Pradžia
lt
en

Dirbk Kazlų Rūdai

Informacija apie Kazlų Rūdos savivaldybės kontroliuojamų ir nekontroliuojamų juridinių asmenų laisvas darbo vietas

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Sunkvežimio vairuotojas. Funkcijos: 1. Prieš išvykimą laiku ir kokybiškai atlikti visus automobilio techninio aptarnavimo darbus (atlikti automobilio kasdieninius ir periodinius techninius aptarnavimus). 2. Vairuoti autotransporto priemonę tik turint su savimi vairuotojo pažymėjimą, autotransporto priemonės techninį pasą, techninės apžiūros taloną ir kelionės lapą. 3. Nuolat stebėti automobilio prietaisų, variklio darbą, stebėti, kaip dirba visi transmisijos agregatai, mazgai, važiuoklė, tikrinti padangas, informuoti apie numanomus gedimus. 4. Pastebėjus kokį nors automobilio gedimą arba išgirdus nuolat besikartojančius bildesius, stengtis rasti priežastį ir imtis priemonių gedimui pašalinti. 5. Darbo metu būti dėmesingam ir atlikti tiktai pavestą darbą. Vykdyti darbų saugos, vidaus darbo tvarkos taisyklių ir pareigybinių nuostatų reikalavimus.

Darbdavys: UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Kristina Uldrikė, info@krenergija.lt, +37060275222

Iki kada priimami prašymai: 2023-05-31

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): 1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir/ar įgytą profesinę kvalifikaciją, turėti pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemonę; 2. turėti 2 metų vairavimo patirties. 3. planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje. 4. Vairuotojas privalo žinoti: 5. kelių eismo taisykles bei vairavimo įvairiomis eismo sąlygomis pagrindus.

Mėnesinis darbo užmokestis: Bruto 1196 Eur, Neto 800 Eur

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Vandentvarkos padalinio vadovo (-ė) funkcijos: 1. rūpinasi eksploatuojamų vandenviečių, vandentiekio ir kanalizacijos tinklų nutekamojo vandens valymo įrenginių priežiūra ir eksploatavimu, skubiu įrenginių ir tinklų remontu; 2. ruošia techninę dokumentaciją numatomų darbų vykdymui; 3. užtikrina reikalingų medžiagų ir priemonių savalaikį įsigijimą, sandėliavimą; 4. užtikrina pavaldžių darbuotojų darbų saugos reikalavimų laikymąsi darbo vietoje; 5. rengia medžiagų sunaudojimo materialinę ataskaitą, darbo laiko žiniaraščius, atliktų darbų aktus.

Darbdavys: UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Kristina Uldrikė, info@krenergija.lt, +37060275222

Iki kada priimami prašymai: 2023-05-31

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Mes tikimės, kad Jūs • turite aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą; • turite ne mažesnę nei 1 metų sėkmingą darbo patirtį vandentvarkos srityje; • išmanote dokumentų rengimo taisykles; • puikiai dirbate MS Office programų paketu; • esate kruopštus (-i), atidus (-i), mąstote analitiškai; • turite komandinio darbo įgūdžių, esate orientuotas (-a) į rezultatą; •vertinate bendradarbiavimą, profesionalumą bei atsakomybę; • gebate valdyti, kaupti, sisteminti , apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir ataskaitas; Įmonė siūlo • įdomų ir atsakingą darbą bendrovėje; • draugišką kolektyvą ir tobulėjimo galimybes; • galimybę tiesiogiai prisidėti prie bendrovės veiklos efektyvumo gerinimo.

Mėnesinis darbo užmokestis: Bruto nuo 1573 Eur, Neto nuo 1000 Eur

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Specialisto techniko šaltkalvio funkcijos: Įvairių metalo gaminių gamybą ir remontas, atliekant šlifavimo, sriegimo, pjovimo ir kitus šaltkalviškus detalių apdorojimo darbus; Įvairių katilinės bei šilumos tinklų įrenginių (siurblių, ventiliatorių, dūmsiurbių, ortakių), talpų, armatūros, montavimas, demontavimas, remontas; Katilų, slėginių indų ir vamzdynų patalpose ir lauke, talpų montavimas, demontavimas, dažymas, izoliavimas bei kiti darbai iki pilno užbaigimo ir aplinkos sutvarkymo; Metalo suvirinimo darbų vykdymas, metalo pjovimo naudojant suskystintas dujas darbų vykdymas, suvirinimo aparatų bei kitos suvirinimo darbams naudojamos įrangos priežiūra bei smulkaus remonto darbai-turint atitinkamą pažymėjimą; Miesto pastatų šildymo ir karšto vandens, vėdinimo sistemų bei šilumos punktų hidraulinių bandymų, praplovimų, šilumokaičių cheminių praplovimų, šilumos ir karšto vandens skaitiklių keitimo, vamzdynų ventilių, sklendžių, pačių vamzdynų remonto, keitimo, šiluminio izoliavimo, dažymo, žymėjimo ir kitų remonto darbų, šilumos tinklų remonto, paruošimo remonto darbams, užtikrinant patikimą ir ekonomišką jų darbą bei tinkamą techninį būvį, vykdymas; Žemės darbai iškasose, gilesnėse kaip l,5m šuliniuose ir kituose statiniuose, uždarose talpyklose; Krovinių tvarkymo rankomis, krovimo, stropavimo darbų atlikimas; Katilinės įrenginių, miesto šildomų objektų šildymo ir karšto vandens sistemų gedimų, technologinių sutrikimų, sutrikimų, avarijų, gaisrų gesinimo, aplinkos užteršimo šalinimo darbų atlikimas; Kitų funkcijų numatytų darbo sutartyje, kituose lokaliniuose norminiuose aktuose, Bendrovės direktoriaus, gamybos vadovo nurodymų ir pavedimų vykdymas.

