Pradžia
lt
en

NVO ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas

Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų

finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas

Patvirtinta Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-165

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas (toliau tekste – Aprašas) reglamentuoja nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų (toliau tekste – Pareiškėjai) finansavimo ir projektų paraiškų pateikimo, svarstymo, vertinimo, projektų finansavimo ir atsiskaitymo už gautas lėšas tvarką.

2. Lėšos konkurso būdu skiriamos Pareiškėjų projektinei ir kitai veiklai finansuoti. Pretenduojant į lėšas, skiriamas konkurso būdu, pildoma nustatytos formos paraiška (Aprašo 5 priedas) arba laisvos formos prašymas (tik tais atvejais, kai tai yra numatyta konkrečioje programos priemonėje).

3. Lėšos projektams (toliau tekste – Projektas) ir veiklai įgyvendinti yra numatomos Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžete ir skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

4. Konkurso būdu Pareiškėjai finansuojami Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai (toliau tekste – Administracija) skelbiant Projektų konkursą (vienkartinės atrankos būdu, kai Projekto paraiškos priimamos vieną kartą nustatytu paraiškų priėmimo laikotarpiu iki nurodytos paskutinės paraiškų priėmimo dienos), arba teikiant nustatytos formos paraišką ar laisvos formos prašymą (tęstinės atrankos būdu, kai atranka atliekama nuolat, kol yra priemonei įgyvendinti skirtų lėšų).

5. Pareiškėjų Projektų paraiškų bei prašymų vertinimą vykdo Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta vertinimo komisija (toliau tekste – Komisija).

6. Kai Projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, paraišką dėl to paties projekto turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo.

7. Pareiškėjų, kurie praėjusiais metais neatsiskaitė Administracijai už gautas lėšas ar neįvykdė kitų sutartinių įsipareigojimų, arba nustačius, kad Pareiškėjas netinkamai ar nepagrįstai panaudojo gautas lėšas, prašymai ar paraiškos skirti finansavimą vienerius metus bus atmetami ir nesvarstomi.

8. Savivaldybės administracija informaciją apie kvietimus teikti prašymus arba dalyvauti Projektų paraiškų atrankos konkurse bei planuojamų kvietimų kalendorių skelbia savivaldybės interneto svetainėje www.kazluruda.lt.

II SKYRIUS. FINANSAVIMO PROGRAMOS

I SKIRSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS

9. Kazlų Rūdos savivaldybės biudžete yra 3 biudžeto lėšų programos, kuriose numatytas Pareiškėjų finansavimas:

9.1. Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa;

9.2. Ekonominio konkurencingumo, turizmo ir investicinio patrauklumo didinimo programa;

9.3. Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo rėmimo programa.

II SKIRSNIS. ŽINIŲ VISUOMENĖS, KULTŪRINIO IR SPORTINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMA

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų projektai

10. Programai teikiami Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų (toliau tekste – Programų) projektai kiekvienų metų II ketvirtį, atitinkantys sąlygas:

10.1. galimi Pareiškėjai: neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai;

10.2. lėšos skiriamos projektams, kurie:

10.2.1. skirti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi dalyvių kvalifikacijai ir (arba) kompetencijoms tobulinti,

10.2.2. apima ne mažiau kaip 48 kontaktinio darbo valandas (kontaktinio darbo valanda – 60 min.) ir ne daugiau kaip 240 kontaktinio darbo valandų,

10.2.3. minimalus besimokančiųjų skaičius grupėje – 15 asmenų,

10.2.4. atitinka vieną iš programos turinio ir siekiamų rezultatų sąlygų, nurodytų Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikoje;

10.3. Programos atrenkamos pagal kriterijus, nurodytus Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikoje;

10.4. Programos vykdytojas turi atitikti reikalavimus, nurodytus Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikoje;

10.5. gautomis lėšomis tinkamos finansuoti Programų vykdymo išlaidų kategorijos:

10.5.1. Programą administruojančio ir vykdančio personalo darbo užmokestis ir su darbo santykiais susiję darbdavio įsipareigojimai, apskaičiuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat administruojančio ir (ar) vykdančio personalo paslaugų įsigijimas (užsiimantys individualia veikla pagal pažymą ir kt.),

10.5.2. Programai vykdyti būtinų kanceliarinių prekių įsigijimas,

10.5.3. kitos Programos vykdymo ir organizavimo išlaidos, kurios atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytas mokymo lėšas – tiesiogiai švietimo procesui organizuoti būtinas lėšas;

10.6. lėšos negali būti numatytos ir naudojamos:

10.6.1. baldams, transporto priemonėms, medicininei įrangai ir kitam inventoriui įsigyti,

10.6.2. įsiskolinimams padengti ar investiciniams projektams finansuoti,

10.6.3. ilgalaikei patalpų nuomai ar išperkamajai nuomai, remontui, rekonstrukcijai ir statybai, patalpų eksploatacijai, darbo užmokesčiui, nesusijusiam su Programos vykdymu,

10.6.4. paraiškos ir programos parengimo išlaidoms padengti;

10.7. teikiami dokumentai:

10.7.1. užpildyta ir Pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašyta paraiška gauti lėšų Programai (Aprašo 1 priedas),

10.7.2. jeigu Programos įgyvendinime dalyvauja partneris, bendradarbiavimo arba jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties dėl konkursui teikiamos Programos vykdymo patvirtinta kopija,

10.7.3. Programos užsiėmimų grafikas (Aprašo 2 priedas);

10.8. Paraiškų vertinimas atliekamas pagal vertinimo anketą, vertinimą atliekant ne mažiau, kaip dviem Komisijos nariams, vertinant pagal Aprašo 3 priedą;

10.9. Projektui vykdyti skirtos lėšos naudojamos pagal lėšų naudojimo sutartį ir sąmatą, parengtą pagal Programos sąmatos B-1 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-206 „Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų“.

Jaunimo iniciatyvų projektai

11. Programai teikiami Jaunimo iniciatyvų projektai kiekvienų metų II ketvirtį, atitinkantys sąlygas:

11.1. galimi Pareiškėjai: ne pelno siekiantys juridiniai asmenys, kurie vykdo jaunimui skirtas veiklas, jaunimo organizacijos bei neformalios jaunimo grupės, kurios veikia Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje;

11.2. lėšos skiriamos projektams, kurie:

11.2.1. įvairiais būdais bei metodais kelia jaunų žmonių ir asmenų, dirbančių su jaunimu, kompetencijas, gebėjimus ir įgūdžius,

11.2.2. skatina jaunimo saviraišką, įsitraukimą į visuomeninę veiklą, suteikiant galimybę jauniems žmonėms išreikšti save ir įgyvendinti turimas tradicines ir novatoriškas idėjas,

11.2.3. stiprina socialinius įgūdžius, skatina savanorišką veiklą ir įvairias jaunimo iniciatyvas,

11.2.4. skatina jaunimo organizacijų, jaunų žmonių grupių bendradarbiavimą su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis, bendradarbiavimo tinklų kūrimą, sprendžiant jaunimui aktualius klausimus konkrečiose vietos bendruomenėse;

11.3. kitas Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo, paraiškų teikimo, atrankos, vertinimo, atsiskaitymo sąlygas reglamentuoja Aprašo I, III, IV ir V skyrių nuostatos.

Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimo ir socializacijos projektai

12. Programai teikiami Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimo ir socializacijos projektai kiekvienų metų II ketvirtį, atitinkantys šias sąlygas:

12.1. galimi Pareiškėjai: pelno nesiekiančios organizacijos, vykdančios veiklą Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje;

12.2. lėšos skiriamos projektams, kurie skirti:

12.2.1. gabių ir talentingų vaikų ugdymui,

12.2.2. pilietiniam ir tautiniam ugdymui,

12.2.3. vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimui,

12.2.4. vaikų mokymui plaukti,

12.2.5. vaikų ir jaunimo socializacijos projektams;

12.3. šio aprašo 12.2 punkte nurodytų sričių finansavimo tvarkos aprašus tvirtina Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius.

