Pradžia
lt
en

Dirbk Kazlų Rūdai

Informacija apie Kazlų Rūdos savivaldybės kontroliuojamų ir nekontroliuojamų juridinių asmenų laisvas darbo vietas

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas  (pagal darbo sutartį) (Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus; LR viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešųjų  pirkimų procedūras; teikia su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją viešuosius pirkimus kontroliuojančioms ir priežiūrą vykdančioms institucijoms, Administracijos vadovams; rengia ir teikia atitinkamoms institucijoms Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka numatytus skelbimus, ataskaitas bei kitus dokumentus; administruoja Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS) ir Administracijos viešųjų pirkimų sistemą (Eco Cost); rengia ir teikia atsakingam darbuotojui informaciją savivaldybės interneto svetainės skyriui „Viešieji pirkimai“; dalyvauja rengiant perkančiosios organizacijos metinę įvykdytų viešųjų pirkimų ataskaitą; kaupia ir analizuoja informaciją apie Administracijos atliktus arba nutrauktus viešuosius pirkimus, apibendrina rezultatus bei padarytas klaidas, jų priežastis ir tobulina pirkimo dokumentus, procedūrų vykdymą, atliekant naujų viešųjų pirkimų procedūras, siekiant išvengti klaidų; tvarko Skyriaus ataskaitinę dokumentaciją ir LR teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją ir teikia ataskaitas kitoms institucijoms ir kt.

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas)Kazlų Rūdos savivaldybės administracija personalas@kazluruda.lt Tel. Nr. 8 343 68624

Iki kada priimami prašymai: 2022-05-18

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu; gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo tarnybinę veiklą; Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis). Pretendentai dokumentus įstaigai teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (Konkurso skelbimo numeris 79281) skiltyje Darbo skelbimai-Kiti darbo skelbimai: http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html#p:2          

Mėnesinis darbo užmokestis: Pareiginės algos koeficientas – 7,0 (BD);  darbo užmokestis gali didėti priklausomai nuo darbo rezultatų. Mėnesinis darbo užmokestis (bruto nuo 1267 Eur; neto nuo 830 Eur)

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos savivaldybės administracija ieško darbuotojo (-os) visuomenės informavimui (teikia viešąją informaciją visuomenei apie Kazlų Rūdos savivaldybės veiklą; inicijuoja ir dalyvauja rengiant projektus, susijusius su informacijos sklaida, Savivaldybės įvaizdžio formavimu, bendradarbiavimu su kitomis institucijomis ir teikia informaciją visuomenei; rengia ir teikia informaciją apie Savivaldybės tarybos priimtus sprendimus, pranešimus, naujienas apie Savivaldybės veiklą, tarptautinį bendradarbiavimą, renginius, įvykius, pasiekimus ir kt. visuomenei aktualiais klausimais)

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas)Kazlų Rūdos savivaldybės administracija personalas@kazluruda.lt Tel. Nr. 8 343 68624

Iki kada priimami prašymai: 2022-05-20

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu; pageidautina turėti darbo patirties visuomenės informavimo/komunikacijos srityje Gyvenimo aprašymus (CV), išsilavinimo dokumentų kopijas siųsti el. paštu   personalas@kazluruda.lt , išsamesnė informacija suteikiama telefonu (8 343) 68624 Atrankos forma – pokalbis ir praktinė užduotis (Apie atrankos laiką ir vietą  informuosime tik atrinktus kandidatus)

Mėnesinis darbo užmokestis: Pareiginės algos koeficientas – 7,0 (BD);  darbo užmokestis gali didėti priklausomai nuo darbo Jūsų rezultatų. Mėnesinis darbo užmokestis (bruto nuo 1267 Eur; neto nuo 835 Eur)

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (Švietimo politikos įgyvendinimas savivaldybėje;  Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacija; Bendrasis ugdymas, neformalus suaugusiųjų švietimas ir tęstinis mokymas, dorinis ugdymas, kalbos)

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas)Kazlų Rūdos savivaldybės administracija personalas@kazluruda.lt Tel. Nr. 8 343 68624

