Pradžia
lt
en

Dirbk Kazlų Rūdai

Informacija apie Kazlų Rūdos savivaldybės kontroliuojamų ir nekontroliuojamų juridinių asmenų laisvas darbo vietas

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Virėja (-as) (1,0 etatas)

Darbdavys: VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): ​Direktorius Artūras Grebliauskas, Tel. nr. 8 343 95054, El. p. administracija@kazlurudospspc.lt ​​​​

Iki kada priimami prašymai: 2024-07-25​​

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Kvalifikaciniai reikalavimai​​​​: ​atlikti pirminį maisto produktų paruošimą;​​pagaminti ir patiekti kokybiškus šaltus ir karštus patiekalus;​ saugiai naudotis technoliginiais įrenginiais ir inventoriumi;​ organizuoti savo darbą;​ atrinti produktus ir ruošti įvairius patiekalus​.​​​​

Mėnesinis darbo užmokestis: Darbo užmokestis: Bruto 930,00 Eur, Neto: 744,00 Eur.​​

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Daugiabučių namų priežiūros administratoriaus funkcijos: Daugiabučių namų administravimas ir vykdomų remontų priežiūra.Namų techninės būklės stebėjimas, vertinimas  ir dokumentacijos pildymas.  Statinio techninius pasų ir priežiūros žurnalų pildymas.Namų kasmetinių ir neeilinių apžiūrų atlikimas.Namų būklės įvertinimas ir jo atitikimo privalomųjų reikalavimų visumai nustatymas pagal nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų rezultatus. Metinių ir ilgalaikių remonto ir tvarkymo darbų ir lėšų poreikio planų sudarymas. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas. Būsto savininkų sprendimų priėmimo organizavimas remonto ar rekonstravimo darbams vykdyti. Rangos darbų konkursų organizavimas , remonto darbų techninės priežiūros vykdymas, remonto darbų kontrolė ir darbų priėmimas. Bendro naudojimo objektų  avarijų likvidavimo organizavimas, privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų įgyvendinimo darbų pajamų ir išlaidų apskaitos tvarkymas. Namui priskirto žemės sklypo tvarkymo organizavimas.
 
Darbdavys: UAB „Kazlų Rūdos energija“

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Kristina Uldrikė info@krenergija.lt

Iki kada priimami prašymai: Iki 2024 m. liepos 31 d.

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)Aukštasis arba koleginis inžinerinis statybinis arba analogiškas techninis išsilavinimas.  Praktinio darbo patirtis. Orientacija į rezultatą. Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai ( MS Office ) programa. Analitinis mąstymas ir sugebėjimas dirbti operatyviai. Organizuotumas, atidumas , tikslumas, atsakingumas , punktualumas , noras tobulėti. Darbas su sąmatų sudarymo Sistela programa ( privalumas ). Darbų saugos pažymėjimas ( privalumas ). Vairuotojo pažymėjimas B kategorija (būtinas ).

Mėnesinis darbo užmokestis: Bruto 1700 Eur Neto 1100 Eur

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Daugiabučių namų priežiūros administratoriaus funkcijos: Daugiabučių namų administravimas ir vykdomų remontų priežiūra.Namų techninės būklės stebėjimas, vertinimas  ir dokumentacijos pildymas.  Statinio techninius pasų ir priežiūros žurnalų pildymas.Namų kasmetinių ir neeilinių apžiūrų atlikimas.Namų būklės įvertinimas ir jo atitikimo privalomųjų reikalavimų visumai nustatymas pagal nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų rezultatus. Metinių ir ilgalaikių remonto ir tvarkymo darbų ir lėšų poreikio planų sudarymas. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas. Būsto savininkų sprendimų priėmimo organizavimas remonto ar rekonstravimo darbams vykdyti. Rangos darbų konkursų organizavimas , remonto darbų techninės priežiūros vykdymas, remonto darbų kontrolė ir darbų priėmimas. Bendro naudojimo objektų  avarijų likvidavimo organizavimas, privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų įgyvendinimo darbų pajamų ir išlaidų apskaitos tvarkymas. Namui priskirto žemės sklypo tvarkymo organizavimas.
 
