Pradžia
lt
en

NVO ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas

Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų

finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas

Patvirtinta Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. TS-230

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.                Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas (toliau tekste – Aprašas) reglamentuoja nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų (toliau tekste – Pareiškėjai) finansavimo ir projektų paraiškų pateikimo, svarstymo, vertinimo, projektų finansavimo ir atsiskaitymo už gautas lėšas tvarką.

2.                Lėšos skiriamos konkurso ir ne konkurso būdu. Lėšos ne konkurso būdu skiriamos veiklos išlaidoms padengti ir iš kitų finansavimo šaltinių įgyvendinamiems projektams iš dalies finansuoti. Pretenduojant į lėšas, skiriamas ne konkurso būdu, teikiamas laisvos formos prašymas ir pagal poreikį papildomi dokumentai. Lėšos konkurso būdu skiriamos Pareiškėjų projektinei veiklai finansuoti. Pretenduojant į lėšas, skiriamas konkurso būdu, pildoma nustatytos formos paraiška.

3.                Lėšos projektams (toliau tekste – Projektas) ir veiklai įgyvendinti yra numatomos Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžete ir skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

4.                Konkurso būdu Pareiškėjai finansuojami Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai (toliau tekste – Administracija) skelbiant Projektų konkursą. Lėšos ne konkurso būdu gali būti skiriamos Projektams iš dalies finansuoti, dalyvaujant nacionalinio biudžeto, Europos Sąjungos ir kitose programose, taip pat kitoms Pareiškėjų vykdomoms veikloms.

5.                Pareiškėjų Projektų paraiškų vertinimą vykdo Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta vertinimo komisija (toliau tekste – Komisija).

6.                Kai Projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, paraišką dėl to paties projekto turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo.

7.                Pareiškėjai, neatsiskaitę Savivaldybės administracijai už gautas lėšas ar neįvykdę kitų sutartinių įsipareigojimų, neturi teisės dalyvauti  Projektų paraiškų konkurse.

8.                Savivaldybės administracija informaciją apie kvietimus dalyvauti Projektų paraiškų atrankoje skelbia savivaldybės interneto svetainėje www.kazluruda.lt.

II SKYRIUS. FINANSAVIMO PROGRAMOS

I SKIRSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS

9.              Kazlų Rūdos savivaldybės biudžete yra 3 biudžeto lėšų programos, kuriose numatytas nevyriausybinių organizacijų bei kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimas:

9.1.           Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa;

9.2.           Ekonominio konkurencingumo didinimo programa;

9.3.           Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo rėmimo programa.

II SKIRSNIS. ŽINIŲ VISUOMENĖS, KULTŪRINIO IR SPORTINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMA

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų  projektai

10.          Programai teikiami Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų (toliau tekste – Programų) projektai, atitinkantys sąlygas:

10.1.       galimi Pareiškėjai: neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai;

10.2.       lėšos skiriamos projektams, kurie:

10.2.1.  skirti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi dalyvių kvalifikacijai ir (arba) kompetencijoms tobulinti;

10.2.2.  apima ne mažiau kaip 48 kontaktinio darbo valandas (kontaktinio darbo valanda – 60 min.) ir ne daugiau kaip 240 kontaktinio darbo valandų,

10.2.3.  minimalus besimokančiųjų skaičius grupėje – 15 asmenų,

10.2.4.  atitinka vieną iš programos turinio ir siekiamų rezultatų sąlygų, nurodytų Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikoje;

10.3.       Programos atrenkamos pagal kriterijus, nurodytus Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikoje;

10.4.       Programos vykdytojas turi atitikti reikalavimus, nurodytus Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikoje;

10.5.       gautomis lėšomis tinkamos finansuoti Programų vykdymo išlaidų kategorijos:

10.5.1.  Programą administruojančio ir vykdančio personalo darbo užmokestis ir su darbo santykiais susiję darbdavio įsipareigojimai, apskaičiuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat administruojančio ir (ar) vykdančio personalo paslaugų įsigijimas (užsiimantys individualia veikla pagal pažymą ir kt.),

10.5.2.  Programai vykdyti būtinų kanceliarinių prekių įsigijimas,

10.5.3.  kitos Programos vykdymo ir organizavimo išlaidos, kurios atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytas mokymo lėšas – tiesiogiai švietimo procesui organizuoti būtinas lėšas;

