Pradžia
lt
en

Ūkininkų ūkio, žemės ūkio valdų registravimas

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas

Ūkininkų ūkių registrų nuostatai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatai

Įsakymas dėl ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų


Ūkio įregistravimas, išregistravimas
 

 Norint įregistruoti ūkininko ūkį registre, asmuo pateikia šiuos dokumentus:

1. Ūkiui įregistruoti Ūkininkų ūkių registre asmuo pateikia šiuos dokumentus:
1) asmens prašymą įregistruoti ūkį;
2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3) ūkininku registruojamo asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų kopijas;
4) registruojamo asmens nuosavybės teise turimo ar kitais pagrindais naudojamo žemės sklypo plano arba schemos kopiją;
5) dokumento, patvirtinančio asmens profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopiją.

2. Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais asmenimis (partneriais), turi būti papildomai pateikiama:
1) partnerių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
2) jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija;
3) partnerių bendrai veiklai skirtos nuosavybės teise priklausančios žemės nuosavybės teisę patvirtinančių ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų bei žemės sklypo plano arba schemos kopijos, jei partneriai bendrai veiklai skiria žemę;
4) ūkininko sutuoktinio prašymas įregistruoti jį partneriu.

Ūkis iš Ūkininkų ūkių registro išregistruojamas:

1. Ūkininko prašymu atvykus į žemės ūkio skyrių;
2. Ūkininkui mirus, jeigu nėra įpėdinio ir ūkio veikla toliau netęsiama;
3. Teismo sprendimu;
4. Nepateikus ūkio duomenų kartą per kalendorinius metus ir per nustatytą terminą, nepašalinus nustatytų trūkumų.

Kiekvienais kalendoriniais metais iki gruodžio 31 dienos ūkininkas privalo Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atnaujinti ūkio duomenis Ūkininkų ūkių registre. Jeigu ūkio duomenys nepasikeitė, ūkininkas privalo šį faktą patvirtinti.

Ūkininkų ūkio registravimo, pažymėjimų išdavimo valstybinė rinkliava – 12 Eur.


Valdų registravimas, išregistravimas, atnaujinimas
 

Norint įregistruoti, išregistruoti ar atnaujinti valdą asmuo pateikia šiuos dokumentus:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. Ūkininku registruojamo asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančius dokumentus ar jų kopijas;
3. Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais partneriais, turi būti papildomai pateikta jungtinės partnerystės sutartis ar jos kopija.

Valdų duomenys atnaujinami kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Jeigu valdos duomenys nepasikeitė, Registro duomenų teikėjas privalo šį faktą patvirtinti.

Pavyzdinė žemės ūkio paskirties žemės nuomos sutarties forma (DOCX)
Pavyzdinė žemės ūkio paskirties žemės panaudos sutarties forma (DOCX)


Rinkliavos apmokėjimo būdai

                      Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos

                      AB bankas SWEDBANK

                      sąskaita LT247300010112394300

                      Įmokos kodas 53058

Mokesčiai gali būti mokami visose įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose arba naudojantis internetine bankininkyste.


Atsakingi asmenys
PAREIGOS VARDAS PAVARDĖ El. PAŠTAS KABINETO Nr. TELEFONAS
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS
Vyriausioji specialistė Rita Jankauskienė rita.jankauskiene@kazluruda.lt  7 8-343-95188
Vyriausioji specialistė Vilma Kazlienė vilma.kazliene@kazluruda.lt  7 8-343-95188

ANTANAVO SENIŪNIJA

Vyresn. specialistė Virginija Zigmantaitė virginija.zigmantaite@kazluruda.lt - 8-343-90413 

JANKŲ SENIŪNIJA

Vyresn. specialistė Kristina Bakienė kristina.bakiene@kazluruda.lt - 8-343-41630
KAZLŲ RŪDOS IR PLUTIŠKIŲ SENIŪNIJA
Vyresn. specialistė Aistė Pauliukoniėnė aiste.pauliukoniene@kazluruda.lt 6

8-343-95188,
8-343-99203​