Darbdavys: UAB „Kazlų Rūdos energija“

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Kristina Uldrikė info@krenergija.lt

Iki kada priimami prašymai: Iki 2024 m. liepos 31 d.

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)Aukštasis arba koleginis inžinerinis statybinis arba analogiškas techninis išsilavinimas.  Praktinio darbo patirtis. Orientacija į rezultatą. Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai ( MS Office ) programa. Analitinis mąstymas ir sugebėjimas dirbti operatyviai. Organizuotumas, atidumas , tikslumas, atsakingumas , punktualumas , noras tobulėti. Darbas su sąmatų sudarymo Sistela programa ( privalumas ). Darbų saugos pažymėjimas ( privalumas ). Vairuotojo pažymėjimas B kategorija (būtinas ).

Mėnesinis darbo užmokestis: Bruto 1700 Eur Neto 1100 Eur

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Direktoriaus pavaduotojas (bendriesiems reikalams). Funkcijos: 1. Vykdyti Bendrovės direktoriaus pavedimus organizuojant Bendrovės veiklą,  užtikrinant jos ritmingą ir pelningą darbą; 2. Dalyvauti planuojant, organizuojant ir kontroliuojant paslaugų suteikimo apimtis. 3. Kontroliuoti pavaldžių padalinių veiklą, bendrauti su padalinių vadovais ūkinės veiklos klausimais; 4. Dalyvauti užtikrinant paslaugų teikimą vartotojams; 5. Motyvuoti darbuotojus geram ir kokybiškam darbui, skatinti darbuotojų iniciatyvą ir atsakomybę, protingą riziką darbe bei Bendrovės vardo saugojimą, siekiant darbuotojų ir Bendrovės tikslų integravimo; 6. Teikti siūlymus dėl darbuotojų skatinimo bei nuobaudų; 7. Teikti siūlymus dėl darbuotojų kvalifikacijos kėlimo; 8. Pagal poreikį dalyvauti Viešųjų pirkimų komisijos darbe.

Darbdavys: UAB „Kazlų Rūdos energija“

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Direktoriaus asistentė Kristina Uldrikė info@krenergija.lt 8 602 75222

Iki kada priimami prašymai: Iki 2024 m. liepos 31 d. (imtinai)

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): 1. Turėti aukštąjį išsilavinimą, geras viešojo ir verslo administravimo, teisės, vandentvarkos  ir šilumos energijos ūkio žinias; 2. Turėti vadovavimo patirties; 3. Išmanyti dokumentų rengimo taisykles; 4. Išmanyti šilumos ūkio ir vandentvarkos valdymą liečiančius teisės aktus; 5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, žinoti  dokumentų apskaitos ir valdymo reikalavimus, organizacinės, tvarkomosios dokumentacijos sistemą; 6. Sugebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą; 7. Puikiai mokėti dirbti MS Office paketo programomis; 8. Mokėti bent vieną iš užsienio kalbų ne mažesniu kaip B1 kalbėjimo, supratimo ir rašymo lygiu; 9. Išmanyti Bendrovės ūkines – komercines veiklos sritis, finansines ir technines galimybes; 10. Turėti verslo planavimo, rinkodaros ir finansų valdymo pagrindus; 11. Žinoti ir gebėti taikyti personalo vadybos, darbo organizavimo principus bei turėti bendravimo psichologijos pagrindus; 12. Žinoti ir gebėti taikyti įstatymus bei kitus norminius teisės aktus reglamentuojančius darbuotojų saugą ir sveikatą, darbo teisę.

Mėnesinis darbo užmokestis: Nuo 2806 Eur Nuo 1700 Eur

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Socialinis pedagogas (0,25 etato) Pagrindinės funkcijos: 1. Kartu su kitais Tarnybos specialistais dalyvauja vaiko pedagoginio psichologinio vertinimo procese; 2. Dalyvauja rekomenduojant ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokiniui (vaikui) ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams); 3. Dalyvauja rengiant metodines rekomendacijas socialinių pedagoginių problemų prevencijos, rizikos grupės mokinių ugdymui, bei socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais; 4. Formuoja mokyklų bendruomenių ir visuomenės teigiamą požiūrį į socialinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius (vaikus) ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais.

