Pradžia
lt
en

Antanavo seniūnija

Antanavo seniūnijos 2024 metų veiklos planas 

Seniūnijos adresas: Kazlų Rūdos savivaldybė Sūduvos  g. 1, LT-69367 Antanavo kaimas 
Tel./faks. (8 343)  90 413

Antanavo istorija. 5 kilometrai į rytus nuo Pilviškių, Šešupės dešniajame krante yra buvęs Antanavo dvaras. Tai labai sena vietovė, atsiradusi Sūduvos krašto kolonizacijos pradžioje. Visa Antanavo teritorija priklausė Birštono dvarui. Birštono girios inventoriuje 1578 m. rašoma, jog prie Šešupės, Galinialaukio lygumoje šienaujama, tai dabartinė Antanavo kaimo ir dvaro teritorija.

1744 m. Vilkaviškio parapijos filijai pavestų kainų sąraše dar nėra nei Antanavo  kaimo, nei dvaro. Iš to galima spėti, kad Antanavo dvaras įsikūrė tik XVIII a. antroje pusėje, vardą gavęs iš buvusio savininko asmenvardžio Antonovo.

XVIII a. antroje pusėje buvo Antanavo dvaras ir seniūnija. Pilviškiai priklausė Antanavo seniūnijai. To amžiaus pabaigoje ją valdė Jonas Antanas Chropovickis, pasižymėjęs žiaurumu, ekzekucijomis spaudęs žmones, neišskirdamas nei Pilviškių miestelėnų.

XIX a. dvarą nusipirko Stasys Šabunevičius. 1830 metais ponas Stasys Šabunevičius pastato rūmus. Dvaro parke stovi šešiakampė koplyčia. Ją XVIII a. pabaigoje pastatė Antanavo dvarininkas, Pilviškių seniūnas, Vitebsko vaivada J.A.Chropovickis, o XIX a. viduryje pastatas buvo suremontuotas, vidus išpuoštas paveikslais. Toliau dvaro istorija pateko į 1863 m. sukilimo istoriją. 1863 m. sausio pradžioje Antanave buvo sušauktas visos Augustavos sukilėlių vadų suvažiavimas. Nepriklusomybės metais dvaro žemė buvo išdalinta, bet centras paliktas. Kultūrinis ūkis priklausė Šabunevičiams. Buvo „Nektaro“ alaus bravoras, spirito varykla, mielių dirbtuvė. Visos šios įmonės veikė akcinės bendrovės pagrindais. 6 kilometrai į pietvakarius nuo Pilviškių prie kelio į Vilkaviškį yra didžiulis Opšrūtų kaimas, kuris yra susijęs su Antanavu ir įėjęs į Lietuvos laisvės karų istoriją. 1944 m. Antanave telkėsi prancūzų eskadrilė „Normandija-Nemunas“. 1947 m. veikė Žalgirio rinktinės 33 kuopos partizanai, vadovaujami kuopos vado J. Tamaliūno. 1959 m. Antanave buvo 318 gyventojų, veikė septynmetė mokykla, pašto įstaiga, sveikatos punktas. 1962 m. Antanavo septynmetė mokykla pavadinta aštuonmete mokykla ir persikelė į naujas patalpas. 2000 m. gegužės mėn. įkurta Antanavo seniūnija. Joje dirbo 4 darbuotojai: seniūnas Arūnas Aleksa, raštvedė Danutė Jurgelaitienė, socialinė darbuotoja Birutė Biskienė ir kasininkė Julija Dumblienė. 2002 m. sausio 17 d. įkurta Antanavo bendruomenė. Bendruomenės pirmininkas Arūnas Aleksa. 2003 m. bendruomenės vairą perimė Reda Kneizevičienė. 2006 m. vasarą Lietuvos žemės ūkio universiteto studentai, įgyvendindami ES programą „ Jaunimas“ kartu su Antanavo kaimo jaunimu iš gėlių ir akmenėlių sukūrė labirintą.  2009 m. gegužės mėn. seniūnijoje įsteigtos 3 seniūnaitijos: Parko seniūnaitija – seniūnaitis Vaidotas Trepėnaitis, Sodžiaus seniūnaitija – seniūnaitė Milda Krepenskienė ir Sūduvos seniūnaitija – seniūnaitis Gintas Šarkus.

Gimė įžymūs žmonės:

Juozas Andziulaitis-Kalnėnas (g. 1864-12-12 Gaisrių k., Marijampolės apskr.) – rašytojas, bendradarbiavo „Aušroje“, rinko tautosaką, etnokultūros medžiagą. Mirė JAV 1916 m. vasario 12 d.
Antanas Andziulaitis (g. 1985-11-17 Gaisrių k., Marijampolės apskr.) – Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas. Baigė karo mokyklą, buvo ministro adjutantas, Žemės fondo departamento direktorius, Žemės reformos valdybos narys, XI, XII Ministrų kabinetuose vidaus reikalų ministras, II Seimo narys. 1941 m. suimtas ir ištremtas prie Uralo. 1942 m. gruodžio 10 d. sušaudytas Sverdlovske.
Juozas Kriščiūnas (g. 1896 m. Gaisrių k., Marijampolės apskr.) – karininkas, Smetonos adjutantas.
Antanas Vyšniauskas (g. 1884 m.) – pirmasis Gaisrių k. mokyklos mokytojas. Mokėjo 4 kalbas: rusų, lenkų, vokiečių, lietuvių. Mirė 1976 m.
Vytautas Aleksa (g. 1930-12-20 Gaisrių k.) – Kauno technologijos universiteto daktaras docentas.
Vytautas Zambacevičius (g. 1933-02-10 Antanavo k.) – asociacijos „Lietuvos keliai“ valdybos pirmininkas, 2000 m. suteiktas Garbės kelininko vardas, UAB „Alkesta“ generalinis direktorius.
Elena Zambacevičiūtė (g. 1935-05-10 Gaisrių k., Marijampolės apskr.) – germanistė, vertėja, dirba „Minties“ leidykloje redaktore.
Juozas Vaišnys (g. 1892-03-09 Plioplių k.) – lietuviškos spaudos platintojas. 1908 m. tėviškėje įsteigė pradžios mokyklą.
Motiejus Endziulaitis (g. 1865-12-01 Gaisrių k.) – mokytojas. Bendradarbiavo su J.Balčikoniu redaguojant Lietuvių kalbos žodyną. Mirė 1934 m. birželio 30 Kaune.
Juozas Grigaitis (g. 1903-06-21 Gaisrių k.)  – daktaras, kunigas. 1929–1934 m. studijavo Romoje. Nuo 1934 m. Šv. Gertrūdos (buv. Šaričių) bažnyčios rektorius. Nuo 1937 m. Marijonų gimnazijos direktorius Marijampolėje. Nuo 1941 m. iki 1952 m. Kauno kunigų seminarijoje dėstė dogminę teologiją. Mirė 1974 m. liepos 24 d.
Stasys Grigaitis (g. 1914 m. Gaisrių k.) – Tauro apygardos Stirnos rinktinės kuopos „Aras“ vadas. Žuvo 1945 m. Degučių k. (Jankų seniūnija).
Kęstutis Vaitukaitis (g. 1958-10-29 Antanavo k.) – 1996–2000 m. LR Seimo narys, nuo 2000 m. Elektrėnų meras, LCS tarybos narys, Elektrėnų skyriaus pirmininkas. Dalyvavo išleidžiant R.Lopatos knygą „Nepriklausomybės Akto signataras Donatas Malinauskas“ 1997 m.
Antanavas dabar. Seniūnijos centras – Antanavo kaimas (574 gyventojai). Iš viso yra 14 kaimų: Gaisrių k., Užuoganų k., Timinciškės k., Plioplių k., Linksmakalnio k., Šiaudiniškės k., Kirsnokiškės k., Skučiškės k., Eglupio k., Vitkiškės k., Antanavo k., Aukštiškės k., Užpilvių k., Višakiškės k. (2- uose kaimuose: Aukštiškės k.ir Užpilvių k.. gyventojų nėra). Antanavo seniūnijoje gyvena 809 žmonės. 

 
Teritorijos plotas – 1 898 ha, iš jų 1 560 ha užima žemės ūkio naudmenys. Teka Šešupės ir Pilvės upės.

Verslo įmonės: A.Zuzevičiaus gamybos ir komercijos IĮ (elektros prietaisai), L.Mozūrienės veterinarijos paslaugų įmonė,  UAB „Subarė“,  Tomo Plikyno prekybos įmonė, UAB „Arotena“  

Seniūnijoje yra paštas, geležinkelio stotis, pagrindinė mokykla, biblioteka, kultūros namai, 3 parduotuvės, pieno surinkimo punktas, medicinos punktas, vaikų dienos centras, jaunimo klubas „Draugai“, VO Antanavo bendruomenė, koplyčia (dabar renovuota ir yra XVIII a. architektūros paminklas, veikia kaip maldos namai). Dvaro parkas – gamtos paminklas, įtrauktas į kultūros paveldo saugotinų objektų sąrašą, Plioplių kapinėse koplytėlė (paminklas), atminimo kryžius 1863 m. nukankintiems sukilėliams atminti, dvarininko Stasio Šabunevičiaus buvęs dvaras,  Gaisrių k. kapinės, Plioplių k. kapinės.