10.6.     lėšos negali būti numatytos ir naudojamos:

10.6.1.  baldams, transporto priemonėms, medicininei įrangai ir kitam inventoriui įsigyti,

10.6.2.  įsiskolinimams padengti ar investiciniams projektams finansuoti,

10.6.3.  ilgalaikei patalpų nuomai ar išperkamajai nuomai, remontui, rekonstrukcijai ir statybai, patalpų eksploatacijai, darbo užmokesčiui, nesusijusiam su Programos vykdymu,

10.6.4.  paraiškos ir programos parengimo išlaidoms padengti;

10.7.     teikiami dokumentai:

10.7.1.  užpildyta ir Pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašyta ir užantspauduota paraiška gauti lėšų Programai (Aprašo 1 priedas),

10.7.2.  Pareiškėjo įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija,

10.7.3.  jeigu Programos įgyvendinime dalyvauja partneris, teikiama partnerio įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija ir bendradarbiavimo arba jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties dėl konkursui teikiamos Programos vykdymo patvirtinta kopija,

10.7.4.  Programos užsiėmimų grafikas (Aprašo 2 priedas);

10.8.     Paraiškos teikiamos iki einamųjų metų balandžio 15 dienos;

10.9.     Paraiškų vertinimas atliekamas pagal vertinimo anketą (Aprašo 3 priedas);

10.10.    Projektui vykdyti skirtos lėšos naudojamos pagal lėšų naudojimo sutartį ir sąmatą, parengtą pagal Programos sąmatos B-1 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-206 „Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų“.

Jaunimo iniciatyvų projektai

11.        Programai teikiami Jaunimo iniciatyvų projektai, atitinkantys sąlygas:

11.1.     galimi pareiškėjai: ne pelno siekiantys juridiniai asmenys, kurie vykdo jaunimui skirtas veiklas, jaunimo organizacijos bei neformalios jaunimo grupės, kurios veikia Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje;

11.2.     lėšos skiriamos projektams, kurie:

11.2.1.  įvairiais būdais bei metodais kelia jaunų, aktyvių žmonių ir asmenų, dirbančių su jaunimu, kompetencijas, gebėjimus ir įgūdžius,

11.2.2.  skatina jaunimo saviraišką, įsitraukimą į visuomeninę veiklą, suteikiant galimybę jauniems žmonėms išreikšti save ir įgyvendinti turimas tradicines ir novatoriškas idėjas,

11.2.3.  stiprinti socialinius įgūdžius, skatinti savanorišką veiklą ir įvairias jaunimo iniciatyvas,

11.2.4.  skatinti jaunimo organizacijų, jaunų žmonių grupių bendradarbiavimą su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis, bendradarbiavimo tinklų kūrimą, sprendžiant jaunimui aktualius klausimus konkrečiose vietos bendruomenėse;

11.3.     kitas Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo, paraiškų teikimo, atrankos, vertinimo, atsiskaitymo sąlygas reglamentuoja Aprašo I, III, IV ir V skyrių nuostatos.

11.4.     kvietimai teikti paraiškas skelbiami II ketvirtyje. Likus nepanaudotų lėšų, papildomi kvietimai skelbiami III ketvirtyje.

Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimo ir socializacijos projektai

12.        Programai teikiami Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimo ir socializacijos projektai, atitinkantys šias sąlygas:

12.1.     galimi pareiškėjai: pelno nesiekiančios organizacijos, vykdančios veiklą Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje;

12.2.     lėšos skiriamos projektams, kurie skirti:

12.2.1.  gabių ir talentingų vaikų ugdymui,

12.2.2.  pilietiniam ir tautiniam ugdymui,

12.2.3.  vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimui,

12.2.4.  vaikų mokymui plaukti;

12.3.     šio aprašo 12.2. punkte nurodytų sričių finansavimo tvarkos aprašus tvirtina Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius.