Darbdavys: Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Audronė Viskantienė, el. p. administracija@krppt.lt tel. +370 343 25979

Iki kada priimami prašymai: Iki 2024 m. rugpjūčio 5 d.

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): 1.     Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas  išsilavinimas, socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija. 2.     Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius pedagoginės pagalbos teikimą bei specialųjį ugdymą, išmanyti Lietuvos švietimo pagalbos ir specialiojo ugdymo sistemas; 3.    Išmanymas pedagoginio vertinimo metodikų, gebėjimas jas taikant atlikti mokinių (vaikų) pedagoginį vertinimą. Turėti gerus darbo informacinėmis  technologijomis įgūdžius, mokėti dirbti kompiuteriu ir kitomis biuro priemonėmis; 4.     Išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengti programas ir projektus; 5.    Gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti  ir teikti konsultacijas.

Mėnesinis darbo užmokestis: Pareiginės algos koeficientas nuo 1,1977 iki 1,3916 (priklausys nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacijos). Mėnesinis darbo užmokestis bruto nuo 534,59 Eur iki 621,14 Eur, neto nuo 307,38 Eur iki 357,16 Eur

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Specialusis pedagogas (0,5 etato) 1. Atlieka mokinio (vaiko) įvertinimą, įvertina specialiosios pedagoginės pagalbos ugdymo procese reikmes ir (ar) specialiuosius ugdymosi poreikius: atlieka mokinio (vaiko) ugdymosi poreikių įvertinimą, išskiria ugdymosi galias ir sunkumus, svarbius ugdymosi aplinkos veiksnius, analizuoja ugdymosi sunkumų  pobūdį ir dėl to kylantį specialiosios pedagoginės pagalbos poreikį;  nustato mokinio (vaiko) ugdymosi sunkumus, ankstyvosios pagalbos ir intervencijos priemones, individualių ugdymosi poreikių tenkinimo kryptis ir būdus. 2. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.

Darbdavys: Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Audronė Viskantienė, el. p. administracija@krppt.lt tel. +370 343 25979

Iki kada priimami prašymai: Iki 2024 m. rugpjūčio 5 d. 

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): 1.     Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas  išsilavinimas, specialiojo pedagogo - logopedo profesinė kvalifikacija. 2.    Išmanymas pedagoginio vertinimo metodikų, gebėjimas jas taikant atlikti mokinių (vaikų) pedagoginį vertinimą. Turėti gerus darbo informacinėmis  technologijomis įgūdžius, mokėti dirbti kompiuteriu ir kitomis biuro priemonėmis. 3.     Išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengti programas ir projektus.

Mėnesinis darbo užmokestis: Pareiginės algos koeficientas nuo 1,1977 iki 1,3916 (priklausys nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacijos). Mėnesinis darbo užmokestis bruto nuo 1035,26 Eur iki 1178,01 Eur, neto nuo 595,27 Eur iki 677,36 Eur

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Santechnikos sistemų ir įrenginių montuotojo  funkcijos: Darbas įvairios paskirties objektuose;Santechnikos įrangos/prietaisų, įrenginių, sistemų įrengimo ir montavimo darbai; Profilaktinis įrenginių aptarnavimas, lauko inžinerinių tinklų, pastatų inžinerinių sistemų priežiūra ir remontas.

Darbdavys: UAB „Kazlų Rūdos energija“

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Kristina Uldrikė info@krenergija.lt tel. nr. 8 602 75222

Iki kada priimami prašymai: Iki 2024 m. liepos 31 d.

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Mes tikimės, kad Jūs • Turite analogiško ar panašaus darbo patirtį santechnikos, inžinerinių sistemų/įrangos/įrenginių/prietaisų montavime;Turite santechnikos srities profesinį išsilavinimą (privalumas); Turite santechniko kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą (privalumas); Privalumas vairuotojo pažymėjimas (B kategorija); Esate atsakingas, darbštus, kruopštus, savarankiškas, gebate dirbti komandoje; Įmonė siūlo • įdomų ir atsakingą darbą bendrovėje; • draugišką kolektyvą ir tobulėjimo galimybes; • galimybę tiesiogiai prisidėti prie bendrovės veiklos efektyvumo gerinimo.

