Pradžia
lt
en

Dirbk Kazlų Rūdai

Informacija apie Kazlų Rūdos savivaldybės kontroliuojamų ir nekontroliuojamų juridinių asmenų laisvas darbo vietas

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, 0,5 etato krūviu (19 val./sav.), pareigybės lygis A. Pagrindinės funkcijos vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą bendrojo ugdymo mokyklose (mokinių sveikatos būklės stebėsena, mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas, prevencija ir kt). Aktyvus bendradarbiavimas su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos bendruomene

Darbdavys: Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Vesta Stankevičienė info@krvsb.lt tel. 8 645 81 340

Iki kada priimami prašymai: Prašymą dalyvauti atrankoje ir gyvenimo aprašymą siųsti nurodytu el. paštu iki 2024 m. balandžio 15 d.

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą, bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintiną išsilavinimą

Mėnesinis darbo užmokestis: Pareiginės algos koeficientas nuo 0,67 (BD) iki 0,78 (BD). Mėnesinis darbo užmokestis Bruto 598,11 Eur. - 696,31 Eur. Neto 481,48 Eur. - 560,53 Eur.

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Mediatorius projektiniam darbui (Nr. 07-077-P-0001 ,,Kompleksinės paslaugos KOPA).

Pagrindinės darbo funkcijos:

1. Teikti mediacijos paslaugą, vykdyti šeimos mediaciją pagal poreikį (neteisminę, privalomąją, teisminę mediacijas) projekto klientams.

2. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius reikalingoms darbo funkcijoms vykdyti.

3. Mokėti ir analizuoti sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžius, išmanyti raštvedybos taisykles.

4. Būti pareigingu, komunikabiliu, taktiškai bendrauti su kolegomis ir paslaugų gavėjais. Mokėti dirbti  komandoje ir individualiai.

5. Dalyvauti projekto ,,Kopa“ veiklose.

Darbdavys: Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba.

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Audronė Viskantienė, el.p. administracija@krppt.lt  Tel. 8 343 25979

Iki kada priimami prašymai: Iki 2024 m. balandžio 17 d. 

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.):

Mediatoriaus pareigas einantis asmuo  turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus :

1. Turi būti įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygtinu išsilavinimu.

2. Turi būti įrašytas į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą.

3.Turėti vairuotojo pažymėjimą.

4. Mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu.

Mėnesinis darbo užmokestis: Mokant už faktiškai dirbtą laiką, projekte  (Nr. 07-077-P-0001 ,,Kompleksinės paslaugos KOPA).

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.):

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyresnysis specialistas

(bus sudaroma darbo sutartis) (Registruoja, perregistruoja, išregistruoja traktorius, savaeiges važiuokles, traktorių priekabas, kelių tiesimo mašinas, kombainus ir ekskavatorius;
vykdo žemės ūkio mašinų valstybinę apžiūrą ir priežiūrą, suveda duomenis į specialiąją programą;
konsultuoja ūkininkus technikos įsigijimo, racionalaus naudojimo, techninio aptarnavimo ir remonto klausimais;
organizuoja keleivinio transporto vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų schemų rengimą;
organizuoja ir vykdo vežėjų (operatorių) parinkimo vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais procedūras;
sudaro autobusų, maršrutinių taksi eismo tvarkaraščius;
atlieka transporto srautų į traukos centrus prognozę, gatvių laidumo tyrimus ir analizuoja jų duomenis;
organizuoja ir kontroliuoja kelių eismo ženklų ir saugaus eismo priemonių įrengimą, taisymą ir priežiūrą;
rengia laikinas, perspektyvines ir optimizuoja esamas eismo schemas;
tikrina keleivių informavimo sistemos įrangos viešojo transporto priemonėse ir stotelėse veikimą, viešojo transporto eismo tvarkaraščių ir kitos informacijos pateikimą viešojo transporto stotelėse ir interneto informacinėse sistemose, autobusų, apipavidalinimą, keleivių salonų švarą, šildymo arba vėdinimo įrangos veikimą ir teikia pasiūlymus Savivaldybės sudarytai priežiūros komisijai dėl sankcijų vežėjams taikymo;
vykdo vežėjų, su kuriais sudarytos keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų sutartys, kontrolierių darbo priežiūrą;
kontroliuoja vietinės reikšmės kelių ir inžinerinių statinių priežiūrą ir priemonių, užtikrinančių saugų eismą (gatvių barstymas, valymas žiemos metu), įgyvendinimą;
atstovauja Savivaldybei Lietuvos ir tarptautiniuose renginiuose, organizacijose pristatant Kazlų Rūdos savivaldybės viešojo transporto, transporto organizavimo ir infrastruktūros plėtros projektus, problemas ir investicijų poreikį;
nagrinėja su Skyriaus funkcijomis susijusius juridinių ar fizinių asmenų pareiškimus, skundus, pasiūlymus ar pagal pareigybės kompetenciją teikia konsultacijas dėl atsakymų rengimo;
rengia ir teikia ataskaitas, informaciją, statistinius ir kitus reikalingus duomenis Skyriui priskirtų funkcijų vykdymo klausimais institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims ir kt.)