Kultūrinių tradicijų skatinimas

13. Kultūrinių tradicijų skatinimas vykdomas pagal sąlygas:

13.1. galimi Pareiškėjai: kultūros ir meno srityje veikiantys fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie vykdo veiklą Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje;

13.2. lėšos skiriamos konkurso būdu teikiant argumentuotą laisvos formos prašymą, lėšų poreikį įrodančią sąmatą, fiziniam asmeniui privaloma pridėti kūrybinės veiklos aprašymą;

13.3. lėšos skiriamos šioms veikloms:

13.3.1. propaguojančioms ir plėtojančioms etninę Lietuvos kultūrą, kultūros paveldą, kultūrinį savitumą ir kultūros tradicijas,

13.3.2. siekiant gauti apdovanojimą už einamųjų metų reikšmingus pasiekimus nacionaliniame ir tarptautiniuose konkursuose,

13.3.3 prisidedančioms prie Kazlų Rūdos vardo garsinimo šalyje ir pasaulyje, reprezentacijos,

13.3.4. pasirengti ir dalyvauti nacionaliniuose bei tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose, edukacinėse veiklose,

13.3.5. kūrybinių iniciatyvų skatinimui,

13.3.6. kitoms meninėms-kūrybinėms veikloms;

13.4. prašymai teikiami visus metus;

13.5. kitas kultūros ir meno srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų finansavimo, prašymų teikimo, atrankos, vertinimo, atsiskaitymo sąlygas reglamentuoja Aprašo I, III, IV ir V skyrių nuostatos.

Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektai

14. Programai teikiami Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektai kiekvienų metų II ketvirtį, atitinkantys sąlygas:

14.1. galimi Pareiškėjai: sporto srityje veikiantys fiziniai ir juridiniai asmenys;

14.2. konkurso būdu finansuojamos veiklos sritys:

14.2.1. pasirengti ir dalyvauti savivaldybės, regiono, šalies, tarptautiniuose renginiuose (čempionatai, pirmenybės, žaidynės ir kt.), šioms veikloms finansuoti skiriant 75 proc. visų sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektams skirtų lėšų, numatytų Savivaldybės biudžete,

14.2.2. pasirengti ir dalyvauti „Sportas visiems“, sveikatingumo, sveikos gyvensenos renginiuose, sporto šventėse bei akcijose, šioms veikloms finansuoti skiriant 10 proc. visų sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektams skirtų lėšų, numatytų Savivaldybės biudžete,

14.2.3. pasirengti ir dalyvauti individualių sporto šakų varžybose, šioms veikloms finansuoti skiriant 5 proc. visų sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektams skirtų lėšų, numatytų Savivaldybės biudžete;

14.3. ne konkurso būdu lėšos skiriamos už aukštus sportinius rezultatus pagal Aprašo 4 priedą, piniginiams prizams skiriant 10 proc. visų sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektams skirtų lėšų, numatytų Savivaldybės biudžete; finansavimas skiriamas visus metus;

14.4. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams kofinansavimas skiriamas pateikus laisvo formos prašymą ir dokumentus, įrodančius Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skiriamą finansavimą;

14.5. Finansuojamos išlaidos:

14.5.1. patalpų ir transporto nuoma,

14.5.2. sporto inventoriaus nuoma,

14.5.3. apranga,

14.5.4. inventorius ir įranga, jų priežiūra,

14.5.5. renginių organizavimo išlaidos (prizai, reklama ir kt.),

14.5.6. sportininkų, trenerių, teisėjų maitinimas (ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti prašomos sumos),

14.5.7. starto mokestis,

14.5.8. kelionės ir nakvynės išlaidos,

14.5.9. atlyginimo išlaidos (sportininkams, treneriams, teisėjams ir kt. Projekto vykdytojams);

14.6. kitas Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektų finansavimo, paraiškų teikimo, atrankos, vertinimo, atsiskaitymo sąlygas reglamentuoja Aprašo I, III, IV ir V skyrių nuostatos.