Kultūrinių tradicijų skatinimas

13.        Kultūrinių tradicijų skatinimas vykdomas pagal sąlygas:

13.1.     galimi pareiškėjai: kultūros srityje veikiantys juridiniai asmenys, kurie vykdo veiklą Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje;

13.2.     lėšos skiriamos ne konkurso būdu teikiant laisvos formos prašymą bei pateikiant lėšų poreikį įrodančią sąmatą;

13.3.     lėšos skiriamos veikloms, propaguojančioms ir plėtojančioms etninę Lietuvos kultūrą, kultūros paveldą, savivaldybės kultūrinį savitumą ir kultūros tradicijas;

13.4.     Prašymai teikiami visus metus.

Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektai

14.        Programai teikiami Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektai, atitinkantys sąlygas:

14.1.     galimi pareiškėjai: sporto srityje veikiantys fiziniai ir juridiniai asmenys;

14.2.     konkurso būdu finansuojamos veiklos sritys:

14.2.1.  pasirengti ir dalyvauti savivaldybės, regiono, šalies, tarptautiniuose renginiuose (čempionatai, pirmenybės, žaidynės ir kt.), šioms veikloms finansuoti skiriant 75 proc. visų sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektams skirtų lėšų, numatytų Savivaldybės biudžete,

14.2.2.  pasirengti ir dalyvauti „Sportas visiems“, sveikatingumo, sveikos gyvensenos renginiuose, sporto šventėse bei akcijose, šioms veikloms finansuoti skiriant 10 proc. visų sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektams skirtų lėšų, numatytų Savivaldybės biudžete,

14.2.3.  pasirengti ir dalyvauti individualių sporto šakų varžybose, šioms veikloms finansuoti skiriant 5 proc. visų sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektams skirtų lėšų, numatytų Savivaldybės biudžete;

14.3.     kvietimai teikti paraiškas konkurso būdu finansuojamoms veikloms skelbiami I ketvirtyje. Likus nepanaudotų lėšų, papildomi kvietimai skelbiami II ir III ketvirčiuose;

14.4.    ne konkurso būdu lėšos skiriamos už aukštus sportinius rezultatus pagal Aprašo 4 priedą, piniginiams prizams skiriant 10 proc. visų sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektams skirtų lėšų, numatytų Savivaldybės biudžete; finansavimas skiriamas visus metus;

14.5.    neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams kofinansavimas skiriamas pateikus laisvo formos prašymą ir dokumentus, įrodančius Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skiriamą finansavimą;

14.6.    Finansuojamos išlaidos:

14.6.1.  patalpų ir transporto nuoma,

14.6.2.  sporto inventoriaus nuoma,

14.6.3.  apranga,

14.6.4.  inventorius ir įranga, jų priežiūra,

14.6.5.  renginių organizavimo išlaidos (prizai, reklama ir kt.),

14.6.6.  sportininkų, trenerių, teisėjų maitinimas (ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti prašomos sumos),

14.6.7.  starto mokestis,

14.6.8.  kelionės ir nakvynės išlaidos,

14.6.9.  atlyginimo išlaidos (sportininkams, treneriams, teisėjams ir kt. Projekto vykdytojams);

14.7.     kitas Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektų finansavimo, paraiškų teikimo, atrankos, vertinimo, atsiskaitymo sąlygas reglamentuoja Aprašo I, III, IV ir V skyrių nuostatos.

III SKIRSNIS. EKONOMINIO KONKURENCINGUMO DIDINIMO PROGRAMA

Nevyriausybinių organizacijų stiprinimo projektai

15.         Programai teikiami Nevyriausybinių organizacijų stiprinimo projektai, atitinkantys sąlygas:

15.1.      galimi pareiškėjai: NVO, veikiančios Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje;

15.2.      konkurso būdu lėšos skiriamos šioms veikloms finansuoti:

15.2.1.  NVO veiklos, narių solidarumo ir sutelktumo stiprinimo projektams,

15.2.2.  akcijoms ir iniciatyvoms, skirtoms viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas),

15.2.3.  NVO bendradarbiavimo stiprinimui su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis, plėtojant partnerystę, sprendžiant vietos bendruomenei aktualius klausimus, kuriant palankią aplinką bendruomeninei veiklai,

15.2.4.  NVO veiklai, skatinančiai turizmo plėtojimą Kazlų Rūdos savivaldybėje,

15.2.5.  NVO veiklai susijusiai su kultūrinės ir meninės savimonės ugdymu, laisvalaikio užimtumo, jaunimo iniciatyvų ir savanoriškos veiklos skatinimu;

15.3.     ne konkurso būdu (teikiant laisvos formos prašymą), lėšos skiriamos:

15.3.1.  nevyriausybinių organizacijų registravimo išlaidoms padengti (100 proc.),

15.3.2.  draudimų išlaidoms kompensuoti: ES įgyvendintų projektų draudimo išlaidoms, turto draudimo išlaidoms (100 proc.),

15.3.3.  projektams kofinansuoti dalyvaujant ES paramos fondų projektuose (iki 30 proc. bendros projekto vertės, esant savivaldybės Tarybos pritarimui),

15.3.4.  NVO materialinės bazės stiprinimui,

15.3.5.  patalpų remontui ir (ar) įrengimui,

15.3.6.  kitiems NVO veiklos projektams ir kitai veiklai pagal šių organizacijų prašymus;

15.4.     Lėšos neskiriamos:  

15.4.1.  jei Projekte numatyta veikla neatitinka steigimo dokumentuose numatytų NVO veiklų,

15.4.2.  jei Projektas vykdomas ne Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje,

15.4.3.  pastatams rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti,

15.4.4.  dirbančiųjų atlyginimams;

15.5.     maksimalią vieno projekto finansavimo sumą kiekvienais metais protokoliniu sprendimu prieš paskelbiant kvietimą teikti projektines paraiškas, nustato NVO projektų vertinimo Komisija, atsižvelgdama į tų metų biudžeto galimybes;

15.6.    laisvos formos prašymai dėl ne konkurso būdu skiriamo finansavimo gali būti teikiami visus metus, tačiau svarstomi ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį;

15.7.    kvietimai teikti paraiškas skelbiami ne mažiau kaip du kartus per metus;

15.8.    kitas Nevyriausybinių organizacijų stiprinimo projektų finansavimo, paraiškų teikimo, atrankos, vertinimo, atsiskaitymo sąlygas reglamentuoja Aprašo I, III, IV ir V skyrių nuostatos.

IV SKIRSNIS. SOCIALINĖS PARAMOS PLĖTOJIMO IR VISUOMENĖS SVEIKATINIMO RĖMIMO PROGRAMA

Socialinės gerovės plėtros projektai

16.       Programai teikiami Socialinės gerovės plėtros projektai, atitinkantys sąlygas:

16.1.    galimi Pareiškėjai: savivaldybės teritorijoje veikiančios viešosios įstaigos, asociacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, kitos pelno nesiekiančios nevyriausybinės organizacijos bei kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) nurodytos edukacinės, socialinių įgūdžių ugdymo bei švietimo, užimtumo ir kt. socialinio pobūdžio veiklos;

16.2.    Pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką kalendoriniais metais;

16.3.    šioje Programoje dalyvaujantiems projektams lėšos skiriamos socialinės apsaugos sritims finansuoti:

16.3.1.  vaikų dienos centrų veiklai užtikrinti,

16.3.2.  socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų ir šeimų socialinės reabilitacijos ir integracijos priemonėms įgyvendinti,

16.3.3.  smurto, savižudybių, priklausomybių ir prekybos žmonėmis prevencijai,

16.3.4.  šeimoje ir bendruomenėje teikiamai pagalbai (vaikams, neįgaliems vaikams, neįgaliems suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms) plėtoti,

16.3.5.  kitais atvejais (priemonėms, mažinančioms socialinę atskirtį ir skurdą, didinančioms integraciją į bendruomenę);

16.4.     Projektų tikslinė dalyvių grupė – tik Kazlų Rūdos  savivaldybės gyventojai;

16.5.     Paraiškų teikimo terminas – I ketvirtis. Likus nepanaudotų lėšų, papildomi kvietimai skelbiami II ir III ketvirčiuose.

16.6.     kitas Socialinės gerovės plėtros projektų finansavimo, paraiškų teikimo, atrankos, vertinimo, atsiskaitymo sąlygas reglamentuoja Aprašo I, III, IV ir V skyrių nuostatos.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai

17.        Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinti projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektai

18.         Programai teikiami Visuomenės sveikatos rėmimo projektai, atitinkantys sąlygas:

18.1.      galimi pareiškėjai: pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, vykdantys veiklą Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje.

18.2.      Programos lėšų naudojimo prioritetus ir paraiškų teikimo terminus nustato Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba, atsižvelgdama į Lietuvos sveikatos programos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programos ir nutarimų šiais klausimais nuostatas, savivaldybės gyventojų poreikius (sergamumą, mirtingumą, nedarbingumą ir kt.);

18.3.     Programos finansavimo šaltiniai:

18.3.1.  Savivaldybės biudžeto asignavimai,

18.3.2.  20 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų,

18.3.3.  savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos,

18.3.4.  kitos teisėtai įgytos lėšos;

18.4.     finansuojamos veiklos:

18.4.1.  sveikos gyvensenos skatinimas (alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija, sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas),

18.4.2.  visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas ir sutrikimų profilaktika (savižudybių, smurto prevencija, streso valdymas),

18.4.3.  vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas (regėjimo, laikysenos sutrikimų prevencija ir kt.),

18.4.4.  užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė (ŽIV ir AIDS, lytiškai plintančių ligų ir kt.),

18.4.5.  gyvenamosios aplinkos sveikatinimas (triukšmo prevencija, maudyklų vandens stebėsena ir kt.);

18.5.     Projektui vykdyti gautos lėšos negali būti naudojamos:

18.5.1.  asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, už kurias yra mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, teikti,

18.5.2.  valstybės lėšomis finansuojamoms visuomenės sveikatos priežiūros paslaugoms teikti,

18.5.3.  patalpų rekonstrukcijos, remonto, statinių statybos išlaidoms,

18.5.4.  ilgalaikiam turtui įsigyti,

18.5.5.  atlyginimams ir komandiruotpinigiams,

18.5.6.  Pareiškėjo įsiskolinimams;

18.6.     jei Pareiškėjas per 30 darbo dienų nuo sutarties užregistravimo dienos nepasirašo sutarties, laikoma, kad Pareiškėjas nepajėgus vykdyti pateikto Projekto ir finansavimas neskiriamas;

18.7.     kitas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo, paraiškų teikimo, atrankos, vertinimo, atsiskaitymo sąlygas reglamentuoja Aprašo I, III, IV ir V skyrių nuostatos.

III SKYRIUS. PARAIŠKŲ TURINIO REIKALAVIMAI IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

19.      Projektai aprašomi užpildant nustatytos formos paraišką (Aprašo 5 priedas). Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu (vardas, pavardė ir pareigos), bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką savivaldybės administracijai, jos negalima taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva.

20.      Paraiškoje nurodoma:

20.1.    informacija apie pareiškėją (pareiškėjo teisinė forma; juridinio asmens kodas; pareiškėjo vadovas; kontaktinis asmuo / projekto vadovas; banko sąskaitos numeris ir banko pavadinimas);

20.2.    informacija apie Projektą (projekto pavadinimas; projektui įgyvendinti prašoma suma (eurais); projekto įgyvendinimo trukmė; projekto vykdymo vieta; projekto partneriai, jei pareiškėjas jų turi, jų kontaktiniai duomenys);

20.3.    Projekto aprašymas (esamos padėties aprašymas, projekto tikslas ir uždaviniai, trumpas projekto aprašymas, tikslinė projekto grupė ir projekto dalyviai, laukiami rezultatai ir nauda įgyvendinus projektą);

20.4.    Projekto veiklų įgyvendinimo planas, kuriame turi būti nurodytas projekto veiklos pavadinimas, jos vykdytojas (-ai), projekto veiklos įgyvendinimo pradžia, pabaiga, aprašymas (veiklos metodai, planuojamas dalyvių / savanorių skaičius), kokybiniai ir kiekybiniai vertinimo rodikliai);

20.5.    detali Projekto įgyvendinimo sąmata (toliau tekste – Sąmata), nurodant lėšų šaltinius ir kiek lėšų prašoma iš savivaldybės biudžeto asignavimų;

20.6.    Projekto sklaida ir viešinimas;

20.7.    Projekto veiklų tęstinumas;

20.8.    pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai įgyvendinti planuojamą Projektą bei kiti Projekto įgyvendinimą užtikrinsiantys ištekliai;

20.9.    pridedamų dokumentų sąrašas.

21.       Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų) kopijas:                                        

21.1.    pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties);            

21.2.    jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

21.3.    pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz.: gyvenimo aprašymo, įgyvendintų projektų sąrašas);

21.4.    kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti. Pavyzdžiui: sąmatą pagrindžiantys dokumentai, komerciniai pasiūlymai, tiekėjų apklausos formos ir pan..

22.       Pareiškėjai, rengdami Projektus, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurias pagal kompetenciją teikia atsakingas darbuotojas, kurio kontaktiniai duomenys nurodomi skelbime. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo dienos.

23.       Projektų atrankos konkursas skelbiamas viešai savivaldybės interneto svetainėje. Skelbime nurodoma:

23.1.    projektų paraiškų priėmimo laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis nei 20 darbo dienų;

23.2.    adresas, kuriuo turi būti pateiktos paraiškos, ir paraiškų pateikimo formatas;

23.3.    atsakingas savivaldybės darbuotojas (toliau tekste – atsakingas darbuotojas) (pareigos,  vardas ir pavardė), teikiantis konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais, jo telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir laikas pasiteirauti;

23.4.    Projekto paraiškos forma ir kita su paraiškos pildymu susijusi informacija;

23.5.    finansuotinos veiklos;

23.6.    dokumentai, kuriuos reikia pateikti (priedai);

23.7.    konkursui numatyta skirti savivaldybės biudžeto (toliau – biudžetas) lėšų suma;

23.8.    didžiausia vienam Projektui galima skirti biudžeto lėšų suma;

23.9.    kita reikalinga informacija.

24.       Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo nustatytos formos finansinės paramos sutarties pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 10 d.

IV SKYRIUS. PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

25.       NVO bei kitų juridinių ir fizinių asmenų projektų paraiškas nagrinėja ir vertina Komisija, patvirtinta Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu. Komisija sudaroma iš Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos, švietimo įstaigų, jaunimo reikalų, NVO ir bendruomenių tarybų deleguotų atstovų. Tuo pačiu Sprendimu paskiriami Komisijos pirmininkas, Komisijos pirmininko pavaduotojas ir sekretorius. Komisijos darbui pirmininkauja Komisijos pirmininkas. Jeigu jo nėra, Komisijos pirmininko funkcijas atlieka Komisijos pirmininko pavaduotojas.

26.       Komisija projektų paraiškas vertina užpildydama NVO rėmimo konkurso projekto paraiškos vertinimo anketą (Aprašo 8 priedas). Kiekvienas projektas įvertinamas balais. Maksimalus balų skaičius –50. Galimybę gauti paramą turi projektai, surinkę ne mažiau kaip 20 balų.

27.       Komisija sudaro konkursą laimėjusių pareiškėjų sąrašą, nurodydama kiekvienam pareiškėjui skiriamą lėšų sumą.

28.       Bendrieji projektų vertinimo kriterijai:

28.1.    Projekto paraiškos ir dokumentų atitiktis Apraše nustatytiems reikalavimams;

28.2.    Projekto atitiktis remiamoms veikloms;

28.3.    Projekto tikslinės grupės pagrindimas (laukiamų rezultatų poveikis tikslinei grupei);

28.4.    Projekto sąmatos  pagrįstumas ir realumas;

28.5.    Projekto kofinansavimas;

28.6.    Projekto partneriai (yra bent vienas partneris).

29.       Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Komisijos narių.

30.       Sprendimai dėl skiriamų balų ir Projektui skiriamos finansuoti sumos priimami balsuojant posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasidalinus po lygiai – sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas.

31.        Paraiška atmetama nevertinant, jeigu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai, neatitinka konkurso reikalavimų, taip pat jeigu organizacija nepateikė lėšų panaudojimo  ataskaitos, jeigu ji buvo gavusi finansavimą iš Savivaldybės biudžeto praėjusiais metais.

32.        Komisija, patikrinusi paraišką, gali prašyti paraiškos teikėją per nustatytą terminą (iki 5 darbo dienų) patikslinti pateiktą informaciją ir dokumentus. Jeigu Pareiškėjas per nustatytą terminą pateiktos informacijos ir dokumentų nepatikslina – paraiška atmetama.

33.        Projektai turi būti įvertinti per 20 darbo dienų nuo paskutinės nustatytos dokumentų pateikimo dienos.

34.        Komisijos narys turi teisę dėl projekto finansavimo pareikšti atskirąją nuomonę, kuri pridedama prie protokolo.

35.        Komisija Savivaldybės administracijos direktoriui pateikia rekomendaciją dėl projektų finansavimo.

36.        Savivaldybės administracijos direktorius atsižvelgdamas į komisijos vertinimą priima sprendimą dėl lėšų paskirstymo ir pasirašo savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį su Pareiškėju. Jei Pareiškėjui buvo skirtas dalinis finansavimas, t.y. Savivaldybės administracijos direktoriaus skirta suma yra mažesnė, negu Pareiškėjas nurodė Paraiškoje, Pareiškėjas, pasirašydamas finansavimo sutartį su Savivaldybės administracija, turi teisę keisti savo Projekto veiklos apimčių įsipareigojimus, bet neturi teisės keisti Paraiškoje aprašytos veiklos turinio ir tikslų

V SKYRIUS. PROJEKTŲ FINANSAVIMAS, ATSISKAITYMAS IR KONTROLĖ

37.        Projektų finansavimo tikslas – suteikti Savivaldybėje veikiančioms NVO bei kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims platesnes galimybes tenkinti įvairiapusius poreikius, stiprinti ir paremti aktyvias Savivaldybėje veikiančias NVO, skatinti jų veiklos tęstinumą.

38.        Projektams lėšos skiriamos iš Savivaldybės biudžeto. Tinkamos Projekto išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su Projekte numatytomis veiklomis ir būtinos projektui vykdyti, pagrįstos projekto įgyvendinimo eiga ir planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu. 

39.        Gautas lėšas Projekto teikėjai gali naudoti tik Projekte numatytai veiklai finansuoti. Jos negali būti perkeltos į kitus biudžetinius metus.

40.        Pareiškėjai, įvykdę projektą ir panaudoję numatytas lėšas, Savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos skyriui pateikia Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo  ataskaitą (Aprašo 6 priedas) ir papildomus dokumentus, numatytus biudžeto lėšų naudojimo sutartyje. Komisijai – vykdyto Projekto įgyvendinimo ataskaitą, taip pat nuosavą indėlį patvirtinančius dokumentus, ne vėliau kaip 20 kalendorinių dienų po projekto įgyvendinimo (Aprašo 7 priedas).

41.       Komisija ir programų koordinatoriai Pareiškėjams teikia visą reikalingą dalykinę ir metodinę pagalbą, susijusią su projekto įgyvendinimu.

42.        Administracijos direktorius įsakymu, atsižvelgdamas į Komisijos rekomendacijas, paskiria lėšas ir pasirašo nustatytos formos sutartis.

43.        Jeigu Savivaldybės administracijos direktorius paskiria kitą lėšų sumą, nei rekomendavo Komisija – jis turi nurodyti savo sprendimo priežastis.

44.        Lėšas Pareiškėjui perveda Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

45.        Už tikslingą lėšų panaudojimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako Projektą vykdančio Pareiškėjo vadovas.

46.        Išaiškėjus, kad lėšos buvo panaudotos ne pagal paskirtį, gavėjas privalo lėšas grąžinti į Savivaldybės biudžetą.

47.        Pareiškėjai, gavę finansavimą, privalo viešinti informaciją apie įgyvendintą projektą ir atliktus darbus. Viešinant projektą turi nepažeisti viešosios tvarkos, laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos ir nurodyti, kad projektui lėšas skyrė Savivaldybė.

48.        Ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

49.        Lėšų panaudojimo kontrolė vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

50.        Aprašo įgyvendinimo kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos direktorius.

51.        Aprašas keičiamas, pildomas ar pripažįstamas netekusiu galios Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu.

PRIEDAI

Pavadinimas Pavadinimas
1 priedas. Paraiška gauti lėšų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programai

2 priedas. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ar tęstinio mokymosi programos

3 priedas. Paraiškos vertinimas 4 priedas. Kazlų Rūdos savivaldybės sportininkų, pasiekusių aukštų sportinių rezultatų piniginių prizų dydžiai
5 priedas. 

Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto paraiška

6 priedas. Biudžeto lėšų panaudojimo ataskaita
7 priedas. Projekto įgyvendinimo ataskaita 8 priedas. Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų  projektų vertinimo lentelė