Su pareigybės aprašymu galima susipažinti:

https://www.kazluruda.lt/struktura-ir-kontaktai/18/turto-valdymo-ir-ukio-skyrius/d49

Darbdavys: Savivaldybės administracija

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): personalas@kazluruda.lt Tel. Nr. 8 343 68624

Iki kada priimami prašymai: 2024-04-26

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.):

⁕ turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities mechanikos inžinerijos krypties išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų;

⁕ turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žemės ūkio mechanikos inžinerijos srityje bei išmanyti traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų konstrukcijas, veikimo principus ir saugaus eksploatavimo reikalavimus;

⁕ gebėti konsultuoti technikos savininkus įvairiais technikos panaudojimo registravimo, techninės būklės, įsigijimo, saugių darbo sąlygų klausimais;

⁕ gebėti rinkti, sisteminti  bei apibendrinti tarnybinei veiklai reikalingą  informaciją ir ją panaudoti ruošiant išvadas bei savarankiškai planuoti, tvarkyti savo tarnybinę veiklą;

⁕ mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti personalas@kazluruda.lt  iki 2024 m. balandžio 26 d. imtinai.

Telefonas pasiteirauti: 8 343 68624

Atrankos forma – pokalbis

Mėnesinis darbo užmokestis: Pareiginės algos koeficientas – 0,93 (BD). Mėnesinis darbo užmokestis (bruto nuo 1660 Eur; neto nuo 1080 Eur) 

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

(bus sudaroma darbo sutartis) (Rengia Savivaldybės institucijų teisės aktus dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo  organizavimo ir tvirtinimo; organizuoja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene ir (ar) suinteresuotomis miesto plėtra organizacijomis;
dalyvauja viešai svarstant kitų planavimo subjektų parengtus teritorijų planavimo dokumentus;
derina kitų planavimo subjektų parengtus teritorijų planavimo dokumentus;
organizuoja Kazlų Rūdos savivaldybės ilgalaikių ir trumpalaikių strateginių urbanistinės plėtros planų rengimą ir įgyvendinimą;
planuoja urbanistinės plėtros projektų apimtis, prioritetus, organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų atranką plėtros ar investicijų projektams vykdyti, inicijuoja šiems projektams įgyvendinti būtinų planavimo bei kitų dokumentų rengimą;
nustato Savivaldybės teritorijoje esančios preliminariai laisvos (neužstatytos) žemės plotus;
teikia statytojams ir teritorijų planavimo organizatoriams rekomendacijas atlikti miesto visuomenei svarbių teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų ekspertinį architektūrinį ir urbanistinį vertinimą;
organizuoja Teritorijų planavimo komisijos darbą, teikia motyvuotas išvadas dėl teritorijų planavimo dokumentų suderinimo (nesuderinimo); dalyvauja statybos užbaigimo komisijų darbe;
rengia išvadas dėl teritorijų planavimo dokumentų, kraštovaizdžio planų, poveikio aplinkai vertinimo programų, ataskaitų, savivaldybės strateginio plano ir galimybių studijų, vadovaudamasis nacionaline darnaus vystymosi strategija;
derina teritorijų planavimo dokumentus su strateginiais planais, derina bendruosius, detaliuosius ir specialiuosius planus bei jų pakeitimus ar korektūras;
nagrinėja prašymus ištaisyti klaidas teritorijų planavimo dokumentuose;
planuoja teritorijų raidą, ruošia erdvines koncepcijas, bendradarbiaudamas su mokslo institucijomis ir kūrybinėmis sąjungomis;
nagrinėja pasiūlymus ir pritaria iniciatyvai dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo;
pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia Tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių projektus;
nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Tarybos narių, Administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus ir (ar) teikia konsultacijas dėl atsakymų rengimo pagal pareigybės kompetenciją;
rengia ir teikia ataskaitas, informaciją, statistinius ir kitus reikalingus duomenis institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenim; analizuoja skyriaus kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį ir kt.)

Darbdavys: Savivaldybės administracija

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): personalas@kazluruda.lt Tel. Nr. 8 343 68624

Iki kada priimami prašymai: 2024-04-26

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.):

⁕turėti architektūros arba kraštotvarkos krypties ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

⁕ turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties statybos, urbanistikos arba teritorijų planavimo srityje;

⁕ gebėti rinkti, sisteminti bei apibendrinti tarnybinei veiklai reikalingą informaciją ir ją panaudoti ruošiant išvadas bei savarankiškai planuoti, organizuoti savo tarnybinę veiklą;

⁕ išmanyti teisės aktų projektų rengimo techniką, pagrindinius principus ir Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti norminius bei individualius teisės aktus;

⁕ mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, ArcGIS programa, „AutoCad“ programa, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registru (TPDR).

Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti personalas@kazluruda.lt  iki 2024 m. balandžio 26 d. imtinai.

Telefonas pasiteirauti: 8 343 68 624

Atrankos forma – pokalbis

Mėnesinis darbo užmokestis: Pareiginės algos koeficientas – 1,04 (BD). Mėnesinis darbo užmokestis (bruto 1857 Eur; neto  1180 Eur) 

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius)(švietimo, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų poreikių užtikrinimo priežiūra ir kontrolė;0švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams ir šeimai stebėsena, analizavimas, vertinimas ir koordinavimas; sprendimų, užtikrinančių vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemones, įgyvendinimas;  atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui priskirtas  funkcijas).

Darbdavys: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): personalas@kazluruda.lt Tel. Nr. 8 343 68624

Iki kada priimami prašymai: 2024-04-26

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Konkursas paskelbtas Valstybės tarnybos portale 2024 m. balandžio 12 d. adresu http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html#p:2     (Skelbimo Nr.  58939).

Dokumentai teikiami elektroniniu būdu  per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt/   10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos (iki 2024-04-26 imtinai) Viešojo valdymo agentūros interneto svetainėje https://vva.lrv.lt/ , dokumentai priimami tik per sistemą.

Išsamesnė informacija teikiama: tel. 8 343 68624

Mėnesinis darbo užmokestis: Pareiginės algos koeficientas – 1,04 (BD);  galimas priedas priklausomai nuo turimo valstybės tarnautojo stažo Lietuvos valstybei; Mėnesinis darbo užmokestis (bruto nuo 1857 Eur; neto nuo 1180 Eur

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Teritorijų valytojo su spec. technika (-os) funkcijos:

 1. Specialios šaligatvių valymo technikos valdymas;
 2. laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų;
 3. užtikrinti, kad prižiūrimoje teritorijoje būtų tvarkinga ir švaru;
 4. vasaros periodu tvarkyti šienaujamas teritorijas ir žalius plotus;
 5. žiemos periodu nuo takų, aikštelių prie laiptinių nukasti sniegą, nukapoti susidariusį ledą ir esant reikalui pabarstyti smėliu;
 6. laikytis saugos ir sveikatos instrukcijų, gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų;
 7. surinktas šiukšles pilti į tam skirtus konteinerius ar nurodytose vietose
 8. naudoti įrankius ir priemones pagal paskirtį;

Darbdavys: UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Kristina Uldrikė info@krenergija.lt 8-602 75222

Iki kada priimami prašymai: Iki 2024 m. balandžio  30 d. 

