Pradžia
lt
en

Dirbk Kazlų Rūdai

Informacija apie Kazlų Rūdos savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose/įmonėse laisvas darbo vietas

 

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos sav. administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio  vyriausiasis specialistas (organizuoja Savivaldybės administracijos naudojamuose pastatuose (patalpose) elektros, šilumos ir dujų ūkio eksploatavimo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka; koordinuoja Savivaldybės biudžetinių įstaigų veiklą energijos ir dujų tiekimo srityje, teikia konsultacijas Savivaldybės fiziniams ir juridiniams asmenims; organizuoja pastatų energetinio naudingumo sertifikavimo procedūras; pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia technines užduotis, projektavimo užduotis, atsako už užduočių turinio pagrįstumą, objektyvumą, tikrina parengtą techninę dokumentaciją; sudaro statybos bei remonto darbų sąmatas, naudojant sąmatų sudarymo programas; organizuoja ir koordinuoja daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą; pagal pareigybei priskirtą kompetenciją tikrina ir derina statybos darbų įkainius, darbų sąmatas bei darbų atlikimo aktus ir teikia juos pasirašyti Poskyrio vedėjui; kontroliuoja savivaldybės nekilnojamojo turto rangovų atliekamų statybos-montavimo darbų kokybę, statybos-rangos darbų eigą, atsako už jų atitikimą projektų reikalavimams ir kitai statybinei dokumentacijai; vykdo statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo juos bešeimininkiais procedūras ir kt.

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): Kazlų Rūdos savivaldybės administracija personalas@kazluruda.lt Tel. Nr. 8 343 68624

Iki kada priimami prašymai: 2021-05-05 CV 

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu; būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybei nustatytų funkcijų vykdymą; gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo tarnybinę veiklą; būti susipažinęs su Dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai; mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu CV prašome siųsti el. paštu personalas@kazluruda.lt Pretendentų atrankos forma– pokalbis

Mėnesinis darbo užmokestis (atskaičius mokesčius): Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (5,1 BD)

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos sav. administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus  vyriausiasis specialistas (melioracijai) (priima interesantus, nagrinėja iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus pareiškimus, prašymus, raštus, skundus ir rengia jų atsakymus arba atsakymų projektus; rengia Savivaldybės melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros, remonto, rekonstrukcijos darbų metines ir perspektyvines programas, projektus, darbų ir paslaugų pirkimo dokumentus; rengia sutarčių projektus ir atsako už šių sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą, vykdo įgyvendinimo priežiūrą; kontroliuoja, kad kokybiškai ir laiku būtų atlikti remonto ir rekonstrukcijos darbai, organizuoja melioracijos darbų techninę priežiūrą, melioracijos objektų pripažinimą tinkamais naudoti; užtikrina tvarkingą melioracijos statinių techninės dokumentacijos ir kitos archyvinės medžiagos saugojimą; išduoda technines sąlygas statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti, derina projektus, detaliuosius planus, topo nuotraukas, kontroliuoja techninių sąlygų laikymąsi; organizuoja melioracijos statinių apskaitą, atlieka melioruotų plotų būklės vertinimą ir vykdo jų kontrolę; Skyriaus vedėjo pavedimu, esant būtinybei, vykdo kitas pareigybės aprašyme nenurodytas funkcijas, kurios yra priskirtos Skyriaus kompetencijai.

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): Kazlų Rūdos savivaldybės administracija personalas@kazluruda.lt Tel. Nr. 8 343 68624

Iki kada priimami prašymai: 2021-05-06

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)turėti žemės ūkio inžinerijos krypties specialisto aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba koleginį išsilavinimą arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;  būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais  ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;  turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį melioracijos darbų organizavimo srityje;
gebėti rinkti, sisteminti bei apibendrinti tarnybinei veiklai reikalingą informaciją ir ją panaudoti ruošiant išvadas bei savarankiškai planuoti, tvarkyti savo tarnybinę veiklą; gebėti naudotis kitų institucijų duomenų bazėmis administruojant Skyriui nustatytas funkcijas; būti susipažinęs su Dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai; mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu. CV prašome siųsti el. paštu personalas@kazluruda.lt Pretendentų atrankos forma– pokalbis