III SKIRSNIS. EKONOMINIO KONKURENCINGUMO, TURIZMO IR INVESTICINIO PATRAUKLUMO DIDINIMO PROGRAMA

Nevyriausybinių organizacijų stiprinimo projektai

15. Pareiškėjams lėšos konkurso būdu gali būti skiriamos:

15.1. NVO veiklos, narių solidarumo ir sutelktumo stiprinimo projektams;

15.2. iniciatyvoms, skirtoms viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų įrengimui);

15.3. NVO bendradarbiavimo stiprinimui su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis, plėtojant partnerystę, sprendžiant vietos bendruomenei aktualius klausimus, kuriant palankią aplinką bendruomeninei veiklai;

15.4. NVO veiklai, skatinančiai turizmo plėtojimą Kazlų Rūdos savivaldybėje;

15.5. NVO veiklai, susijusiai su kultūrinės ir meninės savimonės ugdymu, laisvalaikio užimtumo, jaunimo iniciatyvų ir savanoriškos veiklos skatinimu;

15.6. prekių ir (ar) paslaugų įsigijimui, kai prekės ir (ar) paslaugos yra būtinos Pareiškėjo veiklai, tenkinant viešuosius nevyriausybinės ar bendruomeninės organizacijos narių (gyventojų) poreikius ir šios išlaidos nėra finansuojamos iš kitų šaltinių. Pretenduojant į lėšas pagal šį papunktį, pildomas laisvos formos prašymas. Pagal Aprašo 15.6. papunktį finansuojamos sritys:

15.6.1. nekilnojamojo turto draudimo išlaidų kompensavimui,

15.6.2. projektams, dalyvaujant nacionalinio biudžeto, Europos Sąjungos ir kitose programose, skiriant privalomą Pareiškėjo prisidėjimo finansavimo procentą, pagal finansavimo sąlygų aprašus, nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų iki 3000,00 Eur prisidėjimui. Nuo 3000,00 Eur esant savivaldybės tarybos pritarimui,

15.6.3. prisidėjimui prie tradicinių renginių organizavimo ir dalyvavimui juose (prie tradicinių renginių gali būti priskiriama: Sausio 13 d., Vasario 16 d., Kovo 11 d. minėjimai, Joninės, Oninės, Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena, Šeimų šventė, Vasaros šventė ir pan.),

15.6.4. bendruomenių teritorijų viešųjų erdvių tvarkymo ir priežiūros veikloms;

15.7. dalyvavimas Pareiškėjų finansavimo programose einamaisiais metais (prioritetai – mažesnis teiktų paraiškų ir prašymų skaičius, mažesnis gautas finansavimas);

15.8. lėšos neskiriamos, jei Projekte numatyta veikla neatitinka steigimo dokumentuose numatytų NVO veiklų;

15.9. konkursas organizuojamas kiekvienais metais po Savivaldybės biudžeto patvirtinimo praėjusius ne vėliau kaip 10 d. d. ir galioja kol yra priemonei įgyvendinti skirtų lėšų, bet neilgiau kaip iki spalio 31 d.;

15.10. pateiktos paraiškos vertinamos ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

15.11. Aprašo 15.1-15.5 punktuose numatytiems projektams paraiškos gali būti teikiamos 1 kartą kalendoriniais metais;

15.12. kitas Nevyriausybinių organizacijų stiprinimo projektų finansavimo, paraiškų teikimo, atrankos, vertinimo, atsiskaitymo sąlygas reglamentuoja Aprašo I, III, IV ir V skyrių nuostatos.