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Mes tikimės, kad Jūs

Kokybiškai atliksite Jums pavestus darbus;

Teiksite pasiūlymus dėl aplinkos tvarkymo;

Vykdysite kitus tiesioginio vadovo nurodymus, susijusius su aplinkos tvarkymo ir priežiūros veikla.

PRIVALOMA: vairuotojo pažymėjimas B kategorija

Mėnesinis darbo užmokestis: Minimalioji mėnesinė alga (MMA) Bruto 924,- Neto 708,-

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Ekonomisto pavaduotojas (-ė) Pagrindinės funkcijos:

·Atlikti įmonės, jos padalinių kompleksinę ūkinės finansinės veiklos analizę, daryti išvadas ir teikti pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo įmonės vadovybei.

·Pajamų sąnaudų paskirstymas pagal veiklas.

·Reguliuojamų veiklų (šilumos gamybos, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo) ir kitų paslaugų kainų skaičiavimas. Kainų projektų rengimas ir teikimas Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai.

·Mėnesinių valstybės reguliuojamų kainų skaičiavimą.

·Kitų veiklų kainų skaičiavimas.

·Licencijuojamos veiklos  metinių ataskaitų ruošimas ir teikimas auditui. 

·Dalyvauti, rengiant įmonės valdymo struktūrą. Apskaičiuoti darbo užmokesčio fondą, darbuotojų skaičių. Paskirstyti darbo užmokesčio fondą reguliuojamoms ir nereguliuojamoms veikloms.

·Rengti ir pristatyti reikalaujamas ataskaitas nustatytais terminais finansų bei statistikos įstaigoms. Ataskaitinių duomenų susisteminimą ir pateikimą Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai.

·Duomenų kaupimas ir sisteminimas. Kitos susijusios pareigos.

Darbdavys: UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Kristina Uldrikė info@krenergija.lt tel. nr. 8 602 75222

Iki kada priimami prašymai: Iki 2024 m. balandžio 30 d. 

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Mes tikimės, kad Jūs

• Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

•  Specializacija – ekonomika.

• Profesinė patirtis – ne mažiau kaip 1 metai ekonomisto praktinio darbo.

• Kompiuterinis raštingumas – įgudęs vartotojas.

Bendrųjų gebėjimų kriterijai (išmanyti, mokėti ir gebėti taikyti):

1) Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus ekonominės, finansinės veiklos srityje;

2) Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimus, reglamentuojančius šilumos ir vandens sektorių;

3) ekonominės, finansinės apskaitos formas ir metodus įmonėje;

4) Mokėti dirbti kompiuteriu, įskaitant bent vieną buhalterinės apskaitos programą (patirtis dirbant su Labbis ir Mokesta privalumas). 

5) Savarankiškai priimti sprendimus.

Mėnesinis darbo užmokestis: Bruto nuo 1800 Eur Neto nuo 1150 Eur

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Transporto vadybininko funkcijos:

 • Nuolatinis bendravimas su vairuotojais jų kontrolė, įsiklausymas į jų problemas, geranoriškumas ir operatyvumas sprendžiant atsiradusias problemas;
 • Įmonės nuosavo transporto kontrolė (maršrutų planavimas, transporto judėjimo valdymas, kontrolė);
 • įmonės transporto priemonių parko techninės būklės priežiūra ir remonto darbų organizavimas;
 • ataskaitų ruošimas.
 • Autotransporto ir technikos kontrolinių degalų normų laikymosi, degalų pirkimo ir sunaudojimo kontrolė.
 • Autotransporto kelionės lapų apskaitos bei pildymo kontrolė.
 • Visų rūšių draudimų valdymas bei dalyvimas draudiminių įvykių tyrimo procese, atitinkamų dokumentų dėl padarytų žalų bendrovei draudiminių įvykių metu rengimas.
 • Transporto valdymo kontrolės sistemos valdymas.

Darbdavys: UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ 

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Kristina Uldrikė info@krenergija.lt tel. nr. 8 602 75222 

Iki kada priimami prašymai: Iki 2024 m. balandžio 30 d.  

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.):

 • Operatyviai sprendžiate iškilusias problemas;
 • Gebate planuoti savo darbus ir laiką;
 • Turite atsakingą požiūrį į darbą ir orientaciją į rezultatą;
 • Turite panašaus darbo patirties – min. 1 metai ;
 • Lanksčiai reaguojate į neplanuotas situacijas, nes įžvelgiate galimybes, o ne kliūtis ir siekiate užsibrėžtų tikslų.

Mėnesinis darbo užmokestis: Bruto nuo 1890,-Neto  nuo 1200,- Priedai už rezultatus

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Santechnikos sistemų ir įrenginių montuotojo  funkcijos:

Darbas įvairios paskirties objektuose;
Santechnikos įrangos/prietaisų, įrenginių, sistemų įrengimo ir montavimo darbai;
Profilaktinis įrenginių aptarnavimas, lauko inžinerinių tinklų, pastatų inžinerinių sistemų priežiūra ir remontas.

Darbdavys: UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas): Kristina Uldrikė info@krenergija.lt tel. nr. 8 602 75222

Iki kada priimami prašymai: Iki 2024 m. balandžio 30 d.

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Mes tikimės, kad Jūs

• Turite analogiško ar panašaus darbo patirtį santechnikos, inžinerinių sistemų/įrangos/įrenginių/prietaisų montavime;
Turite santechnikos srities profesinį išsilavinimą (privalumas);
Turite santechniko kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą (privalumas);
Privalumas vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
Esate atsakingas, darbštus, kruopštus, savarankiškas, gebate dirbti komandoje;

Įmonė siūlo

• įdomų ir atsakingą darbą bendrovėje;

• draugišką kolektyvą ir tobulėjimo galimybes;

• galimybę tiesiogiai prisidėti prie bendrovės veiklos efektyvumo gerinimo.

Mėnesinis darbo užmokestis: Bruto nuo 1071 Eur Neto nuo 782 Eur

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.): Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Kazlų Rūdos pradinės mokyklos psichologas (1 etatas). Funkcijos:

vertinti mokinio (vaiko) raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;  konsultuoti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, taip pat specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus;  teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams ugdymosi problemų sprendimo klausimais; kitos funkcijos, numatytos pareigybės aprašyme.

Neterminuota darbo sutartis. Pareigybės lygis – A1.

Darbdavys: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija, Atgimimo g. 1, 69415 Kazlų Rūda  

Atsakingas darbdavio asmuo(el. paštas, telefonas):

Dėl informacijos apie darbo vietą suteikimo: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Paškevičienė, tel. Nr. (8 343) 95 280

Dėl dokumentų priėmimo: Renida    Jankauskė, tel. Nr. (8 343) 68029, el. paštas: rastine@gimnazija.kazluruda.lm.lt.

Iki kada priimami prašymai: Norintys dalyvauti atrankoje asmenys turi pateikti prašymą dalyvauti atrankoje ir gyvenimo aprašymą iki 2024 m. gegužės 15 d. Pokalbiai su atrinktais kandidatais bus vykdomi nelaukiant termino prašymams pateikti pabaigos.  

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.): Kvalifikaciniai reikalavimai: turėti aukštąjį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų).

Papildomi reikalavimai: gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams (vaikams); gebėti bendradarbiauti su mokiniais (vaikais), jų tėvais (globėjais, rūpintojais),  mokytojais, kitais pedagogais ir specialistais bei dirbti su jais komandoje; gebėti naudotis kompiuteriu bei šiuolaikinėmis informacinių ir komunikacinių technologijų priemonėmis.

Mėnesinis darbo užmokestis: Darbo apmokėjimo koeficientas: 0,9981 – 1,3053  (BD).

Mėnesinis darbo užmokestis: bruto 1781,11 – 2329,31 Eur, neto 1141,27 – 1428,48 Eur.