Pradžia
lt
en

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

siūlo nuolatinį darbą (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį)

2023-03-24

Skelbiamas konkursas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms (PAGAL DARBO SUTARTĮ) užimti

Įstaigos pavadinimas – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija. Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos buveinė – Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda. Įstaigos kodas – 188777932.

Pareigos, kurioms skelbiamas konkursas – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas. Pareiginės algos koeficientas – 8,3 (BD). Darbo pobūdis: pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus; Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešųjų  pirkimų procedūras; teikia su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją viešuosius pirkimus kontroliuojančioms ir priežiūrą vykdančioms institucijoms, Administracijos vadovams; rengia ir teikia atitinkamoms institucijoms Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka numatytus skelbimus, ataskaitas bei kitus dokumentus; administruoja Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS) ir Administracijos viešųjų pirkimų sistemą (Eco Cost); remdamasis kitų rengėjų nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir duomenimis tikrina ir derina Savivaldybės institucijų sudaromų sutarčių projektus, teikia išvadas ir pastabas; rengia ir teikia atsakingam darbuotojui informaciją savivaldybės interneto svetainės skyriui „Viešieji pirkimai“; kaupia ir analizuoja informaciją apie Administracijos atliktus arba nutrauktus viešuosius pirkimus, apibendrina rezultatus bei padarytas klaidas, jų priežastis ir tobulina pirkimo dokumentus, procedūrų vykdymą, atliekant naujų viešųjų pirkimų procedūras, siekiant išvengti klaidų; tvarko Skyriaus ataskaitinę dokumentaciją ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją ir teikia ataskaitas kitoms institucijoms; pagal pareigybei priskirtą kompetenciją dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus; Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo teisės aktų nustatyta tvarka korupcijos prevencijos ir jos kontrolės procedūras ir kt.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
⁕ turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
⁕ būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais  pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

⁕ turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties viešųjų pirkimų srityje;

⁕ gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
⁕ gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo tarnybinę veiklą;
⁕  mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai dokumentus įstaigai teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:

http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html#p:2    

Pretendentai privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą  patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
4. užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-06-21 nutarimu Nr. 496, (aktuali redakcija) priedą (pridedama).

Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento (www.vtd.lt) ir Savivaldybės administracijos (www.kazluruda.lt) interneto svetainėse (iki 2023-04-07 įskaitytinai).  Konkursas paskelbtas 2023-03-24, skelbimo numeris 86677. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima Savivaldybės administracijos direktorius), terminas gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Informacija apie tai, kur galima gauti išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą: Personalo administravimo ir civilinės metrikacijos  skyrius (106 kab.), Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda. Telefonas pasiteirauti: (8 343) 68 624, el. paštas personalas@kazluruda.lt“.

Pareigybės aprašymas (PDF)