Pradžia
lt
en

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija ieško darbuotojo viešiesiems ryšiams

Pareiginės algos koeficientas  (6,4 BD).

  (Teikia viešąją informaciją visuomenei apie Administracijos veiklą; inicijuoja ir dalyvauja rengiant projektus, susijusius su informacijos sklaida, Savivaldybės įvaizdžio formavimu, bendradarbiavimu su kitomis institucijomis ir teikia informaciją visuomenei; rengia ir teikia informaciją apie Savivaldybės tarybos priimtus sprendimus, pranešimus, naujienas apie Savivaldybės veiklą, tarptautinį bendradarbiavimą, renginius, įvykius, pasiekimus ir kt. visuomenei aktualiais klausimais; atlieka ir kt. viešinimo veiksmus)

Reikalavimai:

• turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

• pageidautina turėti darbo patirties viešųjų ryšių srityje.

Gyvenimo aprašymus (CV), išsilavinimo dokumentų kopijas siųsti el. paštu personalas@kazluruda.lt   iki 2021 m. spalio 31 d. įskaitytinai.


Kazlų Rūdos savivaldybės administracija ieško teisininko

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija ieško Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialisto (teisininko).  Yra galimybė dirbti nuotoliniu būdu ar  dirbti nepilnu darbo krūviu. (Bus sudaroma terminuota darbo sutartis) Pareiginės algos koeficientas – 6,1 (BD),  darbo užmokestis gali didėti priklausomai nuo darbo rezultatų.

 (Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus; konsultuoja teisiniais klausimais, susijusiais su Savivaldybės institucijų įgyvendinamomis funkcijomis;

tikrina ir derina Savivaldybės institucijų sudaromų sutarčių projektus, teikia išvadas ir pastabas; Skyriaus vedėjo pavedimu organizuoja ir teikia valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą Savivaldybės gyventojams ir atlieka kitus, su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos organizavimu ir teikimu susijusius, veiksmus; atlieka Skyriaus vedėjo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus)

Reikalavimai:

⁕ turėti teisės krypties ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

⁕ išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldos ir jos institucijų, Savivaldybei pavaldžių įstaigų, įmonių, akcinių ar uždarųjų akcinių bendrovių veiklą, darbo santykius, civilinės teisės ir civilinio proceso, administracinės teisės ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

⁕ išmanyti teisės aktų projektų rengimo techniką, pagrindinius principus ir Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti norminius bei individualius teisės aktus.

Gyvenimo aprašymus (CV), išsilavinimo dokumentų kopijas siųsti el. paštu   personalas@kazluruda.lt.