Pradžia
lt
en

Atliktų auditų ataskaitos ir išvados

Auditoriaus atsakomybė atliekant finansinį auditą

Atlikdami auditą pagal tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, kurie apima tarptautinius audito standartus, viso audito metu mes priimame profesinius sprendimus ir laikomės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

  • nustatome ir įvertiname audituojamų metinių ataskaitų rinkinių reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surenkame pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas;
  • vertiname su auditu susijusią vidaus kontrolę, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie subjekto (subjektų grupės) vidaus kontrolės efektyvumą;
  • vertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir apskaitinių vertinimų bei susijusių vadovybės atskleidimų pagrįstumą;
  • vertiname bendrą audituojamų metinių ataskaitų rinkinių pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar audituotuose ataskaitų rinkiniuose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Atlikdami grupės auditą taip pat surenkame pakankamų tinkamų audito įrodymų apie subjektų finansinę informaciją ar veiklą grupėje, kad galėtume pareikšti nuomonę apie audituotus grupės konsoliduotų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Atsakome už vadovavimą grupės auditui, jo priežiūrą ir atlikimą. Tik mes atsakome už pareikštą mūsų nuomonę.

Mes, tarp visų kitų dalykų, informuojame už valdymą atsakingus asmenis dėl audito apimties ir atlikimo laiko bei reikšmingų audito pastebėjimų, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatome audito metu.

Iš dalykų, apie kuriuos informuojame už valdymą atsakingus asmenis, išskiriame tuos, kurie yra svarbiausi atliekant einamojo laikotarpio finansinį auditą ir kurie laikomi pagrindiniais audito dalykais. Tokius dalykus apibūdiname audito ataskaitoje, jeigu pagal įstatymą arba teisės aktą nedraudžiama viešai atskleisti tokio dalyko arba, jeigu, labai retomis aplinkybėmis, nustatome, kad dalykas neturėtų būti pateikiamas, nes galima pagrįstai tikėtis, jog tokio pateikimo neigiamos pasekmės persvers visuomenės gaunamą naudą.


2024 M. IŠVADOS

Audito išvada dėl Kazlų Rūdos savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą vykdomiems investiciniams projektams finansuoti (PDF)

2023 M. IŠVADOS 

Audito išvada dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų (PDF)

Audito išvada dėl savivaldybės galimybės prisiimti finasninius įsipareigojimus dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros (PDF)

2023 M. ATASKAITOS

Kazlų Rūdos savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų, savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais vertinim ataskaita (PDF)

Audito ataskaita UAB ,,Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ veiklos auditas (PDF)

 

2022 M. IŠVADOS 

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų konsiliduotų ataskaitų rinkinio audito išvada SĮ-3 (PDF)

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą vykdomiems investiciniams projektams finansuoti audito išvada SĮ-1 (PDF)

2022 M. ATASKAITOS

Išankstinio rizikos vertinimo ataskaita dėl tikrinimo procedūrų Všį Kazlų Rūdos socialinės paramos centre TS-44 (PDF)

Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo vertinimo audito ataskaita SĮ-2 (PDF)

2021 M. IŠVADOS 

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito išvada SĮ-6 (PDF)

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą vykdomiems investiciniams projektams finansuoti audito išvada SĮ-4 (PDF)

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą vykdomiems investiciniams projektams finansuoti audito išvada SĮ-2 (PDF)

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės galimybės suteikti garantiją UAB ,,Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ imamai ilgalaikei paskolai audito išvada SĮ-1 (DOCX)

2021 M. ATASKAITOS

Dėl VšĮ Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centrui 2020 metais skirtų lėšų panaudojimo tikrinimo ataskaita SĮ-7 (PDF)

Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo vertinimo ataskaita SĮ-5 (PDF)

Kazlų Rūdos savivaldybės perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų vykdomų pirkimų efektyvumo vertinimo ataskaita SĮ-3 (PDF)

 2020 M. IŠVADOS

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės galimybės suteikti garantiją dėl UAB ,,Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ imamos paskolos audito išvada SĮ-10 (PDF)

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės galimybės suteikti garantiją dėl UAB ,,Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ perimamos paskolos sutarties iš UAB ,,Kazlų Rūdos komunalininkas“ audito išvada SĮ-9 (PDF)

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo audito išvada SĮ-08 (DOCX)

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės galimybės imti trumpalaikę paskolą apyvartinių lėšų trūkumui padengti audito išvada SĮ-4 (DOC)
 
Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą vykdomiems investiciniams projektams finansuoti audito išvada SĮ-3 (DOC)


2020 M. ATASKAITOS

Kazlų Rūdos savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo vertinimo audito ataskaita SĮ-07 (DOCX)

Dėl Kazlų Rūdos 2017-2018 metų švenčių lėšų panaudojimo tikrinimo ataskaita SĮ-06 (DOCX)

Kazlų Rūdos savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo audito ataskaita SĮ-05 (PDF)

Dėl Kazlų Rūdos 2019 metų šventės lėšų panaudojimo tikrinimo ataskaita SĮ-1 (DOCX)