Pradžia
lt
en

Atliktų auditų ataskaitos ir išvados

Auditoriaus atsakomybė atliekant finansinį (teisėtumo) auditą
Atlikdami auditą pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:
- nustatėme ir įvertinome (konsoliduotųjų) finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas;
- supratome su auditu susijusią vidaus kontrolę, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie subjekto (subjektų grupės) vidaus kontrolės efektyvumą;
- įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir apskaitinių vertinimų bei susijusių vadovybės atskleidimų pagrįstumą;
- įvertinome bendrą (konsoliduotųjų) finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar (konsoliduotosiose) finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją;
- įvertinome bendrą konsoliduotųjų biudžeto ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus ir tai, ar konsoliduotose biudžeto vykdymo ataskaitose pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo konsepciją;
- surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų apie subjektų finansinę informaciją ar veiklą grupėje, kad galėtume pareikšti nuomonę apie grupės konsoliduotas finansines ataskaitas bei grupės konsoliduotąsias biudžeto vykdymo ataskaitas. Atsakome už vadovavimą grupės auditui, jo priežiūrą ir atlikimą. Tik mes atsakome už pareikštą mūsų nuomonę apie auditą.
- Surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl Savivaldybės lėšų ir turto, valstybės turto perduoto valdyti patikėjimo teise valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams.
- Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis dėl audito apimties ir atlikimo laiko bei reikšmingų audito pastebėjimų, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.
Iš dalykų, apie kuriuos informavome už valdymą atsakingus asmenis, išskiriame tuos, kurie buvo svarbiausi atliekant einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą ir kurie laikomi pagrindiniais audito dalykais. Tokius dalykus apibūdiname audito ataskaitoje, jeigu pagal įstatymą arba teisės aktą nedraudžiama viešai atskleisti tokio dalyko arba, jeigu, labai retomis aplinkybėmis, nustatome, kad dalykas neturėtų būti pateikiamas, nes galima pagrįstai tikėtis, jog tokio pateikimo neigiamos pasekmės persvers visuomenės gaunamą naudą.


2021 M. IŠVADOS 

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito išvada SĮ-6 (PDF)

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą vykdomiems investiciniams projektams finansuoti audito išvada SĮ-4 (PDF)

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą vykdomiems investiciniams projektams finansuoti audito išvada SĮ-2 (PDF)

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės galimybės suteikti garantiją UAB ,,Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ imamai ilgalaikei paskolai audito išvada SĮ-1 (DOCX)

2021 M. ATASKAITOS

Dėl VšĮ Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centrui 2020 metais skirtų lėšų panaudojimo tikrinimo ataskaita SĮ-7 (PDF)

Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo vertinimo ataskaita SĮ-5 (PDF)

Kazlų Rūdos savivaldybės perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų vykdomų pirkimų efektyvumo vertinimo ataskaita SĮ-3 (PDF)

 2020 M. IŠVADOS

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės galimybės suteikti garantiją dėl UAB ,,Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ imamos paskolos audito išvada SĮ-10 (PDF)

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės galimybės suteikti garantiją dėl UAB ,,Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ perimamos paskolos sutarties iš UAB ,,Kazlų Rūdos komunalininkas“ audito išvada SĮ-9 (PDF)

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo audito išvada SĮ-08 (DOCX)

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės galimybės imti trumpalaikę paskolą apyvartinių lėšų trūkumui padengti audito išvada SĮ-4 (DOC)
 
Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą vykdomiems investiciniams projektams finansuoti audito išvada SĮ-3 (DOC)


2020 M. ATASKAITOS

Kazlų Rūdos savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo vertinimo audito ataskaita SĮ-07 (DOCX)

Dėl Kazlų Rūdos 2017-2018 metų švenčių lėšų panaudojimo tikrinimo ataskaita SĮ-06 (DOCX)

Kazlų Rūdos savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo audito ataskaita SĮ-05 (PDF)

Dėl Kazlų Rūdos 2019 metų šventės lėšų panaudojimo tikrinimo ataskaita SĮ-1 (DOCX)