Pradžia
lt
en

Melioracija

Valstybei priklausančių melioracijos statinių (melioracijos griovių ir juose esančių statinių, 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų) remontas/rekonstravimas
 

Sklypo savininkas ar naudotojas pateikia šiuos dokumentus:
–          prašymą (prašymo forma):
–          žemės sklypo planą M 1:10000 arba M 1:5000 su pažymėta gedimo vieta.

Žemės savininkui nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (drenažo sausintuvų ir iki 12,5 cm skersmens rinktuvų, esančių kaip priklausinių) rekonstrukcija
Kūdrų kasimas melioruotoje žemėje
 

Sklypo savininkas pateikia šiuos dokumentus:
–          prašymą (prašymo forma):
–          žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją);
–          žemės sklypo planą M 1:10000 arba M 1:5000 (kopiją).

Miško įveisimas ir statinių projektavimas melioruotoje žemėje
 

Sklypo savininkas pateikia šiuos dokumentus:
–          prašymą techninėms sąlygoms (prašymo forma):
–          žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją);
–          žemės sklypo planą M 1:10000 arba M 1:5000 (kopiją).

Techninių dokumentų pateikimas melioruotos žemės savininkams
 

Sklypo savininkai ar naudotojai pateikia šiuos dokumentus:
– prašymas (prašymo forma):
– žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją);
– žemės sklypo planą M 1: 10000 (kopiją).

Melioruotos žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas
 

Keičiant melioruotos žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1278 patvirtintų Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklių 17.6 punktu ir nustatyti melioracijos statinių rekonstravimo, naikinimo bei kitas sąlygas, kad nebūtų pažeisti gretimų melioruotos žemės sklypų naudotojų interesai ir užtikrintas vandens nuleidimas nuo sausinamų plotų valstybei nuosavybės teise priklausančiais melioracijos statiniais. Jei išduodamose sąlygose detaliajam planui rengti nurodyta, kad bus būtina rekonstruoti melioracijos statinius, kartu su detaliuoju planu turi būti parengtas ir melioracijos statinių rekonstravimo projektas. Kadangi dažniausiai žemės paskirtis keičiama siekiant planuoti atskirus sklypus statyboms, būtina keitimo sąlyga – melioracijos statinių rekonstravimo projekto įvykdymas. Melioracijos statinių rekonstravimo darbus finansuoja žemės sklypo savininkas.

Sklypo savininkas pateikia šiuos dokumentus:
–          prašymą techninėms sąlygoms (prašymo forma):
–          sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją);
–          žemės sklypo planą M 1: 10000 arba M 1: 5000 (kopiją);
–          teritorijų planavimo dokumentą, kuris nurodytas taisyklių 10 punkte (kopiją);
–          savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, kai melioruotoje žemėje naikinami nuosavybės teise valstybei priklausantys melioracijos statiniai dėl jų vertės ir atlyginimo sąlygų.

Atsakingi asmenys
PAREIGOS VARDAS PAVARDĖ El. PAŠTAS KABINETO Nr. TELEFONAS
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS
Vyriausioji specialistė Laimutė Slavėnienė laimute.slaveniene@kazluruda.lt  6 8-343-95188