuoja, analizuoja ir vertina informaciją ir duomenis apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją;

15.2.surinktą, išanalizuotą ir įvertintą informaciją apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją, suderinusi su operacijų centro koordinatoriumi, perduoda ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui;

15.3.perduoda ekstremalių situacijų komisijos, ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimus ir kitą būtiną informaciją civilinės saugos sistemos pajėgoms ir kitiems civilinės saugos sistemos subjektams;

15.4.rengia išankstinių pranešimų tekstus apie prognozuojamas ekstremaliąsias situacijas, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir rekomendacijų gyventojams apie apsisaugojimo nuo ekstremaliųjų situacijų būdus;

15.5.rengia visuomenei informaciją apie susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;

15.6.organizuoja spaudos konferencijas;

15.7.teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gyventojų, savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ir ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo būdus.

16.Administravimo, elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė:

16.1.užtikrina operacijų centro darbo vietų nuolatinį aprūpinimą darbui reikalingomis priemonėmis;

16.2.užtikrina operacijų centro įrangos eksploatavimą ir techninę priežiūrą;

16.3.užtikrina operacijų centro dokumentų įforminimą ir tvarkymą;

16.4.atsižvelgdama į įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos eigą ir prognozę, planuoja operacijų centro ryšių, duomenų perdavimo įrangos ir sistemų veiklą, užtikrina tinkamą operacijų centro ryšių sistemų būklę;

16.5. užtikrina turimų operacijų centro informacinių sistemų darbą.

17.Operacijų centras pagal kompetenciją vykdo kitus operacijų centro koordinatoriaus sprendimus, būtinus ekstremalių situacijų komisijos ir (ar) ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo priimtiems sprendimams ir (ar) kitiems operacijų centro uždaviniams įgyvendinti.

18.Operacijų centras, atlikdamas funkcijas turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų išsamią informaciją apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją, jų turimas civilinės saugos sistemos pajėgas ir materialinius išteklius, kurie galėtų būti panaudoti gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai likviduoti, jų padariniams šalinti.

19.Operacijų centrų pasirengimas valdyti ekstremaliąsias situacijas įvertinamas teisės aktų nustatyta tvarka per organizuojamas civilinės saugos pratybas.

IV. OPERACIJŲ CENTRO SUŠAUKIMAS IR VEIKLA

20.Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo operacijų centrą sušaukia:

20.1.gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai;

20.2.teisės aktų nustatyta tvarka paskelbus trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį;

20.3.per civilinės saugos pratybas.

21.Atsižvelgdamas į įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos mastą ir pobūdį, taip pat operacijų centro sušaukimo tikslus, operacijų centro koordinatorius:

21.1.gali inicijuoti viso operacijų centro ar reikiamų operacijų centro grupių arba kai kurių jų narių sušaukimą;

21.2.gali kreiptis į kitas kompetentingas valstybės, savivaldybės institucijas, įstaigas ir ūkio subjektus su prašymu skirti atstovus, kurie padėtų užtikrinti operacijų centro veiklą.

22.Operacijų centro nariai pavaldūs operacijų centro koordinatoriui.

23.Operacijų centro grupių vadovų sušaukimą Administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens nurodymu ryšių priemonėmis vykdo Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas. Grupių vadovai nedelsiant sušaukia savo grupių narius. Operacijų centro nariai turi susirinkti nedelsdami.

24.Operacijų centro nariai atlieka jiems pavestas funkcijas operacijų centro patalpose, Operacijų centro koordinatoriaus sprendimu operacijų centro nariai gali dirbti slėptuvėje, kai būtina užtikrinti jų apsaugą nuo gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių, atsiradusių dėl gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos.

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRAS

Eil. Nr. Pareigos savivaldybės ESOC Vardas ir pavardė Pareigos Darbo tel. Nr.
1. Koordinatorius Alvydas Kašinskas Bendrojo skyriaus vedėjas 8 343 68622
2. Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupės vadovas Vidas Pielikis Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus vedėjas 8 343 95189
3. Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupės vadovas Tadas Šamulevičius MAVPK Kazlų Rūdos policijos komisariato vyresnysis tyrėjas 8 686 32692
4. Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupės narė Gerda Budrevičienė VMVT Marijampolės departamento vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė 8 343 95232
5. Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupės narys Valius Laukaitis PAGD prie VRM Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 1 komandos viršininkas-vidaus tarnybos majoras 8 343 65844
6. Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupės narė Asta Šaučiūnienė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Marijampolės departamento direktorė 8 685 21010
7. Materialinio techninio aprūpinimo grupės vadovas Ingrida Černiauskienė Kazlų Rūdos seniūnijos seniūnė 8 343 95092
8. Materialinio techninio aprūpinimo grupės narys Juozas Rinkevičius UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ Sutarčių inžinierius 8 343 95176
9. Materialinio techninio aprūpinimo grupės narys Arūnas Aleksa Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktorius 8 343 62222
10. Materialinio techninio aprūpinimo grupės narys Renatas Budrys VĮ Valstybinių miškų urėdija Kazlų Rūdos regioninio padalinio Miško apsaugos inžinierius 8 343 98923
11. Materialinio techninio aprūpinimo grupės narė Vaida Sendžikienė Vyriausioji specialistė-savivaldybės gydytoja 8 343 68633
12. Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo grupės vadovė Virginija Ambrasienė Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė 8 343 68622
13. Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo grupės narė Melanija Pankienė Personalo administravimo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė 8 343 68624
14. Administravimo, elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupės vadovas Marius Puodžiukaitis Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas 8 343 68622
15. Administravimo, elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupės narė
 
Aistė Jasinskaitė Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė 8 343 68625