Mėnesinis darbo užmokestis (atskaičius mokesčius): Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas  (5,1 BD)

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas  (Švietimo, kultūros, kūno kultūros ir sporto veiklos administravimas, organizavimas ir koordinavimas)

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas)Kazlų Rūdos savivaldybės administracija personalas@kazluruda.lt Tel. Nr. 8 343 68624

Iki kada priimami prašymai: 2021-05-12

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)paskelbtas konkursas (Skelbimo Nr. 46992) adresu http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html#p:2

Mėnesinis darbo užmokestis (atskaičius mokesčius): Pareiginės algos koeficientas – 9,1 (BD);  galimas priedas priklausomai nuo turimo valstybės tarnautojo stažo Lietuvos valstybei

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos sav. administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis specialistas-ekologas (vykdyti aplinkos apsaugos bei gamtinių išteklių naudojimo funkcijas, kokybiškai ir efektyviai įgyvendinti valstybinę aplinkos apsaugos politiką)

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas)Kazlų Rūdos savivaldybės administracija personalas@kazluruda.lt Tel. (8 343) 68624 

Iki kada priimami prašymai: 2021-05-13

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)paskelbtas konkursas (Skelbimo Nr. 47020) adresu http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html#p:2     

Mėnesinis darbo užmokestis (atskaičius mokesčius): Pareiginės algos koeficientas – 7,8 (BD), priklausomai nuo turimo darbo stažo valstybės tarnyboje

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos sav. administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis specialistas-savivaldybės vyriausiasis architektas (Teritorijų planavimas ir architektūra)

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): Kazlų Rūdos savivaldybės administracija personalas@kazluruda.lt Tel. Nr. 8 343 68624

Iki kada priimami prašymai: 2021-05-18

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): paskelbtas konkursas (Skelbimo Nr. 47047) adresu http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html#p:2     

Mėnesinis darbo užmokestis (atskaičius mokesčius): Pareiginės algos koeficientas – 9,6 (BD);  galimas priedas priklausomai nuo turimo valstybės tarnautojo stažo Lietuvos valstybei

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius (formuoti ir įgyvendinti valstybinę, regioninę bei savivaldybės švietimo politiką, vadovauti Tarnybai)

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): Savivaldybės taryba personalas@kazluruda.lt Tel. Nr. 8 343 68624

Iki kada priimami prašymai: 2021-07-07

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Nuoroda į pagrindinį  konkurso skelbimą –https://www.kazluruda.lt/administracine-informacija/karjera/konkursai-i-savivaldybes-biudzetiniu-ir-viesuju-istaigu-vadovu-pareigas/185

Mėnesinis darbo užmokestis (atskaičius mokesčius): Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas bus nustatomas  nuo 8,0 iki 13,7 (BD) priklausomai nuo vadovaujamo darbo stažo    

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos  sav. Plutiškių gimnazijos direktorius (formuoti ir įgyvendinti švietimo politiką, vadovauti švietimo įstaigai)

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): Savivaldybės taryba personalas@kazluruda.lt Tel. Nr. 8 343 68624

Iki kada priimami prašymai: 2021-07-09

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.) Nuoroda į pagrindinį  konkurso skelbimą –  https://www.kazluruda.lt/administracine-informacija/karjera/konkursai-i-savivaldybes-biudzetiniu-ir-viesuju-istaigu-vadovu-pareigas/185

Mėnesinis darbo užmokestis (atskaičius mokesčius): Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas bus nustatomas  nuo 11,7 iki 11,81 (BD) priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo      

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos sporto centro direktorius (formuoti ir įgyvendinti švietimo politiką Sporto centre; vadovauti įstaigai)

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): Savivaldybės taryba personalas@kazluruda.lt Tel. (8 343) 68624

Iki kada priimami prašymai: 2021-08-04

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Nuoroda į pagrindinį  konkurso skelbimą – https://www.kazluruda.lt/administracine-informacija/karjera/konkursai-i-savivaldybes-biudzetiniu-ir-viesuju-istaigu-vadovu-pareigas/185 

Mėnesinis darbo užmokestis (atskaičius mokesčius): Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas bus nustatomas nuo 11,7  iki 11,81 (BD), priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo.