Pradžia
lt
en

Konkursai į Savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir įmonių vadovų pareigas

KONKURSAS KAZLŲ RŪDOS JURGIO DOVYDAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

Skelbiamas viešas konkursas Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) direktoriaus pareigoms eiti. Direktoriaus pareiginės algos koeficientas –  1,58 (BD). Bibliotekos teisinė forma – biudžetinė įstaiga;  kodas – 188207359; buveinė – Vytauto  g. 21, Kazlų Rūda).

Darbo pobūdis: organizuoti ir koordinuoti įstaigos darbą; vadovauti Viešosios bibliotekos strateginio plano ir metinių veiklos planų rengimui, juos tvirtinti, vadovauti jų vykdymui; užtikrinti racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą; leisti įsakymus, kitus tvarkomuosius dokumentus, kontroliuoti jų vykdymą, tvirtinti norminius dokumentus, susijusius su Viešosios bibliotekos veikla; kontroliuoti ir vykdyti Viešosios bibliotekos turtinius įsipareigojimus; formuoti Viešosios bibliotekos veiklos valdymo ir apskaitos politiką, užtikrinti finansų kontrolę; organizuoti prekių, paslaugų ir darbų pirkimo Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka procedūras; analizuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir rengti bei teikti Savivaldybės tarybai sprendimų projektus Viešosios bibliotekos veiklos klausimais ir kt.

Direktorius turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

– turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, ugdymo mokslų studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams arba verslo ir viešosios vadybos, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros arba informacinės veiklos srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams;

– išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą ir kitus su bibliotekų administravimu ir veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai.

– išmanyti Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, ir Lietuvos bibliotekininkų etikos kodeksą;

– būti susipažinę su Lietuvos bibliotekų sistema, bibliotekų veiklos tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje, išmanyti ir taikyti bibliotekų veiklos taikomuosius tyrimus, gebėti prognozuoti bibliotekų sektoriaus raidos perspektyvas;

– mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

– ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosius Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

– turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

– būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Bibliotekų įstatyme;

– turi turėti šias vadovavimo sričių kompetencijas, kurios vertinamos konkurso į bibliotekos vadovo pareigas metu:

 strateginio valdymo (gebėjimas formuoti bibliotekos strateginius veiklos tikslus, suderintus su valstybės ir (ar) savivaldybės prioritetais; inicijuoti ir valdyti pokyčius; sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti bibliotekos veiklos kontekstą, priimti ir įgyvendinti duomenimis pagrįstus strateginius sprendimus veiklai tobulinti; skirti prioritetus priimant sprendimus; formuoti veiksmingus viešuosius ryšius ir partnerystes nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis);

lyderystės (gebėjimas aiškiai perteikti bibliotekos viziją, misiją ir tikslus ir įkvėpti bei motyvuoti darbuotojus jų siekti; formuoti ir valdyti komandas; veiksmingai deleguoti užduotis darbuotojams ir įtraukti juos į sprendimų priėmimą; kurti bendradarbiavimu pagrįstą bibliotekos organizacinę kultūrą; kurti mokymuisi palankią aplinką, sudaryti sąlygas darbuotojams mokytis ir tobulėti, atskleisti jų potencialą; ugdyti ir sukurti pozityvią darbo aplinką);

bibliotekos struktūros, procesų, išteklių valdymo (gebėjimas kurti, veiksmingai valdyti ir tobulinti bibliotekos organizacinę struktūrą ir infrastruktūrą; formuoti ir įgyvendinti veiksmingą personalo politiką, užtikrinančią bibliotekos veiklos kokybę, taikyti šiuolaikinius vadovavimo metodus; nustatyti materialinių, finansinių ir kitų išteklių, reikalingų bibliotekai funkcionuoti, poreikį, jų šaltinius bei paskirstymo prioritetus, inicijuoti papildomų išteklių pritraukimą; užtikrinti, kad visi ištekliai būtų valdomi ir už juos atsiskaitoma remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais).

Pretendentas privalo pateikti:

– prašymą leisti dalyvauti konkurse (laisva forma);

– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

 • savo, kaip įstaigos, į kurios vadovo pareigas pretenduoja, veiklos programą;

– gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;

 • užpildytą pretendento anketą (pridedama).

Papildoma informacija:

Konkurso pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) ir testas raštu.

Konkursas paskelbtas Valstybės tarnybos portale 2024 m. birželio 27 d. adresu http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html#p:2 (Darbo viešajame sektoriuje skelbimai-Kiti darbo skelbimai, skelbimo Nr.  97287). Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų (iki 2024-07-11 imtinai) po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos portale; pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems specialiems kvalifikaciniams reikalavimams, dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima Savivaldybės meras), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentai dokumentus teikia tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Su direktoriumi bus sudaryta terminuota darbo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka (5 metai).

Teisės aktų, susijusių su Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos direktoriaus pareigybės, dėl kurios vyksta konkursas, funkcijomis sąrašas, iš kurių bus sudaryta testo raštu 50 klausimų.

 1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.
 2. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.
 3. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas.
 4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.
 5. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.
 6. Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas.
 7. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas.
 8. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.
 9. Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas.
 10. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016-06-22 įsakymas Nr. ĮV-536 „Dėl bibliotekų valdymų tobulinimo rekomendacijų patvirtinimo“.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. (8 343) 68624, el. paštu  personalas@kazluruda.lt  . 

Pareigybės aprašymas

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija