Pradžia
lt
en

Dirbk Kazlų Rūdai

Informacija apie Kazlų Rūdos savivaldybės kontroliuojamų ir nekontroliuojamų juridinių asmenų laisvas darbo vietas

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos kultūros centro valytojo(s) (pareigybės lygis D, 0,5 etato)

Darbdavys: Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Tel. 8 343 95117; el. p. krkcentras@gmail.com

Iki kada priimami prašymai: Prašymus ir motyvacinį laišką siųsti nurodytu paštu iki 2023-12-01

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Pretendentė(as) turi būti pareiginga(as), darbšti(us), elgesiu ir veikla nepažeisti etikos normų, sugebėti bendradarbiauti su kitu personalu ir lankytojais, būti paslaugus. Vertinama galimybė dirbti savaitgaliais (atskiru susitarimu), paslaugumas, kruopštumas.

Mėnesinis darbo užmokestis: Pareiginės algos pastoviosios dalies  koeficientas MMA  (BD dydžiais) Brutto: 420 Eur Netto: 325 Eur

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Teritorijos priežiūros darbininko (pareigybės lygis D, 0,5 etato). Kazlų Rūdos kultūros centro teritorijos priežiūros bei tvarkymo darbai, smulkūs remonto darbai. Reikalui esant padeda ūkio dalies personalui (derinama atskiru susitarimu) vykdomų renginių metu. 

Darbdavys: Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Valdas Andriuškevičius,  tel.8 343 95117; el. p. krkcentras@gmail.com

Iki kada priimami prašymai: CV ir motyvacinį laišką,  siųsti nurodytu el.paštu iki 2023-12-01

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Pretendentams keliami reikalavimai: pareigingumas, fizinė ištvermė, gebėjimas naudotis teritorijos priežiūros įrankiais. Vertinama galimybė dirbti savaitgaliais (atskiru susitarimu), paslaugumas, kruopštumas.  

Mėnesinis darbo užmokestis: Pareiginės algos pastoviosios dalies  koeficientas MMA  (BD dydžiais) Brutto: 420 Eur Netto: 325 Eur

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Vidaus medicinos auditorė (-ius)  (0,7 etato)

Darbdavys: VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Direktorius Artūras Grebliauskas Tel. nr. 8 343 95054 El. p. administracija@kazlurudospspc.lt

Iki kada priimami prašymai: 2023-12-01

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Turėti aukštąjį ar jam prilygintą medicinos ir sveikatos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą. Būti pabaigęs ne mažiau kaip 24 val. trukmės vidaus medicininio audito žinių ir įgūdžių įgijimo kursą pagal tobulinimosi programą, suderintą su LR Sveikatos ministerija, ir turėti tai patvirtinančius dokumentus.

Mėnesinis darbo užmokestis: Darbo užmokestis: Bruto:  1500,00 Eur Neto:   970,00  Eur

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Vidaus medicinos audito vadovė (-as)  (0,25 etato)

Darbdavys: VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Direktorius Artūras Grebliauskas Tel. nr. 8 343 95054 El. p. administracija@kazlurudospspc.lt

Iki kada priimami prašymai: 2023-12-01

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Medicinos audito vadovas turi turėti aukštąjį universitetinį (magistro, ar jam prilyginto kvalifikacinio laipsnio) medicinos, ar slaugos, ar odontologijos studijų krypties išsilavinimą. Medicininio audito vadovas turi žinoti teisės aktų, reglamentuojančių medicininį sveikatos priežiūros auditą, planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą ir gebėti jais vadovautis.

Mėnesinis darbo užmokestis: Darbo užmokestis: Bruto:  535,00 Eur Neto:   430,00  Eur

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Bendrosios praktikos slaugytojo padėjėja (-as)  (1,0 etatas) darbui Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose komandoje

Darbdavys: VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Direktorius Artūras Grebliauskas Tel. nr. 8 343 95054 El. p. administracija@kazlurudospspc.lt

Iki kada priimami prašymai: 2023-12-06

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Slaugytojo padėjėja (-as) turi: išmanyti: - žmogaus anatomijos ir fiziologijos, patologijos, higienos, farmakologijos pagrindus; - slaugos teorijos pagrindus ir mokėti juos taikyti praktikoje; - ekstremalias organizmo būkles ir į jas reaguoti; -mokėti teisingai techniškai atlikti slaugos veiksmus.

Mėnesinis darbo užmokestis: Darbo užmokestis: Bruto:  880,00 Eur Neto:   654,00  Eur

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Pradinio ugdymo mokytojas, pareigybės lygis – A2, (1,00 etato)

Darbdavys: Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Lina Kudirkienė, Tel Nr. (8 343) 98015, el.  paštas rastvede@mokyklaelma.lt

Iki kada priimami prašymai: 2023-12-07

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): 1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir atitikti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo nuostatas. 2. Būti įgijus bazinę skaitmeninio raštingumo kvalifikaciją; 3.Mokėti lietuvių kalbą (turėti trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją); 4. Būti baigus (arba dalyvauti) Valdorfo mokytojų kvalifikacijos kursus, būti susipažinus su Valdorfo pedagogikos principais; 5. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą; 6. Gebėti savarankiškai planuoti, bendrauti ir bendradarbiauti su vietos bendruomene, įvairiomis visuomeninėmis organizacijomis; 7. Turėti tvarkingą asmens medicininę kortelę ir nustatytai terminais tikrintis sveikatą; 8. Būti išklausius profesijai ar veiklos sričiai privalomus mokymus teisės aktų nustatyta tvarka ir turėti tai patvirtinančius dokumentus;

Mėnesinis darbo užmokestis: Bruto nuo 1508,46 iki 867,37 Eur, neto nuo 2118,5 iki 1308,57,28 Eur.

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Pagalbinis darbininkas. Neterminuota darbo sutartis.

Darbdavys: Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Irena Kašauskienė, Tel. Nr. +370 343 31236, mob. +370 686 20956, el. p. plutiskiugimnazija@kazluruda.lt

Iki kada priimami prašymai: 2023-12-08

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Atlikti einamojo remonto darbus, nesudėtingus statybos remonto darbus pastato viduje ir lauke, remontuoti vidaus ir lauko inventorių, prižiūrėti ir remontuoti santechninius įrenginius.

Mėnesinis darbo užmokestis: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas MMA (BD dydžiais) Bruto: 840 Eur, Neto: nuo 508,20 Eur iki 633,20 Eur (priklausomai nuo taikomo NPD)

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus darbuotojas (informatikas) (bus sudaroma darbo sutartis) (organizuoja su Administracijos kompiuterinės įrangos priežiūra bei su jos aptarnavimu ir remontu susijusią veiklą, užtikrina Administracijos kompiuteriuose įdiegtų programų funkcionavimą; administruoja Administracijos serverius, kompiuterinį tinklą ir sistemines programas, tarnybinio elektroninio pašto sistemą, atnaujina įstaigos tarnybinių stočių programinę įrangą; atlieka nutolusių savivaldybės padalinių kompiuterizuotų darbo vietų aparatinės ir programinės įrangos priežiūrą nuotoliniu būdu, o esant būtinybei - vyksta į vietą; pagal pareigybei priskirtą kompetenciją teikia praktinę, metodinę pagalbą, patarimus Savivaldybės institucijų ir Administracijos padalinių darbuotojams; užtikrina kompiuterinės įrangos veikimą savivaldybės tarybos posėdžių ir kitų renginių metu; užtikrina Administracijos IT ir techninį organizacinės technikos funkcionavimą, duomenų srautų apsikeitimą ir apsaugą ir kt.)

Darbdavys: Savivaldybės administracija

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): personalas@kazluruda.lt Tel. Nr. 8 343 68624

Iki kada priimami prašymai: 2023-12-08

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.):
⁕ turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
⁕ gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą;
⁕ gerai žinoti kompiuterių architektūrą, IP tinklų architektūrą, personalinių kompiuterių Windows 7; Windows 8, Windows 10 operacines aplinkas.
Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti personalas@kazluruda.lt  iki 2023 m. groudžio 8 d. imtinai. Telefonas pasiteirauti: 8 343 68624 Atrankos forma – pokalbis

Mėnesinis darbo užmokestis: Pareiginės algos koeficientas – 6,9 (BD). Mėnesinis darbo užmokestis (bruto nuo 1283 Eur; neto nuo 864 Eur)

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Kazlų Rūdos pradinės mokyklos socialinis pedagogas (1 etatas). Pagrindinės funkcijos: 1. vertinti mokinių (vaikų) socialinės raidos ypatumus, socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui (vaikui) poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei lankytis pamokose, ugdomosiose veiklose, neformaliojo ugdymo užsiėmimuose ir kitose veiklose; 2. konsultuoti mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), Gimnazijos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, vesti jiems užsiėmimus; 3. dalyvauti rengiant individualius pagalbos mokiniui (vaikui) planus, programas bei švietimo įstaigos veiklos planus; 4. identifikuoti ir dalyvauti sprendžiant krizinius (probleminius) atvejus Gimnazijoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas (Gimnazijos nelankymo, netinkamo elgesio, nepriimtino bendravimo ir kt.). Neterminuota darbo sutartis. Išbandymo laikotarpis – 3 mėnesiai. Pareigybės lygis – A2.

Darbdavys: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija, Atgimimo g. 1, 69415 Kazlų Rūda  

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Dėl informacijos apie darbo vietą suteikimo: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Paškevičienė, tel. Nr. (8 343) 95 280 Dėl dokumentų priėmimo: Renida Jankauskė, tel. Nr. (8 343) 68029, el. paštas: rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt.

Iki kada priimami prašymai: Norintys dalyvauti atrankoje asmenys turi pateikti prašymą ir gyvenimo aprašymą iki 2023 m. gruodžio 13 d. 15 val. Numatoma atrankos data – 2023 m. gruodžio 14 d.   

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Kvalifikaciniai reikalavimai: 1) aukštasis išsilavinimas ir socialinio pedagogo kvalifikacija arba 2) įgytas socialinės pedagogikos kvalifikacinis laipsnis (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikacija arba 3) baigta socialinės pedagogikos studijų programa aukštojoje mokykloje ir įgyta pedagogo kvalifikacija arba 4) įgytas socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinis laipsnis, išklausyta ir atsiskaityta už ne mažiau kaip 90 studijų kreditų socialinės pedagogikos studijų modulį aukštojoje mokykloje arba 5) priimtas į darbą į socialinio pedagogo pareigas iki 2017-01-01 ir atitinkantis iki šios datos galiojusius Socialinio pedagogo kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1667 „Dėl Socialinio pedagogo kvalifikacinių reikalavimų ir pareiginių instrukcijų patvirtinimo“. Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: gebėti teikti mokiniui (vaikui) socialinę pedagoginę pagalbą, panaudoti ir kūrybiškai perteikti teorines žinias, rengti socialines programas ir projektus, užtikrinti laisvalaikio veiklos formų įvairovę mokinių (vaikų) užimtumo kontekste bei koordinuoti socialinių paslaugų teikimą; gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais (vaikais), jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais pedagogais, specialistais, Gimnazijos administracija, sprendžiant mokinio (vaiko) socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;  gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje; gebėti naudotis kompiuteriu bei šiuolaikinėmis informacinių ir komunikacinių technologijų priemonėmis veiklos planavimo ir jos organizavimo, kvalifikacijos tobulinimo ir komunikavimo tikslais; gebėti rinkti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Mėnesinis darbo užmokestis: Darbo apmokėjimo koeficientas: 8,11–11,39 (BD). Mėnesinis darbo užmokestis: bruto 1508,46 –2118,54 Eur, neto 981,47 – 1308,57 Eur. Darbo užmokestis priklauso nuo turimo kvalifikacinio laipsnio ir profesinio darbo stažo.

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Psichologas, pareigybės lygis – A1, (0,50 etato)

Darbdavys: Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Lina Kudirkienė, Tel Nr. (8 343) 98015, el. paštas rastvede@mokyklaelma.lt

Iki kada priimami prašymai: 2023-12-15

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): 1. Turi būti įgijęs (-usi) aukštąjį išsilavinimą, turėti psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį kaip psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją. 2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius specialųjį ugdymą. 3. Gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. 4. Gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones. 5. Gebėti bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas. 6. Gebėti dirbti kompiuteriu.

Mėnesinis darbo užmokestis: Bruto nuo 810,03 iki 1059,27 Eur, neto nuo 465,77 iki 654,28 Eur.

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kardiologas (-ė) (0,1 etato)

Darbdavys: VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Direktorius Artūras Grebliauskas Tel. nr. 8 343 95054 El. p. administracija@kazlurudospspc.lt

Iki kada priimami prašymai: 2023-12-15

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): * Širdies ir kraujagyslių sistemos ligų gydymas; echoskopijų atlikimas; darbas su informacine sistema. * Verstis gydytojo kardiologo praktika šios medicinos normos ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; * Turėti gydytojo spaudą, išduotą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Mėnesinis darbo užmokestis: Darbo užmokestis: Bruto:  300,00 Eur Neto:   242,00  Eur

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Ergoterapeutas(-ė)/ gydomojo masažo specialistas (-ė) (1,0 etatas)

Darbdavys: VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Direktorius Artūras Grebliauskas Tel. nr. 8 343 95054 El. p. administracija@kazlurudospspc.lt

Iki kada priimami prašymai: 2023-12-31

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Vertinti, planuoti ir įgyvendinti reabilitacines programas, pagal kurias atstatomos ar gerinamos motorinės funkcijos, gerinamas gebėjimas judėti, mažinamas skausmas ir gydomas fizinis nepajėgumas, susijęs su traumomis, ligomis ir kitomis negaliomis, ar vykdoma jo profilaktika.

Mėnesinis darbo užmokestis: Darbo užmokestis: Bruto:nuo 1080,00 Eur Neto:  nuo 740,00  Eur

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Gydomojo masažo specialistas (-ė)  (1,0 etatas)

Darbdavys: VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Direktorius Artūras Grebliauskas Tel. nr. 8 343 95054 El. p. administracija@kazlurudospspc.lt

Iki kada priimami prašymai: 2023-12-31

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Turėti gydomojo masažo specialisto spaudo numerį ir asmens sveikatos priežiūros licenciją verstis gydomojo masažo specialisto praktika.

Mėnesinis darbo užmokestis: Darbo užmokestis: Bruto:nuo 1080,00 Eur Neto:  nuo 740,00  Eur

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Kazlų Rūdos pradinės mokyklos psichologas (1 etatas). Funkcijos: 1. vertinti mokinio (vaiko) raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas; 2. bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais (vaikais), jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais pedagogais, specialistais, Gimnazijos administracija, pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais, padedant spręsti mokinio (vaiko) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, ieškant ir numatant efektyvius pagalbos būdus ir formas; 3. konsultuoti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, taip pat specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, kitus pagalbos mokiniui specialistus šių problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, vesti jiems užsiėmimus; 4. teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais; 5. siūlyti ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti mokiniui (vaikui) psichologinę pagalbą; 6. dalyvauti Gimnazijos skyrių Vaiko gerovės grupėse ir komisijose; 7. rengti individualias rekomendacijas mokinio (vaiko) psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti; 8. rengti metodines rekomendacijas ir priemones mokinio (vaiko) raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos, psichologinių problemų prevencijos klausimais; 9. dalyvauti rengiant ir įgyvendinant individualius pagalbos mokiniui (vaikui) planus, programas, bei švietimo įstaigos veiklos planus; 10. derinti psichologinę pagalbą su logopedine, socialine pedagogine ir specialiąja pagalba; 11. inicijuoti, rengti ir įgyvendinti psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius (vaikus); 12. atlikti aktualius Gimnazijoje psichologinius tyrimus, suderinęs su Gimnazijos administracija ir atsižvelgdamas į švietimo įstaigos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus etc.); 13. rinkti, kaupti ir analizuoti informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių (vaikų) problemoms spręsti, bendradarbiaujant su Gimnazijos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlikti mokinių (vaikų) veiklos ir elgesio pamokų ir kitų ugdomųjų veiklų metu stebėseną; 14. teikti informaciją apie mokinius (vaikus), turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo(si) problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių (vaikų) ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą; 15. formuoti Gimnazijos bendruomenės teigiamą požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo(si) problemų turinčius mokinius (vaikus) bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais; 16. šviesti Gimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais; 17. sistemingai tvarkyti ir pildyti savo veiklos dokumentus; 18. dalyvauti Gimnazijos bendruomenės veiklose (pvz., susirinkimuose, pasitarimuose, posėdžiuose, darbo grupėse, komisijose), teikti pasiūlymus dėl ugdymo kokybės, ugdymo proceso ir įstaigos veiklos tobulinimo, pagal poreikį atstovauja Gimnaziją kitose įstaigose ir teisėsaugos institucijose; 19. inicijuoti, rengti ir įgyvendinti bendras mokinių (vaikų) ugdymo veiklas Gimnazijoje (pvz., renginius, savaitines akcijas, projektus), suderinus su skyriaus direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir skyriaus vedėju; Neterminuota darbo sutartis. Pareigybės lygis – A1.

Darbdavys: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija, Atgimimo g. 1, 69415 Kazlų Rūda  

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Dėl informacijos apie darbo vietą suteikimo: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Paškevičienė, tel. Nr. (8 343) 95 280 Dėl dokumentų priėmimo: Renida Jankauskė, tel. Nr. (8 343) 68029, el. paštas: rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt.

Iki kada priimami prašymai: Norintys dalyvauti atrankoje asmenys turi pateikti prašymą ir gyvenimo aprašymą iki 2024 m. sausio 31 d. Pokalbiai su atrinktais kandidatais bus vykdomi nelaukiant termino prašymams pateikti pabaigos.  

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Kvalifikaciniai reikalavimai: turėti aukštąjį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų); Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams (vaikams); gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant Gimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones; gebėti bendradarbiauti su mokiniais (vaikais), jų tėvais (globėjais, rūpintojais),  mokytojais, kitais pedagogais, Gimnazijos administracija, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais specialistais bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio (vaiko) problemas;  gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje; gebėti naudotis kompiuteriu bei šiuolaikinėmis informacinių ir komunikacinių technologijų priemonėmis veiklos planavimo ir jos organizavimo, kvalifikacijos tobulinimo ir komunikavimo tikslais; gebėti rinkti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Mėnesinis darbo užmokestis: Darbo apmokėjimo koeficientas: 8,11–10,12 (BD). Mėnesinis darbo užmokestis: bruto 1508,46 – 1882,32 Eur, neto 981,47 – 1176,24 Eur.