Darbdavys: UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Kristina Uldrikė, info@krenergija.lt, +37060275222

Iki kada priimami prašymai: 2023-05-31

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Mes tikimės, kad Jūs • turite ne mažesnę nei 1 metų sėkmingą darbo patirtį pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūroje, remontavime; • esate kruopštus (-i), atidus (-i), mąstote analitiškai; • turite komandinio darbo įgūdžių, esate orientuotas (-a) į rezultatą; •vertinate bendradarbiavimą, profesionalumą bei atsakomybę; Įmonė siūlo • įdomų ir atsakingą darbą bendrovėje; • draugišką kolektyvą ir tobulėjimo galimybes; • galimybę tiesiogiai prisidėti prie bendrovės veiklos efektyvumo gerinimo.

Mėnesinis darbo užmokestis: Bruto nuo 1150 Eur, Neto nuo 765 Eur.

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Ikimokyklinio ugdymo mokytojas  (1 etatas)

Darbdavys: Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Irena Kašauskienė, Tel Nr. (+370 343 31236), Mob. +370 686 20956 plutiskesm@gmail.com  

Iki kada priimami prašymai: 2023-05-31

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas su ikimokyklinio ugdymo bakalauro kvalifikaciniu laipsniu, pedagogo kvalifikacija.

Mėnesinis darbo užmokestis: Mėnesinis darbo užmokestis (priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir suteiktos kvalifikacinės kategorijos) bruto nuo 1508,46 Eur iki 2118,54 Eur, neto nuo 981,47 Eur iki 1308,57 Eur

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Santechnikos sistemų ir įrenginių montuotojo funkcijos: Darbas įvairios paskirties objektuose; Santechnikos įrangos/prietaisų, įrenginių, sistemų įrengimo ir montavimo darbai; Profilaktinis įrenginių aptarnavimas, lauko inžinerinių tinklų, pastatų inžinerinių sistemų priežiūra ir remontas.

Darbdavys: UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Kristina Uldrikė, info@krenergija.lt, +37060275222

Iki kada priimami prašymai: 2023-05-31

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Mes tikimės, kad Jūs • Turite analogiško ar panašaus darbo patirtį santechnikos, inžinerinių sistemų/įrangos/įrenginių/prietaisų montavime; Turite santechnikos srities profesinį išsilavinimą (privalumas); Turite santechniko kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą (privalumas); Privalumas vairuotojo pažymėjimas (B kategorija); Esate atsakingas, darbštus, kruopštus, savarankiškas, gebate dirbti komandoje; Įmonė siūlo • įdomų ir atsakingą darbą bendrovėje; • draugišką kolektyvą ir tobulėjimo galimybes; • galimybę tiesiogiai prisidėti prie bendrovės veiklos efektyvumo gerinimo.

Mėnesinis darbo užmokestis: Bruto nuo 1071 Eur, Neto nuo 722 Eur

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas  (teisininkas pagal darbo sutartį). (pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus; konsultuoja Savivaldybės merą, Savivaldybės administracijos direktorių, Administracijos struktūrinių padalinių darbuotojus teisiniais klausimais, susijusiais su Savivaldybės institucijų įgyvendinamomis funkcijomis; dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams įgyvendinti; tikrina ir derina Savivaldybės institucijų sudaromų sutarčių projektus, teikia išvadas ir pastabas; Skyriaus vedėjo pavedimu organizuoja ir teikia valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą Savivaldybės gyventojams ir atlieka kitus, su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos organizavimu ir teikimu susijusius, veiksmus; nagrinėja Skyriui nukreiptus teisėtvarkos institucijų, Vyriausybės atstovo Marijampolės ir Kauno apskrityse, kontrolės institucijų teikimus, išvadas bei sprendimus ir teikia pasiūlymus Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui; rengia ir teikia ataskaitas, informaciją, statistinius ir kitus reikalingus duomenis Skyriui priskirtų funkcijų vykdymo klausimais institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims; pagal Skyriui priskirtą kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavestus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.)

Darbdavys: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): personalas@kazluruda.lt, Tel. Nr. 8 343 68624

Iki kada priimami prašymai: 2023 m. birželio 09 d.

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): 1. Turėti teisės krypties ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu; 2. Turėti 1 metų teisinio darbo patirtį; 3. Išmanyti teisės aktų projektų rengimo techniką, pagrindinius principus ir Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti norminius bei individualius teisės aktus; Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis). Pretendentai dokumentus įstaigai teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (Konkurso skelbimo numeris 88297) skiltyje Darbo skelbimai-Kiti darbo skelbimai: http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html#p:2

Mėnesinis darbo užmokestis: Pareiginės algos koeficientas – 8,0 (BD);  darbo užmokestis gali didėti priklausomai nuo darbo rezultatų. Mėnesinis darbo užmokestis (bruto nuo 1488 Eur; neto nuo 971 Eur).