Pradžia
lt
en

Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas – tai sąlygų visų mokinių dalyvavimui bendrose ugdymosi veiklose sudarymas, pašalinant galimus mokymosi barjerus. Įtraukiojo ugdymo tikslas – suteikti kokybišką ugdymą kiekvienam besimokančiajam, pripažįstant ir gerbiant skirtybes, atsižvelgiant į kiekvieno talentus, gebėjimus, poreikius, mokinio ir bendruomenės lūkesčius Siekis yra sukurti mokyklą, kurioje būtų pastebėti ir atliepti kiekvieno mokinio poreikiai, sukurta bebarjerė mokymosi aplinka.
Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius. Įtraukusis ugdymas apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis.
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymąsi reglamentuojantys teisiniai dokumentai sudaro palankias sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal jų poreikius ir galimybes bendrojo ugdymo mokyklose, užtikrinant švietimo pagalbą, lygias galimybes ir ugdymosi prieinamumą:

1.      Itraukties švietime plėtros gairės (.pdf);
2.      Įtraukties veiksmų planas (.pdf);
3.      Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kryptingumas mokyklose, vykdančiose bendrojo ugdymo programas (.pdf);
4.      Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų pasirengimas įtraukiajam ugdymui (.pdf);
5.      Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijos (.pdf);
6.      Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla? Atmintinė mokykloms (.pdf);
7.      Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai (.pdf);