Iki kada priimami prašymai: 2022-05-25

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Konkursas paskelbtas Valstybės tarnybos departamento svetainėje 2022 m. gegužės 11 d. adresu http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html#p:2     (Skelbimo Nr. 51554). Dokumentai teikiami elektroniniu būdu  per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt/   10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos (iki 2022-05-25 imtinai)  Valstybės tarnybos departamento interneto tinklapyje www.vtd.lt .  Dokumentai priimami tik per sistemą. Išsamesnė informacija teikiama:  tel. 8 343 68628

Mėnesinis darbo užmokestis:Pareiginės algos koeficientas – 6,9 (BD);  galimas priedas priklausomai nuo turimo valstybės tarnautojo stažo Lietuvos valstybei; Darbo užmokestis gali didėti priklausomai nuo darbo rezultatų. Mėnesinis darbo užmokestis (bruto nuo 1249 Eur; neto nuo 820 Eur

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): UAB "Kazlų Rūdos šilumos tinklai" direktorius.

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas): UAB "Kazlų Rūdos šilumos tinklai", info@krenergija.lt

Iki kada priimami prašymai: Iki 2022 m. gegužės 25 d.

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.):  Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą inžinerijos krypties išsilavinimą; Turėti darbo patirties šilumos gamybos ar vandens tiekimo sektoriuje arba savivaldybių valdomų įmonių valdyme ne mažiau 3 metų; Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, VERT, gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius šilumos ūkio ir vandentvarkos veiklos ir priežiūros organizavimą,  kainų nustatymo metodika; Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office" programiniu paketu. Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles; Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas; Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą; Būti susipažinusiam su bendrovės veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;

Darbo užmokestis:  Bruto 3310/Neto 1900.

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, 1,0 etato krūviu, pareigybės lygis A2. Pagrindinės funkcijos vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą bendrojo ugdymo mokyklose (mokinių sveikatos būklės stebėsena, mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas,prevencija ir kt).Aktyvus bendradarbiavimas su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos bendruomene. 

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas)Vesta Stankevičienė vesta.stankeviciene@krvsb.lt tel. 8 645 81 340

Iki kada priimami prašymai: CV, asmens tapatybės dokumento kopiją, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas ir kitus papildomus dokumentus (rekomedacijos, išklausyti kursai, seminarai/mokymai) siųsti el. paštu iki 2022-05-31

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.):  Turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą, bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintiną išsilavinimą.

Mėnesinis darbo užmokestis: Pareiginės algos koeficientas nuo 5,8 (BD) iki 6,3 (BD) (priklausomai nuo darbo patirties). Mėnesinis darbo užmokestis bruto nuo 1049,8 Eur. iki 1140,3 Eur. Neto nuo 710,50 Eur iki 760,55 Eur. Darbuotojų veikla vertinama ir darbuotojai yra skatinami.

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)Kazlų Rūdos savivaldybės administracija ieško  inžinieriaus pagal DS (Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyris) (organizuoti Savivaldybės administracijos naudojamuose pastatuose (patalpose) elektros, šilumos ir dujų ūkio eksploatavimo procedūras; koordinuoti Savivaldybės biudžetinių įstaigų veiklą energijos ir dujų tiekimo srityje; teikti konsultacijas Savivaldybės fiziniams ir juridiniams asmenims;  organizuoti pastatų energetinio naudingumo sertifikavimo procedūras; sudaryti statybos bei remonto darbų sąmatas, naudojant sąmatų sudarymo programas; organizuoti ir koordinuoti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą ir kt.)

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas)Kazlų Rūdos savivaldybės administracija personalas@kazluruda.lt Tel. Nr. 8 343 68624

Iki kada priimami prašymai: 2022-06-05

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)aukštasis inžinerinis arba techninis išsilavinimas (energetikos, statybos ar kt. tiksliųjų mokslų  srityje) Inžinieriaus darbo patirtis energetikos arba statybos srityje būtų privalumas Analitinis mąstymas, atsakingumas, savarankiškumas Gyvenimo aprašymus (CV), išsilavinimo dokumentų kopijas siųsti el. paštu   personalas@kazluruda.lt  iki 2022 m. birželio 5 d. imtinai. Atrankos forma – pokalbis

Mėnesinis darbo užmokestis: Pareiginės algos koeficientas – 8,9 (BD);  darbo užmokestis gali didėti priklausomai nuo darbo rezultatų. Mėnesinis darbo užmokestis (bruto nuo 1611 Eur; neto nuo 1020 Eur) 

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos sav. administracijos   Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vyriausiasis specialistas (bus sudaroma darbo sutartis). Funkcijos: pagal Poskyriui priskirtą kompetenciją ruošia projektines paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų programų  finansinei paramai gauti; vykdo įgyvendinamų  projektų veiklų monitoringą ir atlieka jų įgyvendinimo priežiūrą; vykdo licencijuojamos veiklos teisės aktų nustatyta tvarka licencijų ir leidimų išdavimo procedūras, užtikrina licencijuojamos veiklos sąlygų įgyvendinimą savivaldybėje; pagal kompetenciją rengia Administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų projektus; dalyvauja rengiant  savivaldybės viešųjų pirkimų planą; koordinuoja Savivaldybės veiklą turizmo plėtros srityje bei turizmo ir verslo įstaigų, kurių akcininkė arba dalininkė yra Savivaldybė, veiklą ir kt.

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas)Kazlų Rūdos savivaldybės administracija personalas@kazluruda.lt Tel. Nr. 8 343 68624

Iki kada priimami prašymai: 2022-06-05

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo arba viešojo administravimo krypties; privalumas Europos Sąjungos struktūrinės paramos bei projektų administravimo ir įgyvendinimo patirtis; bendro darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai. CV ir išsilavinimo dokumentų kopijas siųsti personalas@kazluruda.lt  iki 2022 m. birželio 5 d. imtinai. Telefonas pasiteirauti: 8 343 68624 Atrankos forma – pokalbis

Mėnesinis darbo užmokestis: Pareiginės algos koeficientas – 6,5 (BD);  darbo užmokestis gali didėti priklausomai nuo darbo rezultatų. Mėnesinis darbo užmokestis (bruto nuo 1177 Eur; neto nuo 780 Eur)

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Kazlų Rūdos pradinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo mokytojas (1 etatas). Neterminuota darbo sutartis.

Darbdavys: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija.

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): Renida Jankauskė, Tel Nr. (8 343) 68029, el. paštas rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt

Iki kada priimami prašymai: 2022-06-09

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų. Baigta ikimokyklinio ugdymo studijų programa.

Mėnesinis darbo užmokestis: bruto nuo 1347iki 1891 Eur, neto nuo 912 iki 1218 Eur. Darbo apmokėjimo koeficientas nuo 7,44 iki 10,45 pareiginės algos BD (priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo). 

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Kazlų Rūdos pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytojas (1 etatas). Neterminuota darbo sutartis.

Darbdavys: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija.

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): Renida Jankauskė, Tel Nr. (8 343) 68029, el. paštas rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt

Iki kada priimami prašymai: 2022-06-09

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų. Baigta priešmokyklinio ugdymo studijų programa.

Mėnesinis darbo užmokestis: bruto nuo 1010 iki 1418 Eur, neto nuo 688 iki 914 Eur. Darbo apmokėjimo koeficientas nuo 7,44 iki 10,45  pareiginės algos BD (priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo). 

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Kazlų Rūdos pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojas. Neterminuota darbo sutartis.

Darbdavys: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija.

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): Renida Jankauskė, Tel Nr. (8 343) 68029, el. paštas rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt

Iki kada priimami prašymai: 2022-06-09

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija (studijų krypties šaka pradinio ugdymo pedagogika).

Mėnesinis darbo užmokestis: bruto nuo 1010 iki 1418 Eur, neto nuo 688 iki 914 Eur. Darbo apmokėjimo koeficientas nuo 7,44 iki 10,45  pareiginės algos BD (priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo). 

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Santechnikos sistemų ir įrenginių montuotojo  funkcijos: Darbas įvairios paskirties objektuose; Santechnikos įrangos/prietaisų, įrenginių, sistemų įrengimo ir montavimo darbai; Profilaktinis įrenginių aptarnavimas, santechnikos ūkio priežiūra, remontas ir gedimų šalinimas.

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas)UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ Kristina Uldrikė info@krenergija.lt tel. nr. 8 602 75222

Iki kada priimami prašymai: Iki 2022 m. birželio 10 d. 

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.):   Mes tikimės, kad Jūs Turite analogiško ar panašaus darbo patirtį santechnikos, inžinerinių sistemų/įrangos/įrenginių/prietaisų montavime; Turite santechnikos srities profesinį išsilavinimą (privalumas); Turite santechniko kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą (privalumas); Privalumas vairuotojo pažymėjimas (C kategorija); Esate atsakingas, darbštus, kruopštus, savarankiškas, gebate dirbti komandoje;  gebate valdyti, kaupti, sisteminti , apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir ataskaitas; Įmonė siūlo  įdomų ir atsakingą darbą bendrovėje;  draugišką kolektyvą ir tobulėjimo galimybes;  galimybę tiesiogiai prisidėti prie bendrovės veiklos efektyvumo gerinimo.

Mėnesinis darbo užmokestis: Bruto nuo 1071 Eur Neto nuo 722 Eur

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus lopšelio-darželio ,,Pušelė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (1 etatas). Terminuota darbo sutartis (su galimybe pakeisti į neterminuotą).

Darbdavys: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija.

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): Renida Jankauskė, Tel Nr. (8 343) 68029, el. paštas rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt

Iki kada priimami prašymai: 2022-06-15

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų. Baigta ikimokyklinio ugdymo studijų programa. Pageidautina darbo patirtis.

Mėnesinis darbo užmokestis: bruto nuo 1347 iki 1891 Eur, neto nuo 912 iki 1218 Eur. Darbo apmokėjimo koeficientas nuo 7,44 iki 10,45 pareiginės algos BD (priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo). 

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Ąžuolų Būdos darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (0,75 etato). Neterminuota darbo sutartis.

Darbdavys: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija.

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): Renida Jankauskė, Tel Nr. (8 343) 68029, el. paštas rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt

Iki kada priimami prašymai: 2022-06-15

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų. Baigta ikimokyklinio ugdymo studijų programa. Pageidautina darbo patirtis.

Mėnesinis darbo užmokestis: bruto nuo 1010 iki 1418 Eur, neto nuo 688 iki 914 Eur. Darbo apmokėjimo koeficientas nuo 7,44 iki 10,45  pareiginės algos BD (priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo). 

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Projektų vadovas. Funkcijos: 1. ruošia ir atsako už prisijungimo prie centralizuotų tinklų techninių sąlygų išdavimą fiziniams ir juridiniams asmenims; 2. ruošia ir atsako projektavimo sąlygų ir sąlygų teritorinių planavimo dokumentų rengimui išdavimą; 3. renka informaciją, reikalingą bendrovės veiklai vykdyti ir plėtoti, kiek ši informacija yra tiesiogiai susijusi su konkrečiu projektu; 4. rengia ir pildo reikiamus dokumentus, susijusius su vykdomais projektais; 5. prižiūri vykdomų projektų eigą ir būklę; 6. analizuoja atliekamų darbų kokybę; 7. teikia leidimus išduodančiai ir įgyvendinančiai institucijai reikiamus dokumentus, ataskaitas ir informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą; 8. atsako už duomenų teikimą per GIS. APVA; DMS; SSĮP sistemas; 9. šalina projekto įgyvendinimo ataskaitų trūkumus.

Darbdavys: UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): Kristina Uldrikė, info@krenergija.lt 

Iki kada priimami prašymai: 2022-06-30

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Aukštasis techninis išsilavinimas, ne mažesnė nei 1 (vienerių) metų praktinio darbo patirtis vadovaujant vandentvarkos projektams, mokėjimas valdyti, kaupti, sisteminti , apibendrinti informaciją, rengti išvadas, mokėjimas taikyti strateginio planavimo principus, mokėjimas bendrauti su darbuotojais ir verslo partneriais.

Mėnesinis darbo užmokestis: Bruto:1570,00 Eur Neto: 1000,00 Eur

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Vandentvarkos padalinio vadovo (-ė) funkcijos: 1. rūpinasi eksploatuojamų vandenviečių, vandentiekio ir kanalizacijos tinklų nutekamojo vandens valymo įrenginių priežiūra ir eksploatavimu, skubiu įrenginių ir tinklų remontu; 2. ruošia techninę dokumentaciją numatomų darbų vykdymui; 3. užtikrina reikalingų medžiagų ir priemonių savalaikį įsigijimą, sandėliavimą; 4. užtikrina pavaldžių darbuotojų darbų saugos reikalavimų laikymąsi darbo vietoje; 5. rengia medžiagų sunaudojimo materialinę ataskaitą, darbo laiko žiniaraščius, atliktų darbų aktus.

Darbdavys: UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): Kristina Uldrikė, info@krenergija.lt, tel. nr. 8 602 75222

Iki kada priimami prašymai: 2022-06-30

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Mes tikimės, kad Jūs: • turite aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą; • turite ne mažesnę nei 1 metų sėkmingą darbo patirtį vandentvarkos srityje; • išmanote dokumentų rengimo taisykles; • puikiai dirbate MS Office programų paketu; • esate kruopštus (-i), atidus (-i), mąstote analitiškai; • turite komandinio darbo įgūdžių, esate orientuotas (-a) į rezultatą; •vertinate bendradarbiavimą, profesionalumą bei atsakomybę; • gebate valdyti, kaupti, sisteminti , apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir ataskaitas.

Įmonė siūlo: • įdomų ir atsakingą darbą bendrovėje; • draugišką kolektyvą ir tobulėjimo galimybes; • galimybę tiesiogiai prisidėti prie bendrovės veiklos efektyvumo gerinimo.

Mėnesinis darbo užmokestis: Bruto nuo 1573 Eur, Neto nuo 1000 Eur

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Viešųjų pirkimų specialisto (-ės) funkcijos: • Dalyvauti Pirkimų komisijų darbe, rengti, tvarkyti Pirkimų konkursų dokumentaciją, informuoti konkursų dalyvius apie komisijos sprendimus, paruošti ir suderinti Bendrovėje nustatyta tvarka Pirkimo sutartis, užtikrinti Pirkimų dokumentacijos saugumą. • Protokoluoti Pirkimų komisijos, kurios darbe dalyvauja, posėdžius. • Vykdant Pirkimą teikti skelbimą Viešųjų pirkimų tarnybai. • Teisės aktų nustatyta tvarka skelbti Pirkimų, išskyrus mažos vertės Pirkimus, techninių specifikacijų projektus Bendrovės tinklalapyje ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; • Teisės aktų nustatyta tvarka skelbti informaciją apie pradedamą Pirkimą, taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti Pirkimo sutartį bei kitą teisės aktų reglamentuotą informaciją Bendrovės tinklalapyje ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. • Teisės aktų nustatyta tvarka apie įvykdytus Pirkimus teikti ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai.

Darbdavys: UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): Kristina Uldrikė, info@krenergija.lt 

Iki kada priimami prašymai: 2022-06-30

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Mes tikimės, kad Jūs • Išsilavinimas – aukštasis arba aukštasis universitetinis. •  Specializacija – technika/inžinerija, ekonomika arba teisė. • Profesinė patirtis – ne mažiau kaip 3 metai praktinio darbo Pirkimų srityje. Patirtis Viešuosiuose pirkimuose būtų laikoma privalumu. • Kompiuterinis raštingumas – įgudęs vartotojas. Bendrųjų gebėjimų ir asmeninių savybių kriterijai: • Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą bei kitus viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus. • Būti atsakingu ir pareigingu, išsaugoti konfidencialumą ir nešališkumą.

Mėnesinis darbo užmokestis: Bruto nuo 1450 Eur, Neto nuo 930 Eur

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kardiologas (0,4 etato)

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas)VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras Direktorė Augistina Vokietaitienė Tel. nr. 8 343 95054. Mob. tel. nr. +37061471996 El. p. administracija@kazlurudospspc.lt

Iki kada priimami prašymai: 2022-07-31

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)Galiojanti gydytojo licencija 

Mėnesinis darbo užmokestis: Bruto:1240,00 Eur Neto: 750,00 Eur

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)Neurologas (0,4 etato)

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras Direktorė Augistina Vokietaitienė Tel. nr. 8 343 95054. Mob. tel. nr. +37061471996 El. p. administracija@kazlurudospspc.lt

Iki kada priimami prašymai: 2022-07-31

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.):  Galiojanti gydytojo licencija ​

Mėnesinis darbo užmokestis: Bruto: 1240,00 Eur Neto: 750,00 Eur​​

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)Odontologas (0,75 etato)

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras Direktorius Artūras Grebliauskas Tel. nr. 8 343 95054. El. p. administracija@kazlurudospspc.lt

Iki kada priimami prašymai: 2022-08-12

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.):  Galiojanti gydytojo licencija 

Mėnesinis darbo užmokestis:Bruto: 1365,00 Eur Neto 885,00  Eur