Mėnesinis darbo užmokestis: Bruto nuo 1155 Eur Neto nuo 825 Eur

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Kazlų Rūdos pradinės mokyklos psichologas (1 etatas). Funkcijos: vertinti mokinio (vaiko) raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;  konsultuoti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, taip pat specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus;  teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams ugdymosi problemų sprendimo klausimais; kitos funkcijos, numatytos pareigybės aprašyme. Neterminuota darbo sutartis su trijų mėnesių bandomuoju laikotarpiu. Pareigybės lygis – A1.

Darbdavys: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija, Atgimimo g. 1, 69415 Kazlų Rūda  

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Dėl informacijos apie darbo vietą suteikimo: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Paškevičienė, tel. Nr. (8 343) 95 280 Dėl dokumentų priėmimo: Solvita Vasiliauskienė, tel. Nr. (8 343) 68029, el. paštas: solvita.vasiliauskiene@kaziogriniausgimnazija.lt. Prašymą ir gyvenimo aprašymą galima pateikti atvykus asmeniškai į raštinę adresu Atginimo g. 1, Kazlų Rūda, arba el. paštu, pasirašytus elektroniniu parašu. Prašymo forma.

Iki kada priimami prašymai: Norintys dalyvauti atrankoje asmenys turi pateikti prašymą dalyvauti atrankoje ir gyvenimo aprašymą iki 2024 m. rugpjūčio 23 d. Pokalbiai su atrinktais kandidatais bus vykdomi nelaukiant termino prašymams pateikti pabaigos. 

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Kvalifikaciniai reikalavimai: turėti aukštąjį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų). Papildomi reikalavimai: gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams (vaikams); gebėti bendradarbiauti su mokiniais (vaikais), jų tėvais (globėjais, rūpintojais),  mokytojais, kitais pedagogais ir specialistais bei dirbti su jais komandoje; gebėti naudotis kompiuteriu bei šiuolaikinėmis informacinių ir komunikacinių technologijų priemonėmis.

Mėnesinis darbo užmokestis: Darbo apmokėjimo koeficientas: 0,9981 – 1,3053  (BD). Mėnesinis darbo užmokestis: bruto 1781,11 – 2329,31 Eur, neto 1141,27 – 1428,48 Eur.

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio progimnazijos matematikos mokytojas (0,5 etato). Funkcijos: vykdyti ir užtikrinti geros kokybės ugdymą, teikti reikiamą pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikant jiems dalyko programą, turinį, metodus; dalyko kontekste organizuoti mokinių ugdymo veiklą įvairiose ugdymo aplinkose pagal bendrojo ir vidurinio ugdymo programą bei individualius vaikų ugdymosi poreikius; padėti mokiniui ugdytis dalykines ir bendrąsias kompetencijas;  organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo ir mokymosi procesą, dalyvauti gimnazijos bendruomeninėje veikloje, planuoti, organizuoti ir vykdyti veiklas mokyklos bendruomenei. Neterminuota darbo sutartis su trijų mėnesių bandomuoju laikotarpiu. Numatomas įdarbinimas – nuo 2024 m. rugsėjo 2 d. Pareigybės lygis – A2.

Darbdavys: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija, Atgimimo g. 1, 69415 Kazlų Rūda  

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Dėl informacijos apie darbo vietą suteikimo: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Baronienė, Tel. Nr. 8 343 95 407. Dėl dokumentų priėmimo: Solvita Vasiliauskienė, tel. Nr. (8 343) 68029, el. paštas: solvita.vasiliauskiene@kaziogriniausgimnazija.lt. Prašymą ir gyvenimo aprašymą galima pateikti atvykus asmeniškai į raštinę adresu Atginimo g. 1, Kazlų Rūda, arba el. paštu, pasirašytus elektroniniu parašu. Prašymo forma

Iki kada priimami prašymai: Norintys dalyvauti atrankoje asmenys turi pateikti prašymą ir gyvenimo aprašymą iki 2024-08-23 17:00 val.. Atranka numatoma 2024 m. rugpjūčio 26 d. Apie tikslų atrankos laiką atrinkti kandidatai bus informuoti asmeniškai.

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Kandidatas privalo atitikti reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“; taip pat būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą, gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti ir spręsti pedagogines situacijas.

Mėnesinis darbo užmokestis: Darbo apmokėjimo koeficientas: 0,9294 – 1,3053 (BD). Mėnesinis darbo užmokestis: bruto 829,68 – 1165,24 Eur; neto  651,35 – 830,25 Eur. Darbo užmokestis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos matematikos mokytojas (1 etatas). Funkcijos: vykdyti ir užtikrinti geros kokybės ugdymą, teikti reikiamą pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikant jiems dalyko programą, turinį, metodus; dalyko kontekste organizuoti mokinių ugdymo veiklą įvairiose ugdymo aplinkose pagal bendrojo ir vidurinio ugdymo programą bei individualius vaikų ugdymosi poreikius; padėti mokiniui ugdytis dalykines ir bendrąsias kompetencijas;  organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo ir mokymosi procesą, dalyvauti gimnazijos bendruomeninėje veikloje, planuoti, organizuoti ir vykdyti veiklas mokyklos bendruomenei. Neterminuota darbo sutartis su trijų mėnesių bandomuoju laikotarpiu. Numatomas įdarbinimas – nuo 2024 m. rugsėjo 2 d.  Pareigybės lygis – A2.

Darbdavys: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija, Atgimimo g. 1, 69415 Kazlų Rūda  

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Dėl informacijos apie darbo vietą suteikimo: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Raulinaitienė, tel. Nr. + 370 343 95139. Dėl dokumentų priėmimo: Solvita Vasiliauskienė, tel. Nr. (8 343) 68029, el. paštas: solvita.vasiliauskiene@kaziogriniausgimnazija.lt. Prašymą ir gyvenimo aprašymą galima pateikti atvykus asmeniškai į raštinę adresu Atginimo g. 1, Kazlų Rūda, arba el. paštu, pasirašytus elektroniniu parašu. Prašymo forma

Iki kada priimami prašymai: Norintys dalyvauti atrankoje asmenys turi pateikti prašymą ir gyvenimo aprašymą iki 2024-08-23 17:00 val.. Atranka numatoma 2024 m. rugpjūčio 26 d. Apie tikslų atrankos laiką atrinkti kandidatai bus informuoti asmeniškai.

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Kandidatas privalo atitikti reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“; taip pat būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, mokyklos nuostatus, mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą, gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti ir spręsti pedagogines situacijas.

Mėnesinis darbo užmokestis: Darbo apmokėjimo koeficientas: 0,9294 – 1,3053 (BD). Mėnesinis darbo užmokestis: bruto 1659,35 – 2330,48 Eur; neto  1079,78 – 1429,15 Eur. Darbo užmokestis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, 0,5 etato krūviu (19 val./sav.), pareigybės lygis A. Pagrindinės funkcijos vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą bendrojo ugdymo mokyklose (mokinių sveikatos būklės stebėsena, mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas, prevencija ir kt). Aktyvus bendradarbiavimas su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos bendruomene.

Darbdavys: Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Vesta Stankevičienė info@krvsb.lt tel. 8 645 81 340

Iki kada priimami prašymai: Prašymą dalyvauti atrankoje ir gyvenimo aprašymą siųsti nurodytu el. paštu iki 2024 m. rugsėjo 2 d.

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą, bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintiną išsilavinimą.

Mėnesinis darbo užmokestis: Pareiginės algos koeficientas nuo 0,67 (BD) iki 0,78 (BD). Mėnesinis darbo užmokestis Bruto 598,11 Eur. - 696,31 Eur. Neto 481,48 Eur. - 560,53 Eur.