IV SKIRSNIS. SOCIALINĖS PARAMOS PLĖTOJIMO IR VISUOMENĖS SVEIKATINIMO RĖMIMO PROGRAMA

Socialinės gerovės plėtros projektai

16. Programai teikiami Socialinės gerovės plėtros projektai, atitinkantys sąlygas:

16.1. galimi Pareiškėjai: savivaldybės teritorijoje veikiančios viešosios įstaigos, asociacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, kitos pelno nesiekiančios nevyriausybinės organizacijos bei kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) nurodytos edukacinės, socialinių įgūdžių ugdymo bei švietimo, užimtumo ir kt. socialinio pobūdžio veiklos;

16.2. Pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką kalendoriniais metais;

16.3. šioje Programoje dalyvaujantiems projektams lėšos skiriamos socialinės apsaugos sritims finansuoti:

16.3.1. vaikų dienos centrų veiklai užtikrinti,

16.3.2. socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų ir šeimų socialinės reabilitacijos ir integracijos priemonėms įgyvendinti,

16.3.3. smurto, savižudybių, priklausomybių ir prekybos žmonėmis prevencijai,

16.3.4. šeimoje ir bendruomenėje teikiamai pagalbai (vaikams, neįgaliems vaikams, neįgaliems suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms) plėtoti,

16.3.5. kitais atvejais (priemonėms, mažinančioms socialinę atskirtį ir skurdą, didinančioms integraciją į bendruomenę);

16.4. Projektų tikslinė dalyvių grupė – tik Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojai;

16.5. kitas Socialinės gerovės plėtros projektų finansavimo, paraiškų teikimo, atrankos, vertinimo, atsiskaitymo sąlygas reglamentuoja Aprašo I, III, IV ir V skyrių nuostatos.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai

17. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinti projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektai

18. Programai teikiami Visuomenės sveikatos rėmimo projektai, atitinkantys sąlygas:

18.1. galimi Pareiškėjai: pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, vykdantys veiklą Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje;

18.2. Programos priemonių ir lėšų naudojimo prioritetines sritis, atsižvelgdama į Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitoje pateikiamas išvadas ir esamas problemas Kazlų Rūdos savivaldybėje, nustato Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba Prioritetinių priemonių sritys atitinka Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964 „Dėl Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programos patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programos kryptis ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklą.

18.3. kvietimas teikti paraiškas skelbiamas I pusmetyje. Likus nepanaudotų lėšų ar gavus papildomą finansavimą, gali būti skelbiamas papildomas kvietimas paraiškoms teikti;

18.4. Pareiškėjas gali gauti finansavimą du kartus kalendoriniais metais;

18.5. Programos finansavimo šaltiniai:

18.5.1. savivaldybės biudžeto asignavimai,

18.5.2. 20 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų,

18.5.3. savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos,

18.5.4. kitos teisėtai įgytos lėšos;

18.6. Programos lėšomis remiamos šios visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos:

18.6.1. sveikatos stiprinimas:

18.6.1.1. informacijos apie sveikatą teikimas,

18.6.1.2. konsultavimas,

18.6.1.3. mokymas,

18.6.1.4. sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas;

18.6.2. visuomenės sveikatos sauga:

18.6.2.1. sauga nuo neigiamo aplinkos poveikio,

18.6.2.2. sauga nuo užkrečiamųjų ligų;

18.6.3. ligų profilaktika:

18.6.3.1. informacijos teikimas gyventojams apie elgsenos ir medicininius sveikatos rizikos veiksnius,

18.6.3.2. konsultacijos ir kitos priemonės, siekiant sumažinti minėtų rizikos veiksnių paplitimą tiek individo, tiek bendruomenės lygmenyse;

18.6.4. aplinkos veiksnių stebėsena;

18.7. Remiamos šios visuomenės sveikatos poveikio sritys:

18.7.1. alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija,

18.7.2. užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė,

18.7.3. aplinkos sveikata (triukšmo prevencija, geriamojo vandens, maudyklų vandens stebėsena ir kt.),

18.7.4. burnos higiena ir sveikata,

18.7.5. sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija,

18.7.6. fizinio aktyvumo skatinimas,

18.7.7. lytinė sveikata,

18.7.8. nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija (tarp jų ir pirmosios pagalbos teikimas),

18.7.9. psichikos sveikatos stiprinimas, savižudybių ir smurto prevencija,

18.7.10. visuomenės sveikatos stebėsena,

18.7.11. kitos visuomenės sveikatos poveikio sritys, nenurodytos 18.7.1 – 18.7.10 papunkčiuose;

18.8. Programos lėšomis neremiamos visuomenės sveikatos priežiūrai nepriskirtinos paslaugos:

18.8.1. asmens sveikatos priežiūros paslaugos, finansuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis,

18.8.2. socialinių paslaugų katalogo paslaugos,

18.8.3. su visuomenės sveikata nesusijusios laisvalaikio veiklos,

18.8.4. medicinos įrangos įsigijimas,

18.8.5. kitos veikloms įgyvendinti nebūtinos prekės,

18.8.6. patalpų remonto, statybos, rekonstrukcijos darbai ir ilgalaikio turto įsigijimas,

18.8.7. atlyginimams ir komandiruotpinigiams,

18.8.8. Pareiškėjo įsiskolinimams;

18.9. jei Pareiškėjas per 30 darbo dienų nuo sutarties užregistravimo dienos nepasirašo sutarties, laikoma, kad Pareiškėjas nepajėgus vykdyti pateikto Projekto ir finansavimas neskiriamas;

18.10. kitas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo, paraiškų teikimo, atrankos, vertinimo, atsiskaitymo sąlygas reglamentuoja Aprašo I, III, IV ir V skyrių nuostatos.

III SKYRIUS. PARAIŠKŲ TURINIO REIKALAVIMAI IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

19. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu (vardas, pavardė ir pareigos), bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką savivaldybės administracijai, jos negalima taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva. Projektai aprašomi užpildant nustatytos formos paraišką (Aprašo 5 priedas).

20. Paraiškoje nurodoma:

20.1. informacija apie Pareiškėją (Pareiškėjo teisinė forma; juridinio asmens kodas; pareiškėjo vadovas; kontaktinis asmuo / projekto vadovas; banko sąskaitos numeris ir banko pavadinimas);

20.2. informacija apie Projektą (projekto pavadinimas; projektui įgyvendinti prašoma suma (eurais); projekto įgyvendinimo trukmė; projekto vykdymo vieta; projekto partneriai, jei pareiškėjas jų turi, jų kontaktiniai duomenys);

20.3. Projekto aprašymas (esamos padėties aprašymas, projekto tikslas ir uždaviniai, trumpas projekto aprašymas, tikslinė projekto grupė ir projekto dalyviai, laukiami rezultatai ir nauda įgyvendinus projektą);

20.4. Projekto veiklų įgyvendinimo planas, kuriame turi būti nurodytas projekto veiklos pavadinimas, jos vykdytojas (-ai), projekto veiklos įgyvendinimo pradžia, pabaiga, aprašymas (veiklos metodai, planuojamas dalyvių / savanorių skaičius), kokybiniai ir kiekybiniai vertinimo rodikliai);

20.5. detali Projekto įgyvendinimo sąmata (toliau tekste – Sąmata), nurodant lėšų šaltinius ir kiek lėšų prašoma iš savivaldybės biudžeto asignavimų;

20.6. Projekto sklaida ir viešinimas;

20.7. Projekto veiklų tęstinumas;

20.8. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai įgyvendinti planuojamą Projektą bei kiti Projekto įgyvendinimą užtikrinsiantys ištekliai;

20.9. pridedamų dokumentų sąrašas.

21. Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų) kopijas:

21.1. jei Pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

21.2. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz.: gyvenimo aprašymo, įgyvendintų projektų sąrašas);

21.3. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti. Pavyzdžiui: sąmatą pagrindžiantys dokumentai, komerciniai pasiūlymai, tiekėjų apklausos formos ir pan.

22. Pareiškėjai, rengdami Projektus, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurias pagal kompetenciją teikia atsakingas darbuotojas, kurio kontaktiniai duomenys nurodomi skelbime. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo dienos.

23. Projektų atrankos konkursas skelbiamas viešai savivaldybės interneto svetainėje. Skelbime nurodoma:

23.1. projektų paraiškų priėmimo laikotarpis;

23.2. adresas, kuriuo turi būti pateiktos paraiškos, ir paraiškų pateikimo formatas;

23.3. atsakingas savivaldybės darbuotojas (toliau tekste – atsakingas darbuotojas) (pareigos, vardas ir pavardė), teikiantis konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais, jo telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir laikas pasiteirauti;

23.4. Projekto paraiškos forma ir kita su paraiškos pildymu susijusi informacija;

23.5. finansuotinos veiklos;

23.6. dokumentai, kuriuos reikia pateikti (priedai);

23.7. konkursui numatyta skirti savivaldybės biudžeto (toliau – biudžetas) lėšų suma;

23.8. kita reikalinga informacija.

24. Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo nustatytos formos finansinės paramos sutarties pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 10 d.

IV SKYRIUS. PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

25. Pareiškėjų projektų paraiškas nagrinėja ir vertina Komisija, patvirtinta Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu. Komisija sudaroma iš Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos, švietimo, kultūros įstaigų, jaunimo reikalų organizacijų deleguotų atstovų. Tuo pačiu Sprendimu paskiriami Komisijos pirmininkas, Komisijos pirmininko pavaduotojas ir sekretorius. Komisijos darbui pirmininkauja Komisijos pirmininkas. Jeigu jo nėra, Komisijos pirmininko funkcijas atlieka Komisijos pirmininko pavaduotojas.

26. Komisija sudaro konkursą laimėjusių pareiškėjų sąrašą, nurodydama kiekvienam pareiškėjui skiriamą lėšų sumą.

27. Bendrieji projektų vertinimo kriterijai:

27.1. Projekto paraiškos ir dokumentų atitiktis Apraše nustatytiems reikalavimams;

27.2. Projekto atitiktis remiamoms veikloms;

27.3. Projekto tikslinės grupės pagrindimas (laukiamų rezultatų poveikis tikslinei grupei);

27.4. Projekto sąmatos pagrįstumas ir realumas (sąmatos išlaidos yra būtinos projektui įgyvendinti, atitinkančios rinkos kainas, sąmata, pagrįsta komerciniais pasiūlymais arba kitais kainą pagrindžiančiais dokumentais);

27.5. Projekto papildomas finansavimas iš kitų šaltinių;

27.6. Projekto partneriai (yra numatytas bent vienas partneris, aiškiai apibrėžtos jo funkcijos projekte, pridėti bendradarbiavimą įrodantys dokumentai).

28. Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Komisijos narių.

29. Sprendimai dėl Projektui skiriamos finansuoti sumos priimami balsuojant posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasidalinus po lygiai – sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas.

30. Paraiška atmetama nevertinant, jeigu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai, neatitinka konkurso reikalavimų, taip pat jeigu Pareiškėjai nepateikė lėšų panaudojimo ataskaitos, jeigu buvo gavę finansavimą iš Savivaldybės biudžeto praėjusiais metais.

31. Komisija, patikrinusi paraišką, gali prašyti Pareiškėjo per nustatytą terminą (iki 5 darbo dienų) patikslinti pateiktą informaciją ir dokumentus. Jeigu Pareiškėjas per nustatytą terminą pateiktos informacijos ir dokumentų nepatikslina – paraiška atmetama.

32. Komisijos narys turi teisę dėl projekto finansavimo pareikšti atskirąją nuomonę, kuri pridedama prie protokolo.

33. Komisija Savivaldybės administracijos direktoriui pateikia rekomendaciją dėl projektų finansavimo.

34. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos vertinimą, priima sprendimą dėl lėšų skyrimo ir pasirašo savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (Aprašo 8 priedas) su Pareiškėju, išskyrus Savivaldybės biudžetines įstaigas. Jei Pareiškėjui buvo skirtas dalinis finansavimas, t. y. Savivaldybės administracijos direktoriaus skirta suma yra mažesnė, negu Pareiškėjas nurodė Paraiškoje, Pareiškėjas, pasirašydamas finansavimo sutartį su Savivaldybės administracija, turi teisę keisti savo Projekto veiklos apimčių įsipareigojimus, bet neturi teisės keisti Paraiškoje aprašytos veiklos turinio ir tikslų.

V SKYRIUS. PROJEKTŲ FINANSAVIMAS, ATSISKAITYMAS IR KONTROLĖ

35. Projektų finansavimo tikslas – suteikti Savivaldybėje veikiančioms NVO bei kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims platesnes galimybes tenkinti įvairiapusius poreikius, stiprinti ir paremti aktyvias Savivaldybėje veikiančias NVO, skatinti jų veiklos tęstinumą.

36. Projektams lėšos skiriamos iš Savivaldybės biudžeto. Tinkamos Projekto išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su Projekte numatytomis veiklomis ir būtinos projektui vykdyti, pagrįstos projekto įgyvendinimo eiga ir planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu.

37. Gautas lėšas Pareiškėjai gali naudoti tik Projekte numatytai veiklai finansuoti. Jos negali būti perkeltos į kitus biudžetinius metus.

38. Pareiškėjai, įvykdę projektą ir panaudoję skirtas lėšas, Savivaldybės administracijos programų koordinatoriams pateikia Projekto vykdymo (Aprašo 7 priedas) ir išlaidų (Aprašo 6 priedas) ataskaitas ir papildomus dokumentus, numatytus biudžeto lėšų naudojimo sutartyje, taip pat nuosavą indėlį patvirtinančius dokumentus.

39. Programų koordinatoriai, po ataskaitų pateikimo atlieka administracinę patikrą bei perduoda Buhalterinės apskaitos skyriui.

40. Komisija ir programų koordinatoriai Pareiškėjams teikia visą reikalingą dalykinę ir metodinę pagalbą, susijusią su projekto įgyvendinimu.

41. Administracijos direktorius įsakymu, atsižvelgdamas į Komisijos rekomendacijas, skiria lėšas ir pasirašo biudžeto lėšų naudojimo sutartis.

42. Jeigu Savivaldybės administracijos direktorius skiria kitą lėšų sumą, nei rekomendavo Komisija – jis turi raštu Komisijai pateikti savo sprendimo priežastis.

43. Lėšas Pareiškėjui perveda Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

44. Už tikslingą lėšų panaudojimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako Projektą vykdančio Pareiškėjo vadovas.

45. Išaiškėjus, kad lėšos buvo panaudotos ne pagal paskirtį, Pareiškėjas privalo lėšas grąžinti į Savivaldybės biudžetą.

46. Pareiškėjai, gavę finansavimą, privalo viešinti informaciją apie įgyvendintą projektą ir atliktus darbus (žiniasklaidos priemonėse, leidiniuose, susitikimuose su visuomene, spaudos konferencijose ir kt.), pristatyti Kazlų Rūdos savivaldybę kaip projektą finansavusią ar iš dalies finansavusią instituciją, nurodant logotipą ir pavadinimą. Viešinant projektą privaloma nepažeisti viešosios tvarkos, laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos.

47. Ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

48. Lėšų panaudojimo kontrolė vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

49. Aprašo įgyvendinimo kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos direktorius.

50. Aprašas keičiamas, pildomas ar pripažįstamas netekusiu galios Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu.

 

PRIEDAI

Pavadinimas Pavadinimas
1 priedas. Paraiška gauti lėšų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programai

2 priedas. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ar tęstinio mokymosi programos

3 priedas. Paraiškos vertinimas 4 priedas. Kazlų Rūdos savivaldybės sportininkų, pasiekusių aukštų sportinių rezultatų piniginių prizų dydžiai
5 priedas. 

Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto paraiška

6 priedas. Biudžeto lėšų panaudojimo ataskaita
7 priedas. Projekto įgyvendinimo ataskaita 8 priedas. Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų  projektų vertinimo lentelė